کشتار های سازمان "اکسا" افشا اسامی نزدیک به پنج هزار قربانی

 قسمت سوم: لیست قربانیان جنایات جنگی افغانستان
 
2111. عبدالوکیل ولد صفت خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2111. سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2112. محمد یونس ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، بیکار اشرار لوگر .
2113. محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مهرو، اشرار لوگر .
2114. محمد آصف ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره،
اخوانی.
2115. محمد ناصر ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره،
اخوانی.
2116. محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره،
اخوانی.
2117. عبدالقیوم ولد عبدالعزیز، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره،
اخوانی.
2118. محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته پروان،
مایوییست.
2119. سید حکیم ولد سید عمر، مسکونه پل سرخ میدان، اخوانی.
2111. عبدالحنان ولد عبدالوکیل، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اخوانی.
2111. محمد هاشم ولد شمس الحق، مسکونه میدان، کارگر نجاری، اخوانی.
2112. علی اکبر ولد حیدر علی، انجنیر، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
کابل افغانستان- مورخ 1231/2/33
2113. محمد امیر ولد قربان، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته پروان،
اشرار.
2114. چمن ولد محمد رضا، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته پروان،
اشرار.
2115. عبدل ولد سرور، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2116. امیر ولد مدار، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2117. چمن ولد غالم، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2118. نورهللا ولد —، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
2119. امیر محمد ولد مومن، استاد فاکولته ادبیات، لغمان، اشرافی.
2121. خان آباد ولد بیدار، استاد فاکولته ادبیات، پکتیا، اشرافی.
2121. سید علی شاه ولد سید سلطان، مسکونه کابل، استاد فاکولته طب، اشرافی.
2122. خواجه نعیم ولد شربت علی، مسکونه تالقان، دوهم بریدمن فرقه 8 سکتاریست.
2123. خالق داد ولد دوست محمد، مسکونه تخار، خورد ضابط فرقه 8، اشرافی.
2124. تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.
2125. عبدالرووف ولد عبدالمحمد، مسکونه فاریاب، جگ تورن، فرار از جبهه.
2126. ماذهللا ولد غالم، مسکونه فراه، فرار از جبهه.
2127. صالح محمد ولد امیر محمد، مسکونه پروان، افراد قطعه رادار، فرار از
جبهه.
2128. نارنج ولد خوبی، مسکونه قره باغ کابل، توطیه طره خیل.
2129. محمد موسی ولد عبدالودود، مسکونه بغالن، متعلم صنف 12، اخوانی.Page 46 of 107
2131. داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مایوییست.
2131. احمد حسین ولد حبیب الرحمان، تبعه پاکستان، اشرار.
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/32
2132. بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مایوییست.
2133. غالم حسن ولد غالم حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنیک،
مایوییست.
2134. عبدهللا ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.
2135. محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا شناسی،
مایوییست.
2136. عبدالعلی ولد عبدهللا، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مایوییست.
2137. میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
2138. عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
2139. فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.
2141. عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.
2141. عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و ترجمه،
مایوییست.
2142. محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و
صنایع، مایویست
2143. عبدهللا ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ باال، مایویست
2144. جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه کارته پروان،
مایویست
2145. علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول،
مایویست
2146. عبدالکریم ولد عبدهللا استاد فاکولته انجنیری، مسکونه گذرگاه، اخوانی
2147. عبدالرسول ولد عبدالغفور، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، اخوانی
2148. محمد خان ولد توجه خان، مامور مترولوژی، مسکونه کارته پروان، سکتاریست
2149. زمری ولد محمد نواب، کارمند مترولوژی، مسکونه ده خدایداد، سکتاریست
2151. عبدالبشیر ولد عبدالباری، کارمند مترولوژی مسکونه باغ باال، سکتاریست
2151. عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، کارمند مترولوژی، مسکونه خوشحال مینه،
سکتاریست
2152. عبدالمومن ولد محمد ظفر، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
2153. عبدالعزیز ولد محمد کبیر، کارمند مترولوژی، مسکونه گذرگاه، سکتاریست
2154. محمد شریف ولد محمد نور، محصل انجنیری، مسکونه ده بوری، اخوانی
2155. عبدالصمد ولد محمد صدیق، محصل انجنیری، مسکونه حوت خیل، اخوانی
2156. عبدالمختار ولد مومن، کارمند رادیو، مسکونه بگرام، اخوانی
2157. محمد اسماعیل ولد امان هللا، محصل انجنیری، مسکونه لغمان، اخوانی
2158. کیمیا گل ولد پاچا گل، مامور روابط عامه، مسکونه سیدکرم، اخوانی
2159. ریدگل ولد کرام الدین، زمیندار، مسکونه پشاور، اشرار
2161. روزمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه پشاور، زمیندار، اشرار
2161. ظلم خان ولد عبدل، زمیندار، مسکونه زرکند، اشرار
2162. طوطی ولد یادگل، زمیندار، مسکونه ممازایی، اشرار
2163. بیلداد ولد کوشید، زمیندار، مسکونه بابازایی سرحد آزاد، اشرار
2164. اخترگل ولد سالزایی، زمیندار، مسکونه سرحد آزاد، اشرار
2165. عبدالثانی ولد عبدالحمید مسکونه بی بی مهرو، ترکاری فروش، اخوانی
1231 / 2 / 33 – افغانستان – کابل
2166. عبدالرحیم ولد عبدالرشید، مسکونه جرم، معلم، سکتاریست
2167. عبدالحفیظ ولد سلطان عبدالعزیز، مسکونه فیض آباد، مامور زراعت،
سکتاریست
2168. محمد افضل ولد مراد محمد، مسکونه فیض آباد، سکتاریستPage 47 of 107
2169. محمد عطا ولد رجب، مسکونه دشت فراخ، مامور زراعت، سکتاریست
2171. امین هللا ولد عاشورمحمد، معلم مکتب دخترانه، مسکونه خیرآباد، سکتاریست
2171. حکیم ولد نعیم، مسکونه دوآب بهارک، سکتاریست
2172. انجنیر علی شاه ولد طوطی شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2173. سید خامو ولد سیدشریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2174. ظریف ولد بیک، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2175. خیال محمد ولد محمد شریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2176. مرادمحمد ولد نایب شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2177. دولت بیک ولد محمد بالج؟، مسکونه درواز، اشرار
2178. عبدالوهاب ولد محمد صدیق، معلم، مسکونه درواز، اشرار
2179. نیک محمد ولد بهادرشاه، متعلم لیسه پامیر، مسکونه درواز، اشرار
2181. سرور ولد معظم بیک، کارمند وزارت مخابرات، مسکونه تایمنی، اشرار
2181. میرمحمد ولد قلندر، کارمند وزارت آبیاری، مسکونه درواز، اشرار
2182. سالم الدین ولد مالجان، مامور اطفائیه میدان هوایی، مسکونه درواز، اشرار
2183. عبدالرشید ولد بدرالدین، کارمند هواشناسی، مسکونه درواز، اشرار
2184. غالم نبی ولد امرالدین، کارمند اطفاییه، مسکونه درواز بدخشان، اشرار
2185. ایشان ولد سخاوشاه، مسکونه درواز، معلم، اشرار
2186. قادر ولد اکرام بیک، خزانه دار ولسوالی، مسکونه درواز، اشرار
2187. امین هللا ولد زمان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2188. غیاث الدین ولد معراج الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2189. مال عزیزهللا ولد سلیمان، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2191. محمدگل ولد عبدالوهاب، سارنوال حوزه 2 بلخ، مسکونه بلخ، اخوانی
2191. محمد یعقوب ولد محمد حسین، مامور متقاعد وزارت تجارت، مسکونه کابل،
اخوانی
2192. محمدنور ولد آقاگل، مسکونه پغمان، محصل ساینس، اخوانی
2193. میراجان ولد صاحب جان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
2194. شاه محمد ولد سید فیض محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
2195. معراج الدین ولد رکن الدین، مسکونه کهمرد، مامور دولت، اخوانی
2196. خلیل الرحمان ولد غالم محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مایویست
2197. غالم علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه شاه
شهید، مایویست
2198. محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته
پروان، مایویست
2199. محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مایویست
2111. عبدالشکور ولد عبدالسالم، فروشنده الجورد ریاست استخراج، مایویست
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 33
2111. نیک محمد ولد محمدجان، مسکونه قریه دیسی اندر غزنی، زمیندار، اشرار
2112. شیرعلی ولد نجیم، مسکونه اندر غزنی، اشرار
2113. نصرالدین ولد نظرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2114. رازمحمد ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2115. عبدالرحمان ولد محمد نصیب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2116. محمد رحیم ولد نوروز، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2117. جان محمد ولد شاه زمان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2118. محی الدین ولد عبدالغنی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2119. جان محمد ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2111. محمد خان ولد کریم خان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2111. محمد صدیق ولد حیدر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2112. حاجی رازمحمد ولد موسی جان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2113. اصل الدین ولد نورالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2114. زرین ولد هللا یار، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرارPage 48 of 107
2115. شاه ولی ولد حاجی عمر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2116. عبدالحمید ولد عبدالوهاب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2117. شیرمحمد ولد خیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2118. غالم گل ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2119. عبدالرحمان ولد فضل، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2121. اصل الدین ولد علی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2121. خیرمحمد ولد عبدالمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2122. غالم محی الدین ولد محمدیعقوب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2123. رازمحمد ولد علی محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2124. محمدیعقوب ولد محمد ایوب، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2125. محمد عمر ولد رمضان، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2126. حاجی عبدالکریم ولد شهاب الدین، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2127. حاجی عبدالنبی ولد کبیر محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2128. محمدسرور ولد محمدهاشم، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2129. سیدمحمد نادر ولد سیدمحمد کلبی، رییس دیپارتمنت ریاضی، مسکونه جاغوری،
