کشتار های سازمان "اگسا" افشا اسامی نزدیک به پنج هزار قربانی

 قسمت چهارم : لیست قربانیان جنایات جنگی افغانستان
 
3111. اسحاق ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، دکاندار، خمینست
3111. محمدحسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3112. علیجان ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3113. علی حسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار سیلو، قصاب، خمینست
3114. محمدحسن ولد عوض، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3115. حاجی محمد ابراهیم ولد مهدی، مسکونه افشار، عضو تدریستان ثانوی، خمینست
3116. محمدحسین ولد نصرالدین، مسکونه افشار، دکاندار، خمینست
3117. محمدحکیم ولد آخوندخان، مسکونه کز کنر، دانشجو، خمینست
3118. تیمورشاه ولد مولوی عبدالرحیم، مسکونه جمال مینه، محصل سال سوم طب،
مائوئست
3119. فیضالدین ولد قطبالدین، مسکونه چاریکار، محصل سال دوم طب، مائوئست
3111. حبیباهلل ولد جانداد، مسکونه ولسوالی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3111. جانداد ولد برکت، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3112. مسجیدی ولد شیرینخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3113. شاه محمد ولد فقیر محمد، مسکونه قریه شاهی محمدآغه لوگر، محصل طب،
اشرار
3114. گل علم ولد شیراحمد، مسکونه محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3115. شاولی ولد عیسیخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3116. ابراهیم ولد آغاجان، مسکونه قلعه سرای خواجه، اخوانی
3117. سروان ولد حاجی میرعوض، مسکونه قرهباغ، اخوانی
3118. سیفالدین ولد جالالدین، مسکونه قرهباغ کابل، اخوانی
3119. مستوفی ولد فتح محمد، مسکونه وردک، اشرار
کابل- افغانستان، مورخ 1231 /3/12Page 68 of 107
3121. عبدالوهاب ولد احمدخان، مسکونه سرخرود ننگرهار، زمیندار، اخوانی
3121. نورمحمدشاه ولد انورشاه، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی
3122. عموجان ولد عبدهللا جان، مسکونه پروان، مال امام، اخوانی
3123. میر محمد اسحاق ولد سیدکاظم، مسکونه گذرگاه، مدیر فابریکه پلچرخی،
اخوانی
3124. حاجی علی حسین ولد غالم حسین، مسکون قلعه شهاده، دکاندار، خمینست
3125. محمد جعفر ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت عامه، مائوئست
3126. نصیراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئست
3127. محمدعثمان ولد پیغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، مائوئست
3128. غالمعلی ولد غالم حسن، مسکونه تایمنی وات، تجار پرزهجات موتر، مائوئست
3129. محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، مائوئست
3131. حفیظ هللا ولد لعل گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت صحت عامه، مائوئست
3131. محمداسماعیل خزایی ولد غالم حسین، مسکونه کابل، معلم، اخوانی
3132. محمدکریم ولد محمد امین، مسکونه قلعه موسی کابل، مامور متقاعد، اخوانی
3133. سلیمان ولد محمد اسماعیل، مسکونه غزنی، ماشینکار اره، اخوانی
3134. حسین علی ولد علی جمعه، مسکون میدان، گل کار، خمینست
3135. محرم علی ولد صفرعلی، مسکونه میدان، چوکیساز، خمینست
3136. سلطان محمد ولد صفرعلی، مسکونه میدان، زمیندار، خمنیست
3137. عبدالرحیم ولد مال فقیر، مسکونه پروان، قصاب، اخوانی
3138. تاج محمد ولد حاجی محمد اکرم، مسکونه کندز، تاجر، اخوانی
3139. محمدعلی ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان، کارمند، اخوانی
3141. خانآقا ولد محمد نبی، مسکونه محمدآغه لوگر، مامور، اخوانی
3141. زمرک ولد شیرخان، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی
3142. محمدحلیم ولد غالم نبی، مسکونه کابل، ترجمان، اخوانی
3143. محمدحسین ولد میرزاحسین، مسکونه سرخپارسا، قراردادی مسلح، خمینست
3144. غالم حضرت ولد خادیم، مسکونه بامیان، بی کار، خمنیست
3145. حسین ولد احمدعلی، مسکونه بامیان، بیکار، خمنیست
3146. محمدصادق ولد محمدعاطف، مسکونه خوست پکتیا، مامور، مائوئست ضد انقالب
3147. محمدعلی ولد گل محمد، مسکونه بگرامی، پولیس لوگر، اخوانی
3148. شیرآدم ولد عبدالکریم، مسکونه چکری، زمیندار، اخوانی
3149. گل ولی ولد میرولی، مسکونه ننگرهار، مامور اصالحات ارضی، اخوانی
3151. محمدباز ولد هللا باز، مسکونه ناحیه سوم ننگرهار، مامور مرستون، اخوانی
3151. غالم یحی ولد محمدصادق، مسکونه علیخیل کاپیسا، متعلم دارالعلوم، اخوانی
3152. محمدنبی ولد محمد صدیق، مسکونه شادپان مزارشریف، محصل پلتخنیک، اخوانی
3153. دادمحمد ولد محمدطاهر، مسکونه لوگر، متعلم دارالعلوم، اخوانی
3154. غازی محمد ولد ولی محمد، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
3155. محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه بغالن، مامور شولگره، اخوانی
3156. سرورجان ولد محضاهلل، مسکونه سرخ رود، ساعت ساز، اخوانی
1358 /4/21 مورخ ،افغانستان -کابل .3157
3158. میراحمدجان ولد میرغالم محمد، مسکونه بامیان، وکیل گذر، اخوانی
3159. سید منصور ولد سید محمدحسن، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
3161. محمد عارف ولد محمد، مسکونه سیاسنگ، محصل طب، مائوئست
3161. سید قسیم ولد سید مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئست
3162. جمااللدین ولد غالم محیالدین، مسکونه جبل السراج، مامور بادغیس، اخوانی
3163. چمن ولد برات، مسکونه بامیان، متعلم لیسه میخانیکی، خمینست
3164. معینالدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم و تربیه،
مائوئست
3165. نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرامی، مائوئست
3166. حبیبالرحمان ولد عبدالغفور، مسکونه پغمان، سرساتمن سارندوی، اخوانی
3167. حضرت محمد ولد سن گل، مسکونه کابل، جگرن غوند ده، اخوانیPage 69 of 107
3168. عزیزهللا ولد میرزامحمد، مسکونه قلعه شهاده، محصل پلتخنیک، اخوانی
3169. مالمحمد ولد فراموز، مسکونه بیبی مهرو، مال امام، اخوانی
3171. عبدالعزیز ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
3171. عبدالصمد ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
3172. سیدمحمد مهدی ولد سید علی جان، مسکونه چنداول، تجار، خمنیست
3173. محمدهاشیم ولد محمدعالم، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، اخوانی
3174. محمد یاسین ولد محمدهاشیم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3175. عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنیر، مائوئست
3176. میربچه ولد میرسید باز، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
3177. عبدالباری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3178. باران ولد محمداعظم، مسکونه قندهار، زمیندار، اشرار
3179. عبدالصادیق ولد فقیر محمد، مسکونه کندهار، زمیندار، اخوانی
3181. سیاه باغ ولد محمد اعظم، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3181. دین محمد ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3182. غالم غوث ولد شیردل، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3183. سرورخان ولد عثمان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3184. عبدهللا ولد توکل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3185. حاجی پادشاه ولد فضل علم، مسکونه غزنی، اخوانی
3186. عبدالغیاث ولد سیدحیدر، مسکونه غزنی، اشرار
3187. آغامحمد ولد شاه زمان، مسکونه غزنی، اشرار
3188. عبداالحمد ولد میرمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3189. غالمدستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اشرار
3191. روزالدین ولد محمد میر، مسکونه غزنی، اشرار
3191. محمدغنی ولد عزیزهللا، مسکونه غزنی، اشرار
3192. بازیدخان ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، اشرار
3193. غالمحضرت ولد محیالدین، مسکونه غزنی، اشرار
3194. گل احمد ولد سید آل، مسکونه غزنی، اشرار
3195. نقیباهلل، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
3196. جان شاه ولد محمدشاه، مسکونه غزنی، اشرار
3197. عبدالمتین، مسکونه غزنی، اشرار
3198. بختاهلل ولد عبدالغفار، مسکونه غزنی، اشرار
3199. شیرخان ولد شهزاد، مسکونه غزنی، اشرار
3111. سید عبدالعظیم ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3111. قربانعلی ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3112. ابولحسین ولد آقاحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
3113. آقاحسین ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3114. عبدالحسین ولد میرحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
3115. روزی محمد ولد غفور، مسکونه غزنی، خمینست
3116. سیدمحمدعلی ولد سیدحیدر، مسکونه زابل، خمنیست
3117. نورخان ولد دادخان، مسکونه غزنی، اخوانی
3118. نعمتاهلل ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، اخوانی
3119. رحیم خان ولد جمااللدین، مسکونه غزنی، اشرار
3111. گرومحمد ولد سپاهی، مسکونه غزنی، اشرار
3111. گلخان ولد جمعه خان، مسکونه غزنی، اشرار
3112. باوکی ولد بسماهلل، مسکونه غزنی، اشرار
3113. موالداد، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
3114. عبدالکریم، مسکونه غزنی، اشرار
3115. مومن، مسکونه غزنی، اشرار
3116. حیاتاهلل، مسکونه غزنی، اشرار
3117. عبدالباری ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، اشرارPage 70 of 107
3118. جانگل ولد محمدشریف، مسکونه غزنی، اشرار
3119. جمعه گل ولد بهادر، مسکونه غزنی، اشرار
3121. غالم حسن ولد مال سلطان عزیز، مسکونه غزنی، اشرار
3121. بسماهلل ولد مالمحمد سعید، مسکونه غزنی، اشرار
3122. خداینور ولد مالنظرالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
3123. محمدظاهر ولد جومحمد، مسکونه پکتیا، اشرار
3124. اختر محمد ولد جان گل، مسکونه غزنی، اشرار
3125. محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، اشرار
