کشتارهای سازمان »اگسا« افشای نام پنج هزار قربانی

قسمت اول : لیست یک هزار نفر قربانی 
1. غالم محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره باغ، دوهم سارن، تبلیغ سوء.
2. شیرهللا ولد سلطان محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، ضد انقالب.
3. شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
4. صفی هللا ولد عبدالحلیم، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی.
5. سید محمد عیسی ولد سید محمد انو، مال امام، مسکونه بغالن، خمینی.
6. محمد اکبر ولد محبت خان، دگرمن، مسکونه کوهستان، اخوانی.
7. رحمت هللا ولد قربان شاه، سارن، مسکونه خان آباد، اخوانی.
8. محمد اعظم ولد محمد اکرم، مسکونه نجراب، مدیر آرشیف قضاء، اخوانی.
9. اسدهللا ولد فضل الدین، بیکار، تبعه ایران، خمینی.
11. سید علی رضا ولد سید علی اصغر، مدیر واردات محاسبه صنعتی، مسکونه
چهاردهی، خمینی.
11. جمال الدین ولد امان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
12. خان وزیر ولد کالن وزیر، مامور تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، خمینی.
13. غالم رضا ولد قربان علی، رییس ترانسپورت هللا پار، مسکونه جمال مینه،
خمینی.
14. سیدهللا ولد محمدآجان، مامور کارتو گرافی سروبی، ضد انقالب.
15. عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر، مسکونه فاریاب، اخوانی.
16. محمد قاسم ولد محمد سالم، معلم، مسکونه لوگر، ضد انقالب.
17. محمد کاظم ولد محمد هاشم، منیجر هوتل یما، مسکونه تخار، اخوانی.
18. محمد علم ولد محمد اسماعیل، مامور متقاعد، مسکونه کوهستان، اخوانی.
19. عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل زراعت، مسکونه کوهستان، اخوانی.
21. عبدی محمد ولد توره خان، محصل حقوق، مسکونه بدخشان، اخوانی.
21. محمد عارف ولد گل علم، متعلم صنف دوازده دارالعلوم، مسکونه بگرام،
اخوانی.
22. خان وزیر خوازک ولد خوازک، محصل طب ننگرهار، مسکونه وردک، اخوانی.
23. اصیل ولد بابه خان، بیکار مسکونه بدخشان، اخوانی.
24. محمدهاشم ولد عبدال هاشم، داکتر، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
25. سید حمیدهللا ولد سید امین هللا، معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.
26. یارمحمد ولد گل محمد، معلم، مسکونه بغالن، ضدانقالب.
27. غالم عباس ولد عبداالحد، بیکار، مسکونه پلخمری، اخوانی.
28. اقبال احمدزی ولد امیر محمد، مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.
29. سلطان حبیب ولد سلطان حمید، معاون احصاییه بغالن، مسکونه بغالن، اخوانی.
31. محمد اسماعیل ولد خواجه معلم، مسکونه بغالن، اخوانی.
31. شیرمحمد ولد صفر محمد، بیکار، مسکونه بغالن، اخوانی.
32. گل رحمان ولد علیشاه، مامور، مسکونه بغالن، اخوانی.
33. هدایت هللا ولد عالو الدین، خیاط، مسکونه بغالن اخوانی.
34. زمان الدین ولد نور الدین، مامور فنی، بغالن، اخوانی.
35. صبحان گل ولد محمد عثمان، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
36. عبدالحکیم ولد محمد عابد، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
37. حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
38. مولوی امام الدین ولد سید بخاری، مالم امام، مسکونه تخار، اخوانی.
39. محمد اسماعیل ولد مالسالم، مامور پروژه کوکچه، اخوانی.
41. حبیب الرحمان ولد غریب شاه، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.Page 2 of 107
41. گل رحمان ولد گل رحیم، تعویذگر، مسکونه تخار، اخوانی.
42. فاضل خان ولد مال فضل هللا، مسکونه تخار، اخوانی.
43. سید هدایت هللا ولد سید اکبر، تخار، اخوانی.
44. عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه تخار، اخوانی.
45. حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه تخار، اخوانی.
46. حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
47. سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
48. جالل الدین ولد غالم محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
49. عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله .
51. عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
51. سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.
52. امین هللا ولد عصمت هللا، دوکاندار، مسکونه ده افغانان، اخوانی.
53. نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.
54. اسالم الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
55. اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.
56. عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
57. عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
58. خلیل هللا ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
59. غالم جیالنی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
61. سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
61. سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
62. محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
63. گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
64. عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
65. محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.
66. غالم محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد،
شعله.
67. حفیظ هللا ولد عبدهللا، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
68. نجیب هللا ولد عبدهللا، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
69. محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.
71. محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.
71. شفیع هللا ولد عبدهللا، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
72. ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
73. محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله .
74. سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.
75. غالم حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.
76. بسم هللا، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.
77. سید داوود، معلم مکتب عالوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
78. حمیدهللا، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله .
79. عبداالحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
81. علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
کابل افغانستان – مورخ 1231 /1/32
81. حمیدهللا ولد الماس، دریم بریدمن تعمیرات، ساکن خان آباد، اخونی.
82. زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.
83. عنایت هللا ولد محمد مقام، بیکار مسکونه لغمان، اخوانی.
84. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، دکاندار ساکن بلخ، اخوانی.
85. حبیب هللا ولد حاجی عبدهللا، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست.
86. عبد االحد ولد جالد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.
87. محمد مهدی ولد حسین شاه، مامور تعلم و تربیه،مسکونه لوگر، اخوانی.Page 3 of 107
88. جمال الدین ولد غالم محی الدین، خشکه شوی، مسکونه لوگر، اخوانی.
89. انجنیر زاهد ولد محمد رحیم، مامور جیالوجی، سکونه لوگر، اخوانی.
91. معراج الدین ولد عبد الرسول، مامور در هلمند، مسکونه لغمان، اخونی.
91. نصیر احمد ولد علی احمد، صنف دوازده، هوتلدار از کندهار، اخوانی.
92. کریم هللا ولد رحمت هللا، مامور فارم گلباغ، مسکونه لوگر، اخوانی.
93. میراجان ولد سلطان، دهقان، مسکونه لغمان، اخوانی.
94. سید علم ولد محمد علم، معلم، مسکونه سروبی، اخوانی.
95. مولوی سعادت ولد میرزا خان، مسکونه وردک، مالامام، اخوانی.
96. سید محمد ایوب ولد سید جعفر مالک پالزا هوتل، اخوانی.
97. عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه وردک، اخوانی.
98. محمد یوسف ولد طفیل، مسکونه وردک، طالب، اخوانی.
99. گل محمد ولد تاج محمد، بیکار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
111. نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی علوم طبی، اخوانی.
111. محمد هللا ولد محب هللا، متعلم تخنیکم، مسکونه خوست، اخوانی.
112. احمد مخدوم ولد خلیفه افضل، دهقان، مسکونه فرخار، اخوانی.
113. میرولی ولد ولی، مسکونه پکتیا، اخوانی.
114. داکتر امیر محمد ولد صفر محمد، داکتر، بدخشان، اخوانی.
115. میر حسین ولد میر هادی، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
116. سیف الرحمان ولد محمد صادق، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
117. سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، مایوییست.
118. عبدالحلیم ولد محمد هاشم، معلم، ساکن سالنگ وات، اخوانی.
119. قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه وردک، اخوانی.
111. عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.
111. فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست.
112. یار قند ولد شینواری، داکتر، ساکت هود خیل، اخوانی.
113. محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.
114. محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست .
115. حیات هللا ولدمحمد مقام، غریب کار، مسکونه لغمان، اخوانی.
116. گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان، اخوانی.
117. عبدالظاهر ولد نورمحمد، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
118. محمدسلیم ولد عبدالظاهر، مسکونه وردک، متعلم، اخوانی.
119. محمد عارف ولد عبدالظاهر،مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
121. سیدکریم ولدسید محمود، مسکونه بغالن، طالب، اخوانی .
121. محمد ایاز ولد عبدالستار، قاضی، اخوانی.
122. جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان، تورن، اخوانی.
123. مولوی عبدالقدوس ولد عبدالغفور، مال، لغمان، اخوانی.
124. اسدهللا ولد جان محمد، داکتر، مسکونه کابل، اخوانی.
125. آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست
126. عبدالعزیزامواج پور ولد عبدالخالق ، مسکونه غزنی، اخوانی.
127. محمد بشیرولد محمد علی، مسکونه چنداول، مامور، اخوانی.
128. عبدهللا ولد غالم محمد، مسکونه لغمان، مامور، اخوانی.
کابل- افغانستان- مورخ -1231-1-32
129. معراج الدین ولد نصرالدین، مسکونه شهرنو، اخوانی.
131. قدرت هللا ولد عبدهللا ، مسکونه خان آباد، مدیرابوحنیفه، اخوانی.
131. رحمت هللا ولد محمد اکبر، مسکونه کابل، دریورملی بس.
132. محمد رفیع ولد پردل، مسکونه پنچشیر، دریورملی بس، اخوانی
133. نیازهللا ولد عبدهللا ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.
134. عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقالب.Page 4 of 107
135. رازگل ولد سیدجان، مامور ناحیه دوم شاروالی کابل، مسکونه خوگیانی،
اخوانی.
136. محمدصادق ولد عصمت هللا، مامور صحت عامه، مسکونه پغمان، اخوانی.
137. محمد داود ولد غالم سخی، مامور صحت عامه، مسکونه غزنی، اخوانی.
138. دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور ریاست ارزاق، مسکونه گردیز، اخوانی.
139. سید محمد حسن ولد سید محمد حسین، خزانه دار وزارت صحت عامه، اخوانی.
141. غالم دستگیر ولد دین محمد، دگروال،مسکونه کابل، اخوانی.
141. نقیب هللا ولد جمعه گل، دهقان، اشرار، مسکونه تگاب.
142. قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنیک، مسکونه کنر، اخوانی.
143. محمد هللا ولد محب هللا، محصل تخنیک، مسکونه بغالن، اخوانی.
