کشتار های سازمان "اگسا" افشا اسامی نزدیک به پنج هزار قربانی

قسمت پنجم : لیست قربانیان جنایات جنگی افغانستان 


4111. 
علیخان ولد محمدشاه، مسکونه لوگر، مامور سارنتون، اخوانی
4111. محمدسخی ولد عبدالرسول، مسکونه بدخشان، اخوانی
4112. عبدالوکیل ولد سیدجان، مسکونه لوگر، صاحب منصب هوایی بگرام، اخوانیPage 90 of 107
4113. سنگ ولد میراعظم، مسکونه هلمند، ساتنمن سارندوی، اخوانی
4114. عبدالخالق ولد رمضان، کارگر فابریکه نمک، مسکونه کوتهسنگی، اخوانی
4115. کتابجان ولد آرین، مسکونه میدان، بیکار، اخوانی
4116. محمدعرب ولد سرافراز، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
4117. شاهحسین ولد میرحسین، مسکونه سرخپارسا، زمیندار، اشرار
4118. رحمتگل ولد سرافراز، مسکونه کوهدامن، زمیندار
4119. خیالیگل ولد سلطانمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار
4111. عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
4111. محمداسلم ولد محمدزبیر، مسکونه جرم بدخشان، معلم لیسه بلخ، اخوانی
4112. غالمرسول ولد سکندر، مسکونه پنجشیر پروان، اشرار
4113. غالمنبی ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، خوردضابط، به تاریخ 88 به پاکستان
فرار نموده بود
4114. لعلمحمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، مائوئیست
4115. حبیبالرحمان ولد عبداللهخان، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4116. نصرهللا ولد خوشدل، مسکونه میرهخیل کاپیسا، زمیندار، همکار اشرار
4117. محمدحسین ولد محمدظفر، مسکونه کاپیسا، متعلم صنف دوازده، اشرار
4118. امیناهلل ولد عبدالمحمود، کاپیسا، زمیندار، اخوانی، اشرار
4119. ملوک ولد محمدعلی، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4121. مجاور ولد عبدالرشید، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4121. سیدهاشم ولد همتخان، مسکونه لیدرخیل، کاپیسا، زمیندار، اشرار
4122. داورشاه ولد نادرشاه، مسکونه جالوخیل، متعلم لیسه غازی، اشرار
4123. زلمی ولد غمی، مسکونه جالوخیل، معلم، اشرار
4124. شهزاد ولد عبدالخلیل، )؟(، زمیندار، اخوانی
4125. مولوی محمدهاشم ولد محمدحسنخان، مسکونه ادی، اشرار
4126. حاجی محمدامین ولد محمدامیر، مسکونه گری کاپیسا، اشرار
4127. عبدالمنان ولد عبدالخلیل، مسکونه کاپیسا، مالک موتر، اشرار
4128. عبادهللا ولد شریفاهلل، مسکونه معیاخیل کاپیسا، دوکاندار، اخوانی
4129. مختار ولد ملک محمدعمر، مسکونه ادیزمری، معلم از کندز، اخوانی
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/3
4131. عبدالرحیم ولد محمدرحیم، مسکونه پروان، جگرن هوایی بگرام، توطئه 12 اسد
58
4131. محمدظاهر ولد محمدعزیز، مسکونه اندر، توطئه 12 اسد 58
4132. میرافضل ولد میرمحمود، مسکونه استالف، دریم بریدمن، توطئه 12 اسد 58
4133. گلروز ولد فیروز، مسکونه میربچهکوت، دریم بریدمن، توطئه 12 اسد 58
4134. سیداحساناهلل ولد سیدجالل، مسکونه خوست، جگرن بگرام، توطئه 12 اسد 58
4135. نثاراحمد ولد شجاع، مسکونه محمدآغه، دوهم بریدمن، تعمیرات، توطئه 12
اسد 58
4136. میرعلی احمد ولد میرغضنفر، چنداول، مامور منتظر وزارت مالیه، توطئه 12
اسد 58
4137. محمدولی ولد فقیرحسین، مسکونه کابل، لیسانس ادبیات، توطئه 12 اسد 58
4138. عبدالحی ولد عبدالطیف، مسکونه روستاق، تورن پیلوت خواجه رواش، توطئه 12
اسد 58
4139. عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، توطئه 12 اسد
58
4141. محمدایوب ولد لعلمحمد، مسکونه پکتیا، جگرن هوایی بگرام، توطئه 12 اسد
58
4141. حاجی سیدغالم نبی ولد غالمعلی، مسکونه دهدانا، ویرینگکار گروپ چریکها،
توطئه 12 اسد 58
4142. محمداکبر ولد محمدمعصوم، مسکونه قندهار، انجنیر، توطئه 12 اسد 58
4143. محمداسماعیل ولد سلطانعلی، مسکونه میدان، مستری، توطئه 12 اسد 58Page 91 of 107
4144. امیرمحمد ولد محمدشفیع، مسکونه ده نو کوتهسنگی، سرمعلم، توطئه 12 اسد
58
4145. محمداشرف ولد محمدشفیع، ده نو کوته سنگی، توطئه 12 اسد 58
4146. میرمحمد فاروغ ولد محمدصدیق، مسکونه هرات، اهل خبره وزارت، توطئه 12
اسد 58
4147. عبدالحلیم ولد محمدکریم، مسکونه قرهباغ کابل، جگرن فرقه 7، توطئه 12
اسد 58
4148. حضرت محمد ولد محمدخان، مسکونه ننگرها، دریم بریدمن، پوسته خانه، توطئه
58 اسد 12
4149. کریماهلل ولد رحیماهلل، دریور رییس کارگر، پنجشیر، توطئه 12 اسد 58
4151. عبدالوهاب ولد حبیباهلل، مسکونه شیرپور، معاون احسان بس ترانسپورت، توطئه
58 اسد 12
4151. حاجی عزیزهللا ولد غالمحسین، مسکونه بیبی محرو، مستری، توطئه 12 اسد 58
4152. دینمحمد ولد فضالحمد، مسکونه قلعه فتحاهلل، مستری در شهر نو، توطئه 12 اسد
58
4153. عبدالرازق ولد خیرمحمد، عضو سارنوالی والیت کابل، مسکونه خانآباد، توطئه
58 اسد 12
4154. عاشقاهلل ولد فیضاهلل، متعلم لیسه، مسکونه میدان، توطئه 12 اسد 58
4155. غالمرضا ولد غالم محمد، مسکونه هرات، فعال قلعه فتح هللا، مستری، توطئه 12
اسد 58
4156. حاجی محمدرسول، ولد غالم رسول، مسکونه کابل، دریور، توطئه 12 اسد 58
4157. گالحمد ولد حاجی یارگل، رییس احسان بس ترانسپورت، توطئه 12 اسد 58
4158. عزیزگل ولد حاجی یارگل، مامور رادیوتلویزیون، مسکونه کاریز میر، اخوانی
4159. عبدالسالم ولد میرزامحمد، کارمند اردو، کابل، اخوانی
4161. عطامحمد ولد محمدکبیر، مسکونه ناحیه 2 کابل، لومری بریدمن، بگرام،
اخوانی
4161. حاجت میر ولد محمدکبیر، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اشرار
4162. عینالدین ولد محمدخان، مسکونه پروان، محصل غوند تعلیمی، اخوانی
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/13
4163. عبدالحنان ولد عبدالحلیم، مسکونه شاه شهید، مامور وزارت فواید عامه،
اخوانی
4164. نجیباهلل ولد نصیرهللا، مسکونه کمالخیل محمدآغه، مامور ملی بس، اخوانی
4165. عبدالحسین ولد سلطانمحمد، مسکونه جمال مینه، خیاط، توطئه باالحصار
4166. سیدعلی محمد ولد سیدامیرشاه، مسکونه ناحیه 12، دریور، اخوانی
4167. غالم نقشبند ولد غالمرضا، مسکونه خیرخانه مینه، دریور اتحادیه کارگری،
اخوانی
4168. محمد مومن ولد جمعهخان، مسکونه تایمنی، دکاندار، اخوانی
4169. نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعال بیکار، مائوئیست
4171. سید حقیقشاه ولد سیدکبیر، مسکونه پل سوخته، قبال دریور، فعال خباز،
اخوانی
4171. محمداجان ولد محمدعزیز، مسکونه حصه اول خیرخانه، اخوانی
4172. محمدقاسم ولد محمدعظیم، مسکونه مزارشریف، مامور مراقبت قضایی عدلی،
اخوانی
4173. علیاصغر ولد رستمعلی، مسکونه حصه اول خیرخانه، مامور کود کیمیاوی، عضو
کمیته نجات ملی
4174. عبدالکریم ولد رستمعلی، مسکونه خیرخانه، مامور شرکت کود کیمیاوی، عضو
کمیته نجات ملی
4175. میرزاسعید ولد سیدعباس، مسکونه سنگالخ، کلینر، اخوانی
4176. سیداحمدشاه ولد میراحمد، مسکونه کهنهخمار، زمیندار، اخوانی
4177. سیدداوود ولد علیاکبر، مسکونه سرخپارسا، ماشینکار، اشرار
4178. سیدشاه ولد شاهعلیاکبر، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، اشرارPage 92 of 107
4179. سیدناصر ولد علی اکبر،مسکونه چنداول، شاگرد خباز، اشرار
4181. حسنشاه ولد حسین شاه، مسکونه مرادخانی، حمال، اشرار
4181. سردارمحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
4182. علی محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
4183. سمکنی ولد سدوخان، مسکونه لوگر، بیکار، اشرار
4184. محمدیعقوب ولد اکرام، مسکونه جوزجان، زمیندار، اخونی
4185. محمدعظیم ولد محمدی، جوزجان، زمیندار، اشرار