3126. عبدالمنان ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3127. عبدهللا ولد دین محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3128. فضل حق ولد اختر محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3129. عبدالحکیم ولد صاحب خان، مسکونه غزنی، اخوانی
3131. سید ولد محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3131. عینالدین ولد شرفالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
3132. فیروزخان ولد شاهمرد، مسکونه غزنی، اخوانی
3133. خیرمحمد ولد فیضمحمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3134. غالمحیدر ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، اخوانی
3135. شادم ولد عظیم، مسکونه غزنی ، اخوانی
3136. شامراد ولد عظیم، مسکونه غزنی، اخوانی
3137. فضل احمد ولد دوست محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3138. فقیر محمد ولد خیرمحمد، مسکونه محمدخیل، اخوانی
کابل- افغانستان، مورخ 1231/3/32
3139. شامرجان ولد حبیباهلل، مسکونه کارته نو، مائوئست ضد انقالب
3141. عبدالقیوم ولد عبدالعلی، مسکونه میدان، مدرس، اخوانی
3141. عبدالرحمان ولد مولوی محمدهاشیم، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
3142. مومن ولد جمعه گل، مسکونه کوته سنگی، دکاندار، اخوانی
3143. شیرآقا ولد فدا محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
3144. حبیبالرحمان ولد اختر محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
3145. محمدانور ولد فیاض، مسکونه بیبی مهرو، مدیر پالنگذاری، مائوئست
3146. عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه آقاعلی شمس، سکتاریست
3147. ظفر ولد غالم حیدر، مسکونه آقاعلی شمس، محافظ غند، سکتاریست
3148. عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه دهبوری، جگرن متقاعد، سکتاریست
3149. سیدمحمدشاه ولد سید ابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل، کابل،
سکتاریست
3151. محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل صنف دوم انجنیری،
مائوئست
3151. نصرهللا ولد زمانالدین، مسکونه مزارشریف، بی کار، اخوانی
3152. اسماعیل ولد غالم رسول، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3153. حاجی محمدعلم ولد حاجی شریف، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3154. عنایتاهلل ولد غالم نبی، مسکونه خیرخانه، انجنیر سروی جیولوچی، مائوئست ضد
انقالب
3155. محمد اشرف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، مائوئست ضد انقالب
3156. محمد صفر ولد عبدالجلیل، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
3157. قاسم ولد بیادعلی، مسکونه کوهات، پولیس، جاسوس
3158. فیضاحمد ولد غالم جان، مسکونه کابل، مامور، مائوئست ضدانقالب
3159. محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، مائوئست ضدانقالب
3161. عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئست ضدانقالب
3161. محمدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، مائوئست ضدانقالب
3162. سردار ولد محمد حسین، مسکونه بدخشان، زمیندار، اشرار
3163. علمگل ولد نوروز کوچی، مسکونه وردک، اشرار مس عنیکPage 71 of 107
3164. حضرت خان ولد غالم علی، مسکونه سید آباد، اشرار مس عینک
3165. ببرک ولد عبدالمجید، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3166. امیرمحمد ولد غالمالدین، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3167. گل داد ولد سمندر، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3168. معراج ولد سعیدالدین، مسکونه محمداغه لوگر، اشرار مس عینک
3169. صاحب جان ولد کالجان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3171. الهور ولد غالم جان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3171. محمد عظیم ولد سید احمد، دوهم بریدمن محاسبه شعبه سیاسی، اخوانی
3172. عبدهللا ولد محمد امین، مسکونه خوست، دگرمن سابق رییس ارکان 251، اخوانی
3173. عبدالغفار ولد گلبدین، دریم بریدمن کشف قطعه 59، اخوانی
3174. حاجی سالم ولد زمان گل، مسکونه منطقه کالن، اشرار
3175. حاجی خانالدین ولد محمدالدین، مسکونه منطقه کالن، اشرار
3176. غالمجیالنی ولد عبدالرحمان، خرد ضابط سارندوی، اخوانی
3177. عقیق، افسر پولیس، اخوانی
3178. عنایتاهلل، افسر پولیس قطعه 777 کماندو، اخوانی
3179. رحمتاهلل ولد مال کنجه، سرباز غند 38، اخوانی
3181. بحرالدین ولد سیدآقا، سرباز غند 38، اخوانی
3181. محمد عارف ولد محمد نور، مسکونه میرویس میدان، فارغ صنف دوازده، اخوانی
3182. عبدهللا ولد امیناهلل، استاد دانشگاه، اخوانی
3183. علی محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردهی، معلم لیسه حبیبیه، مائوئست
3184. محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارالمان، بیکار، خمنیست
3185. اسماعیل ولد فقیر محمد، مسکونه ناحیه دوم کابل، شاگرد خیاط، اخوانی
3186. عبدالواسع ولد عبدالستار، مسکونه کوته سنگی، مستری، ضدانقالب
3187. اکبرخان ولد مندرخان، جاسوس پاکستانی
3188. قاسم ولد پی ولی، جاسوس پاکستانی
3189. شاه موس ولد علیزی، صنف یازده ابو حنیفه، اخوانی
3191. شیرجان ولد سیدعلم، مسکونه ترکمن، لیالمی فروش، خمنیست
3191. ابوذر ولد حاجت شاه، مسکونه غزنی، واسکت فروش، خمینست
3192. محمدناصر ولد میرزاحسن، مسکونه غزنی، خمینست
3193. عزیزهللا ولد محمد انور، مسکونه قندهار، ترکاری فروش، خمینست
3194. محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل، مائوئست
3195. خداینظر ولد سیدعلی، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
3196. غریب میرزا ولد خدای نظر، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
3197. محمد کبیر ولد گل محمد، مسکونه شوربازار، اخوانی
3198. شاه رسول ولد سید رسول، سرباز، اخوانی
3199. محمد انور ولد برکت علی، جاسوس پاکستانی
3211. سلطان احمد ولد محمدعلی، جاسوس پاکستانی
3211. محمدنبی ولد میرافغان، مسکونه لوگر، طالبالعلم، اخوانی
3212. گالبالدین ولد محمدقسیم، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
3213. شیرمحمد ولد عمر، مسکونه خوگیانی، راننده، اشرار
3214. احمدجان ولد باورخان، مسکونه وردک، اخوانی
3215. ذلفقار ولد احمد افتخارعلی، پاکستانی، راننده، اخوانی
3216. میرجالل ولد شینده، مسکونه شینوار، اخوانی
3217. میرآجان ولد آقا محمد، قوماندان متقاعد، اشرار
3218. غالم محیالدین ولد امیرالدین، مسکونه لوگر، مامور شهرداری، اخوانی
3219. سید رحمان ولد سیدغالم ایاض، مسکونه جبل سراج، مامور متقاعد، اخوانی
3211. ذکرالحق ولد عبدالستار، مسکونه پروان، محصل علوم، اخوانی
3211. گالب خانه ولد ولی محمد، مامور اطالعات و کلتور، مائوئست
3212. میرنظامالدین ولد میرسفالدین، مسکونه جبل سراج، مامور شهرداری، مائوئست
3213. نورعلی ولد قدم، مسکونه غزنی، زمیندار، خمنیستPage 72 of 107
3214. فیروز ولد شیرهللا، مسکونه بامیان، زمیندار، اخوانی
3215. سیدانور ولد حیاتشاه، مسکونه کابل، واسکت فروش، خمنیست
3216. محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه داراالمان، واسکت فروش، خمنیست
3217. جان علی ولد سلطان علی، مسکونه جیغتو، زمیندار، اشرار
3218. حسین ولد غالم رسول، مسکونه قلعهزال، زمیندار، اشرار
3219. بختیاری ولد بنیادعلی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3221. وزیرمحمد ولد جالل، زمیندار، اشرار
3221. محمدتوری ولد سیدمراد، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3222. نورکریم ولد محمد نجیم، مسکونه امام صاحب، معلم، اخوانی
3223. عبدالستار ولد گل حمید، مسکونه کندز، مدیر انحصارات، اشرافی
3224. عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله مالریا، مائوئست
ضدانقالب
3225. ابولفیض ولد مولوی عبدالغفور، مسکونه چهاردره، متعلم، اخوانی
3226. عبدالخلیل ولد عبدالجلیل، مسکونه کندز، آمرجنایی، اخوانی
کابل- افغانستان، مورخ 1231 /2 /33
3227. محباهلل ولد عبدهللا، مسکونه شاهروان ارچی، بیکار، اخوانی
3228. محمدیاسین ولد خان محمد، مسکونه جوزجان، متعلم، اخوانی
3229. هللا یار ولد عبدالرحمان، مسکونه قلعه زال، اشرار
3231. میرباز ولد عبدالخالق، مسکونه قلعه زال، اشرار
3231. رنگین ولد آقامیر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
3232. حاجی محمدحسن ولد سیدنظر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
3233. مال عبدالرحمان ولد دین محمد، مسکونه قلعه زال، مالامام، اشرار
3234. سیدمحمد ولد گل محمد، مسکونه خان آباد، خیاط، اخوانی
3235. عبدالقیوم ولد عبدالرحیم، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3236. عبدالودود ولد محمد عارف، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3237. عزیزهللا ولد ولی محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3238. محمد لطیف ولد محمد حسن، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3239. حضرت قل ولد محمد انور، مسکونه خان آباد، اجارهدار مندوی، اخوانی
3241. کمال ولد محمد ایوب، مسکونه بادغیس، راننده، اخوانی
3241. محصل ولد مستوخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3242. فاروق ولد عبدالرحمان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3243. غالمقادر ولد غالم حسین، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3244. عبدالقیوم ولد شیرخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3245. نیک محمد ولد نظرمحمد، مسکونه امام صاحب، زمیندار، اخوانی
3246. محمد ظاهر ولد محمدابراهیم، مسکونه کندز، آمر تحقیق، اخوانی
3247. کمال ولد محمد رفیق، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
3248. غالم محمد ولد شهزاد، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
3249. عبدالمنان ولد عبدالعزیز، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