144. گل خان ولد بسم هللا، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
145. شیر آقا ولد آغا محمد، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
146. محمد احسان ولد محمدخان، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
147. حاجی عتیق هللا ولد محمد اکبر، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
148. عبدالرحیم ولد خوازک، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
149. ملک نور ولد محی الدین، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
151. عبدالقیوم ولد عبداالحد، مسکونه وردک، اخوانی .
151. عبدالقادر ولد غالم حضرت، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
152. جمعه حسن ولد عبدالکمال، سمونوال متقاعد، مسکونه کارته پروان، گروه ضد
انقالب.
153. گل رحمان ولد یاقوت شاه، مسکونه لوگر، ترافیک هلمند، اخوانی .
154. غالم سرور ولد غالم دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.
155. محمد رحیم ولد سید محمد، مسکونه پکتیا، محصل ادبیات، اخوانی.
156. محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک،
مایوییست.
157. غالم صدیق ولد عاشور، مسکونه نهرین، اخوانی.
158. غالم حیدر ولد غالم حضرت، مسکونه پنجشیر، داکتر، اخوانی.
159. گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه میرامشاه، چوب فروشی، اخونی.
161. شمس الدین ولد وزیر، مسکونه ننگرهار، داکتر، اخوانی.
161. محمد الدین ولد غالم محی الدین، مسکونه وردک، جگرن، اخوانی.
162. محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.
163. حشمت هللا ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.
164. میر غالم حیدر ولد سید احمد، مسکونه کابل، سرطبیب قوای 991 راکت، خمینی.
165. حاجی حسین ولد عجب علی، مسکونه جمال مینه، قراردادی، خمینی.
166. دولت محمد ولد هللا بیک، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.
167. محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه پکتیا، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
168. محمد ابراهیم ولد علی مردان، مسکونه فراه،مالک، اشرار هرات.
169. غالم حسن ولد مجنون، مسکونه فراه، مالک، اشرار هرات.
171. ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه پلخمری، اخوانی.
171. محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه فراه، مالک، اشرار هرات.
کابل افغانستان – مورخ 32بر1231-1-31
172. ابریشمین ولد پادشاه گل، دگروال متقاعد، مسکونه کارته نو، به ارتباط
سیالب صافی.
173. نور احمد ولد سید احمد، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
174. احمد موجب ولد محمد حفیظ، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
175. دوست محمد ولد مهر دل، دهقان، مسکونه قلعه حسن شیوه کی، اخوانی.
176. بابا جان ولد عبدالرحیم، مسکونه لغمان، دهقان، به ارتباط پیرزاده.
177. رحمت هللا ولد عبدالصمد خان، متعلم مکتب مخابره، کابل، اخوانی.
178. شاه حسین ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، خمینی.Page 5 of 107
179. حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
181. حاجی محمد حسن ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
181. حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
182. محمد آصف پوپل ولد غالم جان، مسکونه مکروریان، توطیه.
183. نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه کارته سه، توطیه.
184. امان هللا ولد نصرهللا، مسکونه کارته پروان، توطیه .
185. غالم سخی ولد عبدالرسول، فیودال اعزامی، کندز.
186. غالم رسول ولد سلطان، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
187. محمد رسول ولد محمد حسن، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
188. محمد انور ولد سهراب علی، زمیندار مسکونه بهسود، خمینی.
189. غالم نبی ولد سلطان، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
191. صالح محمد ولد حاجی فقیر محمد، مامور پشتنی تجارتی بانک، مسکونه بهسود،
خمینی.
191. عبدالقیوم ولد عبدالرسول، کارمند وزارت زراعت، مسکونه بهسود، خمینی.
192. عبدالحبیب ولد عبدالعلی، معلم، مسکونه بهسود، خمینی.
193. شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه قره باغ، خمینی.
194. مولوی عبدالباقی ولد یار محمد، مسکونه قره باغ، خمینی.
195. سید گوهر ولد سید نادرشاه پسر سید کیهان.
196. امان هللا ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
197. شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقالب.
198. عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه،
ماوییست، ضد انقالب.
199. شیر آغا ولد رحمت گل، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
211. محمد عمر ولد رحم دل، مامور دافغانستان بانک، مسکونه کارته نو، ضد
انقالب.
211. صفی هللا ولد حبیب هللا، مسکونه سرخ رود، معلم، به ارتباط توطیه.
212. محمد حمید ولد محمد عمر، مامور شهرسازی، مسکونه مکروریان، توطیه.
213. محمد یعقوب ولد ارسال ولد محمد رفیق، موسسه زنبود داری، توطیه.
214. مال عبدالمجید ولد تیمور شاه، مالامام، مسکونه لوگر، اخوانی.
215. میر نظام الدین ولد حاجی افغان، مسکونه قره باغ، اخوانی.
216. نجیب هللا ولد امین هلل ، مالک دواخانه فاریابی، مسکونه شش درک، توطیه رسول
جان.
217. حاجی آقا میر ولد حاجی نازک میر، تاجر، مسکونه کندز، توطیه.
218. محمد اسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه جمال مینه، خمینی.
219. ایشان قمر ولد ایشان بابا، زمیندار، بدخشان، اخوانی.
211. محمد امین ولد بابا بیک، مسکونه بدخشان، اشرار.
211. صالح محمد ختک، محصل، مسکونه وردک، اخوانی.
212. ولی محمد ولد متین خان، معلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
213. ضیا هللا ولد غالم داوود، مامور برق، مسکونه کابل، مجددی.
214. رفیع هللا ولد غالم داوود، مسکونه غزنی، مجددی.
215. غالم داوود ولد صوفی آقا مجددی، مسکونه غزنی، مجددی.
216. محمد انور ولد عبیدهللا، مسکونه هرات، مجددی.
217. فضل حق ولد عبدالواب، زمیندار، مسکونه هرات، مجددی.
218. علی محمد ولد بهار الدین، دکاندار، مسکونه هرات، مجددی.
219. عصمت هللا ولد هدایت هللا، مسکونه کوهستان، مجددی.
221. علی احمد ولد گدا احمد، مامور متقاعد، مسکونه سرای غزنی، مجددی.
221. فیض احمد ولد محمد هاشم، زمیندار، مسکونه کاپیسا، مجددی.
222. عبدالجبار ولد عبدالواحد، معلم، مسکونه نجراب، مجددی.
223. احمد ضیا ولد احمد سعید، فارغ صنف دوازده، مسکونه هرات، مجددی.
224. عبدالجلیل ولد اکبر خان، مال امام، مسکونه تخار، به ارتباط گلبدین.Page 6 of 107
225. نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد
انقالب.
226. محمد کبیر ولد در محمد، مامور جینو پرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
227. عبدالرشید ولد عبدالحمید، دریم برید من، اخوانی.
228. غالم جیالنی ولد محمد عظیم، دریم برید من، پکتیا، اشرار.
کابل افغانستان – مورخ 1231-1-32
229. سید میر احمد ولد سید احمد، مامور متقاعد د افغانستان بانک، اخوانی.
231. محمد طاووس ولد لنگر خان، مسکونه ولسوالی محمداغه، محصل پولی تخنیک،
اخوانی.
231. عبدالخاق ولد حبیب هللا، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی،
مایوییست.
232. محمد عثمان ولد عبدالرحمان، مسکونه ولسوالی شیندند، زمیندار، اشرار.
233. سید اغا حسین ولد غالم حسین، زمیندار، مسکونه بامیان، اشرار.
234. حاجی عبدالغفار ولد غریب شاه، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
235. جمال الدین ولد محمد خان، تیکه دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
236. عبدالحکیم ولد حاجی محمدکبیر، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
237. حاجی محمدنعیم ولد صوات بیک، دکاندار، مکسونه کاپیسا، اخوانی.
238. عبدالحنان ولد عبدالرحیم، ترجمان، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
239. حاجی خان محمد ولد شاد محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
241. محمد خان ولد محبت خان، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
241. فخر الدین ولد محی الدین، دریور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
242. فضل احمد ولد ولی محمد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
243. نور احمد ولد ولی محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
244. نیکو ولد میر ولی خان، موتر دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
245. غالم دستگیر ولد عبدالحسین، مامور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
246. اختر محمد ولد خدا داد، کاگر، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
247. عطا محمد ولد خدا داد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
248. گل رحیم ولد عبدهللا، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
249. صفدر علی ولد نجف علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، ضد انقالب.
251. پشم گل ولد انار گل، مسکونه پکتیکا، زمیندار، ضد انقالب.
251. اسدهللا ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مایوییست
ضدانقالب.
252. جان علی ولد مراد علی، مسکونه جاغوری، مال، خمینی.
253. سید بهاوالحق ولد سید عبادالحق، مسکونه بدخشان، معلم، اخوانی.
254. محمد یاسین ولد محمد حسین، مسکونه کابل، کتابفروش، اخوانی.
255. سید محمد علی شاه ولد سید سکندر، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
256. سید ابراهیم ولد سید نجیب، رییس بلخی لمیتد، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
257. سید جواد ولد سید اسماعیل، مسکونه کارته سه، وظیفه دار بلخی لمیتد،
خمینی.
258. حاجی نوروز ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه خوشحال مینه، خمینی.
259. غالم رضا ولد برات علی، مسکونه دهبوری، تجار سرای حبیب هللا، خیمنی.
261. غالم حسین ولد حاجی محمدحسین، مسکونه تپه سالم، دکاندار، خمینی.
261. محمد اقبال ولد دادعلی، مسکونه کارته سه، دکاندار، خمینی.
262. محمد حسین ولد نهضت ولد غالم حسین، مسکونه جمال مینه، مامور، خمینی.
263. حاجی سمیع هللا ولد امیر هللا، مسکونه قلعه فتح هللا، خمینی.
264. محمد اسماعیل ولد محمد هاشم، مسکونه بلخ، خمینی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-1-23
265. عبدالقادر ولد میر فقیر، مسکونه کوهستان، محصل، اخوانی.
266. ننگیالی ولد عبدهللا، مسکونه کندهار، بیکار، ضدانقالب.Page 7 of 107
267. محمد همایون ولد محمد قسیم، مسکونه کابل، مامور مستوفیت کابل، ضدانقالب.
268. فضل حق ولد خان صاحب، کندهار، داکتر یونانی، اخوانی.
269. سید محمد ابراهیم ولد سید محمد علی، مسکونه کارته چهار، مشاور حقوقی
بانک ملی، اخوانی.
271. عبدالقدیر ولد عبدهللا، مسکونه استالف، مامور ملی بس، ضد انقالب.
