کشتارهای سازمان »اگسا« افشای نام نزدیک به پنج هزار قربانی

 قسمت دوم: لیست قربانیان جنایات جنگی افغانستان
1111. خالقداد ولد فقیر محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
1112. رسولداد ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
1113. عزیزگل ولد زمری، مسکونه پلخمری، اشرار.
1114. بسم هللا ولد عبدالمنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1115. عبدالقدیر ولد عبدالحنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1116. گلجان ولد لعل جان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1117. غالم سخی ولد صاحبدل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1118. محمد امین ولد محمد دین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1119. محمد هاشم ولد محمد ایوب، مسکونه پلخمری، اشرار.
1111. جنگ گل ولد صاحب گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1111. محمد ایاز ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
1112. غالم محی الدین ولد مبین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1113. غالم محمد ولد عبدالرحیم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1114. آقاجان ولد عبدالرسول، مسکونه پلخمری، اشرار.
1115. درویش ولد سرورالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1116. انورالحق ولد غالم نبی، مسکونه پلخمری، اشرار.
1117. محمد ایاز ولد محمد امین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1118. خان وزیر ولد احمدجان کوچی، مسکونه پلخمری، اشرار.
1119. عبدالمحمد ولد سید گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1121. محمد اسماعیل ولد محمد اسحق، مسکونه پلخمری، اشرار.
1121. عبدالغنی ولد عبدالکریم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1122. خواجه فاروق ولد خواجه غور، مسکونه پلخمری، اشرار.
1123. امین هللا ولد مالجان ، مسکونه پروان، اشرار.
1124. سید طاهر ولد سمع خان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1125. عبدالحفیظ ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
1126. محمد حبیب ولد سردارخان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1127. محمدآصف ولد محمد یوسف، مسکونه پلخمری، اشرار.
1128. خواجه پاچا ولد خواجه عصمت هللا، مسکونه پلخمری، اشرار.Page 24 of 107
1129. میر سعید ولد گل پاچا، مسکونه ننگرهار، اشرار.
1131. نوروزی ولد اقبال، مسکونه زابل، اشرار.
1131. صفرمحمد ولد امیر محمد، مسکونه زابل، اشرار.
1132. بره خان ولد میراحمد، مسکونه زابل، اشرار.
1133. محمد طاهر ولد سید یعقوب، مسکونه زابل، اشرار.
1134. عبدالجلیل ولد عبدالغیاث، مسکونه زابل، اشرار.
1135. سعدهللا ولد شیخ محمد، مسکونه زابل، اشرار.
1136. محمد نذیر ولد ملوک، مسکونه زابل، اشرار.
1137. عبدالسالم ولد وهاب الدین، مسکونه زابل، اشرار.
1138. محمدغوث ولد نورمحمد، مسکونه زابل، اشرار.
1139. دادمحمد ولد صاحب خان، مسکونه زابل، اشرار.
1141. نور محمد ولد نجم الدین، مسکونه زابل، اخوانی.
1141. سورگل ولد محمد رسول، مسکونه زابل، اخوانی.
1142. نصیرهللا ولد اول شاه، مسکونه کابل، امور وزارت معدن کابل، اخوانی .
1143. سعدالدین ولد خدایداد، مسکونه غزنی، اخوانی.
1144. عبدالحکیم ولد حاجی موسی خان، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
1145. میرحیدر ولد عیسیخان، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی.
1146. عبدالرحیم ولد عبدالغفور، مسکونه وردگ، معلم، اخوانی.
1147. سید محمدعمر ولد سید علی اصغر، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی.
1148. عبدالمهدی ولد سید محبوب، مسکونه بدخشان، محصل، اخوانی.
1149. محمد عبدهللا ولد میراحسان، مسکونه هرات، اخوانی.
1151. حبیباهلل ولد محمداعظم، اخوانی.
1151. شاه محمد ولد خیرمحمد، محصل، اخوانی.
1152. محمددین ولد نامدار، اخوانی.
1153. بهاالدین ولد سکندر، صاحب منصب ثارندوی، اخوانی.
1154. سید حشمتاهلل ولد سید هاشم، مسکونه کارته چهار کابل، محصل پولیتخنیک،
اخوانی.
1155. محمدقاسم ولد محمداسحق، مسکونه جمال مینه، عریضهنویس، اخوانی.
1156. محمدطاهر ولد عبدالصمد، مسکونه ارزگان، محصل انجنیری، اخوانی.
1157. گلبهار ولد جبار، مسکونه قرهباغ، محصل انستیتوت محاصبه، اخوانی.
1158. محمدحسن ولد محمدایوب، مسکونه کابل، کارگر ملیبس، اخوانی.
1159. نصرهللا ولد عبدالغنی، مسکونه لوگر، جگتورن وسلتون، اخوانی.
1161. محمدرحیم ولد حمیدهللا، مسکونه پنجشیر، خانهامان، اخوانی.
1161. ویسالدین ولد عینالدین، مسکونه پنجشیر، نماینده سرویسها، اخوانی.
1162. شهباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، مامور هوتلها، اخوانی.
1163. میرباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1164. عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه لوگر، دریم ثارن، اخوانی.
1165. نقیب هللا ولد حاجی محمد، محصل انجنیری، اخوانی.
1166. امرالدین ولد نامدار، مسکونه مقر، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی،
اخوانی.
1167. ربانی گریان ولد عبدالرووف، مسکونه کابل، مدیر وزارت اطالعات و کلتور،
اخوانی.ژ
1168. عطاالحق ولد عطامحمد، مسکونه چهاردهی، محصل انجنیری، اخوانی.
1169. محمداسماعیل ولد غالم جیالنی، مسکونه کابل، محصل تربیه معلم، اخوانی.
1171. سید شیرین ولد سید جالل، مسکونه ننگرهار، مامور اطالعات و کلتور، افغان
ملت.
1171. نثاراحمد ولد یارمحمد، مسکونه آقاعلی شمس، متعلم صنف دهم، افغان ملت.
1172. نظرجان ولد جمعهخان، مسکونه قندهار، دوهم بریدمن فرقه 8، اخوانی.
1173. سلیمان شاه ولد محمدشاه، مسکونه جالآلباد، مامور فواید عامه، اخوانی.Page 25 of 107
1174. محمدنادر ولد محمدوسیم، مسکونه ننگرهار، محصل ساینس، اخوانی.
1175. کشمیر ولد سرور، مسکونه پکتیا، مامور وزارت داخله، اخوانی.
1176. فضاللحی ولد محمدرحیم، مسکونه کابل، مدیر تحریرات دیپو ادویه، اخوانی.
1177. یعقوبخان ولد عارف، مسکونه محمدآغا، زارع، اخوانی.
1178. محمدشاه ولد محمداسلم، مسکونه لغمان، محصل ادبیات، اخوانی.
1179. پادشاهگل ولد حاجی عبدهللا، مسکونه قندهار، اخوانی.
1181. محمدعلم ولد دولتمحمد، مسکونه کاپیسا، مامور نساجی گلبهار، اخوانی.
1181. محمداسلم ولد محمدحسن، مسکونه بهسود، خیاط، اخوانی.
1182. آغامحمد ولد نظرمحمد، مسکونه قندهار، پوستهرسان، اخوانی.
1183. اسدهللا ولد امیناهلل، مسکونه سیدآباد، مامور کوپراتیف غزنی، اخوانی.
1184. محمدحسین ولد محمدعیسی، مسکونه بامیان، معلم، اخوانی.
1185. امامالدین ولد محمدایوب، مسکونه کابل، مامور رادیوتلویزیون، اخوانی.
1186. محمددین ولد صوفی، مسکونه نورستان، عضو تفتیش لوژستیک، اخوانی.
1187. بازمحمد ولد اللهداد، مسکونه پنجشیر، خزانهدار پنجشیر، اخوانی.
1188. محمدحیدر ولد محمدعمر، مسکونه پنجشیر، مامور شرکت تخم اصالحشده، اخوانی.
1189. عبداالحد ولد عبداستار، مسکونه کارته سوم، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1191. اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه بدخشان، معلم لیسه میخانیکی، اخوانی.
1191. محمدرووف ولد میرعلم، مسکونه پغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1192. بسماهلل ولد محمدنواب، مسکونه لوگر، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
1193. نثرهللا ولد حیدرگل، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
1194. محمدکبیر ولد میاخیل، مسکونه ننگرهار، مامور حیرتان، اخوانی.
1195. عبدالقدیر ولد سید ولی، مسکونه نن، محصل محاسبه، اخوانی.
1196. اماناهلل ولد عزیزهللا، محصل انجنیری، اخوانی.
1197. محمدایوب ولد آقامیر، مسکونه پنجشیر، معلم کوه صافی، اخوانی.
1198. فدامحمد ولد پاینده محمد، مسکونه پنجشیر، مامور ملی بس، اخوانی.
1199. محمد شریف ولد عبدالواحد، مسکونه بدخشان، محصل زراعت، اخوانی.
1111. محمدانور ولد قربان، مسکونه تالقان، مامور محبس پلچرخی، اخوانی.
1111. عبدالعظیم ولد عبدالحق، مسکونه قلعه قاضی، ثارندوی، اخوانی.
1112. نظرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اخوانی.
1113. عبدالغفار ولد عبدالغیاث، عضو ورزش وردگ، اخوانی.
1114. عبداالحمد ولد فیض، ثارندوی پشتونستان، اخوانی.
1115. حمایتاهلل ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، معلم، اخوانی.
1116. عبداالحد؟ ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی،
اخوانی.
1117. محمدمیر ولد محمدگل، مسکونه لوگر، اخوانی.
1118. سید بهادر ولد سید آقا، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
1119. جانداد ولد شاهسوار، مسکونه ننگرهار، دریور، اخوانی.
1111. محمدحمید ولد محمدحسین، مسکونه وردگ، معلم شیوکی، اخوانی.
1111. رازمحمد ولد تاجمحمد، مسکونه غزنی، متعلم لیسه رحمان بابا، اخوانی.
1112. محمدموسی ولد سردار، مسکونه پروان، لمری ساتنمن قومندانی لوگر، اخوانی.
1113. الم خان ولد محمدحسن، مسکونه غزنی، زارع، اخوانی.
1114. حیاتاهلل ولد نصرهللا، محصل صنف سیزدهم، اخوانی.
1115. عبدالهادی ولد نورمحمد، مسکونه کابل، اخوانی.