3251. نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3251. غالم نبی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
3252. غالم ربانی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
3253. مال عبدالواحد ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، امامت، اخوانی
3254. محمدصادق ولد محمد ایوب، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
3255. سیدقاسم ولد سید محیالدین، مسکونه خان آباد، معلم، اخوانی
3256. محمد مقیم ولد عبدالکریم، مسکونه اشکمش، معلم، اخوانی
3257. سیدهارون ولد سید عبدالمحمد، مسکونه کندز، مالامام، اخوانی
3258. حاجی معصوم ولد شاهجهان، مسکونه کابل، راننده، اخوانی
3259. پاینده خان ولد میران، مسکونه لوگر، اخوانی
کابل، افغانستان، مورخ 1231 /2/32Page 73 of 107
3261. علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه،
مایوییست
3261. خلیالهلل ولد عبدهللا، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
3262. نصرهللا ولد شیرهللا، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست
3263. اسدهللا ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مایوییست
3264. اسدهللا ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصالحات ارضی، مایوییست
3265. محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول مزارشریف، مایوییست
3266. محمدعلی ولد عوض علی، مسکونه پل سرخ، کارگر نساجی بگرامی، خمنیست
3267. حاجی بشیر ولد باز محمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3268. چنار ولد عمرالدین، مسکونه هلمند، کوچی، اشرار
3269. خان محمد ولد گل محمد، زمیندار، اشرار
3271. عمران الدین ولد خدای بردی، اخوانی
3271. محمود ولد خواجه محمد، مسکونه دهافغانان، تایپست وزارت داخله، اخوانی
3272. خدای دوست ولد خدای نظر، مسکونه شهرآرا، اخوانی
3273. منگل ولد امیرجان، مسکونه سید آباد وردک، دکاندار، اشرار
3274. گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه سید آباد، غریبکار، اشرار
3275. گل آقا ولد محمدنظیر، مسکونه سیدآباد وردک، زمیندار، اشرار
3276. عبدالخلیل ولد حق داد، مسکونه سید آباد وردک، تحویلدار، اشرار
3277. محمد ظاهر ولد سردار، مسکونه سید آباد وردک، کاتب، اشرار
3278. محباهلل ولد دین محمد، مسکونه بادمخیل سید آباد وردک، اشرار
3279. عبدالصمد ولد میراعظم، مسکونه قلعه واحد، مامور وزارت مالیه، اشرار
3281. غالم بهاوالدین ولد گل داد، مسکونه چرخ لوگر، نرس شفاخانه ننگرهار،
اخوانی
3281. سیدمعصوم ولد سیدعبدالحسین، مسکونه بهسود ننگرهار، راننده، اخوانی
3282. احمدجان ولد غالم جان، مسکونه سرخ رود ننگرهار، مدیر، افغان ملت
3283. یارمحمد ولد سمندر، مسکونه باسول، افغان ملت
3284. فضاللرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ رود، مامور اصالحات، افغان ملت
3285. محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، مایوییست
3286. محمدعمر ولد شهزاد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3287. عبدالواحد ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، غریبکار، اخوانی
3288. عبدالوکیل ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، چوپان، اخوانی
3289. عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، بیکار، اخوانی
3291. گل حسن ولد حبیبالرحمان، مسکونه بازخیل، خیاط، اخوانی
3291. محمدحسن ولد آدمخان، مسکونه بگرامی، اخوانی
3292. محمدرسول ولد جوره قابل، مسکونه اندخوی، معلم، اخوانی
3293. عبدالمنان ولد غالم حیدر، مسکونه پنجشیر، مستخدم خارجی، اخوانی
3294. شاه محمد ولد محمد خلیل، مسکونه پنجشیر، آشپز، اخوانی
3295. عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست
3296. محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مایوییست
3297. داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قرهباغ، بیکار، مایوییست
3298. فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
3299. محمدعزیز ولد حفیظاهلل مسکونه پغمان، معلم، مایوییست
3311. عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مایوییست
3311. غالم صفدر ولد غالم حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مایوییست
3312. عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
3313. مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مایوییست
3314. خواجه ولد غالم حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست ضد انقالب
3315. عبدهللا ولد غالم حیدر، کارمند، مایوییست
3316. محمدظفر ولد غالم حیدر، مدیر قطعه 21 غند محافظ، مایوییست
3317. محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مایوییستPage 74 of 107
3318. عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه بدخشان، متقاعد، سکتاریست
3319. مهرعلی ولد مرادعلی، مسکونه تایمنی، تکسی ران، اخوانی
3311. عطاخان ولد خوایندم، مسکونه بهسود، خادیم مسجد، خمینست
3311. فیض الدین ولد فیض هللا، مسکونه تخار، مامور، سکتاریست
3312. عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه بدخشان، مامور وزارت تجارت، سکتاریست
3313. محمدشاه ولد سیدابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل کابل، سکتاریست
3314. حضرت جان ولد آغا جان، اشرار
3315. هللا باز ولد میرزا میر، مسکونه رودات، اشرار
3316. عالم ولد عبدالطیف، مسکونه تکانه، نانوا، اشرار
3317. عبدالطیف ولد شاهین، مسکونه نقاش، بیکار، اشرار
3318. زینالدین ولد امیرالدین، مسکونه تکانه، اشرار
3319. لعل محمد ولد حاجی گل محمد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
3321. دادمحمد ولد باز محمد، مسکونه میدان، اشرار
3321. تورگل ولد تازه گل، مسکونه تکانه، حمال، اشرار
3322. عینالدین ولد خیرالدین، دوا فروش، سکتاریست
3323. نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
3324. احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
3325. عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مایوییست
3326. نجباهلل ولد سیدمال، مسکونه ننگرهار، مامور اصالحات ارضی، افغان ملت
3327. جمال ناصر ولد سعادت، مسکونه چهارقلعه وزیرآباد، اخوانی
3328. میرعبدالکریم ولد میرعبدالرحیم، مسکونه قلعه فتحاهلل، متعلم، اخوانی
3329. شاولی ولد ذکری، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی
3331. محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مایوییست
کابل- افغانستان، مورخ 1231/3/21
3331. آغا محمد ولد محمدمهدی، مسکونه قلعه شهاده، کهنه فروش، اخوانی
3332. میرجالل ولد شینده، مسکونه ننگرهار، اخوانی
3333. احمدشاه ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل فاکولته زراعت، اخوانی
3334. محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
3335. عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مایوییست
3336. غالمسخی ولد حاجی مسافرشاه، مسکونه کارته سخی، خمینست
3337. جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست
3338. سیدخان ولد خرم، مسکونه پنجشیر، اشرار
3339. میرزاخان ولد بهرام خان، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اشرار
3341. سیدغالم رحمان ولد سید غالم ایشان، مسکونه پروان، مدیر متقاعد، اخوانی
3341. مال کتوری ولد محمد رضا، مسکونه بگرام، بیکار، اخوانی
3342. محمدسرور ولد سیدجان، مسکونه کوه صوفی بگرام، بیکار، اخوانی
3343. شعیب ولد غالم حیدر، مسکونه کلکان،دریور، اخوانی
3344. خان علی ولد علی جمعه، مسکونه دایزنگی، بیکار، خمینست
3345. محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست
3346. عبدالسالم ولد محمد عمر، مسکونه تاشقرغان، غریبکار، اشرار
3347. سفرعلی ولد جمعه خان، مسکونه نیمروز، اشرار
3348. غالم دستگیر ولد شاه محمد، مسکونه وردک، مامور، اشرار
3349. علی اصغر ولد سخیداد، مسکونه میدان، کارگر فابریکه پلچرخی، خمینست
3351. ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه سازی،
مایوییست
3351. شریکاهلل ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خانهسازی، مایوییست
3352. محمدناصر ولد دین محمد، مسکونه دهقابل، چلک فروش، خمینست
3353. محمدعلی ولد محمد اکرم، مسکونه پشتونستان، جاسوس پاکستانی
3354. عبدالواحد ولد عبدالملک، جاسوس پاکستانPage 75 of 107
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/1
3355. فضل سبحان ولد الف بیک، مسکونه پروان، متعلم، اخوانی
3356. محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مایوییست
3357. شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3358. عبدالصمد ولد عبدهللا، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3359. عبدالستار ولد غالم رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3361. عبدالسالم ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست
3361. اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست
3362. عزیزهللا ولد امیناهلل، مسکونه کندز، محصل، پخش کننده شب نامه
3363. عبدالوکیل ولد خدابخش، مسکونه پروان، مامور اصالحات، پخش کننده شب نامه
3364. سفرمحمد ولد محمد اسحق، مسکونه کندز، میوهفروش، پخش کننده شبنامه
3365. عنایتاهلل ولد اسالمالدین، مسکونه کندز، مامور ترویج، پخش کننده شبنامه
3366. محمدظاهر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، مامور بانک، پخش کننده شبنامه
3367. قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، رادیوساز، پخش کننده شب نامه
3368. محمدهللا ولد جمعه خان، مسکونه مزار، رادیوساز، پخش کننده شبنامه
3369. فیروزالدین ولد میرزانجمالدین، مسکونه خان آباد، معلم، تبلیغ ضد دولت
3371. سیداحمد ولد حاجی الجورد، مسکونه خان آباد، تبلیغ ضد دولت
3371. محمد رازق ولد محمد رضا، مسکونه خان آباد، عریضه نویس، تبلیغ ضد دولت
3372. نورعلی ولد دولت، مسکونه خان آباد، محصل تخارستان، اخوانی