271. عبدالعلی ولد مراد علی، معاون ترانسپورت خدایار، خمینیست.
272. غالم علی ولد شیر علی، وکیل نانوایان، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
273. حاجی غالم حیدر ولد میرزا محمد، مسکونه هرات، فعال جمال مینه، خمینیست.
274. حاجی تاج محمد ولد جان محمد، مدیر وزارت مالیه، مسکونه جمال مینه،
خمینیست.
275. عبدالغنی ولد عطا محمد، تحویل دار ساختمانی آب و برق، مسکونه جمال
مینه، خمینیست.
276. محمد قاسم ولد حشمت هللا ولد نادر، مسکونه جمال مینه، تاجر، خمینیست.
277. حاجی فیض محمد ولد نظر محمد، رییس فابریکه میهن فلز، خمینیست.
278. محمد حسین ولد محمد عظیم، مسکونه جمال مینه، مدیر متقاعد، خمینیست.
کابل افغانستان – مورخ 1231-1-21
279. سید جهانگیر ولد سید قاسم، مسکونه خیرخانه، دریم برید من، اخوانی.
281. الال میرزا ولد خان میرزا، مسکونه پنجشیر، دگرمن لوژستیک، اخوانی.
281. میرزا خان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، شاگرد سماوارچی، اخوانی.
282. صاحب جان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، سرای دار، اخوانی.
283. عبدالشکور ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
284. محمد طالب ولد علی محمد، مسکونه چهاردهی، مامور، اخوانی.
285. عین هللا ولد عبدالقاهر، مسکونه کابل، مامور دستگاه ساختمانی، اخوانی.
286. عبدالمحمد ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، ساتن من سارندوی، اخوانی.
287. سید عبدالجمیل ولد سید عبدالغنی، مسکونه کابل، افراد تعیمرات، اخوانی.
288. محمداکبر ولد علی خان، مسکونه عالوالدین، مدیر اماکن وزارت دفاع،
اخوانی.
289. سردارعلی ولد میرزا شاه، مسکونه شاه شهید، تفتیش تعیینات اردو، اخوانی.
291. محمد عمر ولد امان ، مسکونه چاریکار، خباز، اخوانی.
291. عبدالظاهر ولد عبدالحکیم، مسکونه لوگر، مالامام، اخوانی.
292. فضل احمد، ولد محمد اسحاق، مسکونه غزنی، مامور صحت عامه، اخوانی.
293. محمد کریم ولد محمد غوث، مسکونه کاپیسا، دوهم برید من، اخوانی.
294. عبدالجلیل ولد سید رسول، مسکونه کندز، معتمد اطفاییه، اخوانی.
295. عبدالمتین ولد غالم خان، مسکونه غزنی، مال امام، اخوانی.
296. سید امیر ولد بنگی، مسکونه جوزجان، وظیفه ساتونکی، اخوانی.
297. سید محمد امین معشوف ولد میر غوث الدین، اصال از هرات، مدیر ارزاق،
اخوانی.
298. محمد طاهر ولد محمد ضیا، مسکونه کابل، مدیر در وزارت مخابرات، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-3
299. نورهللا ولد اصیل خان، محصل صنف دوم تخنیک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
311. عبدالرحمن ولد سیدنور، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
311. رجب خان ولد جوانمرد، دوکاندار، اندخوی، اخوانی.
312. غالم فقیر ولد رجب خان، انجنیرنساجی بلخ،مسکونه پروان، اخوانی.
313. میرعبدالباقی ولد سید پادچا، معلم، مسکونه استالف، اخوانی.
314. حاجی غالم حسین ولد ملک محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی.
315. محمد همایون ولد محمد رضا، محصل صنف دوم انجنیری کندهار، اخوانی.
316. ملک عبدالستار ولد عبدهللا، دریور، مسکونه پغمان، اخوانی
317. سید محمد ولد غالم محی الدین، زمیندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
318. سید مرادالحق ولد عبدالسالم، معلم، قره باغ، اخوانی.Page 8 of 107
319. اسد هللا ولد فضل الدین، کارگربنایی، اشرار.
311. غالم سخی ولد رجب خان، مسکونه چاریکار، بیکار،اخوانی.
311. خیرمحمد ولد لعل محمد، معلم،مسکونه پروان، اخوانی.
312. محمد علی ولد صالح محمد، متعلم حربی شونزی،مسکونه لوگراخوانی
313. گل احمد ولد عبدالمجید، ماموروزرارت زراعت، مسکونه تخته پل، کندهار،
اخوانی.
314. عتیق هللا ولد عطاهللا، مامورمتقاعد بانک پشتنی، مسکونه چهاردهی، اخوانی.
315. نجیب هللا ولد عتیق هللا، مسکونه قلعه غیبی، کاتب بانک ملی، اخوانی.
316. محمد عارف ولد غالم حیدر، متعلم دارالعلوم کابل، مسکونه نجراب، اخوانی.
317. رفیع هللا ولدمحمد عمران، مسکونه عالقه داری علی شیر پکتیا، متعلم، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-3
318. غالم محمد ولد پیرمحمد، مسکونه والیت زابل، زمیندار، اخوانی.
319. سیدمحرم شاه ولد سید زمان شان، مسکونه پغمان، دوکاندار، اخوانی.
321. عبدالرحیم ولد فضل الدین، قره باغ کوهدامن، مالامام، اخوانی.
321. بابا پاچا ولد عبدالحمید، مسکونه والیت ننگرهار، زمیندار، اخوانی.
322. حاجی عبدالرحمن ولد حاجی فیض هللا.
323. عبدالرووف ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی رودات ننگرهار، اخوانی.
324. غالم عصمت هللا ولد غالم غوث الدین، شاه جوی، اخوانی.
325. ماللعلی ولد سردار، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
326. بوستان ولد سلطان، مسکونه غزنی، افراد خمینی
327. عبدالمناف ولد عبدالمجید، مسکونه خیرخانه، ماموراحصاییه مرکزی، اخوانی.
328. ولی محمد ولد محمد خان، مسکونه ارگون پکتیا، شاروال ارگون، اخوانی.
329. نورهللا ولد محمد وزیر، مسکونه تگاب، معلم درکندز، اخوانی.
331. شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست.
331. غالم ایشان ولد محمد کبیر، مسکونه گلبهار، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
332. داد ولد تاش محمد، افراد کندک تانک، مسکونه ننگرهار، اشرارننگرهار.
333. محمد نبی ولد جالل، مامور ملکی تیکه دارنصوار، اشرارننگرهار.
334. عتیق هللا ولد شاپور، جکتورن قطعه 66، اشرارننگرهار.
335. عبدالعزیزولد عبدالحکیم، افراد تولی انظباط اشرارننگرهار.
336. زلمی ولد عبدالشکور، لومری بریدمن کندک مخابره، اشرارننگرهار.
337. سید امین هللا ولد سیدآقا، معاون آمریت اعاشه، اشرارننگرهار.
338. عبدالغفارولد محمد ابراهیم، جگرن قومندان قطعه 81، اشرارننگرهار.
339. میرجی ولد میرخورد، خورد ضابط قطعه 81، اشرارننگرهار.
341. یوسف ولد محمد رسول، دریم بریدمن قطعه 81، اشرارننگرهار.
341. صابر ولد عاشورمحمد، لومری بریدمن ریاست خدمات تخنیکی، اشرارننگرهار.
342. عبدالعلیم ولد حاجی محمد افضل، تورن آمریت قسم مادونان پیژنتون،
اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-2
343. قاری شاهی ولد حاجی امین، مسکونه مرکزوالیت فاریاب، اخوانی.
344. حاجی غالم حیدرولدمحمد،فاریاب، اخوانی.
345. آقا رحیم ولد بابه قل، فاریاب، اخوانی.
346. حاجی امام ولد ذکرهللا، فاریاب، اخوانی.
347. عبدالمحمد ولد محمد حسین، فاریاب، اخوانی.
348. غالم نقشبند ولد حاجی بادام قل، فاریاب، اخوانی.
349. عبدالرحیم ولد حاجی مصطفی گل، فاریاب، اخوانی.
351. غالم قادر ولد حاجی جمعه، فاریاب، اخوانی.
351. صاحب الدین ولد حسرت الدین، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
352. حاجی محمد رحیم، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
353. محمد امین ولد یزدان قل، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.Page 9 of 107
354. عبدالمجید ولد امین خان، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
355. عبدالعزیز ولد حاجی بوری، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
356. سید اکرام ولد مالخواجه، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
357. عبدالمنان ولد خول هرقل، مسکونه درزاب، فاریاب، اخوانی.
358. وکیل محمد صدیق ولد حاجی محمد سعید، قیصار، فاریاب ، اخوانی.
359. حفیظ هللا ولد بهاالدین، قیصار، فاریاب، اخوانی.
361. کمال الدین ولد اعظم بیگ، قیصار، فاریاب، اخوانی.
361. حاجی امیرالدین ولد محمد اکبر، قیصار، فاریاب، اخوانی.
362. غالم سرور ولد گالخان، مسکونه فاریاب، اخوانی.
363. محمد عیسی ولد فضل الحق، مسکونه فاریاب، اخوانی.
364. محمد غفور ولد صمد، مسکونه فاریاب، اخوانی.
365. محمد زمان ولد اسراییل، مسکونه غورماچ بادغیس، اخوانی.
366. ساعت خان ولد بالل، مسکونه غورماچ، بادغیس، اخوانی.
367. هللا داد ولد برکت، غورماچ بادغیس، اخوانی.
368. سیدآقا ولد محمد سرفراز، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
369. شاهین شاه ولد سیدکریم، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
371. غالم رسول ولد هللا داد، مسکونه المار، فاریاب، اخوانی.
371. غالم رضا ولد خدایار، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
372. برات ولد یوسف، مسکونه جوزجان، در جنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
373. حسن ولد برات، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
374. سید محمد ولد سید مصطفی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه
دستگیرشده.
375. سیدقاسم ولد سید گلزاد، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه
دستگیرشده.
376. حیدرولد صادق، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
377. قربان ولد محمد امین، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
378. غالم سعید ولد قاسم علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز از صحنه
دستگیرشده.
379. ناصرولد محمد علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجدسبز ازصحنه دستگیرشده.
381. محمدرسول ولد طوره قل، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه
دستگیرشده.