اشرار
2131. محمدموسی ولد محب علی، پولیس غزنی، مسکونه جاغوری، اشرار
2131. محمداکرم ولد محب علی، معلم، مسکونه جاغوری، اشرار
2132. مرادعلی ولد محب علی، بیکار، مسکونه جاغوری، اشرار
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 32
2133. امیرجان ولد محمدجان، کارمند هواشناسی، مسکونه سیغان بامیان، اشرار
2134. عبدالبصیر ولد عبدهللا، کارمند هواشناسی، مسکونه بامیان، اشرار
2135. منگل ولد عبدالباقی، مسکونه غزنی، اخوانی
2136. سید عبدالعلی ولد سید محمدجان، دوهم بریدمن، اخوانی
2137. ولی احمد ولد فیض احمد، مسکونه جوزجان، بریدگی، اخوانی
2138. حضرت نور ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اشرار
2139. سیداحمد ولد خان، مسکونه کابل، اخوانی
2141. محمد اسحاق ولد جان محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اخوانی
2141. عبدالخالق ولد عزیزخان، مسکونه پروان، دوهم بریدمن، اخوانی
2142. فیض محمد ولد ولی محمد، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2143. سربلند ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2144. حیات هللا ولد عبدالقدیر، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2145. شیرمحمد ولد حسین خان، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2146. جمعه گل ولد غالم دستگیر، مسکونه غزنی، اخوانی
2147. قاسم ولد محمدنسیم، مسکونه پروان، مامور وزارت عدلیه، اخوانی
2148. عیدی محمد ولد خان علم، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
2149. گل علم ولد گل دین، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
2151. اخترمحمد ولد عبدالرووف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
2151. جالینوس ولد محمد یوسف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
2152. فضل الحق ولد فضل احمد، محصل زراعت، مسکونه بغالن، اخوانی
2153. ثمرگل ولد سلطان محمد، محصل، مسکونه بغالن، اخوانی
2154. محمد اشرف ولد حاجی شجاع، کارمند لیسه حبیبه، مسکونه لوگر، اخوانی
2155. نورمحمد ولد نظرمحمد، برنج فروش، مسکونه کندز، اخوانی
2156. احمدشاه ولد عبدالغفور، متعلم لیسه حبیبیه، مسکونه میرویس میدان،
اخوانی
2157. پیرمحمد ولد شاه محمد، مسکونه پروان، اخوانی
2158. رحیم هللا ولد محمد هللا، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی
2159. نظرمحمد ولد محمد اسحاق، متعلم، مسکونه میدان، افغان ملت
2161. محمد اسماعیل ولد سیدجان، مامور، مسکونه سروبی، اخوانیPage 49 of 107
2161. شاه محمود ولد گل احمد، محصل صنف سوم طب، مسکونه کابل، اخوانی
2162. سیداحمد ولد سید محمد، دوکاندار، مسکونه عالوالدین، اخوانی
2163. عبدالرزاق ولد عبدالغفار، فارغ، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2164. داوود ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
2165. یارمحمد ولد طوطاخیل، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار
2166. خچن ولد فقیرمحمد، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 32
2167. عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست
2168. محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
2169. نورخان ولد بابه مراد، متعلم مکتب ابوحنیفه، مسکونه سمنگان، اخوانی
2171. شاه ولی ولد علم الدین، متعلم، مسکونه کابل، اخوانی
2171. لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست
2172. عبدالرزاق ولد رحیم گل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2173. محمدنادر ولد محمدعادل، دارالمعلمین، سکتاریست
2174. محمد اسحاق ولد محمد، عسکر در لوگر، مسکونه پروان، اخوانی
2175. خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
2176. محمد نبی ولد غالم جیالنی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2177. عبدالجلیل ولد غالم جیالنی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2178. عبدالغنی ولد غالم جیالنی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2179. غالم رسول ولد محمدخان، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
2181. عبدالرزاق ولد محمدکبیر، کارمند وزارت معادن، مسکونه موسهی، اخوانی
2181. عبدهللا ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی
2182. مولوی یحیی ولد گل محمد، مال، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
2183. مولوی محمدرفیق ولد هللا داد، مال، مسکونه کوه علیا، اخوانی
2184. محمد علی ولد آغاجان، مال، مسکونه لوگر، اخوانی
2185. حاجی فیض گل ولد جمعه خان، زمیندار، مسکونه برکی راجان، اخوانی
2186. بهادر ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی
2187. سلطان محمد ولد امیرمحمد، معلم، مسکونه برکی برک، اخوانی
2188. مولوی عبدالرب ولد عبداالحد، مال، مسکونه کلکان، اخوانی
2189. غالم محمد ولد غالم صابر، مامور فابریکه نساجی کندهار، مسکونه ده یحیی،
اخوانی
2191. حاجی میرعلم ولد نعمت هللا، تاجر انگور، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
2191. محمدگل ولد پادشاه، درایور، مسکونه سرحد آزاد، اخوانی
2192. قاضی عبدهللا ولد محمد، زمیندار، مسکونه میدان، اخوانی
2193. محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف،
مایویست
2194. فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، مایویست
2195. محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایویست
2196. محمدنادر ولد غالم سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مایویست
2197. سیدمقیم ولد سیدهللا، معلم، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
2198. غالم یحیی ولد غالم سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، مایویست
2199. محمدهللا ولد محمد سعید، مال امام کوهستان، مال در قره باغ، اخوانی
2211. عبدالعنان ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
2211. سیدشیرین ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
2212. محمدظاهر ولد برات، کتابدار پوهنتون، مسکونه شکردره، اخوانی
2213. محمد امین ولد محمد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
2214. محمود ولد محمدجان، طبیب یونانی، مسکونه فراه، اخوانی
2215. حسین علی ولد محمد یعقوب، کارمند، مسکونه بهسود، خمینی
2216. محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان،
مایویستPage 50 of 107
2217. مالحبیب ولد عطامحمد، مال، مسکونه فراه، اخوانی
2218. محمداکبر ولد حضرت، دهقان، مسکونه کندز، اخوانی
2219. غالم نبی ولد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
2211. عبدالرحمان ولد عبدالقادر، داکتر ستاژ، مسکونه پروان، اخوانی
2211. عبدالحنان ولد عبدالقادر، درایور، مسکونه پروان، اخوانی
2212. اسدهللا ولد صاحب خان، محصل صنف 2 ساینس، مسکونه پروان، اخوانی
2213. غوث الدین ولد فضل الدین، محصل زراعت، مسکونه نیازبیک، اخوانی
2214. عبدالحکیم ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
2215. علی رضا ولد محمدرضا، موتردار، مسکونه جمال مینه، خمینی
2216. محمدانور ولد محمدعمر، معلم در موسهی، مسکونه سمنت خانه، اشرار
2217. شهاب الحق ولد محمدحکیم، معلم در لوگر، مسکونه چارآسیاب، اشرار
2218. مسجدی ولد محمدجان، دهقان، مسکونه لوگر، اشرار
2219. عبدالواحد ولد پروان، جکتورن متقاعد، مسکونه لوگر، اشرار
2221. عبدالسالم ولد سیدمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2221. شیرعلم ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2222. محمدفقیر ولد محمدرفیق، درایور، مسکونه لوگر، اشرار
2223. عبدالباقی ولد عبداالحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
2224. محمد آصف ولد عبداالحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
2225. نظرمحمد ولد جان محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2226. محمد قادر ولد محمد اسماعیل، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2227. محمدیاسین ولد عبدالرحمان، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2228. تاج محمد ولد دین محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2229. محمدعمر ولد محمداکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2231. حضرت خان ولد سلطان محمد، خیاط، مسکونه لوگر، اشرار
2231. اسدهللا ولد سیدمحمدظاهر، خیاط، مسکونه توپ دره پروان، اخوانی
2232. زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه داراالمان، مایویست
2233. محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، مایویست
2234. سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، مایویست
2235. گل آغا ولد حسام الدین، معلم، مسکونه جبل السراج، اخوانی
2236. امین هللا ولد سلطان محمد، معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی
2237. فضل الرحمان ولد عبدالرزاق، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی
2238. محمدنادر ولد محمدعادل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2239. ظاهر ولد محمدرحیم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2241. محمدنعیم ولد محمدکریم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2241. محمدخان ولد محمدجان، متعلم صنف 11، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2242. عبداالحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، مایویست
2243. غالم فاروق ولد غالم حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مایویست
2244. حبیب الرحمان ولد عزیزخان، کارمند رادیو، مسکونه خوگیانی، اخوانی
2245. عبدالودود ولد حبیب گل، مامور فابریکه زیتون، مسکونه ثمرخیل، اخوانی
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 21
2246. عبدالرووف ولد محمد حنیف، مامور تصفیه، مسکونه کابل، اخوانی.
2247. دوست محمد ولد غالم محمد، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
2248. سید محمد ولد ظفر، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
2249. نظر محمد ولد عبدالصمد، مامور متقاعد، اخوانی.
2251. روح هللا ولد خیرهللا، محصل شرعیات، مسکونه کابل، اخوانی.
2251. محمد هاشم ولد ایشان محمد، دگرمن فرقه 8، مسکونه خوست، اخوانی.
2252. راز محمد ولد نور محمد، افراد قطعه کوماندو، مسکونه قندهار، اخوانی.
2253. میر محمد ولد عبدالعزیز، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانیPage 51 of 107
2254. اسدهللا ولد صاحب خان، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه لوی ولسوالی میدان،
اخوانی.
2255. محمد اسمعیل ولد عبدالسالم، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه پل علم لوگر،
اخوانی.
2256. سید احمدهللا ولد سید حبیب هللا، صنف دوم ساینس، مسکونه قندهار، اخوانی
2257. زعفران ولد حاجی محمد حبیب، متعلم صنف دوازده حبیبیه، مسکونه لوگر،
اخوانی.
2258. امین هللا ولد حبیب هللا، دگروال متقاعد، مسکونه شیوکی کابل، اخوانی.
2259. محمد قاسم ولد محمد نعیم، ساعت ساز، مسکونه قندهار، اخوانی
2261. عجب گل ولد جمعه گل، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2261. نور رحمان ولد بسم هللا، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2262. نور علی ولد بهادر، معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی
2263. عبدهللا ولد بسم هللا، معلم، مسکونه پل خمری، اخوانی
2264. عبدالرووف ولد عبدالعزیز، داکتر دواساز شفاخانه علی آباد، مسکونه
کلکان، اخوانی
2265. عبدالواحد ولد عبدالغالب، فارغ صنف 12، مسکونه جمال مینه، خمینیست
2266. آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه افشار،
مایوییست .