1116. آغاجان ولد احمدشاه، مسکونه گلبهار، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی.
1117. عبدالرزاق ولد دینمحمد، مسکونه خوشحالمینه، استاد ادبیات، اخوانی.
1118. میرآقا ولد غالممحمد، مسکونه لوگر، کلینر، اخوانی.
1119. محمدظاهر ولد محمدانور، مسکونه شبرغان، محصل ادبیات، اخوانی.
1121. خالقداد ولد خدایداد، مسکونه لوگر، دواساز، اخوانی.
1121. محمدکریم ولد محمدیوسف، مسکونه جاغوری، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
1122. محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه کوتهسنگی، قرطاسیه فروش، اخوانی.Page 26 of 107
1123. رضاخان ولد عبدالستار، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
1124. جانان ولد عبدهللا، مسکونه قندهار، اخوانی.
1125. محمدرحیم ولد موسی، مسکونه کوتهسنگی، معلم در کتواز، اخوانی.
1126. محمدابراهیم ولد غالمسخی، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1127. عبدالرزاق ولد امام علی، مسکونه تخار، مامور ضد حوادث، اخوانی.
1128. عبدالکریم ولد گلمحمد، مسکونه مقر، ماشینکار، اخوانی.
1129. محمدحسین ولد محمدناصر، زمیندار، اخوانی.
1131. سید محمدنعیم ولد سید عبدالوهاب، اخوانی.
1131. محمد نعیم ولد عبدالخالق، استاد انستیتوت مالداری، اخوانی.
1132. فضلعمر ولد میرزا محمد، مسکونه لوگر، مامور محاسبه تعلیم و تربیه،
اخوانی.
1133. عبداالحد ولد فتیحمحمد، مسکونه پروان، مدیر اتاق تجارت، اخوانی.
1134. محمد ظهور ولد برکتاهلل، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
1135. مالجمیر؟ ولد بازمیر، مامور امنیت لوگر، اخوانی.
1136. عبدالغفار ولد عبدالغیاث، مسکونه تالقان، استاد فاکولته طب، اخوانی.
1137. عبدالغنی ولد دادخدا، مسکونه پنجشیر، محصل ادبیات، اخوانی.
1138. نورمحمد ولد محمداسماعیل، مسکونه لوگر، خورد ضابط قوای دو، اخوانی.
1139. محمدکبیر ولد محمدقاسم، محصل ادبیات، اخوانی.
1141. صدیقاهلل ولد محمدعلی، مسکونه بامیان، اخوانی.
1141. مولوی عبدالقدیر ولد جانگل، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
1142. شاولی ولد محمدکریم، مسکونه ارزگان، محصل انستیتوت تربیت بدنی، اخوانی.
1143. عبدالحلیم ولد فضاللدین، مسکونه ننگرهار، مامور اداری عالی قضا، اخوانی.
1144. نواب ولد گلمحمد، کارمند بگرامی، اخوانی.
1145. قادر ولد غالمصدیق، کارمند بگرامی، اخوانی.
1146. گالب سید ولد اولی سید، افراد فرقه یازدهم ننگرهار، اخوانی.
1147. سید احمد ولد محمدیعقوب، مسکونه نجراب، صنف دهم لیسه صنایع، اخوانی.
1148. سیفالرحمن ولد اللهداد، مسکونه نجراب، متعلم صنف دهم دارالعلوم،
اخوانی.
1149. عبدالرشید ولد فدامحمد، مسکونه نجراب، محصل صنف فارمسی، اخوانی.
1151. غالممحمد ولد شیرمحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
1151. نورخان ولد غالممحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
1152. بسماهلل ولد غالممحمد، مسکونه سروبی، اخوانی.
1153. عبدالغفار ولد عزیزمحمد، اخوانی.
1154. نورمحمد ولد محمدشریف، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1155. محمدهاشم؟ ولد محمدرسول، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1156. یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1157. محمدهاشم ولد محمداعلم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب، اخوانی.
1158. عبدهللا ولد فقیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1159. فضالحمد ولد عبدالکریم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی فارمسی، اخوانی.
1161. سید ظاهر ولد سید معصوم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب کابل، اخوانی.
1161. عبدالمنان ولد نیکمحمد، مسکونه ولسوالی شنکی زابل، دوهم بریدمن فرقه
هفتم، اخوانی.
1162. محمدظاهر ولد محمدنواب، مسکونه پنجشیر، محصل، اخوانی.
1163. حاجی عبدالجمیل ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه ده خدایداد، مدیر موسسه
بریشنا، اخوانی.
1164. گلپادشاه ولد عبدالقادر، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی،
اخوانی.
1165. عبدالقدیر ولد محمدسخی، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی،
اخوانی.
1166. عبدهللا ولد شهباز، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوم حقوق، اخوانی.Page 27 of 107
1167. عبدالعزیز ولد محمدانور، مسکونه لغمان، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1168. الف شاه ولد محمد شاه، مسکونه لغمان، تحویلدار تخنیک ثانوی، اخوانی.
1169. فیضمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوازدهم ابوحنیفه،
اخوانی.
1171. وزیرستان ولد قیتان؟، مسکونه پکتیا، محصل صنف اول حربی پوهنتون،
اخوانی.
1171. سید رحیم ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
1172. هدایتاهلل ولد گالحمد، مسکونه شاه شهید، انجنیر آب و برق، اخوانی.
1173. شیرمحمد جگرن ولد محمدآجان، اخوانی.
1174. محمدهاشم ولد سورانی، مسکونه لغمان، دوهم ثارن والیت بغالن، اخوانی.
1175. سید بسماهلل ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
1176. غالمسخی ولد محمدعلم، معلم لیسه شیرشاه سوری، اخوانی.
1177. احمد جواد ولد غالمسخی، دواساز ریاست تفتیش صحت عامه، اخوانی.
1178. احمدضیا ولد غالمسخی، عضو فنی ریاست ترویج، اخوانی.
1179. زبیر ولد غالمسخی، متعلم صنف اول روغتیاپال، اخوانی.
1181. عبدالحمید ولد عبدالرشید، معلم در شکردره، اخوانی.
1181. عبدهللا ولد محمدخان، فارغ صنف دوازدهم احمدبابا، اخوانی.
1182. نوربیگ ولد غالممحمد، مسکونه لغمان، محصل صنف دوازدهم ادبیات، اخوانی.
1183. اللمحمد ولد حضرتجان، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه ابنسینا، اخوانی.
1184. عبدالهادی ولد عبدالمجید، مسکونه قلعه شاده، ساعتساز، اخوانی.
1185. محمدشریف ولد غالم جیالنی، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی. اخوانی.
1186. عبدهللا ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، محصل صنف دوم انجنیری، اخوانی.
1187. محمدمراد ولد الینخان، داکتر در قندهار، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/3/21
1188. حاجی عبدالمومن ولد عبدالباقی، مسکونه والیت غور، اشرار.
1189. مولوی محمدحریف ولد احمد، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.
1191. مولوی محمدحسن ولد محمدعثمان، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.
1191. ارباب عبدالشکور ولد حاجی محمداکبر، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.
1192. حاجی محمد ولد حاجی احمدجان، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.
1193. سید محمود ولد سید عمر، مسکونه والیت غور، اشرار.
1194. سید مسلم ولد سید فخرالدین، مسکونه قیصار فاریاب، اخوانی.
1195. امیرمحمد ولد امام بخش، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.
1196. ابراهیم ولد شاهجهان؟، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.
1197. عبدالغیاث ولد مال قیصر، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.
1198. پیداگل ولد نوروز، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.
1199. مولوی رمضان ولد محمد، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.
1211. ارباب عبدالقیوم ولد یعقوب، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.
1211. غالمسخی ولد سرور، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1212. عبدالهادی ولد شهباز، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1213. عزیزاحمد ولد محمداکرم، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1214. محمدطاهر ولد رحمتاهلل، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1215. محمدعثمان ولد ملک محمدعمر، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1216. عبدالصمد ولد عبدال؟، مسکونه سیدآباد وردگ، اشرار.
1217. ثناهللا ولد عبدهللا، مسکونه جالآلباد فعلی خیرخانه،استاد انستیتوت، اخوانی.
1218. عبداالحد ولد ولیمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، محصل، اخوانی.
1219. احمدشاه ولد خوانو، مسکونه کتواز، محصل، اخوانی.
1211. صبحان ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
1211. نورهللا ولد رحمتاهلل، مسکونه زرغونشهر لوگر، محصل، اخوانی.
1212. نظرمحمد ولد محمداسحق، مسکونه میدان، محصل، اخوانی.Page 28 of 107
1213. مالمرجان ولد محمدالدین، مسکونه میدان، کارگر ولسوالی پغمان، اخوانی.
1214. جانمحمد ولد حاجی فضالحمد، مسکونه دره زرگر، زمیندار، اخوانی.
1215. مولوی خیرهللا ولد محدنذیر، مالامام، اخوانی.
1216. مالحنان ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، طالب، اخوانی.
1217. مالقاسم ولد قطب، مسکونه قرهباغ غزنی، مالی مسجد، اخوانی.
1218. محمداشرف ولد میراکبر، مسکونه رحمان مینه، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1219. غالممصطفی ولد محمدشریف، مسکونه دهباالی ننگرهار، مدیر رادیو، اخوانی.
1221. احمدفرید ولد غالمسخی، مسکونه قلعه فتوح چهاردهی، معلم لیسه غازی،
اخوانی.
1221. محمد نسیم ولد محمدحکیم، مسکونه دهمزنگ، معلم لیسه غازی، اخوانی.
1222. یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعال بیکار،
مایوییست.
1223. محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مایوییست.
1224. گالبالدین ولد غالممحیالدین، مسکونه چک وردک، نماینده قادری ترانسپورت،
اخوانی.
1225. محمدبشیر ولد محمدجان، مسکونه پنجشیر، محصل صنف دوم شرعیات، اخوانی.
1226. غالمقادر ولد غالممحمد، محصل ادبیات، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/1
1227. سید محی الدین ولد سید اصغر، محصل صنف اول طب، اخوانی.
1228. محمد علی ولد عبدالغفور، محصل صنف اول طب، اخوانی.
1229. محمد یاسین ولد شمس الدین، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
1231. نقیب هللا ولد محمد ایوب، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
1231. افسر ولد عبدالرزاق، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
1232. اسماعیل ولد تاج محمد، محصل صنف چهارم فارمسی، اخوانی.