381. عبدالرووف ولد عبدالمراد، مسکونه جوزجان،درجنگ مسجدسبز، ازصحنه
دستگیرشده.
382. سید سلیمان ولد سید ابراهیم، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه
دستگیرشده.
383. سیداسحاق ولد سید محمود، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه
دستگیرشده.
384. نورعلی ولد مرزاعلی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
385. خال نظرولد وفا، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
386. عبدالمحمد نمبر5 ولد حاجی عبدالحد ، مسکونه جوزجان، دستگیرشده با بیرق
سفیدی که روی آن هللا اکبرنوشته بود.
387. سید حسن ولد سیدقاسم، مسکونه والیت سمنگان، اخوانی.
388. سیداسماعیل ولد سید محمد، مسکونه جوزجان، اخوانی.
389. سیدعاب الدین، مسکونه والیت بلخ، اخوانی.
391. شیخ احمد ولد حسین علی، مسکونه جوزجان، اخوانی.
391. حاجی داد محمد ولد علی محمد، مسکونه جوزجان، طرفداردولت ایران.
392. محمد هاشم ولد سید محمد ابراهیم، مسکونه جوزجان، خریداری مرمی موش کش
جهت اخالل منطقه.
393. سید ابراهیم ولد سید اصغر، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ایران که
درمحضرعام به دولت خلقی وبه رهبرتوانای خلق توهین کرده است.Page 10 of 107
394. سید عبدالرزاق ولد سید صادق، مسکونه جوزجان، خریداری تفنگ موش کش، جهت
اخالل.
395. سید یوسف ولد شاه علی مدد، مسکونه جوزجان، خریدارمرمی 313بر، جهت اخالل
منطقه.
396. شیخ محمد رحیم ولد محمد حیدر، مسکونه جوزجان، اخوانی.
397. بشیراحمد ولد عبدهللا، مسکونه والیت کندز، اخوانی.
398. گل محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه والیت بغالن، اخوانی.
399. سید باقرشاه ولد سید طاهرشاه، مسکونه جوزجان، اخوانی.
411. نورالدین ولد محمد معصوم، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ظاهر- داوود.
411. پاچا ولد محمد اکبر، مسکونه ماما خیل، دریور درجالل آباد، اخوانی.
412. جالل الدین ولد غالم محمد، مسکونه قیصارفاریاب، معلم لیسه حافظ
عبدالمجید، اخوانی.
413. غالم عصمت هللا ولد غالم غوث، مسکونه شاه جوی والیت زابل، زمیندار، اخوانی.
414. عبدالجبار ولد سلیمان، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اخوانی.
415. محمد سعید ولد محمد ایوب، مسکونه زرمت پکتیا، زمیندار، اخوانی.
416. محمد ناصر ولد محمد محسن، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی.
417. محبت علی نمبر7 ولد همت علی، مسکونه جمال مینه، مامور شاروالی ،
اخوانی.
418. مهرپاشاه ولد داوودشاه، مسکونه والیت لغمان، مامورپوهنتون، اخوانی.
419. خادم حسین ولد شیرمحمد، مسکونه قلعه شهاده، متعلم صنف دهم، اخوانی.
411. حاجی محمد عوض ولد حاجی عبدالرشید، قلعه شهاده، مدیرمحاسبه نساجی
بگرامی، اخوانی.
411. محمد عارف ولد عبدالمجید، مدیرمجله قضا، اخوانی.
412. غالم سخی ولد حاجی محمد خان، مسکونه قلعه شهاده، مامورآرشیف، اخوانی.
413. محمد عارف ولد محمد حسن، مسکونه کارته 3، متعلم صنف 11 ، اخوانی.
414. سید عمر ولد عبدالوهاب، مسکونه وردک، مامورریاست برق کابل، اخوانی.
415. سید قاسم ولد میرآقا، مسکونه جمال مینه، مامورمستوفیت کابل، اخوانی.
416. احمد شاه ولد محمد عارف، مسکونه پغمان، محصل صنف سوم، اخوانی.
417. پیرمحمد ولد عطامحمد، مسکونه نجراب والیت پروان، متعلم مکتب ابن سینا،
اخوانی.
418. عبدالغفارولد عبدالحمید، مسکونه نجراب والیت پروان، متعلم مکتب ابن
سینا، اخوانی.
419. عبدالرحمن ولد چاری، مسکونه ولسوالی کشم بدخشان، متعلم صنف؟
421. فضل هللا ولد محمد نوروز، مسکونه چاردهی کابل، محصل پوهنزی حقوق، اخوانی .
421. محمد صافی ولد امیر محمد، مسکونه خواجه عمری غزنی، متعلم مکتب، اخوانی .
کابل افغانستان – تاریخ 1231/3/1
422. سید ظاهر، ولد، سید شاهنشاه، مامور موسسه افغان اعالنات، مسکونه لوگر،
افغان ملت
425. .423عبدالسمیع ولد میرزا محمد، دریور ملی بس، مسکونه قالی شاده، افغان
ملت.
424. غالم فاروق ولد غالم نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست.
425. حبیب الرحمان ولد رجب، معلم، مسکونه فرزه، اخوانی
426. سید حفیظ هللا ولد سید محمود، تعویذگر، مسکونه توپ دره، اخوانی.
427. شاه ولی ولد محمد عارف، مامور ملی بس، مسکونه ارغنده سفلی، اخوانی
428. محمدهللا ولد محمدا جان، معلم لیسه انقالب، مسکونه ننگرهار، اخوانی
429. نیک محمد ولد گل محمد، مسکونه میربچه کوت، لمری بریدمن قطعه قندهار،
اخوانی .
431. میرعالم ولد شیر عالم، مسکونه سرخرود ننگرهار، مامور ریاست گمرک کابل،
اخوانی.Page 11 of 107
431. سید عباس ولد غالم حیدر، ساکن ولسوالی کوهستان، معلم ابتداییه میربچه
کوت، اخوانی.
432. محمد اکبر ولد محمد اکرم، ساکن کوهستان، خرد ضابط میدان هوایی بگرام،
اخوانی .
433. عبدالرزاق ولد محمد نسیم، ساکن سرخرود ننگرهار، معلم ابتدایی قلعه حشمت
خان، اخوانی.
434. محمد مجتبی ولد محمد حسن، مسکونه کارته ولی متعلم صنف ده لیسه انقالب،
اخوانی.
435. غالم محمد ولد غالم مصطفی، ساکن ولسوالی کوهستان، مامور اداره مرکزی
احصاییه، اخوانی .
436. سیدالرحمان ولد محمد طالب مسکونه نجراب، متعلم صنف یازده تکنیشن،
اخوانی .
437. جمعه خان ولد محمد یوسف، ساکن سرخرود ننگرهار، مامور وزارت معارف،
اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/3/1
438. عمرگل ولد محبت گل، مامور صدارت، مسکونه جاجی، اخوانی
439. گل محمد ولد روزالدین، زمیندار، مسکونه بگرامی، اخوانی.
441. محبت هللا ولد عبدالنبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
441. حمیدهللا ولد عبدالکریم، متعلم دارالعلوم، مسکونه وردک، اخوانی.
442. عبدالحنان؟ ولد نورخان، محصل دارالمعلمین، مسکونه تخار، اخوانی.
443. محمد انور ولد صاحب نور، معلم دارالمعلم، مسکونه وردک، اخوانی.
444. عبدهللا ولد خیر محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی .
445. محمد یاسین ولد محمد سرور، محصل تربیوی مخابرات، اخوانی .
446. عبدالفتاح ولد عبدالسالم، دریور تکسی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
447. حاجی عبدالقدوس ولد سید محمد، دریور، مسکونه بغالن، اخوانی.
448. رشید احمد ولد شمس الدین، محصل پولیتخنیک، مسکونه تخار، اخوانی .
449. حاجی شیر محمد ولد خدایداد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی .
451. محمد یونس ولد شیر محمد مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
451. محمد قاسم ولد شیر محمد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
452. حاجی مال موسی ولد حسین، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
453. نعمت هللا ولد محمد عظیم، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
454. حسن ولد سلطان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
455. گل محمد ولد امیر محمد، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
456. خیر محمد ولد جان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
457. حاجی محمد علم ولد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
458. عیدی محمد ولد تاج محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
459. محمد نبی ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
461. محی الدین ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
461. امان هللا ولد حبیب، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
462. خدا بخش ولد زرداد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
463. محمد انور ولد محمد الف، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
464. عبدالحبیب ولد عبدهللا، مسکونه فراه، مامور شرکت کود کیمیاوی، اخوانی.
465. عبدالمناف ولد عبدلمنان، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری.
466. اسدهللا ولد غالم حیدر، مسکونه قره باغ، معلم.
467. محمد ابراهیم ولد محمد جعفر، مسکونه ننگرهار، معلم.
468. غالم نبی اخگر ولد عبدهللا، مسکونه نیم روز، بیکار.
469. نقیب هللا ولد نصرهللا، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
471. محمد نعیم ولد محمد صدیق، مسکونه پروان، مامور، اخوانی.
471. عبدالحکیم ولد گل احمد، پروان، محصل ادبیات، اخوانی.Page 12 of 107
472. نجیب هللا ولد غالم حسین، کابل، محصل، اخوانی.
473. محمد ابراهیم ولد محمد اسماعیل، مکسونه کابل، کارگر، اخوانی.
474. نظر محمد ولد سلطان محمد، مسکونه کندهار، محصل، اخوانی.
475. محمد اسحاق ولد عبدالقادر مسکونه بغالن، محصل، اخوانی.
476. عبدالعزیز ولد عنایت هللا، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
477. عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه میدان، مامور، اخوانی.
478. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
479. عبدالواحد ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، مامور وزارت داخله، اخوانی.
481. عبدالغفور ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، سابق دگروال، اخوانی.
481. محمد رسول ولد محمد نعیم لیالمی فروش، مسکونه کابل، اخوانی.
482. عبدالجمیل ولد علم خان، مسکونه پروان، اخوانی.
483. محمد انور ولد محمد زبیر، مسکونه کابل، داکتر، اخوانی.
484. محمد رجب ولد شیر محمد، مسکونه بغالن، زمیندار، اخوانی.
485. نقیب هللا ولد مجددی، مسکونه کابل، عضو سارنوالی کابل، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ1231-3-13
486. محمد ولد کلبی حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
487. خان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، اشرار.