4186. محمدقسیم ولد محمدشفیع، مسکونه کابل، مامور مخابرات، اشرار
4187. سیدنصرهللا ولد سید عبدهللا، مسکونه کابل، کارمند رادیوتلویزیون، توطئه 5 اسد
58
4188. محمدداوود ولد عبدالوهاب، مسکونه ننگرهار، معلم اکادمی سارندوی، توطئه
باالحصار
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/12
4189. نقیباحمد ولد جیالنی، مسکونه غزنی، خیاط، همکاری با اشرار
4191. عبدالقوی ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، به اشرار راپور را میرساند
4191. کریم ولد نظر، اشرار
4192. عبدالسمیع ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، کمک با اشرار راپور منطقه
را به اشرار میرساند
4193. یارمحمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، چوکیدار، کمک به اشرار
4194. بنگل ولد کندک، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
4195. سیدحضرت ولد محمداکرم، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
4196. عبدالرحمان ولد عبدالبصیر، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
4197. فضلمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
4198. محمدغوث ولد محمدعوض، مسکونه جیغتو غزنی، زمیندار، کمک به اشرار
4199. رحمتاهلل ولد شاولی، مسکونه غزنی، اشرار
4111. سخیداد ولد عبدالعزیز، مسکونه تخار، اشرار
4111. محمدغنی ولد محمدعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
4112. خواجه محمد ولد جان محمد، مسکونه غزنی، اشرار
4113. کریمخان ولد عبدهللا جان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4114. اسماعیل ولد میرجان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4115. عبدالمنان ولد غالمحیدر، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4116. فضل احمد ولد احمدشاه، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4117. مرتضی ولد خدادوست، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4118. محمدکریم ولد امیناهلل، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4119. گالحمد ولد رحمتاهلل، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4111. محمد ابراهیم ولد اخترمحمد، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4111. روزی خان ولد شادیجویان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4112. اللهمحمد ولد روزمحمد، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
4113. محمدرفیق ولد دادگل، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
4114. اخترمحمد ولد عبدالستار، کشاورز، پکتیا، کمک به اشرار
4115. محمدکریم ولد دادگل، دوکاندار، پکتیا، کمک به اشرار
4116. محمدجان ولد گل حبیب، سرباز، بگرام، کمک به اشرار
4117. احمد ولد سراجالدین، سرباز، مسکونه بگرام، از غوند فرار کرده کمک به
اشرار
4118. غالم فاروق ولد عبدالرزاق، مسکونه بگرام، فرار از غوند کمک به اشرار
4119. سید حیاتاهلل ولد خانعلی، دوکاندار، مسکونه غزنی، با اشرار کمک کرده
4121. سید عبادهللا ولد سید خانعلی، مسکونه غزنی، مامور سارندوی، کمک با اشرار
4121. نصرالدین ولد سراجالدین، مسکونه غزنی، مامور اشرار
4122. صاحبخان ولد عبدالرحمان، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4123. خوازگ ولد طوطی، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرارPage 93 of 107
4124. محمدیوسف ولد محمدایوب، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4125. فرهاد ولد جالد، مسکونه غزنی، عسکر اشرار
4126. فتح خان ولد شیرمحمد، مسکونه قندهار، عضو گروه افندی
4127. غالم جیالنی ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، کمک به اشرار
4128. کریم ولد عبدهللا، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
4129. عبدهللا جان ولد غالم جان، کلینر، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده
است
4131. محمدعظیم ولد جمعهخان، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
4131. محمدجان ولد شکرهللا، نجار، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
4132. عبدالرازق ولد عبدالقیوم، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
4133. حاجی الفخان ولد جالدخان، مسکونه سیدآباد، دریور، کمک به اشرار
4134. محمدغنی ولد محمدنبی، کشاورز، مسکونه غزنی، راپور به اشرار
4135. امان هللا ولد ارسالن، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
4136. سورگل ولد لعل گل، مسکونه وردک، اشرار
4137. سورگل ولد جان، گلیمباف، کمک به اشرار
4138. شاهزاده ولد خانزاده، کشاورز، مسکونه پل اعلم، کمک به اشرار
4139. ببرک ولد مستو، مسکونه وردک، کمک به اشرار
4141. حبیباهلل ولد تراباز، سماوارچی، مسکونه وردک، کمک به اشرار
4141. شیرمحمد ولد کمااللدین، رنگمال، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4142. محمدزمان ولد امیدخان دریور انکشاف دهات، مسکونه پنجشیر، کمک به اشرار
4143. عبدالعزیز ولد کریمداد، ساکن فراه )پنجشیر(، اشرار پنجشیر
4144. محمدصدیق ولد محمدرسول، مسکونه تلکان پنجشیر، اشرار پنجشیر
4145. غالم دستگیر ولد محمدرحیم، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
4146. اسدهللا جیگتورن متقاعد، قوماندان جبهه سالنگ، اشرار پنجشیر
4147. محمدمعصوم ولد محمدجان، عضو برجسته اخوانی، اشرار پنجشیر
4148. امرالدین ولد نادرخان، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
4149. حشمتاهلل ولد محمدیاسین، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار
پنجشیر
4151. محمدیوسف ولد محمداعلم، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه ننگرهار،
اشرار پنجشیر
4151. محمدصادق ولد محمدکاظم، دریم بریدمن، ریاست خدمات تخنیکی، میدان، اشرار
پنجشیر
4152. امیرمحمد ولد نورمحمد، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار
پنجشیر
4153. عبدالظاهر ولد الفخان، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه پروان، اشرار
پنجشیر
4154. عبدالحی ولد محمود، مسکونه سیدآباد، اشرار پنجشیر
4155. محمدایوب ولد زوهر، مسکونه سیدآباد، کارمند شفاخانه چهارصدبستر، اشرار
پنجشیر
4156. عبدالحق ولد عبدالحی، پیلوت غوند 316 قندهار، مسکونه چک وردک، اشرار
پنجشیر
4157. گالحمد ولد محمد، مسکونه کنر، اشرار پنجشیر
4158. صاحب خان ولد احمدخان، جکتورن خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4159. غازی میرجان ولد محمدقاسم، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار پنجشیر
4161. احمد ولد عبدالغفور، متعلم صنف دوازده ابوحنیفه، اشرار پنجشیر
4161. حاتم بیگ ولد نصیربیگ، تایپیست، بدخشان، اشرار پنجشیر
4162. سیدبالل ولد سیدجعفر، معلم، طالقان، اشرار پنجشیر
4163. عبدالرشید ولد عبدهللا، معلم، بدخشان، اشرار پنجشیر
4164. مولوی عالوالدین ولد خالدین، مالامام مسجد اتفاق خیرخانه، اشرار پنجشیر
4165. نصرهللا ولد عبدالمنان، لمری بریدمن، کوماندوی قول اردوی قندهار، مسکونه
غزنی، اشرار پنجشیرPage 94 of 107
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/12
4166. غالم قادر ولد غالمعلی، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4167. عزیزخان ولد محمدخان، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4168. نورخان ولد محمدنعیم، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4169. نازنین بنت غالمعلی، پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4171. پیرمحمد ولد حاجی عبدالحمید، پنجشیر، مسکونه حصه اول، معاون مولوی متین
