زن کشی در افغانستان، سنگ سار برمیگردد!

یک ویدیوی نشرشده طالبان را در ولایت غور نشان می‌دهد که یک زن را در این ولایت به گونۀ بی‌رحمانه‌ ی در یک محکمۀ صحرایی سنگ‌سار کرده‌اند.طالبان خانمی را که از سوی باشنده‌گان محل رخشانه گفته شده در شهر فیروزکوه ولایت غور به اتهام روابط نامشروع سنگ‌سار کرده‌اند.در ویدیویی که از جریان سنگ‌سار این خانم به نشر رسیده دیده می‌شود که گروهی از طالبان جایی را کنده و خانم را در بین آن قرار داده با سنگ‌ها به بدنش می‌ زنند.باشنده‌گان محل گفته‌ اند این زن نامزد بوده و با نامزدش از خانه بیرون رفته اما توسط طالبان به اتهام عمل نامشروع گرفتار و سنگسار شده‌است.ویدیویی که به نشر رسیده یک هفته پیش در تاریخ ۲۵ اکتوبر تصویربرداری شده‌است.