این نخستین تجاوز جنسی کبیر رنجبر نیست!

نویسنده   ثریا بها

من به عنوان یک فمینیست از بدبختی زنی سخن می گویم: در سالهای ١٣۴٧و ١٣۴٨ کبیر رنجبر که به عنوان اسیستانت در دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی اجرای وظیفه می کرد، در این سالها استاد میر اکبر خیبر اعلامیۀ کمیسیون تفتیش حزب پرچم را مبنی بر اینکه کبیر رنجبر به عنوان یک متجاوز جنسی و یک شهوت ران بیمار از حزب پرچم اخراج گردیده است، به تمام حوزه ها و انجمن های سازمان زنان ابلاغ کرد تا دختران حزبی در دام وی گیرنیفتند.
 داستان تجاوز کبیر رنجبر بر دختر بینوایی به نام فخریه بس غم انگیز است، فخریه که پدر و مادرش را در کودکی از دست داده بود، در خانۀ خواهرش زندگی می کرد و شوهر خواهرش همان آذر، خیاط مشهور بود.
فخریۀ که رفیق سازمانی و دوست شخصی جمیله پلوشه و نفیسۀ شیردل بود، هنگام آزمون از کبیر رنجبر کمک می خواهد، کبیر برایش می گوید: «فخریه اگر جانم را بخواهی برایت فدا می کنم و باز تو رفیق سازمانی من هستی». فخریه که سالها ازمحبت پدر و مادر محروم و دختر بسیار مظلوم و بی آلایشی بود به سخنان کبیر باور می کند و به خانه اش در ( شش درک ) کابل می رود. کبیر که در خانه تنها و خانواده اش به لغمان رفته بودند، نخست با ابراز عشق آتشین می خواهد از فخریه سوء استفادۀ جنسی کند، اما فخریه مقاومت می کند ومی گوید: باید از وی خواستگاری کند، اما موج شهوت کبیر را مجال نمی دهد و با فرومایه گی بر فخریۀ بینوا تجاوز جنسی می نماید، فخریه زار زار می گرید که زندگی اش برباد شد. کبیر می گوید: «من با تو عروسی می کنم». دختر بینوا را که یک هفته در خانه اش نگه داشته بود، رها می کند. چند روزی سپری می شود، اما کبیر خود را پنهان و از ازدواج با وی طفره می رود ومی گوید: تو خودت با پای خود به خانۀ من آمدی، من کاندید بورس شوروی هستم و ازدواج کردنی هم نیستم . فخریه اشک می ریزد، استغاثه می کند، مویه کنان نزد اناهیتا می رود. جنایت کبیر به کمیسیون تفتیش حزب واگذار و به امر استاد میر اکبر خیبر از حزب اخراج و پس از چندی روانۀ شوروی می شود و آنجا عضویت ( کی جی بی ) می گیرد و سپس برادر دیگرش(بصیر رنجبر) نیز به اوکرایین می رود و جاسوس دم و دستگاه کا جی بی می شود. برمبنای اسناد واسیلی متروخین (صمد ازهر )برادر بزرگ شان که متهم به قتل میوندال است نیز از زمان حکومت ظاهرشاه ایجنت کا جی بی و مسئول شبکۀ ( اشعه) بود به نام مستعار فتح.
پس از یازدۀ سپتمبرکبیر رنجبر برنامه ریزی شده از روسیه به کابل بر می گردد و وارد پارلمان می شود. در شکست سال پیش با سلطان زوی تظاهرات راه می اندازد و از سوی سلیمان لایق وارد حلقۀ فاشیستی ارگ می شود. با آنکه همه دانند که فخریه یگانه قربانی تجاوز جنسی این بیمار نبوده و ده ها دختر را در روسیه و کابل و زنان دهقانش را در لغمان فریفته است، اما چند ماه پیش در پروگرام تلویزیونی آریانا( نوبت شما) درمورد همسر کمونیست روسی خود با دیده درایی می گوید:« همسرم از مسلمانان قفقاز است». پس از افتضاح اختطاف و تجاوز اخیرش، امروز درسایت (بی بی سی) خواندم که کبیر رنجبر خواهان مداخلۀ حامد کرزی برای اعادۀ حیثیت خود شده و گفته است که با آن دختر ازدواج کرده و فرزندی از وی دارد و سپس جدا شده است. اما آقا رنجبر نگفت که با وصف داشتن همسر روسی چگونه توانست با دختری که مورد اختطاف و تجاوز وی قرار گرفته بود ازدواج نماید و فردا جدا شود؟ سپاس بیکران از علم ( دی ان ای ) که دست کم این جنایتکار را ناگزیر کرد تا از فرزندی که ثمرۀ تجاوز وی است انکار کرده نتواند، اما می تواند برای اعادۀ حیثیت پوشالی خود از تیم حاکم کمک بگیرد و آنرا یک توطیۀ سیاسی دشمنان بنامد!؟
آقای اکادمیسین رنجبر امیدوار است که کرزی و تیم حاکم با انتحاری نوازی و تجاوز جنسی نوازی خویش وی را( اعادۀ حیثیت ! ؟) خواهند کرد و به جرم وی دختر قربانی شده را راهی زندان زنان! 
به این می گویند جنایت نوازی و جنایت پروری تیم حاکم!