در پنجشیر
4171. عبدالحمید ولد عبدالباقی، پنجشیر، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
4172. محمدیوسف ولد امینالدین، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
4173. عبدالستار ولد محمدظریف، مسکونه پنجشیر، دریور ریاست اتحادیه کارگری،
اخوانی
4174. احمدشاه ولد صفدر، مسکونه قالی شاده، لیالمیفروش، خمینی
4175. عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4176. سلطانمحمد ولد محمداعظم، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4177. ولیجان ولد محمدایوب، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4178. عبدالشکور ولد امیرمحمد، مسکونه خیرخانه )پروان(، دریور، اخوانی
4179. محمدخان ولد بهاالدین، مسکونه عالوالدین، کارمند، اخوانی
4181. محمدایوب ولد مالجان، مسکونه لوگر، کارمند، اخوانی
4181. گالجان ولد گلجان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، اخوانی
4182. میرعتیقاهلل ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست
4183. براتعلی ولد عوضعلی، مسکونه غزنی، مامور وزارت مخابرات، ضدانقالب
4184. محمدابراهیم ولد عمران خان، مسکونه خیرخانه، دگروال مدیر تخنیک، به
ارتباط توطئه 14 اسد
4185. جمعهگل ولد سدوخان، مسکونه رحمان مینه، به ارتباط توطئه 14 اسد
4186. زیارتگل ولد آدمخان، زمیندار، مسکونه پیشاور پاکستان، کمک به اشرار
4187. محمدشریف ولد ذکریا، متعلم صنف 12 لیسه ذکرهللا شهید، اخوانی
4188. زیارتگل ولد عبدالرازق، معلم، میدان، اخوانی
4189. شاه محمود ولد ظریفخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4191. اماناهلل ولد طوطیخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4191. ظریفخان گل محمد، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4192. امیرجان ولد عبدالسمیع، مسکونه کاپیسا، مامور مجادله با مالریا، اخوانی
4193. محمدیاسین ولد بابه خان، مسکونه ولسوالی بگرام، عسکر غوند کوهی 13 کالت،
اخوانی
4194. خدایدوست ولد محمددوست، مسکونه کوهستان پروان، دوکاندار، اخوانی
4195. نجیباهلل عدیل ولد عبدالجلیل عدیل، معلم دارالمعلمین پروان، اخوانی
4196. محمدنعیم ولد محمداعظم، مسکونه کارته پروان، قاضی متقاعد، اخوانی
4197. عبدالمستان ولد عبدالحق، مسکونه باغ باال، محرر متقاعد، اخوانی
4198. فقیرملنگ ولد اکه، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
4199. سیدحسن ولد سید عبدالحسین، ننگرهار، اشرار
4211. معراجالدین ولد عبدالشکور، مسکونه عاشقان و عارفان، معلم، اخوانی
4211. محمدیاسین ولد محمدالدین، معلم، مسکون زرغون شهر، اشرار
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/11
4212. شاه محمد ولد شاه حسین، مسکونه غور، معلم، اشرار
4213. سیدمحمدعلی ولد سید اکبر، مسکونه غور، معلم، اشرار
4214. بابه خان ولد محمدحسین، مسکونه غور، مامور، اشرار
4215. غالمسخی ولد دلداد، مسکونه غور، مامور تعلیم تربیه، اشرار
4216. غالم قادر ولد محمد، مسکونه عالقهداری ساغر، مدیر در موستوفیت، اشرار
4217. ارباب عبدالستار ولد عبدی، مسکونه پسابند، زمیندار، اخوانی
4218. محمدعارف ولد غالم حیدر، مسکونه غور، مامور موستوفیت، اخوانیPage 95 of 107
4219. ارباب عبدالباقی ولد احمد، مسکونه پسابند، مالامام، اخوانی
4211. محمدعالوالدین ولد شیرمحمد، مسکونه پسابند، مالامام، اخوانی
4211. ارباب محمد ولد عبدالحق، مسکونه غور، مالامام، اشرار
4212. عبدالروف ولد حاجی محمداکبر، مسکونه غور، اشرار
4213. ولیاهلل ولد امیناهلل، محصل دارالمعلمین، مسکونه نجراب، اشرار
4214. فاروق ولد ابراهیم، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
4215. اسماعیل ولد فرامرز، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
4216. عبدالباقی ولد عبدهللا جان، کارگر، میدان، اشرار
4217. رحمتاهلل ولد خوشحال، کارگر، میدان، اشرار
4218. محمدصابر ولد سعادت، کارگر، لوگر، اشرار
4219. نصرهللا ولد موالداد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
4221. لونگ ولد نصرهللا، سرایدار، مسکونه میدان، اشرار
4221. محمدظاهر ولد موالداد، کارمند پیاده مخابرات، میدان شهر، اشرار
4222. داوودعلی ولد حبیباهلل، مسکونه قندهار، اشرار
4223. معصوم ولد شیخ، کارمد پیاده مخابرات، قندهار، اشرار
4224. محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، مائوئیست
4225. احمدجان ولد مال یحیی، مسکونه ننگرهار، وکیل مدافع، اخوانی
4226. سیداماناهلل ولد سید حبیباهلل، مسکونه مرادخانی چهاردهی، مامور، اخوانی
4227. محمداسلم ولد فقیرشاه، مسکونه پکتیا، ملنگ، اخوانی
4228. سیدتیمورشاه ولد مبارک شاه، مسکونه بدخشان، فعال دهدانا، متعلم، اخوانی
4229. بسماهلل ولد سید محمد، دریور، کابل، اخوانی
کابل افغانستان – مورخ 31/2/31
4231. عبدالظاهر ولد عبدالرزاق، مسکونه جمال مینه، محصل انجمن ورزش، اخوانی
4231. محمدنبی ولد عبدالخالق، معلم حبیبیه، مسکونه چهاردی، اخوانی
4232. خان دوران ولد محمدعمر، مسکونه قلعه کاشف، معلم لیسه حبیبیه، اخوانی
4233. عزیزهللا ولد محمدرحیم، مسکونه قلعه موسی، چهاردهی، معلم تربیوی نرسینگ،
اخوانی
4234. محمدمسعود ولد سردار محمد، مسکونه وردک، متعلم مکتب، اخوانی
4235. سید گل آقا ولد میرآقا، مسکونه وردک، مامور محکمه سارندوی، اخوانی
4236. سیدنعمتاهلل ولد سید عبدالخلیل، مسکونه وردک، مامور وزارت معدن، اخوانی
4237. عبدالغفار ولد شایسته، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
4238. هدایتاهلل ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، دوکاندار بازار امید، اخوانی
4239. حاجی امین ولد محمدجان، مسکونه وردک، تکسیران، اخوانی
4241. سردارمحمد ولد کمال الدین، مسکونه وردک، اخوانی
4241. عزتاهلل ولد عبدالجلیل، مسکونه کابل، کارگر در بگرام، اخوانی
4242. سیدابراهیم ولد سید اسدهللا، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4243. سید حسنعلی ولد سید حسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4244. سید عبدهللا ولد سید میرحسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4245. سیدهاشم ولد سید قاسم، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4246. روشن دل ولد رحیم دل، پغمان، دگرمن متقاعد، خمینی
4247. سید کریم ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، فعال چهاردهی، قطعه 191، خمینی
4248. غالمسخی ولد جمعهشاه، مسکونه کوهستان، بیکار، خمینی
4249. محمدانور ولد جلندر، مسکونه غزنی، خمینی
4251. گالب ولد عمرخان، مسکونه اندر والیت غزنی، بیکار، اشرار
4251. محمدعلی ولد عبداالحد، مسکونه اندر غزنی، اشرار
4252. تاج محمد ولد نجمالدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار
4253. محمداجان ولد مومی، مسکونه اندر غزنی، بیکار، اشرار
4254. ببرک ولد میاجان، اندر والیت غزنی، بیکار، اشرار
4255. عبیدهللا ولد علمگل، مسکونه قلعه واحد، رختفروش، اشرارPage 96 of 107
4256. محمدیونس ولد محمد صادق، مسکونه اندر والیت غزنی، اشرار
4257. محمدایوب ولد محمدعارف، مسکونه اندر والیت غزنی، اشرار
4258. جمعه خان ولد محمداکبر، مسکونه خروتی، زمیندار، اشرار
4259. فرید ولد حسن، فارغ پوهنحی ادبیات، مسکونه شهر نو، ضدانقالب
4261. محمدکبیر ولد عبدالحمید، مامور برق ریاست مرستون، مسکونه نجراب، اخوانی
4261. قدرتاهلل ولد فیض الحق، معلم، مسکونه میدان، اخوانی
4262. عنایتاهلل ولد امدجان، مسکونه برکی برک لوگر، بیکار، اخوانی
4263. محمدفاروق ولد محمدنور، معلم، کنر، اخوانی