2267. عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه خیرخانه،
مایوییست.
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 3
2268. غالم احمد )شاه آغا( ولد غالم محمد، مسکونه چارباغ صفای ننگرهار، اخوانی.
2269. محمد حامد ولد محمد انور، بیکار، مسکونه کارته چار، اخوانی
2271. محمد نواز ولد محمد انور، محصل صنف 13 تربیه معلم، مسکونه کارته چار
کابل، اخوانی.
2271. ممتاز ولد محمد انور، صنف 11 حبیبیه، مسکونه کارته چار، اخوانی.
2272. عبداالحد ولد فیض خان، مسکونه پروان، متعلم صنف 11 ابوحنیفه، اخوانی.
2273. محمد رفیع ولد محمد صدیق، مسکونه بامیان، اخوانی.
2274. محمد ابراهیم ولد نصرالدین، مسکونه بامیان، اخوانی.
2275. تیمورشاه ولد عبدالکریم، کارمند نساجی بگرامی، اخوانی.
2276. محمد نعیم ولد محمد علی، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
2277. مولوی عبدهللا ولد مال محمد، مسکونه محمد آغه، اخوانی
2278. مال محمد یعقوب ولد محمد مال محمد، مامور متقاعد، مسکونه لوگر، اخوانی
2279. عبدالحکیم ولد عبدالحسین، دکاندار، مسکونه غزنی، اخوانی
2281. عبدالکبیر ولد عبدالجمیل، مسکونه کابل، بریدمن فرقه 14، اخوانی
2281. سید کمال ولد عبدالقدوس، مامور فواید عامه، مسکونه میدان، اخوانی .
2282. امیر محمد ولد پیر محمد، دریور، مسکونه وردک، اخوانی.
2283. عزیزالرحمان ولد شیرعلی، مسکونه کابل، اخوانی
2284. بهرام ولد سخیداد، مسکونه کابل، دیوانه، اخوانی
2285. عبدالصمد ولد حاجی شیرین، مسکونه کابل، اخوانی
2286. عبدالمجید ولد عبدالمومن، مسکونه قندز، دیوانه اخوانی
2287. شیرعلی ولد شیر محمد مسکونه کابل، تاجر، اخوانی
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 3
2288. عبدالرزاق ولد عبدالحسین، مسکونه تگاب، خمینی
2289. محمد اکبر ولد غالم علی مسکونه غوربند، خمینی
2291. محمد حسن ولد محمد علی، مسکونه بامیان، خمینی
2291. احمدهللا ولد سکندر، حمال مسکونه پروان، خمینی
2292. محمد ابراهیم ولد محمد هاشم، مسکونه قره باغ غزنی، خمینیPage 52 of 107
2293. محمد غوث ولد….
2294. رستم ولد ) (، دکاندار، مسکونه میدان، خمینی
2295. محمد حسین ولد خدانظر، حمال، مسکونه بامیان، خمینی
2296. میرزا ولد غالم محمد، مسکونه میدان، سماوارچی، خمینی
2297. آغاز محمد ولد نور محمد، عتیقه فروش، غوربند، خمینی
2298. محراب ولد احمدعلی، مسکونه بهسود، سماوارچی، خمینی
2299. میرزاخان ولد عبدالرحمان، مسکونه میدان، شاگرد سماوارچی، خمینی.
2311. سید بخش ولد برات علی، مسکونه میدان، نمک فروش، خمینی
2311. غالم حسین ولد غالم نبی، مسکونه سرخ پارسا، شاگرد خیاط، خمینی
2312. غالم حبیب ولد برات، مسکونه غزنی، شاگرد سماوار، خمینی
2313. چمن علی ولد حسین علی، مسکونه بهسود، شاگرد نمک فروش، خمینی
2314. امیر محمد ولد جعفر، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
2315. حاجی حسین ولد علی رضا، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
2316. هللا بخش ولد قدم، مسکونه بامیان، چوکی دار، خمینی
2317. سرور ولد ابراهیم، مسکونه بامیان، میوه فروش، خمینی
2318. سید پیر محمد ولد سید امیر، مسکونه خواجه بغرا، خمینی
2319. زیر گل ولد غوث الدین، مسکونه وردک، محصل شرعیات، اخوانی .
2311. سید مکرم ولد سید ذکریا، مسکونه مزار شریف، صنف سه شرعیات، اخوانی .
2311. سید نظیم ولد سید نظر، مسکونه ریکا خانه، فارغ 12، بیکار، اخوانی .
2312. میر سمیع الدین ولد میر سالم الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مایوییست .
2313. حسین ولد خادم حسین، دریور، مسکونه چنداول، خمینی.
2314. تاش محمد ولد مال قیوم، مسکونه بدخشان، متعلم نرسینگ، اخوانی .
2315. سلطان شاه ولد غریب شاه، مسکونه بدخشان، طالب العلم، اخوانی .
2316. گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه موسی قلعه، بریدمن غند تعلیمی، اخوانی .
2317. سید داود ولد سید احمد، مسکونه مزار شریف، محصل صنف 3 شرعیات، اخوانی .
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 2
2318. بیالر سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مایوییست .
2319. غالم سرور ولد یار محمد، مسکونه بدخشان، صنف 12 ابوحنیفه، اخوانی .
2321. محمد زمان ولد غالم حسین، لغمان، محصل انجنیری، اخوانی.
2321. نصرهللا ولد حاجی غالم حیدر، مسکونه جمال مینه، مامور، اخوانی .
2322. محمد علی ولد حاجی محمد موسی، مسکونه جمال مینه، کارمند فابریکه بوت
آهو، خمینی.
2323. لطیف ولد عبدهللا، مسکونه بدخشان، زمین دار.
2324. دوست محمد ولد پیر محمد، مسکونه کابل.
2325. سید محمد ولد سید فقیر شاه، دکاندار، قلعه شاده، خمینی
2326. محمد ولد قدم، مسکونه داراالمان، دوکاندار، خمینی.
2327. ضیاالحق ولد عبدالحق، متعلم مدرسه ابوحنیفه، مسکونه پروان، اخوانی .
2328. سلطان محمد ولد عبدالقدوس، مسکونه بگرامی، متعلم مدرسه ابوحنیفه،
اخوانی .
2329. سید علم شاه ولد سید مصطفی، مسکونه پروان، متعلم مدرسه ابوحنیفه،
اخوانی .
2331. محمد امین ولد سید محمد، مسکونه خیرخانه، مامور پولی تخنیک، اخوانی.
2331. عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی جیولوژی،
مایوییست.
2332. عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2333. امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی جیولوژی،
مایوییست.
2334. عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی،
مایوییست.Page 53 of 107
2335. محمد ولد نجف علی، مسکونه کابل، پرزه فروش، خمینی
2336. محمد سرور، حسین داد، خیاط، مسکونه ناحیه 13، خمینی
2337. غالم علی ولد مستان علی، مسکونه ناحیه 12، محافظ زیارت، خمینی
2338. ابراهیم ولد محمد طاهر، خیاط، مسکونه چنداول، خمینی
2339. گل احمد ولد سید محمد، مسکونه چنداول، نرس شفاخانه جمهوریت، خمینی.
2341. عبدالستار ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، هوتل دار، اخوانی .
2341. سردار محمد ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، مامور وزارت عدلیه، اخوانی .
2342. مالک محمد ولد سردار محمد، مسکونه لوگر، اخوانی .
2343. نیازگل ولد حاجی خوشدل، مسکونه چهل ستون، غریب کار، اخوانی .
2344. پیر محمد ولد عبداالحمد، دریور ملی بس، مسکونه کوهستان، اخوانی.
2345. عبدالفتاح و لد عبدالمجید، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .
2346. ابراهیم ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، کلچه پز، خمینی .
2347. عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مایوییست .
2348. غالم حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک،
مایوییست .
2349. نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک،
مایوییست.
2351. امان هللا ولد نورهللا، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2351. نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک،
مایوییست.
2352. لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2353. نجیب هللا ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پلیتخنیک،
مایوییست.
2354. عبدالسالم ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2355. جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پلیتخنیک،
مایوییست.
2356. شفیع هللا ولد نعمت هللا، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2357. علی چمن ولد علی جمعه، مسکونه چنداول، شاگرد نانوا، خمینی.
2358. عزیز محمد ولد حیدر، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، خمینی
2359. حسیب هللا ولد قیام الدین، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی .
2361. عبدالشکور ولد مراد خان، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی .
2361. احمد ولد رحیم، مسکونه غورات، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2362. جان محمد ولد ) (، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2363. محمد موسی ولد محمد اسماعیل، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه،
اخوانی.
2364. سلطان ولد گلزار، مسکونه پروان، اخوانی .
2365. جان علی ولد محب علی، مسکونه پروان، ذغال فروش، اخوانی .
2366. محمد سرور ولد برات علی، مسکونه ده افغانان، شاگرد عکاسی، خمینی
2367. سید فقیر ولد محراب، مامور اداری والیت کابل، اخوانی .
2368. حسین داد ولد برات، مسکونه غزنی، دست فروش، خمینی
2369. محمد علی ولد خداداد، مسکونه قالی شاده، شیرینی فروش چنداول، خمینی .
2371. عبدالرب ولد حجت هللا، مسکونه نهرین، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی
2371. عبدالرب ولد دادهللا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2372. عبدالواسع ولد دل جان، مسکونه سمنگان، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی .
2373. رحمت هللا ولد عبدهللا، مسکونه غزنی، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2374. محب هللا ولد محمد علم، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی .
2375. خدایداد ولد اختر محمد، مسکونه نیمروز، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی .
2376. عبدهللا ولد عبدالحسین، متعلم ابوحنیفه، مسکونه مالستان، خمینیست .
2377. محمد هاشم ولد محمد عالم، متعلم ابوحنیفه، مسکونه لوگر، خمینی .