488. محمد عیسی ولد علی جمعه ، مسکونه بهسود، اشرار.
489. محمد علی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
491. محمد عیسی ولد غالم نبی، مسکونه بهسود، اشرار.
491. میرا هاشم ولد شیرعلی، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
492. سید مسلم ولد سید فقیر، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
493. میر حسن ولد قاسم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
494. سید عوض ولد سید جان، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
495. سخی داد ولد یعقوب، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
496. اقبال ولد سید عوض، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
497. عوض ولد مراد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
498. محمد حیدر ولد سید هاشم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
499. محمد حسن ولد ضامن، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
511. محمد علی ولد حاجی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
511. قربان ولد اسلم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
512. غالم عباس ولد خدابخش، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
513. حسین داد ولد خدا داد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
514. حاجی جعفر ولد غالم دستگیر، خیاط شهر نو، اخوانی.
515. محمد اسماعیل ولد غالم علی، اجیر اطفاییه غزنی، اخوانی.
516. علی اصغر ولد محمد ابراهیم، شاروالی حیرتان، مسکونه غزنی، اخوانی.
517. سید رحمان ولد مرجان، دریم برید من، مسکونه بگرامی، کابل، توطیه،
اخوانی.
518. شهزاده ولد غالم دستگیر، بریدگی، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
519. محمد ظاهر ولد محمد عزیز، بریدگی، مسکونه لوگر، کابل، توطیه، اخوانی.
511. خان آغا ولد گبلدین، مامور وزارت مخابرات، مسکونه خاک جبار، کابل،
توطیه، اخوانی.
511. نظام الدین ولد میر احمد، مالامام، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
512. عاشور محمد ولد میرزا محمد، مالامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه،
اخوانی.
513. عزیز محمد ولد محمد رحیم، مالامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
514. ابراهیم ولد محرم علی شیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
515. برات علی ولد پاینده محمدشیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
516. نوروز ولد گل احمد، محصل صنف سوم حقوق، مسکونه پلخمری، اخوانی.Page 13 of 107
517. غالم حضرت ولد محمد صدیق، جکتورن، مسکونه وردک، اخوانی.
518. سنگین ولد گلبدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
519. عبدالمحبوب ولد دین محمد، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
521. کریم ولد محمد عالم، لمری ساتنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
521. مهرام جان ولد جان محمد، ستنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
522. گل میر ولد محمد رسول، سارن من، مسکونه وردک، اخوانی.
523. زرجان ولد نورالدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
524. عبدالرحیم ولد دین محمد، دگروال، مسکونه وردک، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-12
525. محمد ظاهر ولد گل نبی، مسکونه ننگرهار، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
526. سید محمد حسین ولد سید محمد اکبر، مسکونه بامیان، تیکه دار، اخوانی.
527. سیف الرحمان ولد نیاز محمد، مسکونه کابل، متعلم صنف یازده حبیبیه،
اخوانی.
528. محمد آصف ولد محمد کاظم، مسکونه کابل، مامور وزارت معادن، اخوانی.
529. حکیم هللا ولد حبیب هللا، مسکونه کابل، ترجمان سفارت چکسلواکیا، اخوانی.
531. رمضان شاه ولد بای محمد، مسکونه رخه پنجشیر، فارغ مدرسه ابو حنیفه،
اخوانی.
531. عبدالجلیل ولد صدرالدین، مسکونه کابل، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
532. محمد حنیف ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، مامور انحصارات، اخوانی.
533. حفیظ هللا ولد حبیب الرحمان، مسکونه کارته پروان، متعلم ابو حنیفه،
اخوانی.
534. فضل رحمن ولد مال دوست محمد، عالقه دار شمله زایی، اشرار.
535. حبیب هللا ولد محمدابراهیم، مسکونه عالقه داری شمله زایی، اشرار.
536. خدای داد ولد امیر کالم، مسکونه عالقه داری شمله زایی، اشرار.
537. عبدالواحد ولد عبدالودود، مسکونه عالقه داری شمله زایی، اشرار.
538. محمد رمضان ولد مومن، مسکونه عالقه داری شمله زایی، اشرار.
539. دادمحمد ولد عبدالحبیب، مسکونه شاه جوی، اشرار.
541. عبدالباری ولد قلندر، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
541. عبدالرحیم ولد خانکی، مسکونه دای چوپان، اشرار.
542. زینت هللا ولد حبیب هللا، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
543. زملی ولد عمر خان، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
544. عبدالخان ولد عبداالحد، مسکونه عالقه داری میزان، اشرار.
545. محمد عبدالرحمن ولد حسام الدین، مسکونه دای چوپان، اشرار.
546. سید وزیر ولد عبدهللا، مسکونه مرکز قالت، اشرار.
547. حاجی عبدالصمد ولد عبدهللا، مسکونه میزان، اشرار.
548. محمد زاهد ولد عبدهللا، مسکونه میزان، اشرار.
549. معراج محمود ولد میاخیل، مسکونه میزان، اشرار.
551. اشرف ولد اختر، مسکونه میزان، اشرار.
551. عبدالمالک ولد ملنگ، مسکونه دای چوپان، اشرار.
552. عبدهللا ولد روح هللا، مسکونه شدگی، اشرار.
553. عصمت هللا ولد اقبال، مسکونه میزان، اشرار.
554. شیخ محمد ولد حسن، شمله زایی، اشرار.
555. سعادت ولد شاه ولی، شمله زایی، اشرار.
556. عبدالقیوم ولد محمد رییس، وردک، جگرن، اشرار.
557. امین هللا ولد مال جان، مسکونه خاص کنر، جگرن، اخوانی.
558. جالل الدین ولد یحیی، مسکونه شیندند، تورن، اخوانی.
559. سعد الدین ولد عبدهللا، مسکونه خیرخانه کابل، جگرن، یاور قومندان، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231 -3-33
561. مجاهد ولد محمد ابراهیم، مسکونه هلمند، صنف سوم ادبیات، اخوانی.Page 14 of 107
561. شیر افضل ولد شیر محمد، مسکونه خیوه ننگرهار، محصل صنف سوم ادبیات،
اخوانی.
562. تازه گل ولد خیر گل، مسکونه وردک، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
563. ببری گل ولد ناصر گل، مشهور به سحر گل، مسکونه پکتیا، محصل زراعت،
اخوانی.
564. خلیل الرحمن ولد عبدهللا، مسکونه میدان، اخوانی.
565. نادرشاه ولد یار محمد، مسکونه وردک، مشاور فابریکه گلبهار، اخوانی.
566. سید عبدالغنی ولد سید عبدالواهاب، مسکونه وردک، تورن جنرال، متقاعد،
اخوانی.
567. محمد مسجدی ولد محمد عباس، جنرال متقاعد، مسکونه وردک، اخوانی.
568. قاضی غالم سخی ولد غالم جان، مسکونه بغالن، قاضی ده سبز، اخوانی.
569. محمد عارف سارنوال، ولد عبدالجلیل، مسکونه وردک، اخوانی.
571. حلیم هللا ولد سید عبدالمجید، معلم لیسه حبیبیه، مسکونه کابل، اخوانی.
571. سید عبدالسبحان ولد محمد انور، مسکونه ده یحیی، اخوانی.
572. سید محمد دگروال ولد نیاز محمد، مسکون وردک، اخوانی.
573. فضل حق ولد لعل محمد،دگروال، مسکونه، کنهدهار، اخوانی.
574. محمد هللا ولد جالل، مسکونه تگاب، قاضی ده سبز، اخوانی.
575. مال جان ولد محمد اکبر، مسکونه کتب خیل لوگر، متعلم صنف یازده، اخوانی.
576. برات خان ولد گل زمان، مسکونه لوگر، مامور تربیوی نساجی بگرانی،
اخوانی.
577. محمد ظاهر ولد باز محمد، مسکونه کابل، سمونمل، اخوانی.
578. عبدهللا ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، زمیندار، اخوانی.
579. محمد انور ولد عبدالغیاث، مسکونه میدان، جگرن متقاعد، اخوانی.
581. شاه محمود ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، سارنوال، اخوانی.
581. عبدهللا ولد عبدالصمد، مسکونه خان آباد، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
582. عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه دهنه غوری، زمیندار، اخوانی.
583. محمد نبی ولد حسن، مسکونه پکتیا، سرطبیب بگرام، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-12
584. محمد اکبرولدشاه محمد، مسکونه یکاولنگ، مالامام، خمینی.
585. محمد حیدر ولدمحمد اکبر، مسکونه یکاولنگ، مالامام، خمینی.
586. محمدیحیی ولد نصرهللا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 11 حبیبیه، اخوانی.
587. محمد ظاهرولد علی حسین، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار.
588. سید آقاحسین ولد سیدحسین، زمیندار، بهسود، اخوانی.
589. محمد جمعه ولد غالم دستگیر، مسکونه ارزگان، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
591. جمعه الدین ولد اسالم الدین، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی،
اخوانی.
591. محمد عسکرولدعلی حیدر، مسکونه غوربند، مالامام، اخوانی.
592. محمدحسین ولدمحمد حسن، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
593. محمداصغرولد علی حیدر، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
594. علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه شهرآرا، کارمندمخابرات، اخوانی.
595. محمد حسن ولد نوروز، معلم، شیرخان بندر اخوانی.
596. نورمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه کابل، ساعت ساز، اخوانی.
597. میرزاد ولدجالل الدین، مسکونه خیرخانه، کارمند وزارت مخابرات اخوانی.
598. غازی محمد ولد عبدالجلیل، صنف 13دارالعلوم عربی،وردک اخوانی.
599. سیدمطیع هللا ولد سید حلیم هللا، کارمند شاروالی کابل، مسکونه کابل، اخوانی.
611. حبیب هللا ولد لعل محمد، مسکونه فراه، دگرمن، اخوانی.
611. محمد اکبرولد پیرمحمد، مسکونه پکتیا، مامورشاروالی حیرتان، اخوانی.
612. محمد یوسف ولد محمد رحیم، مدیرمتقاعد وزارت داخله، مسکونه کندهار،
اخوانی.Page 15 of 107
613. نورجهان ولدرازگل، مسکونه خوگیانی، جگتورن قوای راکت، اخوانی.
614. عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه پل خمری، دوهم بریدمن قوای راکت،
اخوانی.
615. محمد هللا ولد جالل، مسکونه تگاب، قاضی، اخوانی.