4264. محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، مائوئیست
4265. شیرباز ولد گلباز، متعلم صنف 11، مسکونه تگاب، اخوانی
4266. عبدالولی ولد غالمنبی، معاون استخبارات 411بستر، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4267. عبدالحبیب ولد موالداد، استاد فاکلتی اقتصاد، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4268. غالمرسول ولد سبحان، رییس جنگالت زراعت، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4269. دوست محمد ولد حضرتخان، آمر سیاسی میدان هوایی، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4271. آقا گل ولد محمدایاض، رییس تجارت داخلی وزارت تجارت، توطئه 58/7/22
محکوم به اعدام
4271. عزیز بسام ولد محمدحسن، انجنیر فابریکه بگرامی، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4272. ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4273. ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4274. عوض ولد میراحمد، دوهم بریدمن، خانه خلق، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4275. لعل پادشاه ولد علم شاه، رییس بیحقی، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4276. عبدالفتاح ولد محمدایوب، مامور، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4277. عبدالسالم ولد محمددین، استاد پوهنحی ادبیات کابل، توطئه 58/7/22 محکوم
به اعدام
4278. احمدضیا ولد علی گوهر، بیکار، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4279. مال سیدجان، ولد عبدهللا، مالامام، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4281. عبدالقادر ولد فاروقشاه، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4281. سیفالدین ولد سیفاهلل، داکتر، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4282. محمدغفور ولد محمدحسین، مالامام، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4283. محمدکریم ولد محمدموسی، داکتر، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4284. محمدشاه ولد حمیدهللا، غریبکار، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4285. حاجی وکیل محمدغالم ولد میرغالم، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4286. سیدابراهیم ولد سیدمرتضی، محصل، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4287. محمدسرور ولد علیجمعه، دستفروش، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4288. محمدگل ولد امیرشاه، بیکار، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4289. جمعهخان ولد محمدجان، غریبکار، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4291. سپین گل ولد عصمتاهلل، مزدورکار، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4291. عبدالرحیم ولد سبحانی، رییس صندوق تعاونی، توطئه 58/7/22 محکوم به
اعدام
4292. ورکی ولد تیمورشاه، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4293. حیاتاهلل ولد محمدعمر، دریور، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4294. عبدالطیف ولد خانمحمد، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4295. نیک محمد ولد جان محمد، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
4296. میرزاجمعه ولد نوررحمان، دهقان، اشرار
4297. اصغر ولد عبدهللا، دهقان، اشرارPage 97 of 107
4298. محمداکرم ولد محمدشفیع، دهقان، اشرار
4299. مهتاب الدین ولد ظهورالدین، دهقان، اشرار
4311. عبدالسمیع ولد خیرمحمد، مامور گمرک کابل، ضدانقالب محکوم به اعدام
4311. میرحشمتاهلل ولد میراصغر، ضدانقالب، محکوم به اعدام
4312. محمدظریف ولد خدایداد، پاکستانی، جاسوس
4313. حمدیاهلل ولد محمدهللا، بیکار، ستمی
4314. اماناهلل ولد حبیباهلل، دهقان، ستمی
4315. قربانعلی ولد پیوندعلی، دستفروش، خمینی
4316. عبدالعلی ولد پیوندعلی، کشمشفروش مندوی کابل، خمینی
4317. سلطانحسین ولد شیرافگن، اتوکار لیالمی، خمینی
4318. محمدایوب ولد ناصرعلی، مزدورکار، خمینی
4319. عبدالفتاح ولد گلجان، دهقان، خمینی
4311. خادمحسین ولد محمدیعقوب، چوبفروش
4311. داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
4312. محمدامین ولد محمدعلی، دریور، اخوانی
4313. گلمیرزا ولد عباسخان، دریور، مسکونه کوهستان، اشرار
4314. غالم دستگیر ولد حبیباهلل، مالامام، اشرار
4315. محمدشفیع ولد محمدنعیم، مامور گمرک کابل، ضدانقالب
4316. عبدهللا ولد محمدرضا، محصل حربی پوهنحی، مسکونه لوی ولسوالی کتهواز،
اخوانی
4317. عبدهللا گل ولد محمدزبیر، محصل پوهنحی شرعیات، مسکونه واسآلباد، اخوانی
4318. محمدامین ولد شیرافغان، دهقان، قرهباغ، اخوانی
4319. عبدالظاهر ولد یحیی، مدیر ناحیه شاروالی هرات، مسکونه دند هرات، به
58/7/22 توطئه
4321. محمدهمایون ولد عبدالمحمد، محصل پوهنحی طب، مسکونه جمال مینه کابل،
افغان ملت
4321. محمدسمیع ولد خالقداد، محصل ساینس، مسکونه وردک، اخوانی
4322. محمدیونس ولد محمدسرور، دهقان، مسکونه جیغتو وردک، اشرار
4323. غالم جیالنی ولد جالدخان، دریم بریدمن، مسکونه میدان، اخوانی
4324. محمدکبیر ولد عمار، مسکونه ارگن، اخوانی
4325. جاهدولی ولد غالم محمد، فارغ صنف 12 مسکونه خوشحالخان مینه، اخوانی
4326. محمدسلیم ولد عبدالحلیم، مسکونه محمدآغه لوگر، خمینی
4327. گلمحمد ولد محمدجان، دوکاندار، مسکونه ایوبخان مینه، اخوانی
4328. عبدالحلیم ولد عبدالکریم، دانشجوی اقتصاد، پروان، اخوانی
4329. محمدحسین ولد میرزابرات، چوبفروش، مسکونه پروان، خمینی
4331. سورگل ولد نادر، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی
4331. عبدالبصیر ولد عبدالعزیز، متعلم صنف 12 حربی شونحی، سوربی، اخوانی
4332. انارگل ولد برکت، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
4333. عبدالمحمد حکیم ولد پادشاخان، مدیر مجله قوای هوایی، مسکونه شاه شهید،
توطئه 23 سنبله
4334. محمدعارف ولد میرعلم شاه، محصل شرعیات، مسکونه پروان، اخوانی
4335. عبدالحنان ولد شمیالدین، دگرمن متقاعد، مسکونه ناحیه 9 کابل، توطئه 11
اسد
کابل افغانستان – مورخ 1231/1/31
4336. ملنگ ولد محمدرحیم، مسکونه چاریکار، دوکاندار، اشرار
4337. باقر اصغر ولد محمدحسین، مسکونه وردک، بیکار، اشرار
4338. سفیع هللا ولد محمدسرور، مسکونه بگرام، مامور دافغانستان بانک، اخوانی
4339. محمدامین ولد محمدعلی، مسکونه پروان، دریور، اخوانی
4341. غالمحضرت ولد سنگین، مسکونه وردک، دهقان، اشرار
4341. گلوزیر ولد ایوب، مسکونه سیدآباد وردک، دریور، اشرارPage 98 of 107
4342. بسماهلل ولد شمس الدین، مسکونه نرخ میدان، دگرمن متقاعد، اشرار
4343. محمدکبیر ولد گلرسول، مسکونه ولسوالی سیدآباد، دهقان، اشرار
4344. عبدالحی ولد غالم نقشبند، مسکونه کلکان والیت کابل
4345. اللهداد ولد شریف، مسکونه بلخ، نرس شفاخانه، اخوانی
4346. عبدالغفور ولد شیردل، مسکونه نجراب، دهقان، اخوانی
4347. عبدالعلی ولد نظرمحمد، مسکونه هلمند، طالب علم، اخوانی
4348. زمری ولد عبدالرسول، مسکونه جلریز میدان، دوکاندار، اشرار
4349. محمدامیر ولد خادمحسین، مسکونه سرچشمه جلریز، اشرار
4351. شیرمحمد ولد گلمحمد، مسکونه جاجی، پکتیا، دریور
4351. نورالحق ولد محمد انور، مسکونه لغمان، مامور پشهبانی قندهار
4352. گلمحمد ولد محمدکبیر، مسکونه پکتیا، داکتر قوای 7 زرهدار
4353. عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه پکتیا،دوهم بریدمن قطعه 142 قول اردوی
پکتیا
4354. نورمحمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، قوای 7 زرهدار