3373. ملنگ مشهور به عبدالبصر ولد سلیمان، مسکونه خان آباد، اخوانی
3374. مالغالم ولد مختار، مسکونه کندز، مال امام، اخوانی
3375. حاجی سیدغالم ولد وزیر، مسکونه کندز، اخوانی
3376. محمدعیسی ولد شمسالدین، مسکونه کندز، زمیندار، اشرار
3377. نعمتاهلل ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار، کاتب تعلیم و تربیه، پخش کننده
شبنامه
3378. عبدالمقیم ولد آدینه محمد، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده شبنامه
3379. غالم محمد ولد غالم قادر، مسکونه فرخار، معلم، پخشکننده شبنامه
3381. عبدالرقیب ولد مال رجب، مسکونه نورستان، معلم، اشرار
3381. روشن ولد هللا بردی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3382. مال عسکر ولد احمدجان، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3383. گلستان ولد شاولی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3384. عبدالغفار ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، اشرار
3385. نصرهللا ولد نصیرخان، مسکونه علینگار لغمان، زمیندار، اشرار
3386. پاینده محمد ولد محمدشریف، مسکونه تالقان، معلم، اشرار
3387. شمساهلل ولد عبدالرحیم، مسکونه پل علم، زمیندار، اخوانی
3388. محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست
3389. استاندار ولد جمدار، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3391. بازمحمد ولد حاجی عبدالمحمد، مسکونه قلعه زال، معلم، اشرار
3391. خان وزیر ولد میرزاگل، مسکونه پکتیا، معاون اداری افغان ترکایی، اشرار
3392. محمدعیسی ولد محمد عمر، مسکونه نوآباد، میکانیک، اخوانی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/3
3393. محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، مایوییست
3394. مالمحمد ولد دادمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
3395. حمیدهللا ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3396. برهاناهلل ولد حفیظاهلل، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست
3397. محمد امین ولد محمد ملنگ، مسکونه عالوالدین، متعلم، اخوانی
3398. حمایتاهلل ولد عنایتاهلل، مسکونه مزارشریف، متعلم، اخوانی
3399. گالب خان ولد ولی محمد مسکونه پکتیا، مامور اطالعات و کلتور، اخوانی
3411. رازق داد ولد حاجی گل داد، مسکونه غالم علی بگرام، مامور، اخوانی
3411. نادر ولد محمدیوسف، مسکونه ارزگان، مامور شهرنو، اشرارPage 76 of 107
3412. عوض ولد رستم، مسکونه بهسود، مال کودکستان، اشرار
3413. منور ولد حاجی وزیرگل، مسکونه برکی برک، اشرار
3414. محمد کبیر ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، راننده، اشرار
3415. محمدعوض ولد غالم رسول، مسکونه پل سوخته، اشرار
3416. حاجی محمدنادر ولد لعل محمد، مسکونه قلعه زمان خان، دکاندار، اخوانی
3417. بادام گل ولد غالم محمد، مسکونه شش درک، اخوانی
3418. نصرهللا ولد پیاوالدین، مسکونه قالچه، اخوانی
3419. محمدعمر ولد گآلجان، مسکونه خیرخانه، بیکار، اخوانی
3411. محمد رفیق ولد گل خان، مسکونه شاه شهید، اخوانی
3411. حاجی عبدالرسول ولد عبدالقادر، مسکونه وزیراکبرخان، ساعت فروش، اخوانی
3412. سلطان محمد ولد سیدکرام، مسکونه ننگرهار، معلم، اخوانی
3413. ولی محمد ولد خان محمد، مسکونه دشت برچی، نجار، خمینست
3414. خان محمد ولد شیرمحمد، مسکونه دشت برچی، زمیندار، خمینست
3415. عوض ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، خیاط، خمینست
3416. محمد نادر ولد محمد یعقوب، مسکونه دشت برچی، کارمند سینمای کابل،
خمینست
3417. حاجی عید محمد ولد شیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، قالین فروش، اخوانی
3418. بستان ولد سلطان علی، مسکونه چنداول، پرزه فروش، خمینست
3419. محمد یاسین ولد حاجی محمد، مسکونه سرخ پارسا، معلم، خمینست
3421. سیالنی ولد جیالنی، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
3421. غالم حضرت ولد جانان، مسکونه سیدآباد، زمیندار، اشرار
3422. محمداکبر ولد میرحیدر، مسکونه سیدخیل سید آباد، زمیندار، اشرار
3423. نجمالدین ولد عالوالدین، مسکونه سید آباد، زمیندار، اشرار
3424. عبدالقادر ولد عبدالخالق، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اشرار
کابل- افغانستان – مورخ1231/2/2
3425. محمدعلی ولد حزب علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
3426. محمدنعیم ولد غالم سخی، مسکون کلکان، زمیندار، اخوانی
3427. حبیبالرحمان ولد عبدالرحمان، مامور شرکت قند بغالن، اخوانی
3428. عبدالمجید ولد خدای رحیم، مسکونه بغالن، مامور، اخوانی
3429. شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست
3431. نورمحمد ولد محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
3431. محمداعظم ولد محمدغوث، مسکونه بگرام، دکاندار، اخوانی
3432. احمدزی ولد هاشم خان، مسکونه وردک، اخوانی
3433. اولیا ولد روشان، مسکونه وردک، اشرار
3434. کمینی ولد عبدالغفور، مسکونه وردک، اشرار
3435. ذکیم ولد عبدالکریم، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
3436. جهانگیر ولد ضمیر، مسکونه گلنگار، زمیندار، اشرار
3437. مولوی بسماهلل ولد عبدهللا، مسکونه لغمان، مالی مسجد، اخوانی
3438. محمدصیفی ولد محمد رسول، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
3439. محمدحلیم ولد مهرالدین، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
3441. محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست
3441. محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست
3442. عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان،
مایوییست
3443. عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه،
مایوییست
3444. محفوظ ولد یعقوب، مسکونه دشت برچی، افراد قطعه 777، اشرار
3445. لیال ولد محمدیاسین، مسکونه سالنگ، اخوانی
3446. گل محمد ولد عبداالحد، مسکونه سالنگ، اخوانی
3447. جان آقا ولد حضرت شاه، مسکونه میربچه کوت، پولیس بگرام، اخوانیPage 77 of 107
3448. عبدالرسول ولد گل احمد، مسکونه پل علم، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3449. صاحب شاه ولد دوران شاه، مسکونه خوگیانی، اخوانی
3451. پیرمحمد ولد رحیم داد، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه،
اخوانی
3451. محمدانور ولد اختر محمد، مسکونه چهاردهی، اخوانی
3452. عبدالرووف ولد محمد هاشم، مسکونه ناحیه سوم کابل، مامور ریاست سرکها،
اخوانی
3453. غالم ایشان ولد غالم قادر، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه،
اخوانی
3454. غالم حیدر ولد غالم محیالدین، مسکونه غزنی، مامور سرک، اخوانی
3455. نورمحمد ولد درمحمد، مسکونه چهاردهی، آمر ریاست ملی بس، اخوانی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/1
3456. محمد حیدر ولد غالم نبی، مسکونه بامیان، خمینست
3457. محمددین ولد عبدهللا، مسکونه میدان، زمیندار، خمینست
3458. مولوی عبدالرحمان ولد رجب علی، اخوانی
3459. محمدغنی ولد غالم محیالدین، مامور ریاست سرکها، اخوانی
3461. غیاث الدین ولد دین محمد، دریم ساتمن اطفاییه کابل، اخوانی
3461. باخترگل ولد حیدر، مسکونه خوست، اخوانی
3462. شیخ یعقوب ولد شیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3463. عبدالولی ولد شیخ یعقوب، مسکونه شینکی، اشرار
3464. عبدالهادی ولد بسماهلل، مسکونه شینکی، اشرار
3465. عبدالشافع ولد بسماهلل، مسکونه شینکی، اشرار
3466. یارمحمد ولد لعلی، مسکونه شینکی، اشرار
3467. سیفاهلل ولد محمدهللا، مسکونه شینکی، اشرار
3468. هللا میر ولد محمد، مسکونه شینکی، اشرار
3469. محمدزی ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3471. عبدالقیوم ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3471. عبدالعزیز ولد هللا میر، مسکونه شینکی، اشرار
3472. عبدالقهار ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3473. سراج ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
3474. آقا محمد ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
3475. …..ولد خان محمد، مسکونه شینکی، اشرار
3476. بازمحمد ولد گل خان، مسکونه شینکی، اشرار
3477. بهلول ولد وکیل، مسکونه شینکی، اشرار
3478. ظاهر ولد پیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3479. محمدشفیع ولد محمد فاروق، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3481. عزیزمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3481. فقیرمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3482. میرعبدالمجید ولد عبدالوحید، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3483. میرزا محمد ولد گالب شاه، مسکونه بهسود، اشرار
3484. محمدظاهر ولد محمدطاهر، مسکونه جلریز، اشرار
3485. گلباز ولد اکبرخان، مسکونه جلریز، اشرار
3486. احمد حسین ولد ظفرعلی، مسکونه کابل، اشرار
3487. الماس ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، اشرار
3488. محمد عارف ولد محمدنبی، اشرار
3489. محمد رضا ولد محمدحسن، مسکونه سنگالخ، اشرار
3491. میرزامحمد ولد شامحمد، اشرار
3491. سیدمنهاجالدین ولد ویسالدین، اشرار
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/2Page 78 of 107