1233. رجب ولد محمد علی، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
1234. محمد داوود ولد محمد اسماعیل، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
1235. عبدالمتین ولد محمد عثمان، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
1236. شاه ولی ولد پیوند شاه، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
1237. غالم محی الدین ولد عبدالحمید، محصل صنف پنجم طب، اخوانی.
1238. سید جمال الدین ولد سید خادم الدین، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
1239. محمد طاهر ولد محمد اکبر، محصل ادبیات، اخوانی.
1241. غالم ربی ولد عبدالحمید، محصل ادبیات، اخوانی.
1241. ابوبکر ولد عبدالمومن، محصل اقتصاد، اخوانی.
1242. عبدهللا ولد محمدهللا، محصل اقتصاد، اخوانی.
1243. میر احمد ولد شهزاده، محصل اقتصاد، اخوانی.
1244. زین الحق ولد نور الحق، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اخوانی.
1245. فاروق ولد عزیزالرحمن، مسکونه ننگرهار، محصل حقوق، اخوانی.
1246. محمد اکرم ولد قره جان، مسکونه مزارشریف، محصل حقوق، اخوانی.
1247. محمد قاسم ولد فضل محمد، محصل زراعت قندهار، اخوانی.
1248. عبدالعلی ولد گل زاد، ، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اخوانی.
1249. عبدالوکیل ولد صاحب داد، مسکونه بغالن، محصل اقتصاد، اخوانی.
1251. محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه چغچران، محصل اقتصاد، اخوانی.
1251. محمد هالل ولد اولیزی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
1252. عبدالستار ولد گل محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
1253. شرف الدین ولد سعدالدین، مسکونه بدخشان، محصل وترنری، اخوانی.
1254. عبدالغفور ولد محمد علم، مسکونه هرات، محصل وترنری، اخوانی.
1255. محمد حلیم ولد محمد شریف، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
1256. محمد آصف ولد محبوب شاه، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
1257. محمد هاشم ولد رحیم الدین، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.Page 29 of 107
1258. سید حسن ولد سید مصطفی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
1259. مرسلین ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اخوانی.
1261. نیک محمد ولد عبدالصمد، مسکونه تخار، محصل انجنیری، اخوانی.
1261. محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.
1262. عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.
1263. محمود ولد محمد صدیق، اشرافی.
1264. سید شمس الحق ولد سید باقی الحق، ضد انقالب.
1265. عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.
1266. حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.
1267. عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
1268. میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
1269. عبدالهادی ولد محمدکریم، محصل صنف پنجم طب، اشرافی.
1271. محمدعلی ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
1271. عبدالقیوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی انجنیری، اشرافی.
1272. نقیباهلل ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
1273. محمداسماعیل ولد تاجمحمد، مسکونه تخار، محصل فارمسی، اشرافی.
1274. عبدهللا ولد غالمسرور، مسکونه هرات، محصل انجنیری، اشرافی.
1275. حکیمشاه ولد نصرالدین، مسکونه لوگر، محصل انجنیری، اشرافی.
1276. غالمحضرت ولد غالمحیدر، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اشرافی.
1277. دینمحمد ولد دورمحمد، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی.
1278. محباهلل ولد مجیباهلل، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی.
1279. غالمنبی ولد گلداد، مسکونه ننگرهار، محصل زراعت، اشرافی.
1281. عبدالغفار ولد محمدنبی، مسکونه بغالن، محصل ادبیات، اشرافی.
1281. حمران ولد خیرهللا، مسکونه هلمند، محصل ادبیات، اشرافی.
1282. صاحبشاه ولد محمدشاه، مسکونه لغمان، محصل طب، اشرافی.
1283. غالم سخی ولد محمدنبی، مسکونه غزنی، محصل طب، اشرافی.
1284. شاهمحمود ولد پیوندشاه، مسکونه پروان، محصل طب، اشرافی.
1285. حیدرشاه ولد سیدنجفشاه، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
1286. نجیباهلل ولد حبیباهلل، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی.
1287. اسماعیل ولد عیدیمحمد، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
1288. فضالهلل ولد عبدالسالم، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
1289. مصلحالدین؟ ولد فضاللدین، مسکونه هرات، محصل زراعت، اشرافی.
1291. محمد عارف ولد قربانعلی، مسکونه ننگرهار، محصل فارمسی، اشرافی.
1291. عبدالقدیر ولد سید فقیر، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اشرافی.
1292. رحمالدین ولد محمداسلم، مسکونه فراه، محصل زراعت، اشرافی.
1293. محمد کریم ولد محمدعارف، مسکونه بغالن، محصل وترنری، اشرافی.
1294. کرامالدین ولد حبیبالرحمن، مسکونه قندهار، محصل وترنری، اشرافی.
1295. محمدشیر ولد الالجان، مسکونه پروان، محصل وترنری، اشرافی.
1296. عاشورمحمد ولد عبدالخیر، مسکونه جوزجان، محصل وترنری، اشرافی.
1297. محمد داوود ولد میراحمد، مسکونه جوزجان، محصل زراعت، اشرافی.
1298. عبدالحمید ولد صالحمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اشرافی.
1299. فضالحمد ولد علیمحمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اشرافی.
1311. احمدضیا ولد عبدالقدیر، مسکونه لوگر، محصل ادبیات، اشرافی.
1311. عبدالقادر ولد شیخبرات، مسکونه هرات، محصل ادبیات، اشرافی.
1312. اسالمالدین ولد میرفضاللدین، مسکونه کندز، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1313. دوستمحمد ولد مرزاگل، مسکونه پکتیا، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1314. محمدنعیم ولد نیازمحمد، مسکونه بغالن، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1315. عبدالهادی ولد محمدحسین، مسکونه هرات، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1316. عبدالرووف ولد عبدالحمید، مسکونه هرات، محصل صنف سوم طب، اشرافی.
1317. حسینعلی ولد غالمعلی، مسکونه غزنی، محصل فارمسی، اشرافی.Page 30 of 107
1318. عزیزاحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه هرات، محصل طب، اشرافی.
1319. مسافر ولد عبدالقدوس، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1311. فریدالدین ولد جالاللدین، مسکونه کابل، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1311. محمدقسیم ولد محمدشعیب، مسکونه لغمان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1312. محمد احسان ولد محمدحسین، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1313. تیمورشاه ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1314. بریالی ولد نیکمحمد، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1315. حشمتاهلل ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1316. محمداسماعیل ولد پایندهمحمد، مسکونه بلخ، محصل ادبیات، اشرافی.
1317. عبدالجلیل ولد خیرمحمد، مسکونه ارزگان، محصل ادبیات، اشرافی.
1318. سردار محمد ولد نیکمحمد، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
1319. سید سرور ولد سید یوسف، مسکونه بغالن، محصل ادبیات، اشرافی.
1321. عبیدهللا ولد میرغالمحیدر، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1321. معراجالدین ولد گلبدین، مسکونه جوزجان، محصل ادبیات، اشرافی.
1322. عبدالقدیر ولد سربلند، مسکونه هرات، محصل وترنری، اشرافی.
1323. محمدانور ولد بخیارخان، مسکونه غزنی، محصل ادبیات، اشرافی.
1324. فریدالدین ولد امامالدین، مسکونه لوگر، محصل زراعت، اشرافی.
1325. عزیزالدین ولد محیالدین، مسکونه ننگرهار، استاد پوهنزی اقتصاد، اشرافی.
1326. بازمحمد ولد محمدموسی، مسکونه لغمان، محصل اقتصاد، اشرافی.
1327. غیاثالدین ولد عبدالغفار، مسکونه بدخشان، محصل طب، اشرافی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/2
1328. عبدالصمد ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل تربیه معلم روشان، اخوانی.
1329. وزیرمحمد ولد محرابالدین، مسکونه میدان، صنف دوازدهم تربیه معلم،
اخوانی.
1331. رازمحمد ولد یارمحمد، مسکونه قریه خوشعبدل، اشرار.
1331. جانمحمد ولد ظریف، مسکونه غزنی، اشرار.
1332. معصوم ولد محمود، محصل پوهنتون، اشرار.
1333. عبدالفرید ولد عبدالحمید، اشرار.
1334. سخیحمید ولد خوشمحمد، اشرار.
1335. عبدالواسع ولد عبدالخالق، مسکونه کابل، استاد ادبیات، اخوانی.
1336. اکبر ولد پایندهمحمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
1337. غالمرسول ولد پاینده محمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
1338. خانزاده ولد عبدهللا، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1339. حسنگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1341. محمدعالم ولد زرعلم، مسکونه کوهدامن، دریور، اخوانی.
1341. عبدالغیاث ولد محمدزمان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
1342. فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
1343. علیاحمد ولد فضالحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مایوییست.
1344. محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعال متقاعد، مایوییست.
1345. محمدمال ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
1346. سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.
1347. قاری بسماهلل ولد عبدالقدیر، مسکونه چیگل، زمیندار، اخوانی.
1348. عبدهللا ولد محمدنادر، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
1349. عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.
1351. بقیتاهلل، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.
1351. نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست.
1352. جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست.
1353. محمدجان ولد عمراخان، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
1354. عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.Page 31 of 107
1355. حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
1356. حاجی صالح ولد غالممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
1357. سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
1358. عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
1359. غالمیحیی ولد غالمبهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست ضد انقالب.
1361. آقاگل ولد غالمحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقالب.
1361. دآلقا ولد مالغالمعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقالب.
1362. عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد انقالب.
1363. محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقالب.
1364. شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
1365. یوسف ولد خیرهللا، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
1366. محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.
1367. علیمجان ولد عبداالحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.
1368. غالمصفدر ولد غالممحمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
1369. غالمایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.
1371. انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.
1371. محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.
1372. طالگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.
1373. حاجی جانباز ولد جانداد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1374. محمدعمر ولد حاجی محمدسعید، مسکونه لوگر، اخوانی.
1375. گلرحمن ولد محمدجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
1376. عبدالحسین، مسکونه لوگر، اشرار.
1377. عبدالغیاث ولد محمد زمان، مسکونه میربچه کوت، دکاندار، اخوانی.
1378. محمدعلم ولد زرعلم، مسکونه قرهباغ شمالی، زمیندار، اخوانی.
1379. فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه سرای خواجه، بایسکلساز، اخوانی.
1381. غالمایشان ولد رمضان، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، اخوانی.
1381. امامنظر ولد دولتنظر، اخوانی.