4355. شکرهللا ولد میراصالح، مسکونه ننگرهار، داکتر
4356. غالم جیالنی ولد لعلمحمد، جکتورن آمر مالی فرقه 7
4357. محمدموسی ولد محمدیعقوب، مسکونه میدان، تورن فرقه7 غوند 45
4358. محمداکبر ولد محمدعطا، مسکونه شهر نو کابل، کارگر فابریکه
4359. غالم دستگیر ولد احمدجان، مسکونه جلریز میدان، دهقان
4361. عبدالکریم ولد غالم رسول، مسکونه پروان، محصل ادبیات
4361. عبدالطیف ولد عبدالعزیز، مسکونه پروان، محصل انجنیری
4362. محمود ولد رحمتاهلل، مسکونه پنجشیر پروان، کلینر
4363. محمدموسی ولد غالم جیالنی، مسکونه میدان، مامور توزیع کود کیمیاوری
4364. محمدسعید ولد عزتاهلل، مسکونه محمدآغه لوگر، دریور
4365. میرعرب ولد میرعلم، مسکونه کلکان، دهقان
4366. شیرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه ناحیه 21، مامور اداری گمرک
4367. نوررحمان ولد محمدظاهر، مسکونه جنگلک، دهقان
4368. علی محمد صدری ولد صدرالدین، مسکونه پروان، سرجراح اکادمی علوم طبی
4369. محمدهللا ولد ولیاهلل، مسکونه لغمان، وکیل مدافع
4371. محمداشرف ولد محمدیعقوب، مسکونه افشار، معلم تخنیکم کابل
4371. عبدالوهاب ولد عبدهللا، مسکونه سمنگان، معلم
4372. گل اعلم ولد اللهمیر، مسکونه چک، مامور مخابرات
4373. محمدیوسف ولد محمدعظیم، مسکونه لوگر، ضابط قول اردوی قندهار
4374. بسم هللا ولد گلستان، مسکونه پکتیا، مدیر شرکت سپینزر کندز
4375. محمدیار ولد عبدالقادر، مسکونه خانآباد، مدیر خدمات
4376. احمدعلی ولد محمدعلی، مسکونه کنرها، مامور سپینزر کندز
4377. ظفرخان ولد عبدالحلیم، مسکونه کندز، دهقان
4378. محمداعلم ولد رجب، مسکونه اندراب، دهقان
4379. نجیباهلل ولد حبیباهلل، مسکونه دهمزنگ، تخار
4381. محمداسلم ولد جمعهخان، مسکونه بهسود، تبنگفروش
4381. عبدالصمد ولد عبدالرشید، مسکونه جلریز میدان، دهقان
4382. محمدانور ولد محمدعمر، مسکونه شهر نو کابل، معاون شرکت کود کیمیاوی
کابل
4383. نوراحمد ولد عبدالقادر، مسکونه هرات، دریم بریدمن در فراشوت باالحصار
4384. عبدالحنان ولد شمس الدین، مسکونه غزنی، دگرمن متقاعد
4385. سیدمحسن مشهور به سیدجگرن ولد سید محمدحسین، مسکونه قالی شاده
4386. محمدنادر ولد عبدالعزیز، مسکونه دهمزنگ کابل، تورن فرقه 7
4387. غالم دستگیر ولد حبیباهلل، مسکونه امام صاحب
4388. عبدالمحمد ولد عزیزخان، مسکونه نجراب
4389. گل میرزا ولد عباس خان، مسکونه کوهستانPage 99 of 107
4391. شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه 5 کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان،
شعلهای
4391. عبدالرزاق ولد عبدالروف، مسکونه ولسوالی جباللسراج، معلم، اخگر
4392. انجنیر محمدانور ولد محمد عسکر، مسکونه والیت ارزگان، بیکار، اخگر
4393. محمدایوب ولد ناصرعلی، مسکونه ولسوالی جاغوری غزنی، اخگر
4394. داکتر محمدطاهر ولد سید علم، مسکونه چهل ستون، داکتر، اخگر
4395. نیاز محمد ولد پیرمحمد، مسکونه پکتیکا، رییس شرکت هوایی باختر، توطئه
58/7/22
4396. انجنیر محمدکالم ولد محمدامین، مسکونه تگاب پروان، استاد پوهنتون هوایی،
58/7/22 توطئه
4397. عبدالواسع ولد نیکمحمد، مسکونه چهارراهی انصاری، کابل، همکار جنایی
58/7/22 توطئه ،مرکزی
4398. سیدعلم ولد حمیدهللا، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، مائوئیست
4399. محمدانور ولد وزیرمحمد، بیکار، مسکونه غزنی، جاسوس
4411. رجبعلی ولد پیوندعلی، مسکونه چنداول، خالف حرکت اسالم
4411. حسن علی ولد نیک قدم، بیکار، مسکونه قالی شاده کابل، خمینی
4412. عبدالقدوس ولد عبدالکریم، کارگر، مسکونه نهرین، خمینی
4413. حاج عبدالعلی ولد پیوند علی، مسکونه قالی شاده کابل، خمینی
4414. قربانعلی ولد پیوند علی، مسکونه بهسود، دستفروش، خمینی
4415. خادمحسین ولد محمدیعقوب، مسکونه دایمرداد وردک، چوبفروش، خمینی
4416. سلطانحسین ولد شیرحسین، حصه اول بهسود، اتوکار لباس لیالمی، خمینی
4417. هدایتاهلل ولد محمداسماعیل، مسکونه دشت برچی، خشتمال، خمینی
4418. محمد عاشور ولد دادمال، مسکونه ولسوالی دایکندی ارزگان، آمر تحریرات
سارنوالی کابل، ضدانقالب
4419. عبدالحمید ولد حیدر، مسکونه حصه دوم خیرخانه مینه، مدیر تشریح و معاینه
گمرکات کابل، ضدانقالب
4411. محمدشفیع ولد محمدآصف، مسکونه کلوله پشته کابل، مامور تخلیه گمرک کابل،
ضدانقالب
4411. محمداجان ولد احمدجان، مسکونه چهارآسیاب دوم، بریدمن گارنیزون 99،
اخوانی
4412. خانولی ولد شاولی، مسکونه قرهباغ کابل، محصل انستیتوت اداره و منجمنت،
اخوانی
4413. محمدغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه قالی غیبی چهاردهی، طالبالعلم، اخوانی
4414. محمدیعقوب ولد رحمان بیگ، مسکونه پنجشیر، دوکاندار، اخوانی
4415. خالقداد ولد محیالدین، مسکونه پل علم لوگر، مالامام مسجد، اخوانی
4416. شرف الدین ولد سراجالدین، مسکونه پل علم لوگر، معلم لیسه کلنگار،
اخوانی
4417. عبدالرزاق ولد دادحق، مسکونه پروان، فارغ صنف 12 لیسه ابوحنیفه، اخوانی
4418. وزیرخان ولد موسیکلیم، مسکونه تارون شهر، اخوانی
4419. محمدعزیز ولد صالح محمد، مسکونه شهر نو کابل، مامور گمرک کابل، ضدانقالب
4421. سرزمین ولد دلبر، مسکونه الینگار لغمان، اخوانی
4421. محمد سرور ولد امیرداد، مسکونه ولسوالی پنجاب بامیان، غریبکار، اشرار
4422. عبدالفتاح ولد گل جان، مسکونه سیدآباد وردک، دهقان، اشرار
4423. میراحمد ولد میر اکبر، مسکونه فیض آباد بدخشان، محصل پوهنزی ادبیات،
جاسوس
4424. محمد صادق ولد خادم حسین، مسکونه لعل و سرجنگل، کراچی وان، خمینی
کابل افغانستان – مورخ 1231/2/2
4425. محمد علم ولد امیر محمد، مسکونه نورستان، محصل ادبیات
4426. حاجی میر ولد سید اکبر، مسکونه کنرها، محصل پوهنزی حقوق،
4427. عبدالسمیع ولد محمد رفیق، مسکونه سرخرود، مامور زنبورداریPage 100 of 107
4428. عبدالمستقیم ولد عبدالخالق، مسکونه لغمان، متعلم
4429. عبدالواحد ولد غالم محمد، بریدمن دافعه هوا
4431. عبدالحی ولد عبداالحد، مسکونه کابل، معلم
4431. نعمت هللا ولد عبدالمنیر، مسکونه میدان شهر، مال امام
4432. نعمت هللا ولد موسی، مسکونه قندهار
4433. آقا سید ولد سید محمد انور، مسکونه ناوه هلمند
4434. احمد سعید ولد سید محمد امان، مسکونه ناوه هلمند
4435. امیر محمد ولد پادشاه، مسکونه نورستان والیت لغمان
4436. جمعه دین ولد محمد دین، مسکونه نورستان والیت لغمان، غریبکار
4437. محمد عالم ولد میر عالم، مسکونه کارته پروان، ترجمان ریاست ترانسپورت
بین المللی
4438. عبدالحی ولد عبداللطیف، مسکونه قندهار، محصل پوهنزی علوم
4439. محمد حکیم ولد نورالدین، مسکونه ولسوالی گلدره کوه دامن، مامور احصاییه
مرکزیگ
4441. محراب ولد عبدالواحد، مسکونه کارته پروان، رییس فابریکه چرم سازی
4441. قاری محد عثمان ولد مولوی غالم حضرت، مسکونه سمنگان
4442. محمد خالق ولد غالم جیالنی، مسکونه کاپیسا، معلم
4443. سیف الرحمان ولد میراجان، مسکونه کاپیسا، معلم
4444. مومن ولد طالب جان، مسکونه کاپیسا، معلم
4445. حکیم گل ولد حضرت نور، مسکونه کاپیسا، معلم
4446. خان مولوی، مسکونه تگاب
4447. ملک غالم دستگیر ولد آغا گل، مسکونه پروان
4448. عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان
4449. مولوی محمد عثمان ولد عبدالستار، مسکونه جوزجان
4451. محمد حنیف ولد خوشدل، مسکونه لغمان، مامور فابریکه
4451. محمد انور ولد غالم نقش بند، مسکونه ناوه هلمند، مامور فابریکه روغن
4452. محمد امین ولد محمد صادق، مسکونه چهاردهی غوربند، متعلم رشته مخابرات
4453. دالور ولد عبدهللا، مسکونه پنجاب بامیان، محصل پوهنزی انجینیری