3492. دادو ولد ذلفقار، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3493. عمرخان ولد شیرخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3494. سید احمد ولد حشمتاهلل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3495. نواب ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3496. عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3497. علم خان ولد جالدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3498. رازمحمد ولد پادشاه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3499. اماناهلل ولد عبدالمنان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3511. فتح محمد ولد نظیر گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3511. نظرمحمد ولد سید شاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3512. فتحخان ولد شیرجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3513. اختر محمد ولد سیداحمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3514. کریم خان ولد ری، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3515. نورمحمد ولد سیدشاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3516. کری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3517. حاجی محمد ایوب ولد محمدحیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3518. تاج محمد ولد محباهلل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3519. غالم حسین ولد عامل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3511. محمدکاظم ولد سیدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3511. قربان ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3512. گالب ولد احمدجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3513. عبدالمجید ولد جالدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3514. شیرعلی ولد… مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3515. پهلوان ولد… مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3516. غالمعلی ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3517. رجب علی ولد غالم حیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3518. محمدسرور ولد محمد تاجیم، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرارPage 79 of 107
3519. جان محمد ولد خان محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3521. حاجی زانگل ولد محمد گل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3521. محمدحسن ولد حاجی زانگل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3522. شیرگل ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3523. محمدصادق ولد حبیباهلل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3524. سورگل ولد شینوار، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3525. محمد پذیر ولد عمر، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3526. پادشاه ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3527. نورمحمد ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3528. مولوی نظر محمد ولد فضل محمد، مسکونه شالیزی، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3529. سید حبیب ولد سید امیرشاه، مسکونه پیرزاده، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3531. هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3531. علم جان ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3532. سید رحمان ولد حاجی دارا، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3533. محمد علی ولد غالم حسین، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3534. روزی خان ولد غفار، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3535. محمدنبی ولد خیرالدین، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3536. امیرخان ولد قطبخان، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3537. عبدالرزاق ولد عبدالحق، مسکونه نیازی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3538. میراحمد ولد میرمحمد، مسکونه رباط، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3539. تازه گل ولد نیک محمد، مسکونه رمک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3541. امیرگل ولد بارخان، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3541. محمدغنی ولد محمد فضل، مسکونه گیالن، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3542. نصرالدین ولد گالب الدین، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3543. غالم صنایع ولد خوشدل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3544. عبدالکریم ولد حاجی نوراجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرارPage 80 of 107
3545. میرآجان ولد حاجی نجیباهلل، مسکونه جالآلباد، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3546. عبدالقیوم ولد حاجی حبیباهلل، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای
مسلح بازداشت شده، اشرار
3547. محمدشاهد ولد حبیباهلل، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3548. نورهللا ولد حاجی خوجه محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح
بازداشت شده، اشرار
3549. محمدبرات ولد نورهللا، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3551. خیرگل ولد محمد بسماهلل، مسکونه مقر، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3551. بهلول ولد اسماعیل، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3552. گآلجان ولد صالح محمد، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3553. لعل محمد ولد عزیز هللا، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3554. هللا داد ولد خدایداد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3555. گل محمد ولد دوست محمد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3556. حبیباهلل ولد گل محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3557. محمد سرور ولد محمد عوض، مسکونه جیغتو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3558. عزیزهللا ولد وحیدخان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده،
اشرار
3559. گل رحمان ولد خان محمد، مسکونه میدان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3561. محمد ظریف ولد عبدالرحمان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت
شده، اشرار
3561. عوض علی ولد علی حسن، مسکونه بامیان، خمینست
3562. علی محمد ولد محمدحسن، خمینست
3563. علیجان ولد صفدر، مسکونه ناهور غزنی، خمینست
3564. رحمت ولد نیازمحمد، مسکونه تایمنی، زمیندار، خمینست
3565. انجنیر غالم سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مایوییست
3566. نثارعلی ولد احمدعلی، مسکونه عاشقان عارفان، غریبکار، خمینست
3567. ملک صالح ولد غالم محیالدین، مسکونه پروان، ملک، اخوانی
3568. غالم حبیب ولد عبدالکبیر، مسکونه میدان، سرمعلم، اشرار
3569. ضاوالدین ولد فخرالدین، مسکونه خیرخانه، متعلم، اخوانی
3571. سیدمیرزا ولد بابا خان، مسکونه کارته مامورین، بیکار، اخوانی
3571. رحیمداد ولد سخیداد، مسکونه سلطان خیل، راننده، اخوانی
3572. شیرپادشاه ولد الک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مایوییست ضد
انقالب
3573. محمد نسیم ولد حاجی محمد امین، مسکونه کلکان، بیکار، اخوانی
3574. حاجی یارجان ولد لعل محمد، مسکونه هودخیل، تیکه فروش، اخوانی
3575. محمدصابر ولد فضل ربی، مسکونه لوگر، سرمعلم مکتب، اخوانی
3576. شاه محمود ولد حجتاهلل، مسکونه وزیراکبرخان، اخوانی
3577. عبدالقاسیم ولد گالنور، مسکونه خیرخانه، دگروال متقاعد افغان ملت
3578. عبدالغفور ولد عبدالرحمان، مسکونه شاه شهید، دکاندار، افغان ملت
3579. غالم جان ولد نیاز محمد، مسکونه ده عربها، افغان ملتPage 81 of 107
3581. محمدابراهیم ولد جان، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی
3581. قمرالدین ولد ابراهیم، مسکونه لغمان، مالامام، اخوانی
3582. عوض ولد غالم حسین، مسکونه وردک، قرطاسیه فروش، اخوانی
3583. قریباهلل ولد امیناهلل، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی
3584. محمدشاه ولد بابه قل، مسکونه مزار، مدیر اطالعات و کلتور، اخوانی
3585. امیناهلل ولد سید محمد، مسکونه کابل، آهنگر، خمینست
3586. عبدالحسین ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، خمینست
3587. عبدالحمید ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، بیکار، خمینست
3588. میرافغان ولد محمدهاشیم، مسکونه بهسود، غریبکار، خمنیست
3589. عبدالرووف ولد غالم محمد، مسکونه بهسود، عکاس، خمنیست
3591. حسن علی ولد حیدرعلی، مسکونه غزنی، اشرار
3591. سیداکبرشاه ولد سیدنادرشاه، مسکونه بهسود، خمینست
3592. اخترمحمد ولد سید محمد، مسکونه لوگر، متعلم، اخوانی
3593. عبدهللا ولد میرافغان، مسکونه کابل، مالک همایون هوتل، اخوانی
3594. محمدفاضل ولد عبدهللا، مسکونه پنجشیر، طالبالعلم، اخوانی
3595. شاه محمدحسن ولد سید موسی، مسکونه بهسود، ترکاری فروش، خمینست
3596. ظفراحمد ولد فضل مسعود، مسکونه کنر، معلم، اخوانی
3597. علیخان ولد سمع خان، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3598. عبدالوکیل ولد عبدالمجید، مسکونه کاپیسا، غریبکار، اخوانی
3599. سیدجان ولد عبدالغنی، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3611. عبدالحمید ولد عزیزخان، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی
3611. محمدعلی ولد باغعلی، مسکونه جلریز، دکاندار، اخوانی
3612. محمد ظریف ولد سید شاه حسین، مسکونه میدان، آب فروش، اخوانی
3613. عبدالعزیز ولد عبداالحد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی
3614. ضیاهللا ولد احمدگل، مسکونه لوگر، محصل دارالعلوم، اخوانی
3615. حلیم ولد سیفور، مسکونه پاکستان، اخوانی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/13
3616. عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مایوییست
3617. نورهللا ولد حبیباهلل، مسکونه پنجیشر، دوهم بریدمن، سکتاریست
3618. جان محمد ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، سکتاریست
3619. محمدنادر ولد لنگرخان، مسکونه پروان، متقاعد، سکتاریست
3611. عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست
3611. سیداماناهلل ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مایوییست
3612. محمد نوروز ولد خدای نظر، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی
3613. عبدالقدیر ولد محمدعمران، مسکونه چهاردهی، عضو جرایم اخالقی، افغان ملت