1382. میرقادر شاه ولد سیدحضرت شاه، اخوانی.
1383. خیرمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه رحمانمینه، اخوانی.
1384. اکرام ولد محمد اشرف، مسکونه خانآباد، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1385. سید موسی ولد سید ظهورالدین، مسکونه خیرخانه، افراد قطعه کوماندو،
اخوانی.
1386. عبدالحلیم ولد گل اصغر، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
1387. عبدالقیوم ولد میرگل، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1388. غالم رسول ولد سمندر، مسکونه جمالمینه، بیکار، خمینی.
1389. محمدمحسن ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، محصل تعلیم و تربیه، خمینی.
1391. علیمحمد ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، شریک اللهیار ترانسپورت، خمینی.
1391. عبدالقادر ولد غالممحی الدین، مسکونه پلسوخته، سروال ترانسپورت، خمینی.
1392. عبدالمنان ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
1393. میراجان ولد میرافغان، مسکونه کارته پروان، آمر خیبر رستورانت، خمینی.
1394. شاه علیرضا ولد میرعلیاحمد، مسکونه کارته سخی، مالک دواخانه تیموری،
خمینی.
1395. سید احمد ولد حاجی غالممحیالدین، مسکونه پلسوخته، دریور، خمینی.
1396. عبدالعلی ولد غالمعلی، مسکونه قلعه فتح هللا، رییس فابریکه ضرابی پالستیک،
خمینی.
1397. محمدعزیز ولد سعادت، مسکونه تایمنی، دکاندار پروزهفروشی کوتهسنگی،
خمینی.
1398. غالمعباس ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
1399. حاجی عبدالرشید ولد عبدالعزیز، مسکونه وزیراکبرخان، مالک کابل پالستیک،
خمینی.Page 32 of 107
1411. دوست ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، خمینی.
1411. عبدالحسین ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، تجار، خمینی.
1412. خادمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1413. محمداسلم ولد محمدشریف، مسکونه کارته سخی، بیکار، خمینی.
1414. خلیالهلل ولد محمداسلم، مسکونه کارته سخی، مامور وزارت زراعت، خمینی.
1415. غالمحسین ولد قربان، مسکونه کارته سخی، خمینی.
1416. کاظمعلی ولد غالمحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1417. حسینعلی ولد عبدالعزیز، خمینی.
1418. غالمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه دهبوری، دوکاندار پروزه فروشی، خمینی.
1419. غالمرسول ولد حاجی غالمسخی، مسکونه افشار، رییس فابریکه بوت آهو، خمینی.
1411. محمدحسین ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، مامور وزارت پالن، خمینی.
1411. محمدجمعه ولد حاجی رضا، مسکونه تپه سالم، مالک فابریکه بهسود، خمینی.
1412. عظیمگل ولد عبدالسالم، مسکونه ترکمن، کهنهفروش، خمینی.
1413. محبالحسین ولد خانآقا، مسکونه برکی شهرآرا، دکاندار کهنهفروش، خمینی.
1414. خداداد ولد باقیداد، مسکونه سرخپارسا، چوبفروش، خمینی.
1415. میرفاضل ولد حاجی سیدحسین، مسکونه شهرنو، مالک حسینی درملتون، خمینی.
1416. محمدباقر ولد عطاهللا، مسکونه وزیراکبرخان، امر شرکت بارچالنی هرات، خمینی.
1417. محمدحضرت ولد غالمحضرت، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1418. محمدحسن ولد حبیباهلل، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی،
اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/3
1419. آدمخان ولد پاچا خان، مسکونه سالنگ ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1421. بادی؟ ولد مالمالیم، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1421. جلندر ولد عتیقاهلل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1422. حاجی صدیق ولد خانجان، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1423. عبدالخالق ولد شاهگل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1424. حمیدهللا ولد مالمالیم، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1425. گالحمد ولد خیرمحمد، مسکونه زرغونشهر لوگر، آهنگر، اشرار.
1426. شیراحمد ولد عبدالرسول، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1427. محمدجان ولد اخترمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1428. عبدالعزیز ولد حاجی مهربان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1429. امیناهلل ولد نصرهللا، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1431. اسدهللا ولد محبوب، مسکونه لوگر، استاد، اشرار.
1431. محمدهاشم ولد محمداسلم، مسکونه لوگر، سرمعلم، اشرار.
1432. غالممصطفی ولد غالمسرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی ـ اشرار.
1433. علمگل ولد سیدگل، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی – اشرار.
1434. عزیزخان ولد آدم خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1435. عبدالقهار ولد عبدالقدوس، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1436. حاجی یعقوب ولد نجم الدین، مسکونه خورد کابل بگرامی، مالک حاجی یعقوب
ترانسپورت، اخوانی.
1437. میرآغا ولد حاجی صدیق، مسکونه ولسوالی بگرامی، تجار، اخوانی.
1438. شیرآغا ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت،
اخوانی.
1439. شینواری ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل بگرامی، معاون حاجی یعقوب
ترانسپورت، اخوانی.
1441. جرنیل ولد نجمالدین، مسکونه خوردکابل، تجار، اخوانی.
1441. محمدعارف ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
1442. شیرپادشاه ولد حاجی عبدالودود، مسکونه کمالخیل لوگر، زمیندار، اخوانی.
1443. بسماهلل ولد فیروز، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.Page 33 of 107
1444. دادمحمد ولد نورمحمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1445. طالمحمد ولد خانجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
1446. محمدیاسین ولد احمدی، مسکونه لوگر، اشرار.
1447. پیرمحمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1448. میرزا محمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1449. غالمحیدر ولد خواجه گالحمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1451. محمداکبر ولد خدایداد، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1451. علی خان ولد شاه دولت، مسکونه کلنگار لوگر، اشرار.
1452. محمدنبی ولد عبدالکریم، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
1453. حبیباهلل ولد علیخان، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
1454. خانعلم ولد سید محمدخان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/3
1455. احمدمیر ولد محمدشاه، مسکونه بگرام، عسکر وزارت دفاع، اخوانی.
1456. احمدشاه ولد محمدشاه ارشاد، مسکونه بگرام، مدیر وزارت اطالعات و فرهنگ،
اخوانی.
1457. عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1458. محمداعظم ولد محمدافضل، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1459. شمسالحق ولد رشید، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1461. محمدشاه ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، سابق مشاور وزارت سرحدات،
اخوانی.
1461. آغادل ولد عبدالعلی، مسکونه سروبی کابل، دکاندار، اخوانی.
1462. عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه بتخاک، مامور در مکتب، اخوانی.
1463. جو محمد ولد مومن خان، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1464. فضلمحمد ولد خیالمحمد، مسکونه اندر غزنی، معلم، اخوانی.
1465. سراجاحمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
1466. مال سید علم ولد مال منصور، مسکونه قرهباغ، مال، اخوانی.
1467. دوست محمد ولد کریم خان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1468. محمداصف ولد عبدهللا، مسکونه دهجک، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1469. قیامالدین ولد سیدحکیم، مسکونه مرکز غزنی، معلم لیسه خیال محمد،
اخوانی.
1471. سراجالدین ولد عبدالستار، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
1471. محمدنبی ولد عبدالرحیم، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
1472. سیداکبر ولد انورشاه، مسکونه قرهباغ، متعلم صنف دوازدهم، اشرار.
1473. خواجه اکرم ولد خواجه عبدالقدوس، مسکونه غوربند والیت پروان، محصل،
اشرار.
1474. شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست.
1475. شیر محمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ، محصل، اخوانی.
1476. عبدهللا ولد عبدالرشید، مسکونه وزیراکبر خان، مالک کابل پالستیک، خمینی.
1477. فتیح علی ولد غالم علی، مسکونه قلعه شاده، دریور هللا یار ترانسپورت،
خمینی.
1478. نورعلی ولد غالم علی، مسکونه تایمنی، دریور، خمینی.
1479. محرمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه سرچشمه میدان، سماواتچی، خمینی.
1481. شیریندل ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینی.
1481. خانآقا ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
1482. اسدهللا ولد میرافغان، مسکونه چنداول، مالک افغانزاده شاپ، خمینی.
1483. نیکمحمد ولد علیمدد، مسکونه پاسا، زمیندار، خمینی.
1484. محمداصف ولد افریدی، مسکونه ولسوالی تگاب، معلم، اخوانی.
1485. محمدحفیظ ولد سردارمحمد، مسکونه غوربند، مامور خانهسازی، اخوانی.
1486. عبدالهادی ولد محمدطاهر، مسکونه غوربند، متعلم، اخوانی.Page 34 of 107
1487. نجیباهلل ولد اماناهلل، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم انصاری، اخوانی.
1488. محمدحفیظ ولد امیناهلل، مسکونه چکوردک، متعلم صنف دهم ابنسینا، اخوانی.
1489. ناظر ولد محمد پناه، مسکونه ولسوالی بهسود وردک، دکاندار، اخوانی.
1491. محمدهارون ولد محمدرسول، مسکونه شاهشهید، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1491. طالبالدین ولد گلبدین، مسکونه پکتیا، مامور پروژه پکتیا، اشرار.
1492. قیوم ولد صفتاهلل، مسکونه جاجی پکتیا، مامور وزارت آب و برق، اشرار.
1493. ظاهرگل ولد حضرتگل، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.
1494. رحمتاهلل ولد پایندهمحمد، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.
1231/2/2 –افغانستان کابل
1495. گالخان ولد حاجی محمدیعقوب، مسکونه خوردکابل، دریور، اخوانی.
1496. محمدهللا ولد محمدابراهیم، مسکونه بدخشان، مالامام توطیه دوم، اخوانی.
1497. ذبیحاهلل ولد عبدالحکیم، مسکونه مرکز غزنی، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1498. فضلعمر ولد فضاللحق، مسکونه قرهباغ غزنی، معلم مکتب ملوک، اخوانی.
1499. علمگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1511. حاجی عبدالقیوم ولد حاجی محمد، مسکونه باغ رییس چهلستون، اخوانی.
1511. عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه باغ رییس چهلستون، متعلم، اخوانی.
1512. مرادعلی ولد نورعلی، مسکونه تایمنی، خمینی.
1513. محمد نوروز ولد محمدجان، مسکونه قرهباغ غزنی، خمینی.
1514. رمضان ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، پروزه فروشی، خمینی.
1515. موسی ولد نادر، مسکونه جمالمینه، مستری میرویس میدان، خمینی.
1516. جان محمد ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، تاجر پروزه فروش، خمینی.