4454. محمد حسین ولد عبدالرسول، مسکونه بند کجکی هلمند، جیکتورن
4455. عظیم مجددی ولد محمد یوسف، مسکونه شهرنو، استاد پوهنزی طب
4456. محمد عمر ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، کشاورز
4457. عبدالحمید ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، دهقان
4458. جان آغا ولد عبدالحمید، مسکونه کاپیسا، موتروان
4459. عصمت هللا ولد میا هدایت هللا، مسکونه کاپیسا
4461. عبدالستار ولد غالم جان، مسکونه کاپیسا، کارگر
4461. هدایت مجددی ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، مامور وزارت معدن
4462. عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه نجراب پروان
4463. احمدضیا ولد احمد سعید، مسکونه کابل، فارغ لیسه جامع هرات
4464. محمداحسان مجددی ولد محمد کبیر، مسکونه کابل، فارغ لیسه حبیبیه
4465. محمد مدود ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
4466. علی احمد مجددی ولد گدای احمد، مسکونه کابل
4467. میر احمد شهید ولد فاضل احمد، مسکونه کابل
4468. محمد عزیز ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، داکتر ماالریا
4469. احمد سعید ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
4471. فاضل محمود ولد غالم محمد، مسکونه کابل، معلم
4471. محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، معلم متوسطه میرویس میدان
4472. ضیا احمد مجددی ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل
4473. وارث خان ولد محمد خان، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
4474. محمدزاده ولد خیرگل، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
4475. غالم جیالنی ولد سیدو، مسکونه کابل، مال امام منزل حضرتهاPage 101 of 107
4476. آقا جان ولد محمد عیسی، مسکونه کابل، خلیفه حضرتها
4477. عبدالشکور ولد مولوی سلطان، مسکونه کابل
4478. محمد جمعه ولد عبدهللا، مسکونه خیرخانه
4479. عبدالحکیم ولد عبدالمجید، مسکونه بی بی مهرو، تورن
4481. آغا جان ولد غالم جیالنی، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
4481. آغا گل ولد امیرگل، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
4482. عبدالوکیل ولد محمد افضل، مسکونه خیرخانه، دگروال
4483. سید نقیب هللا ولد سید عبدهللا، مسکونی بینی حصار کابل
4484. عبدالهادی ولد محمد عزیز خان، مامور آب و برق بازارک پنجشیر
4485. عبدالباقی مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4486. عبدالصمد مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4487. انورجان مجددی ولد عبدالوهاب، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4488. نورمحمد مشهور به انجنیر نورمحمد ولد خدابخش، مسکونه بدخشان، دریور
4489. سید محمد سرور واعظ ولد سید حسین رضا، مسکونه جمال مینه، مدرس و مبلغ
جمال مینه
4491. سید محمد حسین مصباح ولد محمد عیسی، مدرس و مبلغ
4491. قمرالدین ولد حاجی، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 11 لیسه غازی
4492. عبدالفتاح ولد محمد قهار، مسکونه پنجشیر
4493. خان محمد مشهور به حسین محمد خالباز، مسکونه تخار، مامور ریاست
کوپراتیف
4494. جمااللدین ولد غالم جیالنی، مسکونه کندز، کارگر
4495. محمد ابراهیم ولد غالم حضرت، مسکونه کندز، کارگر شرکت اسپین زر
4496. غالم حضرت ولد فاضل جیالنی، مسکونه کندز، بیکار
4497. غالم نبی ولد غالم نبی، مسکونه ثمرخیل، تاجر
4498. محمد عثمان ولد محمد سالم، مسکونه کندز
4499. رحمت هللا ولد فضل کریم، مسکونه کندز، کلینر
4511. عبدالخالق ولد عبدالواحد، مسکونه کندز
4511. سحرگل ولد محمدبشیر، مسکونه کندز، متعلم
4512. محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه کمری، سرباز سرحدی
4513. صاحبجان ولد محمدجان، زرمت پکتیا، خلیفه
4514. رنگین ولد معاذهللا، پکتیا
4515. ولی محمد ولد سلیمانشاه، زرمت پکتیا
4516. محمدقاسم ولد سراجالدین، مسکونه سیدکرم پکتیا
4517. معصوم ولد اسماعیل، ارگون پکتیا
4518. حضرتشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
4519. قلندرشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
4511. امرهللا ولد الالمیرزا، مسکونه پنجشیر، دالل موتر
4511. لعاللدین ولد شمسالدین، مسکونه سوربی
4512. گآلغا پاشاه ولد میرآغا پاشا، دند قندهار
4513. خلیفه عبدالقادر ولد محمدحسین، مسکونه دند قندهار
4514. خلیفه دادمحمد ولد نعمت هللا، مسکونه ولسوالی دند قندهار
4515. خلیفه حاجی عبدالهادی ولد عبدالباقی، دند قندهار
4516. خلیفه سید محمد ولد محمدحسین، دند قندهار
4517. خلیفه نورالدین ولد غالمالدین، قندهار
4518. موالنا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
4519. خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
4521. موالنا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
4521. خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
4522. فقیر مشهور به غره ملنگ ولد نعمتاهلل، مسکونه جاده دوم قندهار
4523. علیاحمد ولد نظرمحمد، مسکونه سرای غزنیPage 102 of 107
4524. محمدیوسف بینش ولد محمد اسحاق، قالی موسی
4525. امیرمحمد ولد جمعهخان، مسکونه بلخ، فرقه 11
4526. نورالدین ولد بیگ علی، مسکونه خیرخانه مینه، میخانیک
4527. نورالدین ولد گل عمران، مسکونه خیرخانه مینه، میکانیک
4528. ….محمد ولد غالم محمد، غریبکار، مسکونه قرهباغ
4529. محمد علم ولد محمدنبی، مالک موتر، مسکونه قرهباغ
4531. عبدالخلیل ولد عبدالرحمان، دریور، مسکونه قرهباغ
4531. سفرمحمد ولد محمدعیسی، مسکونه بدخشان، دانشآموز
4532. غالمداد مشهور به باباجان مجددی ولد آقاجان مجددی، مسکونه غزنی
4533. ضیاءهللا مجددی ولد محمدغالمداد، مسکونه دهبوری، مامور وزارت معدن
4534. رفیعاهلل مجددی ولد غالم داوود، معلم، مسکونه دهبوری
4535. عبدالحق ولد گلمحمد، مسکونه بدخشان، طالب علم
4536. سلطان محمد ولد عبدالروف، مسکونه لوگر، مامور دیپوی پوهنتون
4537. فضاللرحمان ولد عبدهللا، مسکونه میدان وردک
4538. عبدالرحمان ولد عبدهللا، بیکار، مسکونه میدان وردک
4539. عبدالروف ولد عبدالرشید، مسکونه تخار، مامور پروژه خیرخانه
4541. قدرتاهلل ولد دوست محمد، مسکونه تگاب، دهقان
4541. جمعهگل ولد خلیل، مسکونه بادغیس، سرباز فرقه 7
4542. محمدانور ولد نیازمحمد، مسکونه سیاگرد لوگر، سرباز فراری
4543. شیخ نظرمحمد ولد قربان محمد، مسکونه چاه آب تخار، معلم
4544. مولوی سلطان محمد ولد امیرمحمد، مسکونه لوگر
4545. میرمحفوظ ولد میرنجیب هللا، مسکونه سیدمیرمحمد شاه مینه
4546. سید میرانشاه ولد میرسیدشاه، مسکونه جمال مینه
4547. عبدالحبیب ولد نظرمحمد، مسکونه قلعه قاضی کابل، وزارت مخابرات
4548. سیدحامد ولد صالح محمد، مسکونه بدخشان، سرباز فرقه 7
4549. فریدشاه ولد سکری، مسکونه قلعه فتحاهلل، جگرن فرقه 7
4551. عبدل ولد قلندر، مسکونه تخار
4551. مختار ولد سرمیران، مسکونه تگاب
4552. امیرالدین ولد عبدالفتاح، دهقان قرهباغ
4553. محمدافضل ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر
4554. عبدالبصیر ولد عبدالخالق، مسکونه پروان، ساتنمن
4555. عبدالرحیم ولد عبدالعزیز، مسکونه چک وردک
4556. محمدناصر ولد محمدجمعه، مسکونه بهسود وردک، مامور فنی وترنری بامیان
4557. محمداسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه قالی موسی
4558. سید میرانشا فضیلت، مسکونه جمال مینه، معلم و مبلغ
4559. غالم دستگیر ولد مولوی محمدامین، مسکونه لغمان
4561. محمدصدیق ولد عبدالصمد، مسکونه لغمان، دوکاندار
4561. نظرمحمد ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، مامور ریاست هوایی ملکی