616. انجنیرعبدالکریم ولد عبدالرشید، مسکونه کارته نو، ماموررادیو، اخوانی.
617. سیدامیرولد سید محمد، مسکونه کارته پروان، مامور دستگاه آخذه
رادیوکابل، اخوانی.
618. غالم معروف ولد غالم حیدر، مسکونه بی بی مهرو، محررمحکمه ده سبز، اخوانی.
619. محمد اکبرولد میرعطا، مامورذخیره بینی نیزارانحصارات، اخوانی.
611. عبدالبصیرولدعبدالحکیم، مسکونه بدخشان، متعلم تخارستان، اخوانی.
611. عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه شهرآرا، متعلم صنف 11حبیبیه، اخوانی.
612. عبدالرحمن ولد محمد علم، مسکونه بی بی مهرو، قاضی متقاعد، اخوانی.
613. ملک انجام الدین ولد عزیزمحمد، مسکونه گل دره، اخوانی.
614. سید محمد ولد خیرمحمد، مسکونه شمالی، دریور محکمه، اخوانی.
615. محمد اسماعیل ولد محمدجانان، مسکونه کابل، فارغ کدرقضا، اخوانی.
616. محمد هاشم ولد محمد صدیق، مسکونه وردک،پیلوت متقاعد، اخوانی.
617. عبدالعظیم ولد سید خادم علی، مسکونه وردک، اشرار.
618. داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
619. عبدالخلیل ولد عبدالبشیر، مسکونه خواجه رواش، بیکار، اشرار.
621. عبدالبصیرولد عبدهللا خان، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
621. سیدمحمود ولد سیدفقیر، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
622. غالم سرور ولد غالم نبی، مسکونه بدخشان، طالب العلم درتره خیل، اشرار.
623. حبیب الرحمن ولد غالم محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
624. غالم سخی ولد غالم حیدر، مسکونه بدخشان، اشرار.
625. مالقربان ولد سنگ محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
626. محمد اکبرولد محمد حسن، مسکونه بدخشان، اشرار.
627. ایرکش ولد تاش محمد، مسکونه رستاق، اشرار.
628. دین محمد ولد امیرمحمد، مسکونه ده سبز، کوچی، اشرار.
629. محمد اشرف ولد محمد یوسف، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
631. عبدالجبارولد خان شیرین، مسکونه ننگرهار، کوچی اشرار.
631. محمد گل ولد عبدالغفار، مسکونه ننگرهار، اشرار.
632. ولی محمد ولد غالم سخی، مسکونه ده سبز، اشرار.
633. احمد ولد عبدهللا,کوچی، اشرار, ننگرهار.
634. عبدالحنان ولد محمد کریم، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
635. نصرهللا ولد عظیم هللا، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
636. مرجان ولد عبدالوهاب، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
637. عبدالللطیف ولد غازی جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
638. عبدالحلیم ولد عبدالحنان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
639. عبدهللا ولد عظیم جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
641. صاحب شاه ولد عبدالخلیل، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
641. شیرآقا ولد عبدالرحمن، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
642. شمس الدین ولد محمدالدین، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
643. عبدالغفور ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
644. نورآقا ولداخترمحمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
645. عبدالصمد ولد عبدالقدوس، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
646. محمد یوسف ولد محمد اکبر، مسکونه فراه، دگروال متقاعد، اخوانی.
647. محمد نادر ولد محمد ایوب مسکونه فراه، جگرن، اخوانی .
648. موالداد ولد حاجی غالم سرور، مسکونه فراه، جگرن متقاعد،اخوانی.
649. فضل خدا ولد عبدالحمید، مسکونه لوگر، مامورملکی وزارت دفاع، اخوانی.
651. عبدالقدیم ولد عبدالعزیز، مسکونه موسهی چهاردهی، مولوی فرقه 7، اخوانی.Page 16 of 107
651. خواجه میرولد میرافغان، مسکونه لوگر، مامورتفحصات پترول شبرغان،
اخوانی.
652. محمدیونس ولد جان نثار، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
653. حاجی قاسم ولد محمد رفیق، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
654. عبدالبصیرولد عبدالقدیر، مسکونه قره باغ غزنی، استاد شرعیات، اخوانی.
655. ولی ولد گل محمد، اشرار.
656. رحمت هللا ولد عزیزهللا اشرار.
657. مولوی حمید هللا، ولد محمد حافظ، مسکونه بدخشان، اخوانی.
658. رستم ولد مرزامحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
659. محمد ظاهر، ولد محمد قاسم، مسکونه جرم، اخوانی.
661. محمد اسماعیل ولد محمد ابراهیم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
661. عبداللطیف ولد عبدالرووف، مسکونه لوگر، دریورسارندوی، اشرار.
662. محمد اعظم ولد محمد علم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
663. محمد کاظم ولد شیرعلم، مسکونه لوگر، متعلم صنف 11، اشرار.
664. جالل الدین ولد غالم نبی، زمیندار، اشرار.
665. محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
666. محمد سالم ولد عبدالفغار، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
667. نیازمحمد ولد عاشورمحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
668. محمد عارف ولد محمد شریف، مسکونه جرم، اخوانی.
669. احمد خان ولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
671. سیداتاولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
671. همراه ولد غایب نظر، مسکونه جرم، اخوانی.
672. غالم حسین ولد حیات هللا،کندز، اخوانی.
673. شاه عبدهللا ولد تاش محمد، بدخشان، اخوانی.
674. مولوی عبدالحی ولد گل محمد، فیض آباد، اخوانی.
675. محمد یونس ولد داوودشاه ، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
676. سلطان جان ولد حفیظ هللا، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
677. عبدهللا ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، محصل، اخوانی.
678. حاجی گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه شاه شهید، تاجر، اخوانی.
679. محمد یوسف ولدصدر؟ مسکونه کندهار، اخوانی.
681. نصرت ولد امیرمحمد، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
681. محمد امین ولد محمد شاه، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی.
682. شاه محمد ولد محمد باقی، مسکونه سروبی کابل ، زمیندار، اخوانی.
683. مرجان ولد تورباز، مسکونه قره باغ، زمیندار، اخوانی.
684. دوست محمد ولد امان هللا، مسکونه تره خیل، مولوی، اخوانی.
685. محمد هاشم ولد محمد عمر، مسکونه آقچه، زمیندار، اخوانی.
686. سیدحکیم ولد عبدالحکیم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
687. خدابخش ولد علی جمعه، مسکونه مالستان، متعلم، اخوانی.
688. داوود ولد خدابخش، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
689. اقبال علی ولد محمد عیسی، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
691. علی داد ولد علی احمد، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
691. عبدالمجید ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، مامور، اخوانی.
692. نیازمحمد ولد مهمندخان، مسکونه لغمان، دوهم بریدمن، اخوانی.
693. هارون رشید ولد محمد رسول، مسکونه پکتیا، بریدمن، اخوانی.
694. سحرگل ولد عبدالغفور، مسکونه ده سبز، تایپیست، اخوانی.
695. عبداالحد ولد عبدالقدیر، مسکونه خان آباد،سمون یار، اخوانی.
696. محمد امین ولد خالق نظر، مسکونه خان آباد، تورن، اخوانی.
697. شیرمحمد ولد سلطان محمد، مسکونه وردک، جگتورن، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-33Page 17 of 107
698. غالم نقشبندولد مالفیض محمد، مسکونه اندرغزنی، مالامام، اشرار.
699. عبدالودود ولد حضرت الدین، مسکونه اندرغزنی، زمیندار،اشرار.
711. سید ظاهرولد سیداحمد، مسکونه قلعه موسی، کابل، دوکاندار، اشرار.
711. حاجی فضل احمد ولد محمد رحیم، مسکونه ده یک غزنی، دوکاندار، اشرار.
712. عبدالحبیب ولد عبدالغیاث، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
713. عزیزهللا ولد عبدهللا، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
714. رحیم خان ولد محمدحسین، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
715. فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
716. عبدالغنی ولد امیرمحمد، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
717. عبدالرحمن ولد عبدالمجید، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
718. خیرهللا ولد حاجی عبدالرزاق مسکونه جغتو غزنی، هیات مدیره کوپراتیف،
اشرار.
719. سید عبدالجلیل ولد سید نادرشاه، مسکونه غزنی، ساعت ساز، اشرار.
711. جمال میر ولد محمد اکبر، مسکونه اندرغزنی، دوکاندار، اشرار.
711. فضل احمد ولد عبدالحلیم، مسکونه مقرغزنی، خیاط، اشرار.
712. میرافغان ولد سید احمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
713. عبدالرشید ولد خاکی احمد، مسکونه غزنی زمیندار، اشرار.
714. امیرمحمد ولد محمد سلیم، مسکونه پکتیا، زمیندار، اشرار.
715. محمد عیسی ولد محمد نبی، مسکونه جاغوری غزنی، اشرار.
716. عبدالحق ولد کمال الدین ، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
717. عبدالصمد ولد عبدالحق، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
718. حاجی دادمحمد ولد حاجی حیات خان، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
719. شهاب الدین ولد جمال الدین، قره باغ غزنی، مامور، اشرار.
721. سراج الدین ولد عبدالحکیم،غزنی، زمیندار، اشرار.
721. عصمت هللا ولد غالم صدیق، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
722. عبدهللا جان ولد محمد حکیم، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
723. عبدهللا ولد شینوار، مسکونه زرمت، زمیندار،اشرار.
724. مومن ولد داد خان، قره باغ غزنی، طالب، زمیندار.
725. محمدعلی ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو غزنی، اشرار.
726. حاجی عبدالولی ولد حاجی غالم صدیق، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
727. سردارمحمد ولد دادگل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
728. عبدالسالم ولد ظاهرخان، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
729. امان هللا ولد نظر محمد، ناوه غزنی، مال امام، اشرار.
731. حاجی سیف الرحمن ولد حاجی فردوس، ناوه غزنی، اشرار.
731. ساروان ولد نصرو گل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
732. لعل محمد ولد اختر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
733. سید موسی ولد سید کلبی, ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
734. عبدالرحمن ولد فقیر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
735. سید رضا ولد محمد حسین، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
736. فیض الحق ولد رحم دل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
737. غالم سخی ولد بیرم خان، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
738. محمد ظاهر ولد بیرم علی، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
739. سلطان علی ولد علی زوار،، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
741. حسین هللا ولد کاکر، غزنی، زمیندار، اشرار.