1517. حاجی اکبر ولد سلطانبخش، مسکونه حصه اول بهسود، لباس فروش، خمینی.
1518. حسینداد ولد شاهمحمد، مسکونه چنداول، خباز، خمینی.
1519. حسینعلی ولد صفرمحمد، مسکونه قعله شاده، کوپی کشی، خمینی.
1511. محمداسماعیل ولد محمدابراهیم، مسکونه سرخ پارسا تایمنیوات، خمینی.
1511. سلطان علی ولد خانبابا، مسکونه بهسود، گلیم فروش، خمینی.
1512. حسنعلی ولد مهرعلی، مسکونه بهسود، دکاندار جاده میوند، خمینی.
1513. محمداکبر ولد پیوند علی، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1514. حبیباهلل ولد فضاللدین، مسکونه عاشقان و عارفان، خباز، خمینی.
1515. محمد علی ولد رمضان، ، مسکونه بهسود، خباز، خمینی.
1516. غالمسخی ولد مرزاعلی، مسکونه پل سوخته، پرزه فروشی، خمینی.
1517. غالم نبی ولد خان بخش، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینی.
1518. محراب ولد دیدار، مسکونه بهسود، دکاندار، خمینی.
1519. براتعلی ولد علی… ، مسکونه بهسود، روغن فروش، خمینی.
1521. بازمیر ولد محمدرضا، مسکونه چنداول، کلچه فروش، خمینی.
1521. سید غالمسخی ولد سید فقیرشاه، مسکونه کارته مامورین، دکاندار، خمینی.
1522. حاجی شیراحمد ولد حاجی خداداد، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، خمینی.
1523. ولی محمد ولد حاجی گالب شاه، مسکونه وزیر آباد، دواساز، خمینی.
1524. محمدعلی ولد خانعلی، مسکونه جمالمینه، لباسفروشی، خمینی.
1525. عوضعلی ولد خانعلی، مسکونه بهسود فعال تایمنیوات، خمینی.
1526. سخیداد ولد غالمحیدر، مسکونه بهسود فعال تپه سالم، خمینی.
1527. غالمحبیب ولد صدرعلی، مسکونه چنداول، دکاندار، خمینی.
1528. حاجی محمدحسین ولد یحییخان، مسکونه چنداول، دریور، خمینی.
1529. رحمتاهلل ولد حبیباهلل، مسکونه بلخ، مامور زراعت سمنگان، اخوانی.
1531. محمدنعیم ولد محمدسرور، مسکونه زرغونوات کابل، بیکار، اخوانی.
1531. عبدالصمد ولد محمدصدیق، مسکونه دهسبز، محصل صنف سیزدهم انجنیری،
اخوانی.
1532. عبدالمختار ولد مومن، مسکونه بگرام والیت پروان، مامور رادیو، اخوانی.
1533. محمدنور ولد اماناهلل، مسکونه کندز، محصل دوازدهم انجنیری، اخوانی.Page 35 of 107
1534. سید حبیب ولد سید احمد، مسکونه کارته سه، رییس حبیب لمیتد، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/2
1535. عبدالغفار ولد گلزار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1536. خانمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1537. عبدالمناف ولد محمدخان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1538. جمعهگل ولد منو؟، مسکونه خیرکوت پکتیا، کاتب آرشیو، اشرار.
1539. غالمدستگیر ولد حاجی میرباز، مسکونه شاران پکتیا، زارع، اشرار.
1541. داد محمد ولد سلطان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1541. جمعهگل ولد دولتخان، مسکونه خانخیل پکتیا، زارع، اشرار.
1542. رمضان ولد جمعهگل، مسکونه زرغون شهر پکتیا، استاد، اشرار.
1543. محمدخیر ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1544. غالمحیدر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
1545. قادر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
1546. بادرخان ولد جنگیخان، مسکونه سرکانی زرغونشهر، زارع، اشرار.
1547. بشیر ولد خانجان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1548. ظریف ولد یعقوب، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1549. عبدالسالم ولد محمدرسول، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1551. صحبت خان ولد عبدالغفار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1551. احمدجان ولد غالمجان، مسکونه برکی راجان، دریور، اشرار.
1552. سید مجتبی ولد سید مرتضی، مسکونه شکردره، مدیر محاسبه ریاست تفریج،
اخوانی.
1553. عبدالرزاق ولد شاهزاده، مسکونه اندر غزنی، اخوانی.
1554. محمد سرور ولد محمدعمر، مسکونه پلخمری، محصل حقوق، خمینی.
1555. نوروز ولد رجب، مسکونه یکولنگ بامیان، ضد انقالب.
1556. محمدعلی ولد محمدهللا، مسکونه کامرد بامیان، ضد انقالب.
کابل افغانستان – مورخ1231/2/1
1557. غالممحمدنیازی ولد عبدالنبی، مسکونه اندر غزنی، سابق رییس پوهنزی
شرعیات، اخوانی.
1558. سیفالدین ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، محصل، اخوانی.
1559. شیرعلی ولد ..؟ ، مسکونه ارگون، سابق جگتورن، اخوانی.
1561. محمدصادق ولد کریماهلل، مسکونه بگرام، دریم بریدمن، اخوانی.
1561. محمدعمر ولد محناجالدین، مسکونه قرهباغ، سابق قاضی دهنو، اخوانی.
1562. عبدالشکور ولد محمدیوسف، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
1563. محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه خانآباد، محصل حقوق، اخوانی.
1564. سید عمر ولد شیرافغان، مسکونه کندز، متعلم صنف دوازدهم شیرخان، اخوانی.
1565. عبدالصبور ولد عبدالصمد، مسکونه کارته پروان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1566. غالمحضرت ولد غالمصدیق، مسکونه وردک، محصل زراعت، اخوانی.
1567. احمدشاه ولد موالداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی،
اخوانی.
1568. محمدسلیم ولد علیخان، مسکونه اودخیل، اخوانی.
1569. سیدعبدالرحمن ولد سید بهاالدین، مسکونه یونگیکله، معلم، اخوانی.
1571. عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه بغالن، لمری بریدمن، اخوانی.
1571. ضیاالدین ولد میررجب، مسکونه غزنی، جگرن، اخوانی.
1572. عبدالوهاب ولد محمدامیر، مسکونه بارانی کابل، جگرن، اخوانی.
1573. غالمربانی ولد خرمدل، مسکونه جبلسراج، معلم، اخوانی.
1574. عبدالهادی ولد عبدالغنی، مسکونه کندز، معلم، اخوانی.
1575. محمدنجیم ولد گلمحمد، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
1576. مالفضلربی ولد محمدافضل، مسکونه لغمان، مال، اخوانی.
1577. عبدالقادر ولد مالبابه، مسکونه نهرشاهی بلخ، معلم، اخوانی.Page 36 of 107
1578. عبدالستار ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، معلم، اخوانی.
1579. محمدسفر ولد محمدسرور، مسکونه پلخمری، معلم، اخوانی.
1581. سیدخلیل ولد سیداکبر، مسکونه ده نهسنگ، محصل حقوق، اخوانی.
1581. میرانگل ولد بازگل، مسکونه کنرها، معلم، اخوانی.
1582. محمدامین ولد محمد اسماعیل، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1583. محمدهاشم ولد اشقو، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
1584. سید احمد ولد عبدالقدوس، مسکونه هرات، محصل حقوق، اخوانی.
1585. زلمی ولد محمدشفیع، مسکونه والیت کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
1586. پردل ولد غالمنبی، مسکونه لغمان، لمری بریدمن، اخوانی.
1587. محمدشاه ولد سلیمانشاه، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1588. ذولفقار ولد عبدالستار، مسکونه هرات، تجار، اخوانی.
1589. عبدالهادی ولد عبدالطیف، مسکونه نجراب، لمری بریدمن، اخوانی.
1591. میرعبدالقادر ولد میرعبدالرووف، مسکونه تالقان، لمری بریدمن، اخوانی.
1591. عبدالرسول ولد فقیرمحمد، مسکونه پغمان، استاد، اخوانی.
1592. محمدشاه ولد مالداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1593. محمداصف ولد منهاجالدین، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
1594. عبدالحکیم ولد حشمتاهلل، مسکونه قرهباغ، لمری بریدمن، اخوانی.
1595. غالمنبی ولد غالمرسول، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی.
1596. غالممحمد ولد محمدخان، مسکونه دهسبز، مامور هوایی ملکی، اخوانی.
1597. محمدحسن ولد امیرگل، مسکونه کندز، متعلم صنف دهم، اخوانی.
1598. محمدنسیم ولد عابدیونس، مسکونه مزارشریف، معلم لیسه اسدیه، اخوانی.
1599. عبدالمجید ولد باباخان، مسکونه چهاردره کندز، معلم، اخوانی.
1611. میرانجامالدین ولد ذولفقار، مسکونه کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
1611. عبدالمقیم ولد جانمحمد، مسکونه چهارآسیاب، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1612. عبدالستار ولد عبدالغنی، مسکونه چهارآسیاب، مامور ریاست خزاین، اخوانی.
1613. محمدنادر ولد محمدصادق، مسکونه جرم بدخشان، محصل حقوق، اخوانی.
1614. شاهعبدل ولد نصرهللا، مسکونه پنجشیر، فارغ لیسه انصاری.
1615. محمدولی ولد عبدالغنی.
1616. محمدشفیق ولد سید جالل، مسکونه پنجشیر، محصل انجنیری، اخوانی.
1617. احمدجان ولد عبدالقیوم، بیکار، اخوانی.
1618. محمدنسیم ولد محمدیونس، مسکونه کابل، محصل ادبیات، اخوانی.
1619. محمد عظیم ولد محمداکبر، مسکونه والیت پنجشیر، زارع، اخوانی.
1611. محمدعالم ولد محمداکرم، مسکونه چهارآسیاب، مدیر فواید عامه، اخوانی.
1611. عبدالحمید ولد محمدعظیم، مسکونه بازارک پنجشیر، مامور انجنیری، اخوانی.
1612. شاهولی ولد سید احمد، مسکونه کاپیسا، محصل فارمسی، اخوانی.
1613. فقیرمحمد ولد محمداکبر، مسکونه پنجشیر، زارع، اخوانی.
1614. ملکخان ولد امیرخان، مسکونه پنجشیر، پیشخدمت المان، اخوانی.
1615. محمدالدین ولد عبدالنبی، مسکونه پنجشیر، دریور، اخوانی.