4562. نجیب هللا ولد عبدهللا، مسکونه شهر نو، مدیر مجله آریانا
4563. فقیراحمد ولد گالحمد، مسکونه شیوکی
4564. نصیراحمد ولد گالحمد، مسکونه شیوکی، میخانیک انکشاف دهات
4565. نذیراحمد ولد گالحمد، سماوارچی
4566. محمدظریف ولد محمدشفیع، مسکونه شاه شهید، آهنگر
4567. عبدالحمید ولد میرسیدعلی، اما جماعت بهسود وردک
4568. میرعلی احمد ولد ابوالقاسم، مدرس علوم عربی، مسکونه قالی شاده
4569. خان دوران ولد خان محمد، مالامام مسجد، مسکونه وردک
4571. عبدالسالم ولد گلجان، مسکونه تنگی وردک
4571. محمدحسین ولد صفرعلی، مسکونه غزنی، دهقان
4572. سلطانمحمد ولد آقاعلی، مسکونه قلعه نظر جیغتوی غزنی، دهقان
4573. سیدمحمدطاهر ولد سید عوض، مسکونه بهسود، طالب علمPage 103 of 107
4574. محمدعارف ولد محمدعلم، محصل صنف پنجم پلیتخنیک، مسکونه وردک
4575. محمدابراهیم حلیمی ولد حاجی نظر، مسکونه سمنگان، مالامام
4576. رحمتاهلل ولد قربانشاه، مالامام مسجد، مسکونه سمنگان
4577. عبدالودود ولد عبدالغنی، مسکونه سمنگان
4578. محمدعظیم مشهور به محمدقاسم ولد مسلمانقول، مسکونه سمنگان، مالامام
4579. محمدطاهر ولد شاه محمدحسین، محصل صنف دوم طب ننگرهار، مسکونه وزیرآباد
کابل
4581. عبدالقیوم ولد محمدنعیم، مسکونه غور
4581. سیدعبدالرحمان ولد سیداعظم، مسکونه اندراب بغالن، زمیندار
4582. حفیظاهلل ولد شرفالدین، مسکونه میدان
4583. ضیاالدنی ولد گلدین، مسکونه میدان
4584. عبدالرازق ولد محمدافضل، مسکونه لغمان
4585. آقاگل ولد امیرگل، مسکونه پروان
4586. عبدالحکیم ولد سرور، مسکونه پنجشیر، محصل شرعیات
4587. عبدالصبور ولد مالمشعل، مسکونه لوگر، مالامام باغ علی مردان
4588. عبدالشکور ولد مالمشعل، مسکونه لوگر، مالامام کارته 4
4589. صادق علی یاری ولد عبدهللا، مسکونه جاغوری غزنی، داکتر
4591. بازمحمد ولد حاجی محمد، قرهباغ کوهدامن، طالب علم
4591. سیدعمر ولد عیدمحمد، مسکونه بامیان، شاگرد هوتل
4592. مولوی عبدالحلیم ولد عبدالحمید، مسکونه قرهباغ کابل
4593. ذکرهللا ولد بوری، مسکونه سمنگان
4594. عبدالحمید ولد محمد، مسکونه قالچه
4595. عبدالرازق ولد محمدهاشم، دریور، پنجشیر
4596. خواجه عبدالرحیم ولد خواجه مقصود، مسکونه کابل
4597. محیباهلل ولد فیروزخان، مسکونه لوگر
4598. محمدعلی ولد غالمحسین، معلم، مسکونه قرهباغ غزنی
4599. عبدالقدیر ولد عبدالطیف، مامور در پوهنتون، مسکونه سید نور محمدشاه
مینه
4611. فرهاد ولد محمدرستم، مسکونه شکردره، مامور شاروالی
4611. شیخ ابوالحسن ولد محمدشاه، مسکونه لوگر
4612. نادر علی ولد رجب علی، مسکونه خیرخانه مینه، تورن فرقه 7
4613. مولوی محمد عثمان ولد مال محمد رسول، مسکونی الینگار لغمان، مال امام
4614. عبدالحنان ولد سید علم، مسکونه بیبیمهرو، تعویذگر
4615. عبدالمومن ولد عبدالحسین، مسکونه دهسبز کابل، مامور هواشناسی
4616. عبدالهادی ولد عبداالحد، مسکونه رخه پنجشیر، مامور فنی سیمنت هرات
4617. محمد حسین ولد صاحب نظر، مسکونه سمنگان، مامور
4618. خداداد خروش ولد محمد ابراهیم، مسکونه کارته پروان، مامور
4619. محمد عظیم ولد محمد حکیم، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی
4611. …هللا ولد نورمحمد، مسکونه ترهخیل کابل، مامود میدان هوایی
4611. عبدالصدیق ولد عبدالملک، مسکونه ترهخیل کابل، معلم حربی شانزده
4612. غالم فاروق ولد تاج محمد، مسکونه جباللسراج، بیکار
4613. محمد عزیز، ولد سلیمان علی، مسکونه جمال مینه، مامور گمرک
4614. عبدالجلیل ولد محمد علی، مسکونه جمال مینه، مامور شرکت پخته
4615. ذبیحاهلل ولد مطیعاهلل، مسکونه ترهخیل کابل، متعلم صنف 11
4616. فاضل حق ولد عبدالحق، مسکونه ترهخیل کابل، مامور امالک قرهباغ
4617. محمد نسیم ولد محمد عظیم، مسکونه شاهشهید، مامور هوایی کابل
4618. خواجه سراجالدین ولد خواجه بهاالدین، مسکونه دهدانا، مامور وزارت فواید
عامه
4619. فتح خان ولد محمد گل، مسکونه جغتوه وردک، محصل صنف سوم پلی تخنیک
4621. عمر خان ولد محمد عمر، مسکونه چهاردهی، محصل صنف سومPage 104 of 107
4621. عبدالواحد ولد عبدالقیاس، مسکونه پروان، فارغ پوهنزی ادبیات
4622. سید اسماعیل ولد سید جعفر، مسکونه جغتوه غزنی، مامور وزارت فواید عامه
4623. سید محمد قاسم ولد میر سید مقصود، مسکونه جوزجان، ثارنوال در وزارت
عدلیه
4624. عبدالغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه میدان وردک، مامور حوزه دوم
4625. غالم قادر ولد حاجی شیرین، مسکونه غزنی، دوهم بریدمن
4626. پاینده محمد ولد شاه محمود، مسکونه سیلوی مرکز، محصل حربی پوهنتون
4627. غالم حضرت ولد عبدالرزاق، مسکونه قندهار، افراد فرقه 8
4628. سید سلطان احمد ولد میرعلی احمد، مسکونه سیلوی مرکزی، دریم بریدمن
هوایی
4629. عبداالیان ولد عبدالصمد، مسکونه باغ باال، بریدمن حربی پوهنتون
4631. محمد شفیق ولد محمد حسن، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
4631. محمد حسن ولد حاجی محمد حسین، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
4632. اسدهللا ولد عبدالحسین، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپیست
4633. علی خان ولد محمد سرور، مسکونه دوراهی پغمان، متعلم صنف 12 لیسه غازی
4634. جان محمد ولد حاجی جمعه، مسکونه هلمند، زمیندار
4635. عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه پروان، دهقان
4636. میرزا شاه ولد داوود شاه، مسکونه پروان، دهقان
4637. …ولد فخرالدین، مسکونه پروان، دهقان
4638. سیلی خان ولد محمد زمان، مسکونه پروان، دهقان
4639. عبدالصمد ولد محمد علی، مسکونه لغمان، کارمند نظامی
4641. محمد خلیل ولد محمد نظر، مسکونه چهاردهی، معلم
4641. حضرت خان ولد میر حمزه، مسکونه بلخ، امر حقوق مسکونه بلخ
4642. نوروز، مسکونه لوگر، دکاندار
4643. غالم محیالدین ولد جمااللدین، مسکونه ، مامور احصاییه
4644. سید زمانالدین ولد سید امامالدین، مسکونه ناحیه شش، قوای فراشوت
4645. محمد مجتبی ولد دوست محمد، مسکونه دهدانا، مامور وزارت مالیه
4646. شفیعاهلل ولد عبدهللا، مسکونه چنداول، بریدمن ریاست تعمیرات
4647. نجیباهلل ولد عبدهللا، مسکونه سرخ رود ترون شهر، دوهم بریدمن
4648. محمدعلی ولد عبدالسالم، مسکونه لوگر، مامور وزارت آب و برق
4649. حفیظاهلل ولد عبدهللا، مسکونه سرخرود، تورن
4651. غالم جیالنی ولد محمد انور، مسکونه کابل، جگرن ترانسپورت
4651. محمد انور مولد محمد عمر، مسکونه شیرپور کابل، جگرن فراشوت
4652. سلیمان ولد گل آغا، مسکونه بگرام، جگرن فراشوت
4653. گل محمد ولد بازمحمد، مسکونه مکروریان، جگرن فراشوت
4654. خلیالهلل ولد محمد یوسف، مسکونه چهارراهی قنبر، جگرن فراشوت
4655. عبدالصبور ولد عبدالرسول، مسکونه قلعه شهاده، جگرن خدمات تخنیکی
4656. عبدالرحیم ولد فقیر محمد، مسکونه مکروریان، جگرن غوند استحکام
4657. محمد نعیم ولد بازگل، مسکونه سرخرود ترون شهر، مامور احصاییه مرکزی
4658. محمد طیب ولد محمد نبی، مسکونه تخار، فارغ لیسه ابن سینا
4659. زینالعابدین ولد میر امامالدین، مسکونه چهار آسیاب، کارگر افغان ترک
4661. خواجه گل ولد صدرالدین، مسکونه قالی مرادبیگ
4661. قربان نظر ولد حاجی عبدالوهاب، مسکونه درهصوف سمنگان، زارع
4662. حاجی عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، مالک دواخانه
4663. سید احمد ولد شیردل، مسکونه پروان، متعلم لیسه ابن سینا
4664. محمد اکرم یاری ولد عبدهللا، مسکونه جاغوری، معلم
4665. محمد علی ولد غالم رضا، مسکونه جاغوری، معلم
4666. علی دریاب ولد محسن علی، مسکونه جاغوری، معلم