2378. غالم حسن ولد محمد حسن، مامور وزارت مالیه، مسکونه خیرخانه، خمینی .Page 54 of 107
2379. عزت هللا ولد حفیظ هللا، عسکر، مسکونه بامیان، اخوانی .
2381. فضل احمد ولد غالم رضا، عسکر، مسکونه بهسود، خمینی .
2381. رمضان ولد محمد رضا، کارمند رستورانت، مسکونه جاغوری، خمینی .
2382. خادم حسین ولد رمضان، مامور وزارت آب و برق، مسکونه جاغوری خمینی.
2383. فضل احمد ولد فیض محمد، بایسکل ساز، مسکونه سرخ پارسا، خمینی .
2384. غالم محمد و محمد صدیق، محصل شرعیات، مسکونه هرات، خمینی .
2385. خراسان ولد شاه محمود، مزدور کار، مسکونه کابل، خمینی.
2386. فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست .
2387. عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست .
2388. محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایوییست .
2389. عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مایوییست .
2391. محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مایوییست .
2391. بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مایوییست .
2392. حاجت هللا ولد امین هللا، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مایوییست .
2393. غالم سخی ولد محمد گل، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی .
2394. عبدالرب ولد عبدالحمید، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی .
2395. امین هللا ولد محمد نسیم. محصل پل تخنیک، مسکونه بامیان، اخوانی .
2396. همایون ولد گلشاه، محصل پل تخنیک، مسکونه ننگرهار، سکتاریست .
2397. عجب نور ولد ) (، بیکار، مسکونه کوه صافی، اخوانی .
2398. محمد حسن ولد عبدالواسع، مامور فابریکه یخ، مسکونه پل خمری، اخوانی .
2399. عین الدین ولد مال جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست .
2411. نصرالدین ولد جمالدین، معلم، مسکونه قلعه آخند، اخوانی .
2411. پیر محمد ولد عطا محمد، زمیندار، مسکونه پکتیا، اخوانی .
2412. امین الدین ولد امام الدین، مامور ریاست سروی، مسکونه کابل، اخوانی .
2413. محمد انور ولد محمد عیسی، بیکار، مسکونه ارزگان، اخوانی .
2414. سید ابراهیم ولد میر آقا، محصل، مسکونه جمال مینه، اخوانی .
2415. گل محمد ولد شیرین، سر معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2416. عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مایوییست .
2417. سردار محمد ولد دوست محمد، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی .
2418. محمد ابراهیم ولد میرعلم، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی .
2419. ثمرگل ولد شیرین دل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .
2411. عبدالستار ولد اختر محمد، مامور بانک صادرات، مسکونه وردک، اخوانی .
2411. غالم حضرت ولد غالم نقشبند، محصل انجنیری، مسکونه خیرآباد، اخوانی .
2412. رحمت هللا ولد جمعه گل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .
2413. امیر محمد ولد ملوک، زمیندار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2414. سید اسماعیل ولد سید احمدشاه، محصل تخنیکم، مسکونه شیخ علی، اخوانی .
2415. داوودشاه ولد طوطی شاه، کارمند بانک، مسکونه پکتیا، اخوانی .
2416. حاجی صالح محمد ولد حاجی نور احمد، بیکار، مسکونه کابل، اخوانی
2417. عبدالرحیم ولد حاجی صالح محمد، تایپیست والیت هلمند، اخوانی .
2418. جان علی ولد برات علی، محصل وترنری، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی .
2419. شیرین خان ولد شیردل، محصل انجنیری، مسکونه پنجشیر، اخوانی
2421. حاجی نور محمد ولد حاجی محمد، تاجر، مسکونه جاجی، اخوانی .
2421. میرگل ولد زبتو، زمیندار، مسکونه ارگون، اخوانی .
2422. سرور علی ولد رجب علی، مامور وزارت زراعت، مسکونه غزنی، خمینیست .
2423. فیض الدین ولد بدرالدین، متعلم پامیر، مسکونه بدخشان، سکتاریست .
2424. فیض محمد ولد پیوند، سرایدار، مسکونه بامیان، خمینیست.
2425. گل احمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی
2426. فتح محمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی.
2427. پامیر ولد ظاهر سید عبدالحسین، مامور زراعت، مسکونه غزنی، اخوانی .
2428. محراب الدین ولد عبا…، دکاندار، مسکونه والیت لوگر، اخوانی .Page 55 of 107
2429. نور علم ولد گل محمد، مالدار، مسکونه بغالن، اخوانی .
2431. عبدالواحد، ولد ) (، متعلم، مسکونه بدخشان، اخوانی .
2431. عبدالرووف ولد عبدهللا، محصل ادبیات، مسکونه تخار، اخوانی
2432. عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی .
2433. امان هللا ولد محمد حسن، زمیندار، مسکونه تگاب، اخوانی .
2434. ذبیح هللا ولد شمشیر، کارگر فابریکه کارتن سازی، مسکونه لغمان، اخوانی .
2435. عبدالرحمان ولد آغا…، بیکار، مسکونه والیت وردک، اخوانی.
2436. محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مایوییست .
2437. محمد طاهر ولد خان شاه، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 3
2438. میر بابه ولد میر احمد، مامور ریاست مرستون، مسکونه کلکان، اخوانی .
2439. محمد نعیم ولد محمد امین، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی .
2441. امان هللا ولد حکیم هللا، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی .
2441. عبدالحمید ولد محمد امین، مسکونه قره باغ، اخوانی .
2442. سردار ولد عزت، کوچی، مسکونه میربچه کوت، اخوانی.
2443. محمد هاشم ولد امان هللا، محصل شرعیات، مسکونه سمنگان، اخوانی .
2444. محمد قیوم ولد رحیم جان، استاد، مسکونه سید نور محمد شاه مینه، اخوانی .
2445. محمد ضیا ولد غالم رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح هللا،
مایوییست .
2446. عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه،
مایوییست .
2447. پرویز ولد غالم علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست .
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 2
2448. علی آغا ولد غالم حسین، مامور وزارت صحت عامه، مسکونه ده بوری، خمینی .
2449. عزیزهللا ولد غریب هللا، دکاندار، مسکونه چاردهی، اخوانی.
2451. خان محمد ولد شاه محمد، نانوا، مسکونه گردیز، اشرار
2451. عبدالجلیل ولد محمد کبیر، مامور کوپراتیف، مسکونه خیرخانه، اخوانی .
2452. غالم نبی ولد ) (، انجنیر پروژه هلمند، مسکونه چنداول، خمینی.
2453. میاگل ولد جان گل، تحویلدار میخانیکی تعلیمات عالی، اخوانی.
2454. عباس ولد محمد هاشم، سگرت فروش، مسکونه کابل، خمینی
2455. احمد ولد طوطی، بیکار، مسکونه شاه جوی، اشرار .
2456. محمد یاسین ولد فیض الحق،
2457. رحیم هللا ولد نورالحق، بیکار مسکونه شاه جوی، اشرار
2458. عوض ولد قدم، دکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
2459. عبدالعلی ولد محمد هاشم، محصل، خمینی .
2461. یعقوب ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
2461. محمد یعقوب ولد امین هللا، دریور، مسکونه وردک، اشرار .
2462. محمد ایوب ولد امین هللا، دریور، مسکونه وردک، اشرار .
2463. امین هللا ولد صاحب خان، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار .
2464. پاینده خان ولد غالم فاروق خان، دریور، مسکونه وردک، اشرار .
2465. چمن علی ولد برات، متعلم، مسکونه بامیان، سکتاریست .
2466. غالم محمد ولد فیض محمد، متعلم صنف 9 مسکونه شهر بزرگ، سکتاریست .
2467. صنوبر ولد دلبر، کارگر نساجی، خمینی .
2468. غالم حسن ولد غالم حسین، کارگر فابریکه نساجی، خمینی .
2469. محمد حسن ولد خدابخش، کارگر، خمینی .
2471. حسام الدین ولد گالب الدین، افسر پولیس، مسکونه قلعه مراد بیک، خمینی .
2471. خادم حسین ولد غالم حیدر، مستری ماشین، مسکونه عاشقان و عارفان، خمینی .
2472. مالگدا محمد ولد پرتاب، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست .Page 56 of 107
2473. محمد ابراهیم ولد محمد موسی، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی .
2474. عوض ولد بابه، دریور، مسکونه بهسود، خمینی .
2475. حاجی کاظم ولد مراد، دکاندار، مسکونه پروان، اخوانی .
2476. انور ولد رجب، پرزه فروش، مسکونه قالی شاده خمینی .
2477. محمد علی ولد میرزا حسین، کچالو فروش، مسکونه هزاره جات، خمینی .
2478. محمد خان ولد جمعه خان، کارگر نساجی پل خمری، مسکونه خنجان، خمینی .
2479. عبدالحکیم ولد سور…، متعلم لیسه صنایع، مسکونه پروان، خمینی.
2481. عبدالفتاح ولد عبدالوهاب، متعلم لیسه صنایع، مسکونه شکردره، اخوانی .
2481. عبدالرووف ولد داد محمد، متعلم لیسه صنایع، اخوانی .
2482. هدایت هللا ولد عبدالظاهر، متعلم لیسه صنایع، مسکونه مزار شریف، اخوانی .
2483. میرزا حسین ولد خداداد، گلکار، مسکونه افشار، خمینی .
2484. غالم حیدر ولد پیوند، دکاندار، مسکونه چاردهی، خمینی .
2485. زلمی ولد محمد اسحاق، مزدور کار، مسکونه جای رییس، خمینی .
2486. صالح محمد ولد فیض محمد، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی .
2487. غالم قمبر ولد شکرهللا، دوکاندار، مسکونه جای رییس، خمینی .
2488. شیردل ولد عیسی خان، مزدورکار، مسکونه داراالمان، خمینی .
2489. محمد عظیم ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه شمالی خمینی .
2491. ممتاز ولد شامی خان، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی .
2491. سید رحمان ولد سید عبدالجلیل، بیکار، مسکونه لغمان، اخوانی .
2492. محمد طاهر ولد غالم نبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی .
2493. محمد حسن ولد عبدالرحمان، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی .
2494. عبدالطیف ولد عبدالملک، قاضی ترافیک، مسکونه پروان اخوانی .
2495. عبدالحسین ولد نوروز، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2496. محمد حسین ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه اشرار .
2497. غالم عباس ولد سید علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2498. خادم حسین ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2499. محرم ولد حاجی بند علی، مسکونه قالی شاده، اشرار .
2511. محمد امین ولد حیدرعلی، مسکونه پل سرخ، اشرار .
2511. عبدالهادی ولد عبدالحمید، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2512. غالم حسین ولد محمد علی، مسکونه چنداول، اشرار .
2513. شیر علی ولد محمد نبی، مسکونه چنداول، اشرار .
2514. عبدالرحمان ولد حاجی میر رحیم، مسکونه انچی باغ بانان، اشرار .
2515. جمعه خان ولد محمد سرور، مسکونه قالی شاده اشرار.
2516. نوروز علی ولد محمد حسین، مسکونه قالی شاده اشرار .
2517. محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه قالی شاده اشرا .
2518. محمد رضا ولد شاه علی، مسکونه شاده، اشرار .
2519. محمد علی ولد محمد حسین، مسکونه قالی شاده اشرار .
2511. سید عنایت هللا ولد سید عبدالرحمان شاه، مسکونه افشار، اشرار .
2511. علی داد ولد غالم رضا، مسکونه قالی شاده، اشرار .
2512. عبدالقدیر ولد محمد سرور، مسکونه قالی شاده، اشرار .
2513. محمد اکبر ولد محمد سرور، مسکونه افشار، اشرار .
2514. محمد نعیم ولد عید محمد، مسکونه قالی شاده، اشرار .
2515. نادر ولد احمد علی مسکونه قالی شاده اشرار .
2516. حاجی سلطان علی ولد حاجی محب علی، مسکونه کارته سه، اشرار .
2517. حاجی محمد علی ولد مسجدی، مسکونه کارته چار، اشرار .
2518. علی شاه ولد عبدالعلی، مسکونه کارته چار، اشرار .
2519. غالم حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2521. یوسف علی ولد اسماعیل، مسکونه کارته چار، اشرار .
2521. سید اسحاق ولد محمد علی شاه، مسکونه چنداول، اشرار .
2522. حاجی عبدهللا ولد محمد ایوب، مسکونه قره باغ، اشرار .Page 57 of 107
2523. حسین بخش ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2524. عبدالکریم ولد سلطان علی، مسکونه قره باغ، اشرار .
2525. غالم حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2526. محمد سرور ولد محمد باقر، مسکونه افشار، اشرار .
2527. محمد تقی ولد محمد حسن، مسکونه مرادخانی اشرار .
2528. عزیزهللا ولد مرادعلی، مسکونه بهسود، اشرار .
2529. گل محمد ولد محمد علی، مسکونه کارته نو، اشرار .
2531. اسدهللا ولد حاجی مهدی، مسکونه افشار اشرار .
2531. محمد حسین ولد محمد ابراهیم، مسکونه وزیر آباد اشرار.
2532. حاجی جان محمد ولد حاجی محمد، مسکونه قالی وزیر، اشرار .
2533. محمد حسین ولد نیک محمد، مسکونه تایمنی، اشرار .
2534. سید شاه حسین ولد سید عوض، مسکونه وزیر آباد اشرار .
2535. یعقوب علی ولد برات علی، مسکونه افشار، اشرار .
2536. محمد حسن ولد عبدالحسین، مسکونه کارته پروان اشرار .
2537. حاجی محمد مهدی ولد محمد سمیع، مسکونه افشار، اشرار .
2538. عبدالظاهر ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، اشرار .
2539. غالم حسین ولد میر احمد، مسکونه تایمنی، اشرار .
2541. نادر ولد سیف الدین مسکونه قالی شاده، اشرار .
2541. حبیب هللا ولد بسم هللا، مسکونه پنجشیر، اشرار .
2542. غالم فاروق ولد محمد آصف، مسکونه ده افغانان، اشرار .
2543. محمد کریم ولد محمد علی، مسکونه استالیف اشرار .
2544. محمد موسی ولد سید میرزا، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2545. غالم علی ولد جان محمد، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2546. محمد محفوظ ولد شاه حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2547. عبدالرشید ولد محمد حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2548. محمد نبی ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2549. امین هللا ولد عبدهللا مسکونه کوهدامن، اشرار .
2551. ولی محمد ولد سید، مسکونه بچه خاک کوه صافی، اخوانی .
2551. محمد ظریف ولد عبدالرزاق، مسکونه قره باغ، اخوانی .
2552. فدا محمد ولد عطا محمد، محصل صحت عامه، مسکونه کلکان، اخوانی .
2553. غالم سخی ولد موسی، دکاندار، مسکونه لعل و سرجنگل، خمینی .
2554. علی رضا ولد محمد ابراهیم، مسکونه شهرستان، خمینی .
2555. محمد انور ولد دالور، زمیندار، مسکونه میر بچه کوت، اشرار .
2556. میر محمد حنیف ولد میر محمد علی، زمیندار، مسکونه قره باغ، اشرار .
2557. محمد موسی ولد محمد رضا، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، مسکونه غورات،
خمینی.
2558. غالم علی ولد محمد علی، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، مسکونه غورات،
خمینی .
2559. نور احمد ولد احمد علی، متعلم صنف دهم شیرشاه سوری، خمینی .
2561. محمد حنیف ولد محمد شریف، محصل شرعیات، مسکونه سانچارک اخوانی .
2561. عید محمد ولد جمعه خان، سقاو، مسکونه چنداول، خمینی .
2562. عطاهللا ولد محب علی، متعلم صنف 11 مسکونه جاغوری، خمینی .
2563. ثابت خان ولد محصل خان، دکاندار، مسکور لوارکی، اخوانی.
2564. عبدالطیب ولد جمعه گل، دکاندار، مسکونه لورکی، اخوانی .
2565. محمد الهور ولد دلیر محمد، مسکونه ننگرهار، اخوانی .
2566. الیاس ولد ثابت خان، دکاندار، مسکونه لوارکی اخوانی .
2567. غالم رضا ولد حاجی مختار، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی .
2568. محمد عتیق ولد غالم رضا، محصل انجنیری، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی .
2569. عبدالواحد ولد غالم رضا متعلم صنف 11، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی .
2571. عبدالکبیر ولد غالم رضا، محصل انجنیر، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.Page 58 of 107
کابل – افغانستان – مورخ 1231 / 2 / 2
2571. محمد نسیم ولد عبدالرزاق، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند .
2572. بسم هللا ولد حفیظ هللا، محصل، مسکونه هرات، اخوانی .
2573. محمد ایوب ولد رسول داد، زمیندار، مسکونه قندز، دسیسه جاده میوند.
2574. عبدالرزاق ولد غالم حضرت، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2575. جالل الدین ولد باز محمد، محصل، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
2576. سردارخان ولد عبدالغفار، کارگر، مسکونه لوگر دسیسه جاده میوند.
2577. جمعه خان ولد علی حسین، عسکر، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
2578. علی جمعه ولد نظر محمد، کارگر، مسکونه بهسود، دسیسه جاده میوند.
2579. شاه محمد ولد غالم محمد، زمیندار، مسکونه تگاب، دسیسه جاده میوند.
2581. حسین بخش ولد جعفر، عسکر، مسکونه شهرستان، دسیسه جاده میوند.
2581. گالب شاه ولد عبدالروف، چایدار، مسکونه جلریز – کابل، دسیسه جاده میوند.
2582. مولوی عبدالمنان ولد عبدالحق، سر معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی .
2583. مال سید حبیب ولد محمد یوسف، مسکونه بدخشان، اخوانی .
2584. عوض علی ولد علی عسکر، خزانه دار، مسکونه میدان، خمینی .
2585. میر حسن ولد عبدالحسن، کارگر چای خانه، مسکونه میدان، خمینی .
2586. زمری ولد شاه گل، محصل شرعیات، دسیسه جاده میوند.
2587. حلیم جان ولد گلزار، محصل شرعیات، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2588. حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست .
2589. سالم الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب،
مایوییست .
2591. خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مایوییست .
2591. محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مایوییست .
2592. نجیب هللا ولد عبدهللا، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مایوییست .
2593. محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان،
مایوییست .
2594. پیوند علی ولد محمد صاحب، دکاندار، مسکونه سرخ پارسا، خمینی .
2595. عبدالرشید ولد غالم حیدر، عسکر، مسکونه سرخ پارسا، دسیسه جاده میوند.
2596. برات ولد رمضان، افسر سارندوی زابل، مسکونه ننگرهار، اشرار .
2597. شیر محمد ولد نور محمد؟ عسکر، مسکونه کوهستان، دسیسه جاده میوند.
2598. امیر محمد ولد نور محمد، زمیندار، مسکونه مهتاب قلعه، تخریب کار .
2599. عبدالرحیم ولد مالفقیر، قصاب، مسکونه گلبهار، اخوانی .
2611. عبدالواسع ولد عبدالرووف، رییس گلبهار ترانسپورت، مسکونه گلبهار،
اخوانی .
2611. سید عمر ولد سید غالم فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه کلکان،
مایوییست .
2612. عبدالوهاب ولد عبدهللا، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه غزنی، مایوییست .
2613. فضل محمد ولد سردار، کارگر )خوست(، مسکونه وردک، مایوییست .
2614. دولت ولد عال نظر، بیکار، مسکونه بغالن، اخوانی .
2615. محمد نظر ولد تاش مراد، زمیندار، مسکونه کشم، دسیسه جاده میوند.
2616. ارثی ولد محمد بخش، ساتونکی ، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2617. عبدالرحیم ولد حسین، ساتونکی ، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2618. حسین ولد محمد، ساتونکی )باغ عمومی( مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2619. خال محمد ولد عبدالجلیل، ساتونکی )باغ عمومی( مسکونه بدخشان، دسیسه
جاده میوند.
2611. بابه نظر ولد خان محمد، بیکار، مسکونه تخار، دسیسه جاده میوند.
2611. محمد حیدر ولد میر عطا خان، پولیس، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده
میوند.Page 59 of 107
2612. غالم علی ولد شیرعلی، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده
میوند.