741. رمضان علی ولد قاسم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
742. رضا بخش ولد خدابخش، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
743. حسین علی ولد غالم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
744. علی شاه ولد غالم نبی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
745. حسین علی ولد ناصر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
746. محمد امین ولد نوازعلی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.Page 18 of 107
747. محمد ابراهیم ولد ظریف، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
748. افغان علی ولد صفر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
749. محمد علی ولد نوروز علی، ، جاغوری غزنی، دکاندار، اشرار.
751. قلندر ولد امیرجان، قره باغ غزنی، مامور، اشرا.
751. پیر محمد ولد دین محمد، اندر غزنی، اشرار.
752. محمد ابراهیم ولد داد محمد، غزنی، کوچی، اشرار.
753. محمد نعیم ولد محمد الیاس، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
754. فقیرمحمد ولد آدم خان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
755. جان محمد ولد سردارخان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
756. عبدالحمید ولد دادمحمد، اندر غزنی، مالزم مکتب، اشرار.
757. عبدالجبار ولد جمعه گل، قره باغ غزنی، روغتیا پال، اشرار.
758. عبدالسالم ولد در محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
759. خان محمد ولد تاج محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
761. شمس الحق ولد عبدالرحمن، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
761. محمد میر ولد حاجی محمد غوث، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
762. طوطی ولد حاجی فیض محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
763. محمد یوسف ولد عبدالرحمن، غزنی، زمیندار، اشرا.
764. خان محمد ولد راز محمد، غزنی، زمیندار، اشرار.
765. شاه محمد ولد تاج محمد، اشرار.
766. عبدالمنان ولد غالم صدیق، مال امام، غزنی، اشرار.
767. سید حاجی محمد ولد محمد رضا، اغزنی، تحویل دار، اشرار.
768. عبدالحمید ولد عبدالواحد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
769. مال محمد ولد شیر محمد، اندر غزنی، ماشین کار زراعتی، اشرار.
771. نورهللا ولد غالم حیدر، اندر غزنی، اشرار.
771. قنبر علی ولد غالم علی، جاغوری، زمیندار، اشرار.
772. بابا علی ولد محمد علی، جاغوری غزنی، اشرار.
773. غالم محمد ولد خیر محمد، ده یک غزنی، ماشین کار، اشرار.
774. عبدالملک ولد بهار الدین، اندر غزنی، اشرار.
775. پاینده ولد سید خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
776. عبدالکریم ولد نورالحق، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
777. شهزاد ولد آغا جالل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
778. محمد اسحاق ولد جیالنی، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
779. دوست محمد ولد آغا جان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
781. نیاز محمد ولد حاجی گل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
781. عبدالرحمن ولد علی خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
782. عالم خان ولد لعل خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
783. نظر الدین ولد روز الدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
784. پیر محمد ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
785. نیاز محمد ولد بازک، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
786. گلبدین ولد بهادر، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
787. داد محمد ولد اختر محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
788. شیخ حسن ولد علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
789. نادر علی ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
791. عبدالغفور ولد قنبر علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
791. سید محمد ناصر ولد سید محمد هاشم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
792. خان دوران ولد بیرم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
793. غالم عباس ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
794. کلبی عباس ولد محمد رجب، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
795. علی حسین ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
796. امیر محمد ولد سید نور، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.Page 19 of 107
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-33
797. ملک خان ولد عبدهللا، مسکونه علیشنگ لغمان، زمیندار، اشرار.
798. حضرت گل ولد فیض هللا، کوچی، لوگر، اشرار.
799. ایرانی ولد سید اکبر، مسکونه کلنگار، زمیندار، اشرار.
811. گالجان ولد جاندار، مسکونه کلنگار، زمیندار، لوگر، اشرار.
811. حسن خان ولد ورم، کوچی، محمداغه، زمیندار، اشرار.
812. غالم محمد ولد شیرجنگ، مسکونه کندهار، زمیندار، اشرار.
813. ملک شاه ولد جان محمد، مسکونه سرخابلو، زمیندار، اشرار.
814. خواجه محمد ولد محمدخان، مسکونه ولسوالی سیدکرم پکتیا، زمیندار، اشرار.
815. اختر محمد ولد کمال الدین، مسکونه مرکز لوگر، اشرار.
816. صحبت ولد جانداد، مسکونه محمداغه، زمیندار، اشرار.
817. سردار ولد جانداد، مسکونه لوگر، اشرار.
818. الیق ولد عصمت، مسکونه لوگر، اشرار.
819. خان دلبر ولد لعل گل، سید کرم پکتیا، اشرار.
811. محمد خان ولد مددخان، مسکونه قریه سرنظر خیل، محمداغه، زمیندار، اشرار.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-32
811. عبدالهادی ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
812. محمد عزیز ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
813. شیراقا ولد سید آقا، مسکونه پلخمری، مامور کوپراتیف، اخوانی، اشرار.
814. غیاث الدین ولد بهاوالدین، مسکونه ننگرهار، دگروال متقاعد، اشرار.
815. خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مایوییست.
816. گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک،
مایوییست.
817. الف شاه ولد نور احمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
818. مبارک شاه ولد داوود شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
819. عبدالمناف ولد عزیز احمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
821. گل محمد ولد شیر زمان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
821. عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
822. عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
823. عبدالواهاب ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
824. صاحب خان ولد محمد یعقوب، مسکونه ارغستان، مامور آریانا، اخوانی.
825. امین هللا ولد رحمت، محصل صنف اول پلی تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
826. طوره ولد محمد نور، مسکونه خیر خانه، جگرن متقاعد، ستمی.
827. عبدالخلیل ولد نیک محمد، مسکونه خیرخانه، جگرن متقاعد، ستمی.
828. محمد طارق ولد محمد حسین، لمری سارن، قومندانی بدخشان، ستمی.
829. خلیل احمد ولد میرزا محمد، ساکن رکانه، استاد پوهنتون، اخوانی .
831. دکتور غالم غوث شجاعی ولد غالم دستگیر، مسکونه دهمزنگ، استاد فاکولته
ادبیات، توطیه، اخوانی.
831. سید عبدالقادر ولد سید قاسم، مسکونه بغالن، استاد ساینس، اخوانی.
832. خلیل الرحمن ولد نور علی، مسکونه کارته سخی، ماور ریاست گرزندوی،
اخوانی.
833. محمد امین ولد محمد ایوب، ساکن تایمنی، مامور وزارت معادن، اخوانی.
834. فضل احمد ولد محمد صادق، مسکونه پروان، استاد ادبیات، اخوانی.
835. سید مقصود ولد سید فقیر، مسکونه ده سبز، مولوی، اخوانی.
836. محمد عارف ولد محمد انور، مسکونه پروان، دویم برید من، نقلیه سیاه سنگ،
اخوانی.
837. مولوی فقیر محمد ولد گل میر، مسکونه سالنگ، اخوانی.
838. عبدالرشید ولد موسی، مسکونه تخار، اخوانی.
839. سیف هللا ولد حکیم هللا، مسکونه پنجشیر، تعویذگر، اخوانی.Page 20 of 107
841. علی جان ولد محمد جان، مسکونه غزنی، تعویذگر، اخوانی.
841. محمد صدیق ولد سید نظیم، مسکونه ده سبز، اشرار.
842. بادام گل ولد محمد نبی، مسکونه ده سبز، اشرار.
843. محمد گل ولد حاجی دین محمد، مسکونه ده سبز، اشرار.
844. عبدالغنی ولد عبدلقدوس، مسکونه ده سبز، اشرار.
845. محمداجان ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، اشرار.
846. محمد برات ولد بهادر، مسکونه لوگر، اشرار.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-33
847. سیف هللا ولد شاه مرد خان، مسکونه قریه زرغون شهر، اشرار.
848. شیخ صفدر ولد حیدر علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
849. شادوال ولد حفیظ هللا، مسکونه قریه زرغون شهر، مامو اکادمی علوم، خمینی.
851. محمد معصوم ولد طالب، دریم برید من قوای 88، افغان ملت.
851. خیر هللا ولد عبداالحد،دویم برید من قوای 88، افغان ملت.
852. عبدالرحیم ولد عبدالحکیم، مسکونه کوه صافی پروان، اخوانی.
853. محمد عارف ولد محمد سرور، مسکونه کاپیسا، آمر محبس کاپیسا، اخوانی.
854. سید محمد ولد نظر محمد، مسکونه کاپیسا، مدیر محبس کاپیسا، اخوانی.
855. مولوی احمد خان ولد پاینده محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
856. حاجی باز محمد ولد حاجی میرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
857. سیف هللا ولد حاجی شاه مراد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
858. محمد ظاهر ولد حاجی قدیر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
859. عبدالرزاق ولد عبدالشکور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
861. صاحب جان ولد سید گل جان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
861. عبدالصمد ولد احمد نور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
862. محمد گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
863. حاجی سید جان ولد حاجی مرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
864. عزیرهللا معلم ولد نصرهللا، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
865. میرزا آغا جان ولد در محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
866. حاجی جمعه گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
867. آغا جان ولد صدر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
868. حاجی جمعه گل ولد فضل حق، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
869. گالب الدین ولد گالب، مسکونه شیوه کی، اشرار لوگر.
871. لولی ولد محمود، مسکونه زن آباد، اشرار لوگر.
871. شیر احمد ولد آقا گل، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
872. محمد طاهر ولد محمد قاسم، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
873. شریف ولد محمد جان، مسکونه تیره، اصال از لوگر، اشرار لوگر.
874. محراب الدین ولد عبدالسالم، مسکونه چهل تن، اشرار لوگر.
875. فیض هللا ولد امرهللا، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
876. قیام الدین ولد نورهللا، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
877. محمد عثمان ولد محمد حسین، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
878. گل احمد ولد یار محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
879. امیر جان ولد محمد جان، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
881. شاه ولی ولد شیر محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
881. محمد سعید ولد شاه محمود، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
882. جلندر ولد جان نثار، مسکونه مهمند، فعال لوگر، اشرار لوگر.
883. محمد جان ولد سعد هللا، مسکونه کارته پروان، دگرمن متقاعد، اخوانی.
884. نیاز محمد ولد عیدی محمدی، مسکونه بدخشان، محصل صنف دوم، اخوانی.