4667. شاه محمود ولد علی محمد، مسکونه بلخ، ترجمان د افغانستان بانک
4668. سخی داد ولد محمد سردار، مسکونه پروان، بیکارPage 105 of 107
4669. محمدنعیم ولد فوالد، مسکونه شهر بزرگ بغالن
4671. معراجالدین ولد بازمحمد، مسکونه بدخشان، معلم
4671. عبدالمجید )رشید( ولد عبدالرشید، رییس دستگاه قالیشوی، مسکونه شهر نو
کابل
4672. محمدظریف ولد محمدشریف، مسکونه شوربازار کابل، عکاس
4673. محمدانور ولد محمداکرم، مسکونه بدخشان، زارع
4674. عبدالبصیر ولد محمدرضا، مسکونه بدخشان، تجار
4675. عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه بدخشان، دهقان
4676. مولوی محمدطاهر ولد محمدجان، مسکونه لغمان، معلم
4677. مولوی سیداکبر ولد محمدمعراج، مسکونه تگاب پروان
4678. مولوی مشعل ولد عبدالطیف، مسکونه پروان، زارع
4679. خاکسار ولد محمدابراهیم، مسکونه پروان، زارع
4681. خواجه عبدالشکور ولد محمدامیر، مسکونه قرهباغ
4681. عبدالرحیم ولد محمداسلم، مسکونه قرهباغ
4682. محمدمحبوب ولد عبدالشکور، مسکونه بگرام، معلم سپورت
4683. موالداد ولد رحیمداد، مسکونه بگرام، فارغ صنف 12
4684. محمدآقا ولد خواجه نور، مسکونه بگرام، صنف 12
4685. غالم سرور ولد غالمحیدر، مسکونه چمتال بلخ
4686. عوض ولد خداداد، مسکونه جمال مینه، کتابفروش
4687. خانعلی ولد زوارعلی، مسکونه بهسود وردک
4688. محرابعلی ولد علیبخش، مسکونه داراالمان
4689. غالمعلی ولد محمداکرم، مسکونه داراالمان، کارگر شرکت برق
4691. محمدنبی ولد محمداکرم، مسکونه جاده میوند، لیالمی فروش
4691. نجفعلی ولد غالم محمد، مسکونه جمال مینه، بیکار
4692. تامحمد ولد امیرمحمد، مسکونه جمال مینه، دریور وزارت خارجه
4693. حاجی محمدحسین ولد محمدعظیم، مسکونه جمال مینه، خباز
4694. حاجی بوستان ولد احمدعلی، مسکونه جمال مینه، دریور
4695. میرمحمد اسحاق ولد ابراهیم، مسکونه چنداول
4696. حاجی جمعه ولد میرازحسین، مسکونه تایمنی وات، هوتلدار اباسین
4697. محراب ولد داوود، مسکونه بگرام، مالامام کوه صافی
4698. میرزاگآلغا ولد محمدعارف، مسکونه غور، مامور بیمه صحی
4699. نوراحمد ولد حاجی علیشاه، مسکونه غور، دهقان
4711. کمااللدین ولد سکندر، مسکونه غور، مامور ساختمانی
4711. حاجی عبدالغفار، مسکونه غور
4712. مولوی یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه غزنی، مدرس
4713. حاجی عبدالواحد ولد حاجی عبدالغفور، مسکونه وزیراکبرخان، لیالمیفروش
4714. خواجه صالحالدین ولد جالن الدین، مسکونه بلخ، قرطاسیه فروش
4715. محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه بگرام، سارمن
4716. داکتر ضامن علی ولد علیدوست، مسکونه کارته مامورین، استاد پوهنتون
4717. معراجالدین ولد امیرمحمد، مسکونه کابل، دریور ملیبس
4718. عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
4719. داکتر فتاح ولد گلعلی، مسکونه کارته سه، استاد پوهنتون
4711. عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
4711. محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه چنداول، آبمیوهفروش
4712. صفرمحمد ولد بیگ محمد، مسکونه بغالن، دریور
4713. محمد اکرم ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، بیکار
4714. محمدشریف ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، مامور متقاعد
4715. عبدالغفور ولد عبدالستار، مسکونه فرخار تخار، معلم
4716. حاجی محمدایوب ولد حاجی رجب، مسکونه قالی شاده، وکیل گذر ناحیه 13
4717. حاجی طویل ولد پنسجیبی، مسکونه پروان، پرزه فروشPage 106 of 107
4718. غالمسخی ولد صفرمحمد، مسکونه قالی شاده، ماشینکار
4719. عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه کوهستان پروان، محصل پلیتخنیک
4721. محمدابراهیم ولد اسماعیل، مسکونه حصه دوم خیرخانه، بیکار
4721. محمدامین ولد محمدنبی، مسکونه قلعه فتحاهلل، مبلغ
4722. دوکتور محمدقاسم ولد شیراحمد، مسکونه کارته 4، آمر صحت عامه انکشاف
دهات
4723. سید محمدحسین ولد سیدمقصود، مسکونه جمال مینه، مالک موتر
4724. سیدمظفرالدین شاه ولد سیداکبر، مسکونه چنداول، مدیر ترانسپورت
4725. سیدعسکرشاه ولد سید اکبر، مسکونه چنداول
4726. سید محمدنبی ولد سید دیوانه، مسکونه شهر نو تخار، زارع
4727. سید عبداالحد ولد محمدنبی، مسکونه شهر نو تخار، زارع
4728. سید دیوانه ولد محمدنبی، مسکونه کنر، زارع
4729. سیفالرحمان صافی ولد عبدالمنان، مسکونه کنر، زارع
4731. غالمرضا ولد سلطان محمد، مسکونه قالی شاده
4731. عبدهللا ولد فیضاهلل، مسکونه تورن شهر
4732. فربانعلی ولد نجمالدین، مسکونه سرخرود
4733. میرزمان ولد بابا نظر، مسکونه سیدنور شاه مینه
4734. محمدامین ولد حسنعلی، مسکونه سرای غزنی
4735. محمدمهدی ظفر ولد عبدالرسول، مسکونه تالقان
4736. براتعلی ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
4737. عبدهللا ولد گلرحیم، مسکونه جباللسراج
4738. عبدالجلیل ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
4739. اسدهللا ولد گلرحیم، مسکونه جباللسراج
4741. غالم حضرت ولد محمد، مسکونه پغمان، معلم
4741. فضاللحق ولد تورگل، مسکونه پغمان، فارغ لیسه غازی
4742. غالمعلی ولد محمدعلم، مسکونه چهل تن پغمان، سارمن
4743. غالم حبیب ولد عزیزخان، مسکونه کوته سنگی، رادیوساز
4744. عبدالروف ولد محمدارسالن، مسکونه پروان، کارمند ریاست عالی اوقاف
4745. عبدالقادر ولد رحیمبخش، مسکونه بگرام، دهقان
4746. حمیدهللا ولد حبیباهلل، مسکونه جباللسراج، مامور ریاست پوهنتون
4747. محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه موهمند، سرکارگر
4748. غالم سید ولد محمدرضا، مسکونه علیخیل لغمان، سرایدار
4749. سید سردار ولد سید حسینشاه، مسکونه بغالن، تعویذگر
4751. غالمشاه ولد سادرعلی، مسکونه غزنی، کارگر
4751. محمدعیسی ولد درویش، مسکونه غزنی
4752. میا سعید ولد مالحبیب، مسکونه لغمان، معلم
4753. نازکمیر ولد حاجی آغامیر، مسکونه لغمان
4754. احمدخان ولد سلطان محمد، مسکونه لغمان
4755. خیرمحمد ولد جان محمد، مسکونه کارگر در گردیز
4756. شاه محمود ولد عبدالحفیظ، مسکونه کندز
4757. محمداکبر ولد محمدخان، مسکونه پغمان، دگرمن متقاعد
4758. عبدالرازق ولد عبدالحسین، مسکونه کارته 3
4759. عبدالروف ولد عبدالحسین، مسکونه جمال مینه، مسکونه اصلی سرخپارسا
4761. بشیراحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
4761. فیضمحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
4762. عبدالواحد لنگ ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، انجنیر.
4763. صالحمحمد ولد سرفراز، مسکونه کارته پروان.
4764. حاجی نیکمحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه پروان.
4765. غالمرضا ولد قربانعلی، مسکونه سرخپارسا.
4766. مهراجالدین ولد عبدالرسول، مسکونه لغمان.Page 107 of 107
4767. محمدحسین، مسکونه جغتو، قرطاسیهفروش.
4768. بستانعلی ولد علیشاه، مسکونه جاغوری، بیکار.
4769. سید امیرحسین ولد حاج محمدرضا، مسکونه بهسود، دهقان.
4771. محمدنسیم ولد سید محمد امین، مسکونه بهسود، دهقان. محمدطاهر ولد
عبدالغفار، مسکونه وردک، معلم.
4771. حامد نعیم ولد محمدنعیم، مسکونه دهافغانان، مامور گارنیزوم 373.
4772. میراحمد ولد میرنظامالدین، مسکونه دهیاجا، مامور گارنیزوم 373.
4773. میرزا میر ولد توکل، مسکونه پنجشیر، معلم.
4774. زرعلم ولد گلعلم، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.
4775. نعمتاهلل ولد هزارگل، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.
پایان

1 دیدگاه

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.