2613. حبیب هللا ولد افغان، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه نهرین، دسیسه جاده
میوند.
2614. محمد صادق ولد محمد علی، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه کشم بدخشان،
دسیسه جاده میوند.
2615. محمد زمان ولد یوسف، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده
میوند.
2616. یزدان بخش ولد غالم نبی، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه غزنی، دسیسه جاده
میوند.
2617. میر احمد ولد فیض محمد، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه قندهار، دسیسه
جاده میوند.
2618. مراد علی ولد محمد صفدر، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه نهرشاهی، دسیسه
جاده میوند.
2619. عیدی محمد ولد رحمان، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه
جاده میوند.
2621. نصر الدین ولد برهان الدین، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه جوزجان، دسیسه
جاده میوند.
2621. سید ابراهیم ولد خدایداد، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه سمنگان، دسیسه
جاده میوند.
2622. محمد امین ولد احمد خان، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه بامیان، دسیسه
جاده میوند.
2623. سید اکبر ولد سید جعفر، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2624. سید پیوندشاه ولد سید علی تقی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2625. محمد ظاهر ولد خدابخش، مسکونه غزنی، اشرار.
2626. رجب علی ولد مسجدی، مسکونه بهسود اول، اشرار.
2627. خان علی ولد ) (، مسکونه غوربند، اشرار.
2628. رمضان ولد یوسف، مسکونه بهسود دوم، اشرار.
2629. حاجی حسین ولد حاجی علی، مسکونه بهسود سه، اشرار.
2631. ظاهر ولد یوسف، مسکونه قره باغ غزنی، اشرار.
2631. دولت ولد عوض، مسکونه بامیان، اشرار.
2632. امین ولد یوسف، مسکونه بهسود، اشرار.
2633. سرفراز ولد سرانداز، مسکونه جلریز، اشرار.
2634. سرور ولد محمد اسحاق، مسکونه بلخ، اشرار.
2635. غالم ولد حسین بخش، مسکونه ارزگان، اشرار.
2636. شاه حسین ولد سید حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2637. دولت ولد غالم حسن، مسکونه میدان، اشرار.
2638. قربان ولد غالم، مسکونه میدان، اشرار.
2639. احد ولد حیدر، مسکونه چغچران، اشرار.
2641. اسحاق ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2641. محمد علی ولد ابراهیم، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
2642. غالم نبی ولد علی حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2643. خداداد ولد اسحاق، مسکونه بامیان، اشرار.
2644. حسین علی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2645. غالم سخی ولد غالم علی، مسکونه پروان، اشرار.
2646. خداداد ولد سخی داد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2647. محمد عظیم ولد حسین علی، مسکونه بهسود، اشرار.
2648. علی نگاه ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
2649. محمد علی ولد علی عطا، مسکونه بهسود، اشرار
2651. طالب ولد زمان، مسکونه بامیان، اشرار.Page 60 of 107
2651. محراب ولد رمضان، مسکونه بامیان، اشرار.
2652. صفدر ولد اسماعیل، مسکونه بامیان، اشرار.
2653. قربان ولد یوسف، مسکونه غزنی، اشرار.
2654. جان علی ولد محمد علم، مسکونه غزنی، اشرار.
2655. خلیل هللا ولد محاذ هللا، مسکونه پروان، اشرار.
2656. خادم علی ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2657. محمد انور ولد یعقوب، مسکونه بامیان، اشرار.
2658. نور احمد ولد محمداعجاز، مسکونه غزنی، اشرار.
2659. ضامن ولد عرضی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2661. رحمان علی ولد قنبرالدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2661. عبدالحسین ولد غالم میرزا، مسکونه غزنی، اشرار.
2662. محمد جواد ولد محمد اسماعیل، مسکونه بهسود، اشرار.
2663. محمد عمر ولد یارمحمد، مسکونه هرات، اشرار.
2664. قنبر ولد زلف علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2665. حسن ولد سیدمحمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2666. عبدالحمید ولد جان محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
2667. غالم علی ولد پاینده محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
2668. محمد ولد عبدل، مسکونه بامیان، اشرار.
2669. سیدقاسم ولد شرف، مسکونه بامیان، اشرار.
2671. محمد علی ولد بهمن، مسکونه بامیان، اشرار.
2671. سید محمد ولد عیدمحمد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2672. قربان علی ولد غریب حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
2673. جمعه خان ولد محمدصادق، مسکونه میدان، اشرار.
2674. غالم سرور ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2675. یوسف ولد غالم حیدر، مسکونه بهسود، اشرار.
2676. حبیب الرحمان ولد سید رحمان، مسکونه پروان، اشرار.
2677. نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه پروان، اشرار.
2678. عوض ولد موسی، مسکونه پروان، اشرار.
2679. سیداحمدعلی ولد سیدرضا، مسکونه قره باغ، اشرار.
2681. محمد حسین ولد محمد عیسی، مسکونه بامیان، اشرار.
2681. صفر ولد غالم علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2682. محمد حسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2683. قربان ولد رجب، مسکونه غزنی، اشرار.
2684. برات علی ولد علی جان، مسکونه غزنی، اشرار.
2685. خان علی ولد عباس، مسکونه غزنی، اشرار.
2686. شاه شهید ولد شاه علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2687. محمد اسحاق ولد سید نذیر، مسکونه بهسود، اشرار.
2688. حسین داد ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
2689. خان علی ولد نادر علی، مسکونه بهسود، اشرار.
2691. عبدالکریم ولد سید عزیز، مسکونه بامیان، اشرار.
2691. محمد شیر ولد گل احمد، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2692. عبدالعزیز ولد شاه محمد امین، مسکونه کابل، اشرار.
2693. جعفر ولد رضابخش، مسکونه بامیان، اشرار.
2694. عوض ولد قربان، مسکونه غزنی، اشرار.
2695. جمعه ولد علی داد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2696. علی یاور ولد دادمحمد، مسکونه میدان، اشرار.
2697. طاهر ولد ناصر، مسکونه سمنگان، اشرار.
2698. سلیمان ولد ظفر، مسکونه بامیان، اشرار.
2699. غالم علی ولد زابل، مسکونه میدان، اشرار.
2711. نوراحمد ولد گل احمد، مسکونه پروان، اشرار.Page 61 of 107
2711. عبدالغنی ولد عبدال، مسکونه پروان، اشرار.
2712. چمن ولد خداداد، مسکونه بامیان، اشرار.
2713. محمدعیسی ولد حسین علی، مسکونه پروان، اشرار.
2714. محمدیوسف ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2715. نظر ولد کلبی حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
2716. ضامن ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2717. محمد عیسی ولد اسلم وارث، مسکونه ارزگان، اشرار.
2718. محمدعلی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2719. غالم عباس ولد فیض محمد، مسکونه غزنی، اشرار.
2711. محمد عیسی ولد غالم محمد، مسکونه میدان، اشرار.
2711. محمدعلی ولد ضامن علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2712. حسن ولد جعفر، مسکونه میدان، اشرار.
2713. عبدالعلی ولد سلطان علی، مسکونه کابل، اشرار.
2714. نظر ولد رجب، مسکونه میدان، اشرار.
2715. محمدحیدر ولد محمد اسحاق، مسکونه میدان، اشرار.
2716. حاجی محمد ولد غالم علی، مسکونه میدان، اشرار.
2717. محمدعلی ولد بمان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2718. اسحاق ولد قربان، مسکونه بامیان، اشرار.
2719. فقیرمحمد ولد شیرین، مسکونه کابل، اشرار.
2721. بمان ولد یوسف، مسکونه میدان، اشرار.
2721. عوض علی ولد احمد علی، مسکونه میدان، اشرار.
2722. محمد ایوب ولد جان محمد، مسکونه میدان، اشرار.
2723. جمعه جان ولد احمدعلی، مسکونه میدان، اشرار.
2724. سهراب ولد رستم علی، مسکونه کابل، اشرار.
2725. غالم علی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
2726. سخی داد ولد رجب، مسکونه وردک، اشرار.
2727. احمد علی ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2728. عبدالمجید ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2729. محمد نسیم ولد محمدقسیم، مسکونه غورات، اشرار.
2731. غالم حسین ولد احمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2731. محمدعیسی ولد ظفر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2732. غالم حسن ولد دولت، مسکونه ارزگان، اشرار.
2733. قنبر ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
2734. محمدعلی ولد حاجی خداداد، مسکونه میدان، اشرار.
2735. محمداکبر ولد محمد حسین، مسکونه هرات، اشرار.
2736. محمدمحسن ولد قدم علی، مسکونه وردک، اشرار.
2737. عوض علی ولد غالم حسن، مسکونه وردک، اشرار.
2738. رضابخش ولد هللا داد، مسکونه دایزنگی، اشرار.
2739. محمدحسین ولد کلبی حسین، مسکونه چارآسیاب، اشرار.
2741. محمدحنیف ولد سلطان مسکونه میدان، اشرار.
2741. چمن ولد حاجی حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2742. محمد نعیم ولد رجب، مسکونه بامیان، اشرار.
2743. سیدعوض ولد شریف علی، مسکونه پروان، اشرار.
2744. بمان ولد حسین علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2745. سرور ولد مرزا علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2746. عیسی خان ولد جان علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2747. اسدهللا ولد محمد عظیم، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2748. محب علی ولد دیدار علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2749. محمد زمان ولد افغان بیک، مسکونه میدان، اشرار.
2751. غالم علی ولد میرزا، مسکونه بامیان، اشرار.Page 62 of 107
2751. صفر علی ولد غالم شاه، مسکونه پروان، اشرار.
2752. محمدنعیم ولد محمدرحیم، مسکونه غزنی، اشرار.
2753. آدم خان ولد سخی داد، مسکونه غزنی، اشرار.
2754. نظر ولد خادم، مسکونه وردک، اشرار.
2755. محمدعیسی ولد میرزا حسین، مسکونه وردک، اشرار.
2756. امیرمحمد ولد نیک محمد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2757. محمد اسحاق ولد خدای نظر، مسکونه میدان، اشرار.