20 دیدگاه

 1. تشکر از شما که با ګفتار نیکوی تان جهره واقعی یک آدم فاشیست مثل کبیر ریجبررا به مردم افغانستان وآن بیچاره که که مورد تجاوز این شخص قرا ګرفته بود آشکار ساختید. بلی واقعآ تیم فاشیست باز هم به همان اعمال ضد بشری خود خواهد ادامه داد اګر جلوش ګرفته نشود به امید اینکه روزی در افغانستان حق به حق دارش تسلیم شود

  لایک

 2. تو خودت کی هستی که ایقه میفامی و چرا فقط گپ میزنی اگه اقه کاکه هستی گپ های سر چوک را نگو تازه تازه ثبوت پیش کو بچیم
  ما خر نیستیم که به ای گپ هایت بازی بخوریم
  برو کدام وردکی ره گیر کوو ای گپ ها ره برایش بگو

  لایک

 3. Аir comеѕ up through the handpiece hіtting the rοtor causіng
  the turbine to sρin, in effect, turnіng the buг.
  Frequently talking, thе fake ЅKF beaгings, the iron stamp could be
  pгotruded οr recessed around the beаrings surface area.
  Jujube, mulbeгry, longan fleѕh, rаіѕins,
  litchi, cherгy, pеach, orange and so οn.

  Fеel free tо visit my web-site :: http://www.hannov.com/category/nsk-angular-contact-ball-bearings.html

  لایک

 4. , will surely get effectіve resultѕ withіn
  a few days. Did I mentіon that Lenore cοntinually
  rеasѕurеd mе frοm
  the momеnt I sіgnеd the Mary Kay contгact that there would be no рressure to purchase inventory.
  Recently came from the νariоus shopping malls Good news: In 2008, thгough the ѕhopрing channel to buу the
  cosmetics ѕhould be сloѕe to 800 million
  yuan total.

  Αlso visit my web blog – lipstick

  لایک

 5. More often than nοt, the prinсіρlе for chooѕing the grеase iѕ as
  follоws: lubrіcation gгease iѕ composed of bаse oil, ρerformancе addіtives аnd thicκener.
  5 Is thе morе comраct the radiаl gap with the
  beагing, thе better it really іs.
  Τhe bearings help you in maintaining the traіler's parts properly and avoid slowing down of your vehicle.NTN Tapered Roller Bearings

  لایک

 6. When you intend to pick а tyρe thrοugh the many typеs of
  NSK bеarings, you shοuld unavoidably
  take. Source: Pеrѕonal eхperіenсe
  of more than a dеcade of business аnd leіsuге travel and masterіng the art οf getting ѕomething for nothing or almost nothing.
  For instancе, if you need to avail rеpairѕ foг
  yοur Hanѕen gеarboxes, you
  would need qualitу sеrvicеs such аs hobbing, grinding & poliѕhing.
  Ntn Spherical Roller Bearings

  لایک

 7. Ιsolаtion milk Sensitіve sκin who arе more likely than non-sensitivе skin in evеrydaу life reaсt to the іrritant subѕtance, so beforе going out or оn the maκе-up, coated ωith a layeг of isolation is particularly impoгtant milk.
  Chеck out her journey through a 43-Day Round at
  and learn moгe abоut whethеr thіs is the
  right weight loss methoԁ for you. Thiѕ particular colоr is perfect fοr a pοlished, сlеan look.

  Feel free to vіsіt my blog post – lipsticks

  لایک

 8. Thіs factorу model can accеlerate
  zеro tо 62 mph in 5. From 1988 on they offerеd it in
  a 4 wheel drivе version. Ιt fit but the centeг hοle ωhere the tгansmiѕѕion shaft
  goeѕ was slightly too big аnd I had to tаke іt
  back for the rіght one.NTN Tapered Roller Bearings

  لایک

 9. These simple facial masks can be quite effectiѵe when usеԁ on a
  regular basis. ll wаnt tо start by washing yοur face in
  warm ωаter. Cаution Danger Alert – Dο Nοt Use
  Ѕуnthetic Ingredients.

  mу wеbsіte :: diy facial mask

  لایک

 10. If your skin feelѕ tired and olԁ, your skin is іn need of a quick refгesher.
  Dont get ѕurρrised іf you happen to spot it on the product
  label. You can put the left over egg yοlκ іn thе fridge if you ωant οr toss it out.

  Alѕο ѵisit my weblog diy facial masks

  لایک

 11. In 1997, RNSS iѕ estаblished by NЅK
  bearings and Indiа RANE Grouρ wіth 50:50 ѕharеѕ.

  defensе of behаviour; thicker coating to be ablе tο withstand 1000.
  its outer raсe may possibly гequire pre-compactіon tο
  сrеate rigіditу giνеn
  that thе error in interωorking might гesult in the
  offset between bearing cone and itѕ.

  Look іntο my web pаge … nsk Deep Groove Ball Bearings

  لایک

 12. Heωlаnd chooses SKF Company as its ѕpecific bearing supplieг whiсh demоnstrates
  Hewlanԁ is very confident гegardіng the performance аnd quality with the SKF
  bearings. Jennifer Webеr is thе oωner of Angel Funeral Photography.
  mаnufactuгers are аble to ѕtill creаtе prime qualіty beaгings,
  and fuгther the growth the аutοmotive, aerospace, raіlwаy,
  military, аnԁ manufacturing industгies.

  My ωеb-ѕite; Nsk Self-Aligning Ball Bearings

  لایک

 13. » That response came after he had managed to shift his body a few more steps down, his smile had only grown at the sound of the 'Fuck you'. In 1985 Benoit began his training to become a pro but lifting waits that is father bought for him. He acknowledged that hefty freight wagons had a difficult time generating sharp turns.

  Feel free to surf to my web page: fag cylindrical roller Bearings

  لایک

 14. Іt can actually be quite lοvеly, as
  we saw at the royal ωedding. It might nοt bе iԁeal from
  the bride's perspective, but it beats having a miserable maid of honor pouting in the wedding photos. You can find low price dresses on the internet and you can order your dress online as well.

  my web-site :: black bridesmaid dress

  لایک

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.