1616. محمداصغر ولد مال رمضان، مسکونه بازارک پنجشیر، بیکار، اخوانی.
1617. محمدعلی ولد فوالد، مسکونه گردیز، محصل ساینس، اخوانی.
1618. محمدنعیم ولد عبدالقیوم، مسکونه پنجشیر، افراد امنیه تخار، اخوانی.
1619. محمدظاهر ولد محمدسلیمان، مسکونه سرخاب لوگر، متعلم صنف دوازدهم،
اخوانی.
1621. قاری محمدعظیم ولد علی اصغر، مسکونه عمرزایی پغمان، متعلم دارالعلوم،
اخوانی.
1621. آقا محمد ولد دوست، مسکونه پنجشیر، محصل پوهنزی وترنری، اخوانی.
1622. محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه پنجشیر، کلینر، اخوانی.
1623. سحرگل ولد حاجی ملنگ، مسکونه بدیح آباد، طالبالعلم، اخوانی.
1624. سمیعاهلل ولد رحیماهلل، مسکونه پغمان، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1625. عبدالغفور ولد عبدالیوسف، مسکونه پاشاهی لغمان، معلم، اخوانی.Page 37 of 107
1626. عبدالعظیم ولد تورگل، مسکونه باغ زرا، صنف دوازدهم، اخوانی.
1627. عبداالحمد ولد عبدالکریم، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم،
اخوانی.
1628. عبدالقیوم ولد سلطان محمد، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم،
اخوانی.
1629. عبدالستار ولد محبوب، مسکونه میترالم لغمان، معلم، اخوانی.
1631. عبدالعالم ولد سید عالم، مسکونه چکردهی لغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1631. عبدالرشید ولد مالقرم الدین، مسکونه علیشینگ، مال، اخوانی.
1632. محمدناظر ولد شایسته، مسکونه علیشینگ، معلم، اخوانی.
1633. محمدهللا ولد عبدالرزاق ، مسکونه علیشینگ، اخوانی.
1634. محمدمعصوم ولد مولوی محمدعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
1635. جنگل ولد محمداشرف، مسکونه لغمان، اخوانی.
1636. سیداحمد ولد غالمجان، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
1637. عبدالخلیل ولد خدای نور، مسکونه لغمان، مال، اخوانی.
1638. غالم سخی ولد محمد هاشم، مسکونه بدیع آباد، محصل ادبیات، اخوانی.
1639. محمدظاهر ولد عبدالقادر، مسکونه میدان لغمان، فارغ صنف دوازدهم،
اخوانی.
1641. نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه علی نگار، اخوانی.
1641. فضل الرحمن ولد عبدالحق، مسکونه بسرام لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
1642. گل رحمن ولد عبدالحنان، مسکونه لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1643. مال محمد امیر ولد عبدالرضا، مسکونه لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
1644. محمدقایم ولد پاینده محمد، مسکونه علیشینگ، متعلم، اخوانی.
1645. فضل الرحیم ولد تراب شاه، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1646. عتیق هللا ولد غالم نبی، مسکونه سرخ رود لغمان، محصل ساینس، اخوانی.
1647. عبدالرحیم ولد محی الدین، مسکونه کامه، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1648. غالم محی الدین ولد عبدالسالم، مسکونه پر؟، فارغ دوازدهم، اخوانی.
1649. حبیب الرحمن ولد غالم رحمن، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1651. عبدالصمد ولد محمدایوب، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1651. محمدظاهر ولد علی خان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1652. محمدامین ولد محمدعلم، مسکونه سرخرود، معلم، اخوانی.
1653. صالح محمد ولد نیک محمد، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1654. لعل آقا ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1655. نواب ولد خواص؟، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1656. ملنگ ولد گلجان، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1657. محمدهاشم ولد احمدجان، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1658. سیدباز ولد مسافر، مسکونه سرخرود، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1659. پاینده گل ولد حاجی خواص، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1661. مولوی غالم حضرت ولد مالپیانور، مسکونه سرخرود، خطیب، اخوانی.
1661. عبدهللا ولد فقیرمحمد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1662. شکرهللا ولد عبدالرشید، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1663. خان آقا ولد پاینده گل، متعلم صنف یازدهم؟، اخوانی.
1664. محمد حسن ولد امیرمحمد ، مسکونه لوگر، اخوانی.
1665. نادر ولد میراجان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1666. سیدداوود ولد خوشحال، مسکونه رودات، محصل طب، اخوانی.
1667. محمد خطاب ولد فضل الربی، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1668. عبدالودود ولد جواز خان، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1669. شاه جهان ولد محمود، مسکونه ننگرهار، متعلم صنف هشتم، اخوانی.
1671. عبدالحبیب ولد شاه زاده، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
1671. حاجت محمد ولد خان صاحب، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
1672. عبدالصمد ولد عبدهللا، مسکونه پتی کوت، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.Page 38 of 107
1673. پادشاه میر ولد خان ولی، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
1674. قلندر ولد جلندر، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
1675. رسول جان ولد سید احمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1676. فضل الربی ولد محمد نبی، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1677. سلطان شاه ولد صاحب خان، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1678. فیض محمد ولد یار محمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1679. اصغر ولد گالب خان، مسکونه خوشی خیل پکتیا، بیکار اخوانی.
1681. نشه ولد اصغر، مسکونه موسی خیل پکتیا، بیکار، اخوانی.
1681. ریدی گل ولد خریلی، مسکونه پکتیا، دکاندار، اخوانی.
1682. صالح محمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، بیکار، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/2
1683. فضل القادر ولد بابه مراد، مسکونه کهمرد بامیان، کاتب، اخوانی.
1684. حسین داد ولد بابه خان، مسکونه شیبر بامیان، معلم نسوان، اخوانی.
1685. سید مسافر ولد غالم نبی، مسکونه شاهی رودات، تایپست پوهنتون، اخوانی.
1686. اسدهللا ولد سردار محمد، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
1687. شاه محمد ولد پاینده محمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1688. محمدابراهیم ولد گلنظر، مسکونه دهن غوری، زمیندار، اخوانی.
1689. اندرکومار ولد له مندونه، مسکونه قلعه موسی، تجار، اخوانی.
1691. غالم حسین ولد صالح نور، مسکونه قلعه کاشف، دوهم بریدمن متقاعد، اخوانی.
1691. میراحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1692. جان علی ولد جعفر، مسکونه بهسود، شاگرد هوتل خرم، اخوانی.
1693. محمد نور ولد نظرمحمد، مسکونه قالت، مالامام، اخوانی.
1694. محمد عثمان ولد عبدالقادر، مسکونه مسی چهارآسیاب، زمیندار، اخوانی.
1695. حاجی شینو ولد هللا داد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی.
1696. حاجی خیالی ولد گل محمد، مسکونه خورد کابل، تجار انگور، اخوانی.
1697. لعل الدین ولد فراز، مسکونه کندز، بیکار، اخوانی.
1698. اخترمحمد ولد عبدهلل، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1699. محمد اکبر ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1711. فضل الرحمن ولد سرفراز، مسکونه کندز، دکاندار، اخوانی.
1711. سراج الدین ولد علیجان، مسکونه کوه صافی، زمیندار، اخوانی.
1712. میرویس ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1713. عبدالرحمن ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1714. اخترمحمد ولد عبدالعلی، مسکونه لوگر، افراد قوای مرکز، اخوانی.
1715. دوست محمد ولد نورمحمد، مسکونه چاربولک مزار شریف، دوکاندار، اخوانی.
1716. محمدهاشم ولد محمدکریم، مسکونه مزارشریف، دوکاندار، اخوانی.
1717. نظرمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1718. محمدقل ولد امام نظر، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1719. غالم ربانی ولد غالم سخی، مسکونه لوگر، دریم بریدمن، اخوانی.
1711. گل زاده ولد عبدالرسول، مسکونه کندز، اخوانی.
1711. عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه پغمان، لومری بریدمن، اخوانی.
1712. ناظر ولد محمد صفدر، مسکونه سرخ پارسا، پیاده دفتر واحدی ترانسپورت،
خمینی.
1713. حاجی سخیداد ولد عبدالعلی، مسکونه سرخ پارسا، پرزه فروش، خمینی.
1714. حاجی جانگل ولد علی احمد، مسکونه پل سوخته، شاگرد حمام، خمینی.
1715. حاجی محمد حسن ولد محمد اکرم، مسکونه افشار سیلو، دوکاندار قرطاسیه،
خمینی.
1716. شهزاده ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی قیصار فاریاب، متعلم صنف 11 ابن
سینا، خمینی.Page 39 of 107
کابل – افغانستان – مورخ 1231/3/13
1721. .1717غالم جیالنی ولد میرزاگل، مسکونه ولسوالی خلم سمنگان، مامور دیپوی
کارته 3، اخوانی.
1718. سیدمحمد جواد ولد سیدمیرزا حسین، مسکونه دره صوف، مامور متقاعد،
اخوانی.
1719. مولوی عبدالغنی ولد جان محمد، مسکونه لوگر، مولوی، اخوانی.
1721. نورالدین ولد محمد حیدر، مسکونه مرکز بهسود، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
1721. خوشبو ولد شیرمحمد، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
1722. حسین بخت ولد حسین علی، مسکونه سنگالخ، میدان، زمین دار، اشرار.
1723. جمعه خان ولد احمد علی، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1724. ابراهیم مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1725. حسین علی ولد سیداحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1726. محمد علی ولد غالم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1727. محمد علی ولد قربان علی، زمین دار، اشرار.
1728. گل حسین ولد محمد حسین، مسکونه عالقه داری جلریز، میدان، زمین دار،
اشرار.
1729. حسین بخش ولد علی احمد، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1731. غالم سخی ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1731. صفرمحمد ولد عرب، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1732. امیرمحمد ولد جالدمحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1733. داراب ولد سراب، مسکونه قول خشک، زمین دار، اشرار.
1734. جمعه خان ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1735. خداداد ولد علی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
1736. عیدمحمد ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، متعلم صنف یازده ابن سینا، اشرار.
1737. علی یاور ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1738. جان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1739. محراب ولد مجرم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1741. عوض علی ولد محرم علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1741. حسین علی ولد غالم حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1742. سهراب علی ولد غالم حسین، مسکونه دایمیر داد وردک، اشرار.
1743. خان علی ولد قربان علی، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
1744. سردار محمد ولد شاه زمان، مسکونه کوه صافی، بگرام، پروان، اشرار.