2758. صفدرعلی ولد عوض علی، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2759. حاجی محمد حسین ولد میرزا حسین، مسکونه مزارشریف، اشرار.
2761. سرور ولد محمد عیسی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2761. علی خان ولد حسین علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2762. محمد انور ولد محمدیونس، مسکونه ارزگان، اشرار.
2763. عبدالمنان ولد سیدرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2764. ابراهیم ولد محمد حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2765. محمد امان ولد کلبی حسین، مسکونه میدان، اشرار.
2766. عزیز ولد محمد امین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2767. گل احمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، اشرار.
2768. محمد علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
2769. محمدعارف ولد محمدامیر، مسکونه شیخ علی، اشرار.
2771. غالم علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
2771. نادر ولد عوض، مسکونه غزنی، اشرار.
2772. محمدعلی ولد خان علی، مسکونه میدان، اشرار.
2773. محمدرضا ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، اشرار.
2774. محمدحسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2775. امیرمحمد ولد میرزا محمد، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
2776. علی گوهر ولد میرزا محمدعلی، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
2777. محرم علی ولد محمد حیدر، مسکونه پل سوخته، اشرار.
2778. پیوند ولد خدایار، مسکونه چنداول، اشرار.
1231/2/2 – افغانستان کابل
2779. مولوی محمد صابر ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
2781. برکت خان ولد سدوخان، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی .
2781. عبدالطیف ولد عبدهللا، آمر گروپ پالن عملیاتی اصالحات ارزی، مسکونه غور،
اخوانی .
2782. مامور ولد ریدگی، آمر گروپ پالن عملیاتی اصالحات ارزی، مسکونه غور،
اخوانی.
2783. غالم یحیا ولد محمد اکبر، افسر سارندوی، مسکونه هوتخیل، اخوانی.
2784. سید اسدهللا ولد سید عبداالحد، محصل، مسکونه سرای غزنی، اخوانی.
2785. درویش ولد نور، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی .
2786. محمد اصیل ولد صوفی رحیم، معلم، مسکونه لغمان، آمر گروپ پالن عملیاتی
اصالحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2787. اسدهللا ولد عبدالقیوم، مسکونه پل علم، اخوانی.
2788. سخیداد ولد میرافغان، حمال، مسکونه چنداول، اخوانی .
2789. عبدالکریم ولد عبدهللا، مامور ریاست برق کابل، مسکونه خیرخانه، اخوانی .
2791. عبدالسلیم ولد عبدالحکیم، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
2791. صابر حسین ولد محمد رفیع، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
2792. حبیب هللا ولد حاجی شیر احمد، بیکار، مسکونه پروان، اخوانی.
2793. سید داوود ولد سید عطا محمد، زمیندار، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
2794. غالم حضرت ولد فقیر شاه، زمیندار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2795. میر آغا ولد میرجهان، بیکار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.Page 63 of 107
2796. قمبرعلی ولد شیر احمد، مالک موتر، مسکونه میدان، خمینی .
2797. میرداد ولد سخیداد، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
2798. عبدالرووف ولد سفر محمد، کلینر، مسکونه میدان، اخوانی .
2799. بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست .
2811. محمد جعفر ولد غالم علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست .
2811. سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مایوییست .
2812. دین محمد ولد نور احمد، شیرینی فروش، مسکونه سرخ پارسا، خمینی .
2813. محمد صابر ولد محمد ظاهر، زمیندار، مسکونه چار آسیاب، خمینی .
2814. حاجی عبدالمحمد ولد عال محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، خمینی .
1231/2/1 – افغانستان کابل
2815. صدرالدین ولد غالم حسن، دهقان، مسکونه بدخشان، اخوانی .
2816. نعمت هللا ولد محمد زمان، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی .
2817. محمد علی ولد محمد امین، خیاط وزارت داخله، مسکونه افشار، اخوانی .
2818. شیرین خان ولد شیردل، محصل انستیتوت تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2819. سید اسماعیل ولد سید احمد شاه، محصل، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی .
2811. حاجی محمد کریم ولد عبدالرازق، دکاندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی .
2811. عبدالعزیز ولد عبدالودود، معلم، جبل السراج، اخوانی .
2812. فقیر جان ولد علی جان، مسکونه بهسود، خمینی .
2813. سید محمد ولد دین محمد، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی .
2814. پیر محمد ولد شاه محمد، قاضی، مسکونه سیدخیل، اخوانی .
2815. عبدالحی ولد محمد حسن، متعلم علوم اسالمی، مسکونه پنجشیر، اخوانی .
2816. محمد افضل ولد نظر محمد، متعلم علوم اسالمی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2817. عمرا خان ولد عبدالکریم، متعلم علوم اسالمی، مسکونه بگرام، اخوانی .
2818. محمد خان ولد محمد رضا، متعلم علوم اسالمی، مسکونه پنجشیر، اخوانی .
2819. عبدالغفور ولد عبدالرحیم، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2821. مولوی عبدهللا ولد جان محمد، مولوی، مسکونه پنجشیر، اخوانی .
2821. سید مصطفی ولد سید عرب، مولوی، مسکونه سنجد دره، اخوانی .
2822. عبدهللا ولد عبدالصمد، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی .
2823. محمد یوسف ولد آغا میر، مولوی، مسکونه بولغین، اخوانی .
2824. مولوی عبدالغفار ولد محمد خان، مولوی، مسکونه قره باغ، خمینی.
2825. محمد علی ولد خان علی، مسکونه بهسود، دوکاندار، خمینی.
2826. غالم نبی ولد علی حسین، کارگر، مسکونه دایکندی، خمینی.
2827. محمد امان ولد محمد قاسم، مسکونه سانچارک، دوکاندار، خمینی .
2828. عبدالخالق ولد حاجی محمد رسول، مسکونه سنچارک، خمینی
2829. حاجی نادر حاجی رسول، مسکونه سانچارک، تاجر، خمینی.
2831. حاجی محمد طاهر ولد حاجی محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، خمینی .
2831. محمد نصیر ولد جالل الدین، مسکونه بهسود، خمینی .
2832. محمد عالم ولد محمد قاسم، مسکونه ینگی قال، زیور فروش. اخوانی .
2833. میاگل ولد محمد یعقوب، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی .
2834. عتیق الرحمان ولد سید الرحمان، مسکونه لغمان، فارغ دوازده، اخوانی .
2835. حفیظ الرحمان ولد غالم حسن، مسکونه قرغه، کارمند انرژی و آب، اخوانی.
2836. میر محمد عیسی ولد میر محمد صدیق، مسکونه سرای غزنی، تخنیکر، اخوانی .
2837. شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست .
2838. محمد نعیم ولد محمد شریف، مسکونه سانچارک، اخوانی .
2839. سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مایوییست .
2841. عبدالقهار ولد عبدالستار، مسکونه جبل السراج، اخوانی .
2841. احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مایوییست .
2842. خان علی ولد نظر علی، مسکونه بهسود، کارگر. خمینی .
2843. محمد یوسف خاکساری ولد مال خاکسار، مسکونه بدخشان، اخوانی .Page 64 of 107
2844. محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست .
2845. خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مایوییست .
2846. خادم حسین ولد غالم حسین، مسکونه جاغوری مایوییست .
2847. اسدهللا ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مایوییست .
2848. عبدالرحیم ولد غالم علی، مسکونه جاغوری، مستری، مایوییست .
2849. محمد امان ولد جان علی، مسکونه جالل آباد، محصل وترنری، مایوییست .
2851. سلمان علی ولد طال، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مایوییست .
2851. غالم علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مایوییست .
2852. غریب حسین ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمین، مایوییست .
2853. محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مایوییست .
2854. داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست .
2855. عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست .
2856. شریف احمد ولد محمد سردار، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
2857. محمد اسماعیل ولد دل خان مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی .
2858. ناصر خان ولد علم خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی .
2859. نادرخان ولد ناصر خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2861. نور محمد ولد عید محمد، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی .
2861. عبدالحنان ولد عبدالحکیم، مسکونه تگاب، مامور سارندوی ساکن تگاب،
اخوانی .
2862. سید محمد ولد شاه محمد، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی .
2863. بسم هللا ولد محمد سردار، مسکونه لوگر، اخوانی .
2864. محمد ایوب ولد محمد انور، مسکونه لوگر، اخوانی .
2865. عنایت ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، سارندوی، اخوانی .
2866. شفیع هللا ولد غالم سخی، مسکونه وردک، محصل پلتخنیک، اخوانی .
2867. صدرهللا ولد غالم حسین، مسکونه بدخشان، بیکار، اخوانی .
2868. نثار احمد ولد سخی، مسکونه خیرخانه، اخوانی .
2869. اسماعیل ولد غالم رضا، مسکونه میدان، خشکه شوی، اخوانی .
2871. مرزک ولد میر آغا خان، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی .
2871. سید ابراهیم ولد میر آغا، دارالمعلمین، اخوانی .
2872. محمد علی ولد محمد امین، خیاط، اخوانی .
2873. محمد افضل ولد نظر محمد، مالی قالی خواجه، اخوانی .
2874. سید محمد ولد سید محسن، افسر سارندوی، محل سکونت میر بچه کوت، اخوانی .
2875. حیب الرحمان ولد غالم حسن، مامور نمایندگی ترانسپورت، مسکونه قرغه،
اخوانی.
2876. غالم فاروق ولد غالم حسین، انجنیر دیپارتمت جیالوژی، مسکونه قرغه،
اخوانی.
2877. سید کمال الدین ولد نور آغا، انجنیر )نیمروز( مسکونه جمال مینه اخوانی .
2878. میر آغا ولد سید امیر، کارمند متقاعد، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
2879. بابه شاه، ولد صفدر، لیالمی فروش، مسکونه بهسود، خمینی .
2881. احمد خان ولد عبدهللا، مسکونه مرادخانی، خمینی .
2881. محمد بیک ولد میر افغان، لیالمی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی .
2882. میر افغان ولد شاه بیگم، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی .
2883. نظر حسین ولد میر افغان، متعلم صنف 12 مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2884. علی رضا ولد رجب علی، لیالمی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2885. میرگل ولد گل احمد، لیالمی فروش، مسکونه قالی موسا، خمینی.