885. امیر محمد ولد میرزا محمد، مسکونه کابل، معلم در قلعهچه، اخوانی.
886. رحمت هللا ولد غالم علی خان، صنف دوازده لیسه تجارت، مسکونه وردک، اخوانی.
887. ولی گل ولد امیر محمد، مسکونه کوتی خیل، اشرار.Page 21 of 107
888. فاروق ولد محمد جان، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
889. خواجه شیرین ولد میرزا شیرین، مسکونه کلنگار، اشرار.
891. شیردل ولد شیرین دل، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
891. شیر محمد ولد سید نظیر، مسکونه قریه دکو، اشرار.
892. حاجی میر همزه ولد دلدار، مسکونه لشکرگاه، ولسوالی ناوه، اشرار.
کابل افغانستان – مورخ 1231-3-31
893. حیات هللا ولد تراب، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه لوگر، اخوانی.
894. محمد عظیم ولد حیدر، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
895. عبدالغفار ولد محمد کریم، محصل ادبیات، مسکونه فراه، اخوانی.
896. عبدالرقیب ولد عبدالوهاب، مسکونه پروان، اخوانی.
897. عبدالحفیظ ولد شاه باز، محصل ادبیات، مسکونه نجراب، اخوانی.
898. محمد صفر ولد محمداجان، محصل ساینس، مسکونه کنر، اخوانی.
899. سید پادشاه ولد سید قاسم، محصل زراعت، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
911. محمد تواب ولد عبدامحمد، محصل انستیتیوت میخانیکی، وردک، اخوانی.
911. محمد سالم ولد فضل، مامور آبرسانی، مسکونه بت خاک، اخوانی.
912. سید رضا ولد سید ابراهیم، فارغ دوازده، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
913. محمد عتیق ولد محمد فاروق، انستیتوت محاسبه،مسکونه هرات، اخوانی.
914. جان محمد ولد برکت، سارنمن، اخوانی.
915. سید شاه ولد سید محمد رضا، محصل انجنیری، اخوانی.
916. عبدالنبی ولد محمد هاشم، معلم ابتداییه، اخوانی.
917. عبدالصادق ولد عبدالخالق، محصل انجنیری، اخوانی.
918. سین گل ولد سباه جان، محصل وترنری، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
919. محمد همایون ولد عطا محمد، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
911. میر علی ولد نظر محمد، مسکون نیمروز، تعلم تربیه، اخوانی.
911. نظام الدین ولد مال حیات، مامور اطالعات و کلتور نیمروز، اخوانی.
912. محمد یوسف ولد کتوری، معلم، خردکابل، مسکونه والیت لغمان، اخوانی.
913. خواجه عبدالعزیز ولد خواجه میر اسلم، محصل ادبیات، اخوانی.
914. محمد قاسم ولد محمداجان، محصل ادبیات، اخوانی.
915. میرزا خان ولد عزیز خان، محصل تربیت بدنی، مسکونه بدخشان، اخوانی.
916. محمد حسن ولد محمد حکیم، زارع، مسکونه خردکابل، اخوانی.
917. عید محمد ولد شهباز، چپن فروش، مسکونه خرد کابل، اخوانی.
918. غالم نبی ولد غالم حیدر، معلم لیسه انصاری، اخوانی.
919. محمد رضا ولد محمد حسن، کارگر، خان آباد، اخوانی.
921. محمد امین ولد محمد علی، مامور وزارت معدن، مسکونه کابل، اخوانی.
921. دین محمد ولد دوست محمد، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
922. دولت بیگ ولد حسین، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
923. محمد ابراهیم ولد موسی حکیم، زارع، مسکونه غزنی، اخوانی.
924. عبدالرحیم ولد صفدر
925. اخترالدین ولد شاه مراد، مسکونه غزنی، محصل دارالعلوم، اخوانی.
926. کتب خان ولد ناصر، مسکونه لوگر
927. خواجه نصیر احمد ولد خواجه دوست محمد، تاجر، اخوانی.
928. جالد خان ولد مومن، مسکونه میر بچه کوت، زارع، اخوانی.
929. گل زمان ولد مال خیل، ماشین کار، مسکونه مغل خیل لوگر، اخوانی.
931. غالم حیدر ولد عبدالحسن، محصل پوهنحی ساینس لوگر، اخوانی.
931. حفیظ هللا ولد سید سعدهللا، محصل پوهنحی ساینس ننگرهای، اخوانی.
932. محمد عالم ولد محمد نور، زارع، اخوانی.
933. عبدالجمیل ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
934. مرزا حسین ولد رسول داد، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
935. محمد سعید ولد محمد میر، عسکر، مسکونه پنجشیر، اخوانی.Page 22 of 107
936. فضل الحق ولد برات خان، محصل شرعیات، مسکونه لوگر، اخوانی.
937. غالم جیالنی ولد غالم دستگیر، ساتنمن، مسکونه غزنی، اخوانی.
938. عبدالملک ولد عبدالرحمان، زارع، مسکونه هرات، اخوانی.
939. ولی احمد ولد حاجی نور محمد، مسکونه قندهار، دکاندار، اخوانی.
941. دولت خان ولد غالم ظاهر، محصل انجنیری غزنی، اخوانی.
941. عبدالسبحان ولد عبدالستار، مسکونه تره خیل، زارع، اخوانی.
942. محمد جالل ولد خیال گل، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی.
943. پان گل ولد جانگی، معلم خرد کابل، مسکونه بامیان، اخوانی.
944. حاجی لعل محمد ولد ذکریا، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
945. حاجی شکر ولد خالو خان، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
946. غالم نبی ولد محمد عالم، نرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
947. عبدالکریم ولد شمس الدین، مسکونه فراه، زارع، اخوانی.
948. مقبول احمد ولد گل احمد، محصل حقوق، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
949. محمد رحیم ولد محمد حکیم، سرمعلم، مسکونه تالقان، اخوانی.
951. میر زمان ولد نبی جان، زارع، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
951. محمد عمر ولد بهادر خان، معلم ابتدایه مسکونه چکری، اخوانی.
952. شاه دوال ولد بهرام، زارع، مسکونه خاک جبار
953. عبدالرحمان ولد زینت خان، محصل ادبیات، مسکونه کنر، اخوانی.
954. محمد نعیم ولد محمد حنیف، محصل ادبیات، مسکونه لغمان، اخوانی.
955. عبدالستار ولد علی خان، بیکار، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
956. عبدالغفار ولد مال جان گل، مال امام، مسکونه بازارک پنجشیر، اخوانی.
957. شاه پسند ولد شاه…؟ ، مسکونه خیر خانه، آهنگر، اخوانی.
958. عبدالودود ولد محمد نادر، طالب العلم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
959. عبدالقادر ولد مال عبدالحکیم، مسکونه کارته پروان، مال امام، اخوانی.
961. محمد نادر ولد مال جان گل، مال امام، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
961. عبدالستار ولد عبدالجبار، چوپان، مسکونه لوگر، اخوانی.
962. محمد غنی ولد عبدالرحیم، مأمور تخنیکم، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی.
963. خوشحال ولد عبداللطیف، مسکونه ماما خیل، محصل، اخوانی.
964. سید..؟ ولد سید علی، مسکونه داراالمان، مامور ملی بس، اخوانی.
965. سید مهدی ولد سید اسماعیل، مسکونه داراالمان، مامور تعلیم و تربیه،
اخوانی.
966. سید عبدهللا ولد سید حبیب هللا، مسکونه خیرخانه، مامور ملی بس، اخوانی.
967. سعادت ولد محمد رجب، مسکونه رخه پنجشیر، مامور پولیس، اخوانی.
968. غالم سلطان ولد نصرهللا، مسکونه خورد کابل، محصل پوهنزی ادبیات، اخوانی.
969. محمد طاهر صالحی ولد محمد عیسی، مسکونه خیرخانه، محصل مدرسه ابوحنیفه،
اخوانی.
971. محمدهللا ولد محمدامیر، مسکونه زرغونشهر، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
971. عبدهللا ولد ملک نیک محمد، مسکونه قریه صافی خیل، اخوانی.
972. شاه مقصود ولد رحیم داد، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
973. خیال محمد ولد فیض محمد، مسکونه چرخ، اخوانی.
974. سلطان محمد ولد حاجی اختر محمد، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
975. سلطان جان ولد عبدالرووف، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
976. عبدالوکیل ولد عبدالجمیل، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
977. حاجی گدای ولد محمد میر، مسکونه سفید سنگ، اخوانی.
978. عبدالشکور ولد عبدالغفور، مسکونه مرکز والیت لوگر، اخوانی.
979. سلطان جان ولد محمد جان، مسکونه سیدآباد، اخوانی.
981. یار محمد ولد عبدهللا جان، مسکونه مغول خیل، اخوانی.
981. محمد ابراهیم ولد محمد اسحاق، مسکونه پنجشیر، دریور اکسا، اخوانی.
982. عبدالجبار ولد داوود شاه، مسکونه مقر غزنی، متعلم صنف یازدهم رحمان
بابا، اخوانی.Page 23 of 107
983. عنایت هللا ولد محمدجان خان، مسکونه ننگرهار، کارمند روزنامه هیواد،
اخوانی.
984. محمد طاهرشاه ولد عبدالوهاب، مسکونه غزنی، مامور نشرات رادیو، اخوانی.
985. عبدالحکیم ولد نورالحق، مسکونه غزنی، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
986. محمد هارون ولد عبدالرسول، مسکونه شاه شهید، متعلم ابوحنیفه، اخوانی.
کابل افغانستان – مورخ 1231/3/33
987. محمد نادر ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
988. جمعه گل ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
989. فضل الحق ولد عبدهللا، مسکونه پلخمری، اشرار.
991. محمد یوسف ولد نصر الدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
991. حسن ولد غالم حسن، مسکونه پلخمری، اشرار.
992. محمد طاهر ولد پاچا میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
993. عنایت هللا ولد رسول داد، مسکونه پلخمری، اشرار.
994. محمد هللا ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
995. بکی حسن ولد فیض محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
996. غالم عباس ولد محمد ناصر، مسکونه پلخمری، اشرار.
997. عبدالهاشم ولد محمد امیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
998. محمد هاشم ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
999. امان هللا ولد عبدالقدیر، مسکونه پلخمری، اشرار.

1000.  غالم علی ولد محمد اکرم، مسکونه پلخمری، اشرار.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.