1745. گل زرین ولد شیرین، مسکونه بگرام، اشرار.
1746. امیرمحمد ولد حضرت محمد، اشرار.
1747. عنایت هللا ولد عبدالغنی، مسکونه غزنی، مال امام، اشرار.
1748. عمرزی ولد گلبهار، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1749. عبدهللا ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1751. طال ولد سلیمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1751. سخی داد ولد احمدعلی، مسکونه بلخ، زمین دار، اشرار.
1752. نیک محمد ولد منگل ولد سیدنور، مسکونه کابل، جنرال متقاعد، ضد انقالب.
1753. امرهللا ولد محمدگل، مسکونه گذرامام صاحب، زمین دار، اخوانی.
1231/2/3 – افغانستان – کابل
1754. حاجی محمد ولد محمداکبر، مسکونه کندهار، تورن، اخوانی.
1755. مالسخی ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، اخوانی.
1756. محمدعمر ولد ابوبکر، مسکونه ارگون، لومری بریدمن، اخوانی.
1757. نورالدین ولد تازه خان، مسکونه ده کیپک، لومری بریدمن، اخوانی.
1758. مالغالم دستگیر ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، خطیب مسجد، اخوانی.
1759. محمدطاووس ولد حاجی باباجی، مسکونه بگرام، جکتورن، اخوانی.
1761. اخترمحمد ولد شاه جهان، مسکونه غزنی، تورن، اخوانی.Page 40 of 107
1761. غالم ربانی ولد قیام الدین، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1762. حفیظ هللا ولد عبدالجلیل، مسکونه بدخشان، معلم، سکتاریست.
1763. امین الدین ولد نصرالدین، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1764. نعمت هللا ولد جندهللا، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1765. عبدالرسول ولد ادهم، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1766. عبدالرووف ولد عبدالمنان، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1767. سیدرحیم ولد شاه غفور، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1768. خیرهللا ولد عبدهللا، مسکونه بدخشان، متعلم، سکتاریست.
1769. هللا میر ولد صاحب میر، مسکونه بدخشان، دریم بریدمن، سکتاریست.
1771. عبدالجلیل ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، معلم، سکتاریست.
1771. محمد جمال ولد محمدصابر، مسکونه کامه، فارغ صنف 12، سکتاریست.
1772. وکیل شیرمحمد ولد ) (، وکیل دوره 12، مسکونه پکتیا، سکتاریست.
1773. آموخان ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1774. پلو ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1231/2/13 – افغانستان کابل
1775. سیدآغا ولد سید میرحسین، مسکونه سنگالخ، تحویلدار مکتب، اشرار میدان.
1776. غالم عباس ولد میرحسین، مسکونه کابل، سماوارچی کوته سنگی، اشرار میدان.
1777. ناصرعلی ولد باقیدار، مسکونه کوته سنگی، سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1778. احمدضیا ولد سیداکبر، مسکونه افشار، درایور، اشرار میدان.
1779. منورشاه ولد سیدمحمد حسین، مسکونه سنگالخ، بیکار، اشرار میدان.
1781. رجب ولد نیک محمد، مسکونه بی بی مهرو، بیکار، اشرار میدان.
1781. احمدعلی ولد غالم سرور، مسکونه سنگالخ، بیکار، اشرار میدان.
1782. بختیاری ولد احمد، مسکونه قلعه وزیر، بیکار، اشرار میدان.
1783. صادق ولد مظفر، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1784. سیدکاظم ولد سید مصطفی، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1785. فقیرحسین ولد شاه حسین، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1786. امیرمحمد ولد گل محمد، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1787. میر ولد جالل، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1788. نظرشاه ولد داوودشاه، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
1789. محمدعلی شاه ولد سیدکریم، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اخوانی.
1791. غالم دستگیر ولد عبدالرازق، مسکونه لغمان، اخوانی.
1791. حزب هللا ولد محمدیوسف، طالب العلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
1792. میراجان ولد سیدجان، غریبکار، مسکونه لوگر، اخوانی.
1793. شادمحمد ولد نورمحمد، متعلم لیسه شیرخان، مسکونه بغالن، اخوانی.
1794. حاجی محمدحکیم ولد حاجی محمد اکرام، اجاره دار اپارتمان، مسکونه بلخ،
اخوانی.
1795. حاجی محمد اخالص ولد عطامحمد، زمین دار، مسکونه کندهار، اخوانی.
1796. سردارمحمد ولد عصمت هللا، رییس اتحادیه پرزه جات موتر، مسکونه وردک،
اخوانی.
1797. شاهجان ولد لعل محمد، مسکونه بغالن، مامور ترویج، اخوانی
1798. عبدالواحد ولد عبدالحمید، مسکونه پروان، متعلم دارالعلوم، اخوانی
1799. محمدفیضاهلل ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، متعلم حربی شونزی، اخوانی
1811. زرین ولد میرزاخان، مسکونه لوگر، دکاندار مندوی، اخوانی
1811. محمدصادق ولد شاه انور، مسکونه لوگر، اشرار
1812. غالم نبی ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر، معتمد لوجیستک بامیان، اشرار
1813. محمدنعیم ولد محمد هاشم، مسکونه لوگر، لوملی سارن، اشرار
1814. عبدالستار ولد برخوردار، مسکونه سرخ پارسا، لوملی سارن، اشرار
1815. بازمحمد ولد مرادخان، مسکونه محمدآغه، سمنوال متقاعد، اخوانی
1816. سبا ولد موسیجان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانیPage 41 of 107
1817. سیدجمااللدین سید میرآجان، مسکونه وردک، اخوانی
1818. رحمتاهلل ولد صدیقاحمد، مسکونه کلکان، تحویلدار، اخوانی
1819. حاجی عبدالستار ولد عبدالغفور، دکاندار در فروشگاه کابل، اخوانی
1811. خشقار ولد یارمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
1811. خلیلرحمان ولد محمدعلی، مسکونه ارزگان، غریبکار، اخوانی
1812. تراب خان ولد عبدالحنان، مسکونه کابل، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی
1813. ولیجان ولد خدای نور، مسکونه تخار، زمیندار، اخوانی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/2/11
1814. سید سرور ولد غالم حیدر، مسکونه کندز، محصل ادبیات، اخوانی
1815. برکت ولد محمد الدین، مسکونه لوگر، چوب فروش، اخوان
1816. بسماهلل ولد محمدعمر، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1817. سید مقصود ولد سید حبیب، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1818. عبدالقیوم ولد غالم نورمحمد، مسکونه کندز، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1819. محمدکبیر ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، دانشجوی ادبیات، اخوانی
1821. عبدالرزاق ولد غالم محیالدین، مسکونه غزنی، آمر مجادله مالریای غزنی،
اخوانی
1821. خلیالهلل ولد ضاوالدین، مسکونه کابل، معلم بگرامی، اخوانی
1822. هدایتاهلل ولد نورمحمد، مسکونه پروان، مامور، اخوانی
1823. سکندرشاه ولد میرجان، مسکونه ننگرهار، خرد ضابط قوای زرهدار، اخوانی
1824. عبدالرحمان ولد عبدالرووف، مسکونه تخار، اخوانی
1825. عبدالمنان ولد خیرالدین، مسکونه چمبرمال میرخان غزنی، مالامام، اخوانی
1826. عبدهللا ولد بهاوالدین، مسکونه چمبر، زمیندار، اخوانی
1827. سعدهللا ولد مال شمس، مسکونه قریه بازمحمد خان غزنی، مال امام، اخوانی
1828. حمیدهللا ولد فیضاهلل، مسکونه مقر غزنی، زمیندار، اشرار
1829. عمادالدین ولد بهاوالدین، مسکونه قریه سیدخان غزنی، زمیندار، اشرار
1831. حمیدهللا ولد رازمحمد، مسکونه مقر غزنی، اشرار
1831. فضل محمد ولد محمدعمر، مسکونه سیدخیل مقر، زمیندار، اشرار
1832. محمدخیلیل ولد ذبیحاهلل، مسکونه خدایداد مقر، اشرار
1833. محمد جمعه ولد میرزا محمد، مسکونه شادی خان مقر، اشرار
1834. فخرالدین ولد حق نظر، مسکونه چمبر سیدخان مقر، اشرار
1835. عبدالرحمان ولد کوبی، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1836. امیر ولد عبدالرحمان، مسکونه خواجه خیل ناوه غزنی، زمیندار، اشرار
1837. محمدعثمان ولد حسن، مسکونه ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1838. سلیمان ولد شیردل، مسکونه کوچی، زمیندار، اشرار
1839. مراد خان ولد پیرمحمد، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1841. محمدانور ولد محمد سرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
کابل- افغانستان – مورخ 1231/2/12
1841. اسدهللا ولد عبدالودود، مسکونه شکردره، زمیندار، اخوانی
1842. سیدمیرجان ولد محمدیوسف، مسکونه کوه شمالی، زمیندار، اخوانی
1843. دیدار ولد عیدمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
1844. حبیباهلل ولد امیناهلل، مسکونه سروبی، زمیندار، اخوانی
1845. محمد شریف ولد نورمحل، مسکونه کابل، محصل سال دوم انجنیری، اخوانی
1846. حاجی جمعه گل ولد سردارمحمد، مسکونه سرخ رود، اخوانی
1847. عبدهللا ولد محمد شفع، مسکونه بدخشان، زمیندار، اخوانی
1848. صوفی دادمحمد ولد فقیح محمدشاه، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اخوانی
1849. ولیاهلل ولد عبدهللا، مسکونه بدخشان، محصل فاکولته حقوق، اخوانی
1851. عبدالودود ولد سویم بیک، مسکونه تخار، متعلم میخانیکی، اخوانی
1851. عزیزخان ولد غفورخان، مسکونه پکتیا، محصل انجنیری، اخوانی
1852. غالم حضرت ولد شهسوار، مسکونه لوگر، راننده، اخوانیPage 42 of 107
1853. محمد شفیع ولد محمد قاسیم، مسکونه زابل، معلم، اخوانی
1854. عمرالدین ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
1855. حضرت گل ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
1856. محمدظاهر ولد زرین، مسکونه بت خاک، دکاندار، اشرار
1857. غالم رسول ولد محمدجان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
1858. دالور ولد زرین خان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
1859. میرنصرالدین ولد محراب الدین، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
1861. محمد هللا ولد عبدالرشید، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
1861. رحمت گل ولد بهرام، مسکونه بت خاک، بیکار، اشرار
1862. مال عزیزخان ولد آزادخان، مسکونه بت خاک، اشرار
1863. محمدایاض ولد شمسالمحمد، مسکونه کلکان، اشرار
1864. عبدالرشید ولد زانمیر، مسکونه قلعه کلنگار، اشرار
1865. جیالنی ولد خالو، اشرار
1866. محمدغنی ولد صمد خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
1867. آدم خان ولد سعادت، مسکونه لوگر، محصل، اشرار
کابل- افغانستان – مورخ 1231/2/13
1868. لطفاهلل ولد احمدجان، مسکونه شهرجدید بغالن، محصل تربیت بدنی، اخوانی
1869. نظرعلی ولد رحمتاهلل، مسکونه خوست، ستمی
1871. امان هللا ولد شینکی، مسکونه بغالن، زمیندار، اشرار
1871. عبدالرووف ولد محمد اکبر، مسکونه وردک، دهقان، اخوانی