2886. نوروز ولد میرزا، زمیندار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2887. سید عباس ولد سید یعقوب، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی .
2888. محمد آصف ولد محمد امان مسکونه مهتاب قلعه، خمینی .
2889. محمد شاه ولد بهادر، بیکار، مسکونه قلعه ینگی، اخوانی .
2891. غالم نبی ولد غالم قادر، بیکار، مسکونه دشت برچی، اخوانی.Page 65 of 107
2891. میرزا سراج الدین ولد شجاع الدین، زمین دار، باشنده قالی قاضی، اخوانی.
2892. محمد ظریف ولد مستقیم، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی.
2893. جانان ولد اختر محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی.
2894. سید احمد ولد گل احمد، دریور ریگشاه، مسکونه ده خدایداد، اخوانی.
2895. عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، باشنده کلکان، اخوانی.
2896. غالم محمد ولد سفر محمد، مامور زراعت، مسکونه ده سبز، خمینی .
2897. عبدالسالم ولد یار محمد، محصل زراعت، مسکونه غزنی، خمینی .
2898. علی جان ولد شیر احمد، مسکونه قالی شاده، خمینی .
1231/2/11 – افغانستان کابل
2899. زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست .
2911. عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست .
2911. محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مایوییست .
2912. محمد خان ولد محمد رضا، مال، مسکونه سرای خواجه، مایوییست .
2913. بازمیر ولد الل گل، دکاندار، مسکونه غوربند، دسیسه جاده میوند.
2914. قیام الدین ولد عبدهللا، شرعیات، مسکونه فاریاب، دسیسه جاده میوند.
2915. سید منور ولد سید حسن، متعلم ابوحنیفه، مسکونه تالقان، دسیسه جاده
میوند.
2916. یوسف ولد یعقوب، کارمند متقاعد، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2917. غالم سخی ولد غالم علی، هوتلی، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
2918. محمد شریف ولد مجتبی، محصل شرعیات، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
2919. غالم ولد میر افغان، کوچی، مسکونه بهسود، اشرار .
2911. محمد ایوب ولد رسولداد، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی .
2911. محمد نسیم ولد میر حفیظ، دکاندار، مسکونه شش درک، اخوانی.
2912. محمد امین ولد عتیق هللا، تایپیست، باشنده آقچه، اخوانی .
2913. اختر محمد ولد محمد اسلم، محصل طب ننگرهار، مسکونه ننگرهار، اخوانی .
2914. سید داوود ولد سید احمد علی، مامور انیس، مسکونه کارته سه، اخوانی .
2915. محمد یاسین ولد آغا محمد، محصل حقوق، مسکونه بلخ، اخوانی.
2916. محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست .
2917. غالم صدیق ولد محمد ابراهیم، محصل تعلیم و تربیه، اخوانی .
2918. خان محمد ولد عبدهللا، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار .
2919. امیر حسین ولد محمد حسین، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2921. عوض علی ولد خان علی، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2921. محمد نعیم ولد خیرهللا، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2922. اما علی ولد جان علی، دریور، مسکونه سرای غزنی، اشرار .
2923. کاظم علی ولد عوض علی، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2924. بهاولدین ولد محمد، راننده تکسی، مسکونه میربچه کوت، اشرار.
2925. فراموز ولد محمد رفیق، زمیندار، مسکونه چک وردک، اشرار.
2926. احمدزی ولد عبدالحمید، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار .
2927. محمد هاشم ولد بهمن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2928. جواد ولد علی جان، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2929. محمد موسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2931. محمد حسین ولد عوض، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2931. محمد حسین ولد غالم حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2932. محمد عیسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2933. محمد حسن ولد غالم حسن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2934. سلطان ولد کلبی حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
2935. محمد ولد خدابخش، دهقان مسکونه ارزگان، اشرار.
2936. موسی ولد، قاسم، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
2937. باقر ولد احمد حسین، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.Page 66 of 107
2938. احمد علی ولد میرزا علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2939. محمد اکبر ولد محمد عیسی، دهقان، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
2941. حمایت هللا ولد عبدالرسول، معلم لیسه تخنیک، اشرار.
1231/2/13 – افغانستان کابل
2941. سونار ولد فتح خان، مسکونه متاخان، بیکار، اشرار.
2942. نثار احمد ولد نیک محمد، محصل صنف چارم دارالمعلمین، اخوانی
2943. محمدیوسف ولد محمدیونس، متعلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
2944. دین محمد ولد خلیل الرحمان، مامور ریاست قوای کار، مسکونه ننگرهار،
اخوانی.
2945. میرزا حسین ولد غالم حسین، کارگر، مسکونه بامیان )چنداول(، خمینی.
2946. کلبی حسین ولد عبدل، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2947. محمداکبر ولد میرزا حسین، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2948. ایوب ولد نایب علی، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2949. سوداگر ولد غالم جان، مسکونه پغمان، مالدار، اشرار.
2951. صحبت ولد سالم، مالدار، مسکونه پغمان، اشرار.
2951. صاحب نور ولد غالم جان، متعلم صنف یازده، مسکونه وردک، اشرار.
2952. ضامن علی ولد حسین علی، درایور، مسکونه میدان، اشرار.
2953. محمدشیرین ولد عبدل، زمیندار، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2954. احمدمیر ولد میراحمد، معلم، مسکونه کلکان، اخوانی.
2955. عبدالقادر ولد بهادرخان، درایور، مسکونه لوگر، اخوانی.
2956. سعدهللا ولد سیداکبر، مامور وزارت زراعت، مسکونه تگاب، اخوانی.
2957. شمس الحق ولد رکن عالم، صنف یازده دارالعلوم، مسکونه ده سبز، اخوانی.
2958. سید حبیب ولد سیداشرف، تاجر، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
2959. محمدظاهر ولد محمدانور، کارمند دولت، مسکونه چنداول، اشرار.
2961. زلمی ولد محمدحسن، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی.
2961. عبدالرب ولد آغاجان، کارمند تربیه معلم، اشرار.
2962. حاجی عبدالقدوس ولد حاجی گدامحمد، باشنده قلعه قاضی، اشرار.
2963. عبدالسالم ولد عصمت هللا، بیکار، مسکونه لوگر، اشرار.
2964. حاجی بسم هللا ولد سلطان محمد، باشنده لوگر، اشرار.
2965. حاجی سید علم ولد فتح محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
2966. قربان ولد گرگ علی، شاگرد نانوا، مسکونه پروان، توطیه جاده میوند.
2967. نورمحمد ولد درویش، مسکونه کابل، سقا، توطیه جاده میوند.
2968. خلیل هللا ولد محمدشریف، استاد، مسکونه چاردهی کابل، توطیه جاده میوند.
2969. دین محمد ولد علی محمد، مسکونه بدخشان، معلم مکتب صنایع، توطیه جاده
میوند.
2971. شفیق هللا ولد عبدهللا، مسکونه ننگرهار، افراد فرقه 25، توطیه جاده میوند.
2971. جان محمد ولد یارمست، مسکونه شینوار، اخوانی.
2972. محمد نصیر ولد محمد عظیم، کارمند د افغانستان بانک، مسکونه واصل آباد،
اخوانی.
2973. غالم عباس ولد احمدعلی، مامور مطبعه دولتی، مسکونه پروان، اخوانی.
2974. محمدعارف ولد مولوی فراموز، مزدور کار، مسکونه پروان، اخوانی.
2975. میرآغا ولد میرثنا، متعلم صنف یازده دارالعلوم، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2976. سلطان محمد ولد پاینده محمد، مامور انحصارات، مسکونه شیرپور، اخوانی.
2977. عبدالقاسم ولد محمد حسن، دوکاندار، مسکونه قلعه شاده، خمینی.
2978. میرعبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مامور متقاعد، مسکونه واصل آباد، خمینی.
2979. عبدالباقی ولد فخرالدین، کارمند وزارت مالیه، مسکونه کارته پروان،
خمینی.
2981. طالب جان ولد جانان، مامور متقاعد، مسکونه ولسوالی نرخ میدان، اخوانی.Page 67 of 107
2981. بسم هللا کمکی ولد عبدالجبار، کارمند سازمان ملل، مسکونه قره باغ غزنی،
اخوانی.
2982. حفیظ هللا ولد صالح محمد، معلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
2983. محمد نصیر ولد محمد عظیم، مسکونه وزیر آباد، آمیر د افغانستان بانک،
اخوانی
2984. غالم عباس ولد محمدعلی، مسکونه پروان، غریبکار، مامور مطبعه دولتی،
اخوانی
2985. محمد عارف ولد مولوی فرامرز، مسکونه پروان، غریبکار، اخوانی
2986. میرآقا ولد میرسنا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم دارالعلوم، اخوانی
2987. سلطان محمد ولد پاینده محمد، مسکونه شیرپور، مامور انحصار؟ دولتی،
اخوانی
2988. ابوالقاسم ولد محمد حسن، مسکونه سرکاریز قلعه شاده، دکاندار، خمینیست
2989. میر عبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، مامور
متقاعد، خمینیست
2991. عبدالباقی ولد فخرالدین، مسکونه کارته پروان، مامور متقاعد، خمینست
2991. طالبجان ولد جانان، مسکونه نرخ میدان، مامور متقاعد، اخوانی
2992. بسماهلل کمکی ولد عبدالجبار، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور ملل متحد، اخوانی
2993. حفیظاهلل ولد صالح محمد، مسکونه چهارقلعه قاضی، معلم، اخوانی
کابل- افغانستان، مورخ 1231 /3/12
2994. محمدباقر نورزایی ولد شهنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفیت کابل،
مائوئست
2995. قربانعلی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینیست
2996. عوض علی ولد علی جمعه، مسکونه حصه دوم بهسود، غریبکار، خمینست
2997. خداد ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، کچالو فروش، خمینست
2998. محرم علی ولد احمدعلی، مسکونه مرکز بهسود، آمر ترویج بادامباغ، خمینست

2999. میرسلیمان ولد ایوب علی، مسکونه قلعه خلیل بهسود، دکاندار، خمینست

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.