3614. غالم سرور ولد عبدالحمید، مسکونه کارته پروان، اخوانی
3615. فریدون ولد غالم سرور، مسکونه کارته پروان، پیاده دواخانه، اخوانی
3616. ظهیرالدین ولد غالم مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست ضدانقالب
3617. محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد انقالب
3618. غالم محمد ولد غالم مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست
3619. هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خدایداد غزنی، اخوانی
3621. لمر ولد میرور، مسکونه غزنی، اشرار
3621. غالم حبیب ولد غالم سرور، مسکونه شاه جوی، اشرار
3622. عمر ولد رستم، اشرار
3623. معروف ولد محمد کریم، اشرار
3624. حاجی عزیز ولد محمدهاشیم، اشرار
3625. سیقل ولد محمد شریف، مسکونه شاه جوی، اشرار
3626. محمد اسماعیل ولد غالم دستگیر، اشرار
3627. آقامحمد ولد جان محمد، اشرارPage 82 of 107
3628. خدایداد ولد محمدنبی، اشرار
3629. سیدجان ولد لودین، مسکونه قریه بازمحمد، اخوانی
3631. داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مایوییست
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/12
3631. غالم رسول ولد علی حسین، مسکونه کابل، کهنه فروش، اشرار
3632. عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست
3633. محمدعلی ولد خدای رحیم، مسکونه ارزگان، بیکار، اشرار
3634. گل محمد ولد ثمرگل، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
3635. محمدگل ولد عبدالسمع، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
3636. ظریف ولد نایب، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
3637. خادیم ولد بختیاری، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
3638. عوض ولد محمدعلی، مسکونه گذرگاه، خمینست
3639. شیرآقا ولد خان بابا، مسکونه پلچرخی، زمیندار، اخوانی
3641. عبداالحد ولد خیال محمد، مسکونه کندهار، دکاندار، اخوانی
3641. یوسف علی ولد محمدعلی، مسکونه اکبرخان مینه، خمینست
3642. محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست
3643. قربان ولد موسی، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینست
3644. عبدالرحیم ولد امیرمحمد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3645. نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مایوییست
3646. میرآجان ولد عبدهللا، مسکونه پروان، زمیندار، مایوییست
3647. اخترمنیر ولد محمدخان، مساعد سارنوالی قندهار، اخوانی
3648. محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست
3649. عینالدین ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، دکاندار، اشرار
3651. محمدسالم ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، اشرار
3651. نورگل ولد درانی، مسکونه پکتیا، چوب فروش، اخوانی
3652. جمعه خان ولد شربت خان، مامور ریاست مرافعه، اخوانی
3653. سلطان محمد ولد میا محمد، مسکونه لغمان، مامور مخابرات، اخوانی
3654. ناظر ولد حسین علی، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
3655. غالم محمد ولد غالم محیالدین، مسکونه پروان، زارع، اخوانی
3656. جمعه خان ولد شیرخان، مسکونه ناهور غزنی، زمیندار، خمینست
3657. حسینداد ولد کلبی حسین، کارمند وزارت زراعت، خمینست
3658. فضل حسین ولد عبدالحسین، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
3659. دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست
3661. زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست
3661. عوض ولد عبدالحسین، مسکونه ورث، زمیندار، خمینست
3662. حیاتاهلل ولد حکیماهلل، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست
3663. میرعبدالواسع ولد میرعبدالحکیم، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3664. بابو ولد میراحمد، مسکونه لشکرگاه، زمیندار، اخوانی
3665. عبدالحمید ولد عبدالحکیم، مسکونه کابل، محصل وترنری، اخوانی، پخش کننده
شبنامه
3666. محمدقسیم ولد محمد قاسم، مسکونه لشکرگاه، متعلم، اخوانی، پخش کننده
شبنامه
3667. حسین جان ولد غالم علی، مسکونه سنگالخ، راننده، اخوانی
3668. جمااللدین ولد سراجالدین، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
3669. حبیباهلل ولد عبدهللا، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
3671. کمال ولد محمدگل، مسکونه گرشگ، طالبالعلم، اخوانی
3671. غالم دستگیر ولد دین محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور تانک، خمینست
3672. رستم ولد جبار، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3673. محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
3674. گالب ولد خوازک، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانیPage 83 of 107
3675. عزیزهللا ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3676. عظیماهلل ولد صاحبخان، مسکونه لوگر، اخوانی
3677. توکل ولد عبدالستار، مسکونه کنر، دریم بریدمن، اخوانی
3678. محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مایوییست
3679. محمدحسن ولد قربان محمد، مسکونه بدخشان، مامور ترانسپورت، سکتاریست
3681. فخرالدین ولد علی محمد، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اخوانی
3681. عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
3682. شمشیر ولد پیرمحمد، مسکونه ننگرهار، معاون اصالحات ارضی، افغان ملت
3683. مومن خان ولد جمعه خان، مسکونه ننگرهار، اخوانی
3684. محمدصادق ولد رجب علی، دکاندار، مسکونه مزارشریف، اخوانی
3685. بخت جمال ولد سیرجان، مسکونه وردک، ساتمن، اخوانی
3686. عبدالکریم ولد کالن، مسکونه کابل، محصل، اخوانی
3687. امیرمحمد ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، داکتر البراتوار، اخوانی
3688. محمدعلی خان ولد محمد اکرم، پاکستانی، اخوانی، جاسوس
3689. مولوی محمدعمر ولد محمدنظر، مسکونه نجراب، اخوانی
3691. اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مایوییست
3691. میرویس ولد عبدالولی، پخش شبنامه، متعلم، اخوانی
3692. اسد ولد حفیظ هللا، مسکونه مکروریان، پخش شب نامه، اخوانی
3693. داوود امید ولد غالم علی امید، مسکونه مکروریان، فارغ دوازده، پخش شب
نامه، اخوانی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/12
3694. ناصرعلی ولد خیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
3695. حاجی محمدجمعه ولد محمد داد، مسکونه جبارخیل، زمیندار، اخوانی
3696. محمدگل ولد محمد، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
3697. سالوخان ولد یعقوب خان، مسکونه لغمان، اخوانی
3698. سفر محمد ولد قربان، مسکونه نوآباد دهمزنگ، گلکار، خمینست
3699. رستم ولد علی احمد، مسکونه نوآباد دهمزنگ، خمینست
3711. عیسیخان ولد محمد سرور، مسکونه وردک، خمینست
3711. رمضان ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، مالزم مکتب، خمینست
3712. محمد اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه جمال مینه، خمینست
3713. یزدان بخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، مالزم، خمینست
3714. رمضان ولد خداداد، مسکونه بهسود، بیکار، خمینست
3715. میرزاحسین ولد آغاحسین، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینست
3716. عیدمحمد ولد محمد، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
3717. عوض ولد حیدر، مسکونه بهسود، گل کار، خمینست
3718. امام علی ولد قربان، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
3719. ابراهیم ولد سفرمحمد، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
3711. عیدمحمد ولد قربان علی، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
3711. محمدانور ولد علی احمد، مسکونه بهسود، آشپز، خمینست
3712. محمدهاشم ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، سقاب، خمینست
3713. امیربخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
3714. آقاحسین ولد الف حسین، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
3715. محمدصدیق ولد گل جان، مسکونه میدان، مامور وزارت ترانسپورت، اخوانی
3716. محمد حکیم ولد نور محمد، مسکونه دایمرداد، دکاندار، خمینست
3717. میرحسین ولد میرحسن، مسکونه جای رییس دهمزنگ، خمینست
3718. رمضان ولد یعقوب، مسکونه خوشحال مینه، قصاب، خمینست
3719. عبدالرووف ولد محمدهاشم، مسکونه جاغوری، متعلم، خمینست
3721. عبدالرحیم ولد محمد هاشم، مسکونه جاغوری، خمینست
3721. عبدالکریم ولد محمد عوض، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپست، خمینستPage 84 of 107
3722. غالم محمد ولد گل محمد، مسکونه قره باغ غزنی، تایپست وزارت عدلیه،
خمینست
3723. غالم قادر ولد علی محمد، مسکونه قره باغزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3724. عبدالحمید ولد علیجان، مسکونه غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3725. اختر محمد ولد داکتر، اخوانی
3726. غفورگل ولد گل سمی، کاتب مکتب هوتکی، اخوانی
3727. عبدالرحمان ولد فتح محمد، مسکونه پروان، ساتمن اکادمی پروان، اخوانی
3728. عبدالباری ولد محمد غوث، مسکونه ارزگان، اخوانی
3729. محمداسماعیل ولد دولت خان، مسکونه پروان، دریم بردمل قوای پنج، اخوانی
3731. گل احمد ولد نور محمد، مسکونه وردک، دوهم بردمن، اخوانی
3731. خداداد ولد دولت محمد، مسکونه بدخشان، مامور مخابرات، اخوانی
3732. محمدقسیم ولد شفیع، مسکونه کابل، اخوانی
3733. عبدالواحد ولد محمداعظم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
3734. عبدالناصر ولد عبدالمتین، مسکونه هودخیل، اخوانی
3735. دولت محمد ولد محمد یعقوب، مسکونه کندهار، اخوانی
3736. گل افضل ولد عبدالرشید، دوهم بردمن غند تعلیمی، اخوانی
3737. انورحسین ولد شیرحسین، مالک دواخانه، اخوانی
3738. محمدوارث ولد محمد عمر، دوهم بردمن قوای 88، مسکونه زابل، اخوانی
3739. انوری ولد محمدجان، مسکونه پکتیا، تورن وزارت تامینات، اخوانی