1872. سلطان محمد ولد محمدشاه، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
1873. انگارگل ولد عبدالودود، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
1874. محمدعمر ولد محمدعلم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
1875. محمدعظیم ولد محمد رحیم، مسکونه بگرام، معلم، اخوانی
1876. عزیزالرحمان ولد محمد امان، مسکونه کوهستان، دکاندار، اخوانی
1877. عبداللطیف ولد عبدالحکیم، مسکونه کاپیسا، مامور، اخوانی
1878. قنبرالدین ولد امیرالدین، مسکونه قلعه حشمت خان، رادیو ساز، اخوانی
1879. عبدالحکیم ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، تحویلدار آب و برق، اخوانی
1881. محمد عباس ولد محمد داوود، مسکونه کابل،مامور آریانا، اخوانی
1881. محمدعثمان ولد سید محمد، مسکونه شیخ علی، دکاندار، اخوانی
1882. محمد ولد مومن، مسکونه شیخ علی، ولسوالی بگرامی، متعلم تخنیکم، اخوانی
1883. محمدسعید ولد محمدامین، مسکونه خیرخانه، خزانهدار آب و برق، اخوانی
1884. عبدالرزاق ولد عبدالخالق، مسکونه کارته سخی، اخوانی
1885. عبدالعزیز ولد سرور، معاون تخنیک انجنیر انترکانتنینتال، خمینی
1886. قربان علی ولد رمضان علی، خمینی
1887. غالم هاشم ولد عیناهلل، فروشنده تایرهای مستعمل، خمینی
1888. علی احمد ولد احمد خان، مامور صحت عامه، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
1889. گالحمد ولد احمدجان، مسکونه سرای غزنی، اخوانی
1891. حضرت محمد ولد غالم محمد، مسکونه لوگر، اشرار، بامیان
1891. قاسم ولد امام علی، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1892. خادم حسین ولد محمدحسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1893. غالم سخی ولد موالداد، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1894. صفدر ولد حسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1895. محمداسحق ولد محمدعوض، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
1896. حسین ولد غالمحیدر، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
1897. احمدعلی ولد براتعلی، مسکونه بهسود، زمیندار، اشراربامیان
1898. ابدین ولد پیوند، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
1899. قاسم ولد شینوار، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
1911. فتح محمد ولد دین محمد، مسکونه ولسوالی نجراب، تعویذنویس، اشرار بامیانPage 43 of 107
1911. محمدنعیم ولد عزیزهللا، مسکونه قندهار، اخوانی
1912. مومن ولد میرافغان، معلم
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/12
1913. نجیباهلل ولد محمدهللا، مسکونه فراه، اخوانی
1914. صفرمحمد ولد غالم محمد، مسکونه بهسود، اشرار بامیان
1915. حاجی نیک محمد ولد لعل محمد، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1916. غالم حسن ولد کلبی حسن، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1917. قاری عبدهللا ولد منور، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1918. نورمحمد ولد اخترمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی
1919. نورآغا ولد عبدالسالم، مسکونه لوگر، مامور ترویج، اخوانی
1911. صاحبگل ولد عبدالسالم، محصل صنف سوم طب، اخوانی
1911. محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، مائوئیست
1912. جان آغا ولد سیدحکیم، مسکونه سروبی، کارمند رادیو، اخوانی
1913. سیدغالم ولد سیدحکیم، مامور ترویج، اخوانی
1914. گالجان ولد عبدالرشید، مسکونه کابل، اخوانی
1915. عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.
1916. غالم دستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اخوانی
1917. گالحمد ولد محمدخان، مسکونه وردک، دریور، اخوانی
1918. محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه لغمان، فاکلته انجنیری، اخوانی
1919. حاجی غالم محیالدین ولد جمعه خان، مسکونه شیندند، مامور متقاعد، اخوانی
1921. محمدامان ولد جانباز، مسکونه چاریکار، اخوانی
1921. حبیباهلل ولد اماناهلل، اخوانی
1922. محمد داوود ولد نادر، مسکونه چکری، معلم، اخوانی
1923. محمد عسکر ولد محمد حیرتان، چکری، اخوانی
1924. مولوی عبدالرازق ولد عبدالوهاب، مسکونه لغمان، معلم نسوان، اخوانی
1925. فضالحمد ولد ولد محمد اکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
1926. مومن ولد محمداسلم، لوگر، اخوانی
1927. محمدقاسم ولد محمداکبر، چهاردهی، مدیر صحت عامه، خمینی
1928. سیدنادر ولد سید غالمعلی، مسکونه غزنی، خمینی
1929. سید آغاحسین ولد سید آغاحسن، مسکونه غزنی، خمینی
1931. حاجی حسینعلی ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه تایمنی، مالک عزیز در ملتون،
خمینی
1931. محمدحسین ولد صفتعلی، مالک تصدیق در ملتون چاریکار
1231/2/12 – افغانستان کابل
1932. عبدالصمد ولد عبدالکریم، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1933. الهیالدین ولد ببرک الدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1934. محمدعیسی ولد علی محمد، مسکونه قرهباغ غزنی ، زمیندار،قرهباغ غزنی،
اشرار
1935. غالم بهاری ولد عبدالواحد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
1936. خیال محمد ولد دادمحمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1937. هللا میرگل ولد نیازمحمد، قرهباغ غزنی، اشرار
1938. عبدهللا ولد غالمعلی، زمیندار، مسکونه مغور غزنی، اشرار
1939. شمسالدین ولد عبدالکریم، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
1941. فیض محمد ولد فاضل، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
1941. عبدالحلیم ولد عبدالحمید، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1942. کریمخان ولد حاجی محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1943. محمدغنی ولد عظیمالدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1944. پاینده محمد ولد محمدبصیر، زمیندار، لغمان، اشرار
1945. عبیدهللا ولد غالم محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرارPage 44 of 107
1946. محمدنبیل ولد خداینظر، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1947. دورمحمد ولد خالقداد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1948. نظرالدین ولد لونگ، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1949. اسالم، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1951. شیرجان ولد شیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1951. محمدبرهان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1952. عبدالغفور ولد ولی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1953. محمداکرم ولد شیرخان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1954. حاجی ابراهیم ولد حاج محمدشریف، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1955. محمدعلی ولد غالمعلی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1956. محمدعلی ولد محمدجعفر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1957. عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1958. محمد بلوچ ولد ولیمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1959. عتیقاحمد ولد عتیقاحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1961. آزادخان ولد لونگ، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1961. عبدهللا رسولی ولد غالم محیالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1962. عبدالصمد ولد مبارکشاه، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1963. محمدحکیم ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1964. محمد سبحان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1965. سحرگل بنت شمسالدین، زمیندار، مسکونه پول علم، اشرار
1966. حاجی شیراحمد ولد میراحمد، مسکونه پول علم، اشرار
1967. سردارمحمد ولد شهزاده، مسکونه پول علم، اشرار
1968. سعدهللا ولد میرزاهد، مسکونه لغمان، ضابط فواید عامه، اخوانی
1969. محمدظفر ولد ملک امیرخان، مسکونه سیدآباد وردک، اشرار
1971. عبدهللا ولد فتح خان، مسکونه تخار، محصل، اخوانی
1971. خواجه کرامالدین ولد خواجه نبی، مسکونه شکردره، اخوانی
1972. غالم حضرت ولد کمااللدین، مسکونه قرهباغ، کوهدامن، اخوانی
1973. عبدالوهاب ولد عبدالعزیز، ساعتساز، مسکونه اودخیل، اخوانی
1974. شاولی ولد محمدرفیق، فارغ ابن سینا، مسکونه وردک، اخوانی
1975. سیفعلی ولد نوراحمد، دوکاندار، مسکونه تایمنی، خمینی
1976. عبدالرحیم ولد فقیراحمد، معلم، شکردره، اخوانی
1977. سیدامانالدین ولد سید تاجالدین، مسکونه شکردره، اخوانی
1978. محراب شاه ولد سلطان شاه، مسکونه شکردره، معلم مکتب غازی، اخوانی.
1979. امیرشاه ولد داودشاه، معلم مکتب میرزا علی خان، اخوانی .
1981. محمد کبیر ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه حاجی حاجی بخشی، معلم لیسه
شکردره، اخوانی.
1981. محمد هارون ولد نظر محمد، مسکونه شکردره، سرمعلم، اخوانی.
1982. محمد اسماعیل ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه غازه، متعلم صنف 12 شکردره،
اخوانی.
1983. بختاور ولد عمر خان، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/33
1984. علی شاه ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
1985. کالن ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1986. محمد عمر ولد صوفی جهانگیر، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1987. کلیم هللا ولد منورشاه، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
1988. ارسال ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1989. گل رحمان ولد حضرت گل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1991. مندو ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.Page 45 of 107
1991. رحمت هللا ولد بسم هللا، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1992. عبدالقهار ولد میرزا محمد، مسکونه هوتخیل، ساعت ساز، اخوانی.
1993. محمد نادر ولد محمد صادق، مسکونه خواجه مسافر پغمان، مامور متقاعد،
اخوانی.
1994. صالح ولد فقیر محمد، مسکونه خیرخانه، مامور مکتب خیرخانه، اخوانی.
1995. سحرگل ولد خواجه مفتی، مسکونه شکردره، خشت مال، اخوانی.
1996. اصغر خان ولد سرور، مسکونه زرغون شهر، زمیندار، اشرار لوگر.
1997. انارگل ولد عمرگل، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
1998. صدوخان ولد امر محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

1999. حمید خان ولد مجید خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.