3741. محمد موال ولد عزیزهللا، مسکونه پروان، اخوانی
3741. سیدمحمود ولد سید احمدعلی، مسکونه مقر، اشرار
3742. محمدصابر ولد نور محمد، مسکونه لوگر، اخوانی
3743. محمداسماعیل ولد فراموز، مسکونه لوگر، اخوانی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/12
3744. گل محمد ولد سلطان محمد، مسکونه لوگر، مالامام، اخوانی
3745. سیدنورالدین ولد سید نادرشاه، مسکونه کابل، تاجر، اخوانی
3746. دولت نظر ولد پیرنظر، مسکونه درواز، فارغ لیسه پامیر، سکتاریست
3747. سید خواجه ولد غالم حیدر، مسکونه مزارشریف، محصل شرعیات، اخوانی
3748. محمدشاه ولد سلیمان، معلم لیسه چرخ لوگر، اخوانی
3749. محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی،
مایوییست
3751. سیدحاتم ولد محمد، مسکونه ننگرهار، دریم بردمن بگرامی
3751. شیرجان ولد رستم، افراد غند تعلیمی ارتباط باالحصار
3752. عبدالرشید ولد عبدالمجید، تورن ریاست لوجیستیک ارتباط باالحصار
3753. عبدی ولد چاری، مسکونه کندز، افراد قوای پانزده، ارتباط باالحصار
3754. بهلول ولد خیرمحمد، مسکونه لوگر، دریم بردمن میدان بگرام، ارتباط
باالحصار
3755. میرعلم ولد نصرت، مسکونه پروان، محصل تخنیک، ارتباط باالحصار
3756. موسی، افراد قطعه ده انجنیری، ارتباط باالحصار
3757. خان جان، مسکونه ننگرهار، مامور خانه سازی، افغان ملت
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/31
3758. شرفالدین ولد سراجالدین، مسکونه دره مامور بگرام، اخوانی
3759. انارگل ولد شیرهللا، مسکونه میدان، سرای دار، اخوانی
3761. محمد اصغر ولد محمد رسول، مسکونه جبل سراج، متعلم صنف دهم، اخوانی
3761. محمد حلیم ولد محمود، مسکونه چاریکار، مفتش مجادله مالریا، اخوانی
3762. محمد عمر ولد محمدحسین، مسکونه خم زرگر کوهستان، معلم، اخوانی
3763. قربان ولد حسین داد، مسکونه دایزنگی بامیان، غریبکار، خمینست
3764. سیفاهلل ولد نوراحمد، مسکونه لوگر، اخوانی
3765. محمدامین ولد محمدجان، مسکونه چاردهی، دریم ساتمن، اخوانیPage 85 of 107
3766. اسدهللا ولد محمدایوب، مسکونه کلوله پشته، دریم ساتمن، اخوانی
3767. محمد کریم ولد محمد یعقوب، مسکونه مزارشریف، کاتب، اخوانی
3768. محمداکبر ولد غالم محیالدین، مسکونه مزارشریف، کارگر کود برق مزارشریف،
اخوانی
3769. محمدعثمان ولد محمد حسین، سارنمن آمر قوماندانی بلخ، اخوانی
3771. احمدرشاد ولد غالمعلی، مسکونه مزارشریف، مامور محاسبه شهرداری بلخ،
اخوانی
3771. رحمت گل ولد آیین خان، مسکونه مزارشریف، کارمند، اخوانی
3772. ضرباهلل ولد امامالدین، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
3773. مال آدم خان ولد عظیم خان، مسکونه تخار، امام مسجد، اخوانی
3774. حاجی محمدگل ولد مال احمد، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
3775. احمدشاه ولد یارمحمد، مسکونه باجور، اخوانی
3776. عبدالعلی ولد کمال، مسکونه مزار، بیکار، اخوانی
3777. بغاوالدین ولد بازمحمد، مسکونه زابل، زمیندار، اخوانی
3778. محمدطاهر ولد تراباز، مسکونه تخار، اخوانی
3779. امان هللا ولد عبدالجبار، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
3781. سید عبدهللا ولد سید بابه، مسکونه فرخار، زمیندار، اخوانی
3781. سید عبدهللا ولد سید بابا، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
3782. خواجه احمد ولد احمد مجید، مسکونه کلکان، معلم، اخوانی
3783. موسی ولد صوفی، مسکونه غزنی، اخوانی
3784. تازه میر ولد نازک میر، مسکونه کندز، اخوانی
3785. عبدالعلی ولد عبدالغنی، مسکونه کندهار، مامور مسکونی کندهار، اخوانی
3786. مولوی شب قدر ولد میا محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
3787. محمد موسی ولد باقر، مسکونه لعل سرجنگل، زمیندار، اخوانی
3788. غالم حسین ولد یارمحمد، چوپ فروش دشت برچی، اخوانی
3789. محمدعوض ولد نیک محمد، مسکونه بهسود، ولدنگار، اخوانی
3791. جان محمد ولد قربان، مسکونه پخته فروشی، اخوانی
3791. سیدمحمد ولد محمد عیسی، مسکونه کهنه خمار، کهنه فروش، اخوانی
3792. شیرآقا ولد قلندر، مسکونه علیشنگ لغمان، اخوانی
3793. گل نبی ولد تاج محمد، مسکونه میربچه کوت، متعلم، اخوانی
3794. حاجی محمد انور ولد سرور، مسکونه حصه دوم خیرخانه، اخوانی
3795. جان آغا ولد خیرمحمد، مسکونه میر بچه کوت، اخوانی
3796. غالم حسین ولد محمدجان، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینست
3797. محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه قرهباغ، اخوانی
3798. علی جمعه ولد محمدحسن، مسکونه بامیان، خمینی
3799. نور محمد ولد روز محمد، مسکونه میدان، لیموفروش، خمینی
3811. عبدالکبیر ولد عبدالحمید، مسکونه استالف، متعلم، خمینی
3811. قمرالدین ولد عبدالرسول، مسکونه کابل، تایپست وزارت عدلیه، خمینی
3812. خدایداد ولد تاج محمد، مسکونه جمال مینه، تکه فروش، خمینی
3813. سیدمحمدحسن کریمی ولد سید محمد رضا، مسکونه شاه شهید، بیکار، خمینی
3814. سیدعلی و سید محمد رضا، مسکونه کابل، فارغ دانشگاه، خمینی
3815. ضامن حسن ولد میرزاشاه، سترنجی فروش، خمینی
3816. غالم سخی ولد حاجی علم، مسکونه کابل، خمینی
3817. عبدهللا ولد قربان، تیکه فروش، خمینی
3818. سیدمحمدجمعه ولد سیدصفدر، تایپست وزارت تعلیمات عالی، مسکونه غزنی،
خمینی
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/33
3819. محمدحسن ولد عبدالولی، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3811. جبارخیل ولد امرالدین، کوچی، اشرار
3811. اصل خان ولد امیرخان، کوچی، اشرارPage 86 of 107
3812. موسی ولد علی احمد، مسکونه بامیان، اشرار
3813. حاجی سخی داد ولد شیراحمد، مسکونه بهسود، اشرار
3814. نصرهللا ولد اسدهللا، اشرار
3815. تورگل ولد عبدالمجید، مسکونه وردک، مال امام، اشرار
3816. ظریف ولد فضل الدین، مسکونه میدان، اشرار
3817. میران ولد محمد شعیب، مسکونه میدان، اشرار
3818. میرزاحسین ولد بیک نظر، مسکونه ناحیه سوم، اشرار
3819. سیداحمدعلی ولد سید حبیباهلل، بیکار، اشرار
3821. میراکبر ولد میرغالم حسین، متعلم صنف دوازده، اشرار
3821. عوض علی ولد رمضان، متعلم صنف ده، اشرار
3822. امیرمحمد ولد شیرمحمد، خباز، خمینی
3823. محمدعیسی ولد محمدکریم، دکاندار، خمینی
3824. ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مایوییست
3825. عزیزهللا ولد حفیظ هللا، مسکونه پغمان، مایوییست
3826. اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست
3827. عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست
3828. شاولی ولد عنایت هللا، مسکونه کابل، مایوییست
3829. عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست
3831. عبدالودود ولد ولی محمد، مسکونه قریه نورزایی، اخوانی
3831. عبدالغنی ولد عبدالمجید، مسکونه گذر اکرم جان پروان، اخوانی
3832. عبدالبصیر ولد سیدمراد، مسکونه ولسوالی نهرین، اخوانی
3833. شاه محمد ولد میرزامحمد، اخوانی
3834. تاج گل ولد حاجی بدگ خان، مسکونه تخار، اخوانی
3835. عبدالحفیظ ولد دادخان، مسکونه بغالن، ضدانقالب
3836. عبدالوهاب ولد حیدر، مسکونه قلعه قاضی، شیریخ فروش، خمینی
3837. دارابولد خدمت گر وزیرا باد خادم مسجد محمدیه، خمینی
3838. حسین بخش ولد محمد کریم،مسکونه وزیر آباد، سگریت فروش، خمینی
3839. محمد کریم ولد غالم حسین، مسکونه وزیرآباد، پاکت ساز، خمینی
3841. فقیرحسین ولد قنبرعلی، مسکونه وزیرآباد، کارگر شرکت پالستیک، خمینی
3841. عبدالحمید ولد محمد اسماعیل، مسکونه وزیرآباد، خیاط، خمینی
3842. محمدعلی ولد میرزاحسین، مسکونه وزیر آباد، پیاده پشتنی تجارتی بانک،
خمینی
3843. صالح ولد غالم حسین، خمینی
3844. اسماعیل ولد رضا بخش، مسکونه بامیان، خیاط، خمینی
3845. سلطان ولد حسن، مسکونه وزیر آباد، شاگرد خیاط، خمینی
3846. محمد آصف ولد محمد جعفر، مسکونه وزیر آباد، میوه فروش، خمینی
3847. جان علی ولد سید آل، مسکونه وزیر آباد، کهنه فروش، خمینی
3848. غالم نبی ولد موسی، مسکونه وزیر آباد، کارگر شهرداری، خمینی
3849. حیدر ولد غالم حیدر، مسکونه کارته پروان، بیکار، خمینی
3851. درویش ولد سحرگل، مسکونه پشتونستان، اخوانی
3851. شیرین ولد رسول، مسکونه شهرآرا، مامور اکادمی علوم، اخوانی
3852. لعل سعید ولد زرور، مسکونه پشتونستان، تجار میوه، اخوانی
3853. شمس الدین ولد سید حکیم، مسکونه تخار، محصل صنف دوازده، دارالمعلمین
تخار، اخوانی
3854. محمد ابراهیم ولد عبدالواحد، مسکونه، تخار، معلم، سکتاریست
3855. کوالخان ولد غازی مژگان، کاتب مدرسه ابوحنیفه، اخوانی
3856. عبدالباطین ولد عبدالواحد، مسکونه کریم داد نرخ، زمیندار، اخوانی
3857. امیرجان ولد آزاد خان، چوپان کوچی، اشرار
3858. محمدشاه ولد رنگین، چوپان کوچی، اشرار
3859. محمدیوسف ولد عبدالغفور، غریبکار، اشرارPage 87 of 107
3861. عبدالتواب ولد عبدالغفور، مسکونه تنگی، اشرار
3861. الجمیر ولد جالدخان، مسکونه سید آباد، چوپان، اشرار
3862. حبیب رحمان ولد عبدالحمید، معلم، اشرار
3863. شایسته گل ولد جاخان، چوپان کوچی، اشرار
کابل- افغانستان – مورخ1231/3/33
3864. جمعه خان ولد حشمتاهلل خان، مسکونه بدخشان، دریم بردمن، اخوانی
3865. محمدشاه ولد سراج الدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3866. زمرالدین ولد قمرالدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3867. محمد عمر ولد محمد رحیم، مسکونه پروان، محصل طب، اخوانی
3868. عطامحمد ولد آقا محمد، مسکونه گردیز، زمیندار، اشرار
3869. نعمتاهلل ولد شاه محمد، مسکونه گردیز، زمین دار، اشرار
3871. محمدخان ولد احمدخان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3871. حلیم خان ولد نیازمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3872. غالم دستگیر ولد فقیر، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3873. شیرجان ولد سیدجان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3874. غالم سخی ولد هللا داد، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3875. علیاور ولد خدایداد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3876. نادر ولد غالم نبی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3877. عبدالحمید ولد محمدطاهر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3878. عبدالحسین ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3879. حسین علی ولد نورعلی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3881. محمدظاهر ولد جان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3881. نوروز ولد غالم رضا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3882. غالم نبی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3883. برات ولد قنبر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3884. جان علی ولد خان محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3885. اسماعیل ولد محمدهللا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3886. حبیباهلل ولد عبدالعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3887. محمد کریم ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3888. میرآجان ولد حسامالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3889. دین محمد ولد غالم سخی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3891. عبدالقادر ولد محمد افضل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3891. عبدالمومند ولد غالم علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3892. محمدجان ولد لعل میر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3893. شایسته ولد بهاول، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3894. عیسی خان ولد محمد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3895. محمد ابراهیم ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3896. سید کریم ولد حاجی بهاوالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3897. حاجی محمد ولد امیر محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3898. محمدصافی ولد غالم شاه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3899. عزیز ولد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3911. حضرت گل ولد خدای نور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3911. عبدالعلیم ولد مال عبدالکریم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3912. دوست محمد ولد اخترگل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3913. محمدظاهر ولد بستان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3914. عطا ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3915. شیراحمد ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3916. علی محمد ولد ضامن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3917. جمعه خان ولد محمد انور، مسکونه غزنی، کمک به اشرارPage 88 of 107
3918. غالم حسین ولد ایوب، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3919. عین علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3911. سلیمان علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3911. خانان ولد…، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3912. علی حسین ولد محمد حکیم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3913. خان محمد ولد عبداالحد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3914. بیرم ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3915. غالم محس ولد غالم محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3916. وکیل ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3917. محمد نور ولد بهایی جان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3918. خان گل ولد خواجه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3919. محمدهاشم ولد ابوبیک، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3921. شایسته خان ولد حاجی مومن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3921. رکابالدین ولد معراجالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3922. غالم دستگیر ولد زنگی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3923. سلطان جان ولد بصیر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3924. شهاب الدین ولد برکت، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3925. حاجی عبدالهی ولد حاجی غالم محیالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3926. حاجی عبدالحکیم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3927. عبدالقیوم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3928. غالم گوهر ولد محمدجان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
کابل- افغانستان – مورخ 1231/3/32
3929. گل اکبر ولد محمد یعقوب، مسکونه تگاب، متعلم صنف 12 دارالعلوم، اخوانی
3931. سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مایوییست
3931. رجب علی ولد بشیر محمد، میخانیک وزارت مخابرات، خمینی
3932. محمد امین ولد محمدحسین، مسکونه بهسود، بیکار، خمینی
3933. شیخ موسی ولد علی رضا، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
3934. حسین علی ولد محمد حسن، مسکونه بامیان، شاگرد خیاط، خمینی
3935. محمد زبیر ولد ضیاگل، مسکونه ننگرهار، متعلم 12 دارالعلوم، اشرار
3936. عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مایوییست
3937. عبدالرحمان ولد عبدالحسین، راننده، خمینی
3938. خالقداد ولد سخی داد، مسکونه پل سرخ، شاگرد خیاط، خمینی
3939. مالامین ولد فیضالرحمان، مسکونه دشت برچی، مال امام، خمینی
3941. عبدالمجید ولد محمد هاشم، مسکونه پروان، کارگر شرکت، خمینی
3941. امیرهمزه ولد گل حسین، مسکونه بت خاک، ضد انقالب
3942. گل نبی ولد حاجی نازک میر، مسکونه قلعه فتحاهلل، تجار، اخوانی
3943. آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتحاهلل، مایوییست
3944. محمدعمر ولد بهرام، مسکونه محمدآغه، معلم نسوان رحمان بابا، اخوانی
3945. محمد کریم ولد داور، مسکونه خواجه بولک، اخوانی
3946. خدایداد ولد غالم رضا، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3947. میرحیدر ولد شاه حیدر، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3948. احمدگل ولد بازگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3949. احمدگل ولد یارگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3951. محمدشریف ولد میرزا، مسکونه لوگر، اخوانی
3951. شیراب ولد احمدشاه، مسکونه وردک، معلم لیسه خواجه مسافر، اخوانی
3952. غالم حسین ولد سلطان محمد، مسکونه پکتیا، اخوانی
3953. محمدهاشم ولد مال دین محمد، مسکونه پکتیا، اشرار
3954. محبوب خان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار
3955. دلدارخان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، اشرارPage 89 of 107
3956. بهادرخان ولد شینکی، مسکونه پکتیا، اشرار
3957. نواب ولد محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3958. خالق داد ولد عبدهللا، مسکونه پکتیا، اشرار
3959. نیک محمد ولد محمد گل، مسکونه پکتیا، اشرار
3961. نوازخان ولد فیض محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3961. رنگین ولد محمد یونس خان، مسکونه پکتیا، اشرار
3962. نظر محمد ولد ظفرخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3963. نیازی ولد سید غفور، مسکونه پکتیا، اشرار
3964. جمعه داد ولد عبدهللا، مسکونه پکتیا، اشرار
3965. حاجی مال محمد ولد محمد، مسکونه ولسوالی تیوره، اشرارا
3966. محمدیاسین ولد محمدعمر، مسکونه تیوره، اخوانی
3967. حاجی محمداسحق ولد افضل، مسکونه تیوره، اخوانی
3968. عبدالقدوس ولد حاجی عبدالرسول، مسکون تیوره، اخوانی
3969. عبدالقدیر ولد حاجی عبدالرسول، مسکونه تیوره، اخوانی
3971. غالم سرور ولد عبدالرحمان، مسکونه بهار دره، اخوانی
3971. محمد لعل ولد عبدالرحمان، مسکونه تیوره، اخوانی
3972. عبداالحد ولد عبدالحمید، مسکونه تیوره، اشرار
3973. عبدالرحیم ولد محمد، اشرار
3974. غالم غوث ولد محمود، مسکونه تیوره، اشرار
3975. خان علی ولد مراد علی، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینی
3976. شربت خان ولد سلطان محمد، کوچی، اشرار
3977. کمکی ولد ختک، کوچی، اشرار
3978. محمد قسیم ولد محمد دل، مسکونه پغمان، اشرار
3979. دواجان ولد میراکبر، کوچی، اشرار
3981. فضل کریم ولد حاجی خان کوچی، اشرار
3981. شیخ چمن عارفی ولد محمد یوسف، مسکونه دشت برچی، بیکار، خمینی
3982. محمدهللا ولد عبدالحمید، مسکونه هودخیل، اخوانی
3983. حاجی تحصیلدار ولد حاجی ملتان، مسکونه نوآباد ده افغانان، اخوانی
3984. مال نجیباهلل ولد عبداالحد، مسکونه غور، اشرار
3985. مال سید رسول ولد عثمان، مسکونه غور، اشرار
کابل- افغانستان – مورخ 1231/2/1
3986. غالم جیالنی ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، مامور تشکیالت وزارت دفاع خلق،
اخوانی
3987. عبدالباقی ولد محمدی، مسکونه فیضآباد، عضو دادگاه هرات، اخوانی
3988. عبدالحکیم ولد عبدالعلی، مسکونه کابل، خیاط، اخوانی
3989. قیامالدین ولد عبدال، مسکونه تگاب والیت پروان، مامور، اخوانی
3991. جان علی ولد احمد علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3991. حاجی علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3992. غالم رسول ولد صفدر، مسکونه بهسود، راننده، خمینی
3993. نعمتاهلل ولد صفتاهلل، مسکونه لوگر، داکتر، مایوییست
3994. احمدعلی ولد دیدارعلی، مسکونه کابل، کارگر مسلخ
3995. عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست
3996. میرغالمحیدر ولد میرعبدالصمد، مسکونه قلعه غیبی، اخوانی
3997. علیجان ولد احمدشاه، مسکونه غزنی، دوکاندار، اخوانی
3998. ارباب سخیداد ولد غالمحسین، مسکونه دانه غوری، بیکار، اخوانی
3999. محمدعیسی ولد علیاحمد، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.