اعلام موجودیت شبکه‌ی «مردان علیه خشونت ناموسی» در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

شبکه‌ی «مردان علیه خشونت ناموسی» در خرداد ۱۳۹۹ در قالب یک کمپین مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این کارزار با رویکردی فمینیستی در واکنش به قتل‌های ناموسی در پی قتل رومینا اشرفی که واکنش  گسترده افکار عمومی و رسانه‌ها را درپی داشت تشکیل شد. 
جهت‌گیری عمده این کمپین، مطالبه از مردان برای اقدام فعالانه علیه خشونت ناموسی است و از این رو افرادی را که هویت جنسیتی خود را مردانه تعریف کرده اند دعوت می کند با اعلام انزجار علنی از تابوی «ناموس»، فرهنگ «ناموس‌پرستی» را به چالش بکشند. شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی»، هیچ گونه وابستگی به دولت‌ها، احزاب و نهادها و بنیادهای معطوف به قدرت ندارد و به صورت داوطلبانه و مشارکتی سازماندهی و فعالیت می‌کند. هدف پایه ای این شبکه،  همیاری برای ارتقای آگاهی، ترویج خودسازماندهی، ایجاد شبکه های مستقل مردان و گروه های عمل برای مبارزه با خشونت ناموسی و جلوگیری از بازتولید فرهنگ ناموسی در جامعه است. مشارکت مردان و مسئولیت پذیری آنها برای تغییر الگوهای مردانگی ما را در دستیابی به برابری جنسیتی و عدالت یاری می رساند؛ مسئولیتی که همواره در طول تاریخ تنها بر دوش زنان سنگینی کرده است.
شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی»، خودسازماندهی، کنشگری مدنی و آلترناتیو و مستقل از مراجع قدرت را یکی از موثرترین روش‌های تغییر از پایین در مقابل نظام ریشه دار پدر/مردسالاری می‌داند. در این مسیر،  بررسی درهم تنیدگی انواع نابرابری‌ و ستم بر اساس طبقه، جنسیت، گرایش جنسی، نژاد، اتنیک، سن و کارکرد فیزیکی/روانی بدن اهمیت ویژه دارد.
شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی»  تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تجربیات و متون فمینیستی و آکادمیک و همچنین  یاری گرفتن از سازمان‌ها و گروه‌های معتبر فمینیستی جهانی به  آموزش، شکل‌گیری و فعالیت شبکه‌های داوطلبانه مردان و زنان یاری برساند. برگزاری سمینار، وبینار، کارگاه آموزشی، درس گفتار و … از جمله این همیاری‌ها است. 
جنبش مردان حامی فمینیسم دهه‌ها است در کشورهای مختلف به همراهی با جنبش زنان برخاسته، در عرصه‌های برابری جنسیتی، حقوق زنان، افراد کوییر و کودکان، پایان دادن به خشونت علیه زنان و تغییر الگوهای سنتی «مردانگی» فعال شده است. شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی» می‌کوشد بستر مناسبی ایجاد کند تا مردان جوامع جنوب جهانی چون ایران و افغانستان نیز برای نخستین بار یک جنبش پروفمینیستی علیه خشونت‌های ناموسی را سازماندهی کنند.

شعله_ایرانی#

شبکه مردان علیه خشونت ناموسی، که متشکل از زنان و مردان افغان و ایرانی است، پیکاری را در برابر قتل‌های ناموسی، خشونت در برابر زنان و زن ستیزی در ایران و افغانستان، آغاز کرده است.• شعله ایرانی، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم و یک عضو این شبکه می‌گوید «مردانی که خودشان را روشن فکر و مترقی می‌دانند، وارد این مبارزه شوند و در مقابل پاسداری فرهنگ ناموسی و در مقابل خشونت‌های ناموسی مقابله بکنند».• بصیر سیرت، فیلمساز ساکن استکهلم و یک عضو دیگر این شبکه، می گوید «اگر ما امروز صدای مان را در برابر خشونت‌های ناموسی بلند نکنیم، در دراز مدت جان زنان زیادی در معرض خطر قرار خواهد گرفت».

مهرداد_درویشپور#

روز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. مدتها است که چه به مناسبت این روز و چه به مناسبت های دیگر، من و بسیاری دیگر درباره ضرورت موثرتر کردن مبارزه علیه خشونت بر زنان از طریق تشویق مردان به این مبارزه تاکید می کنیم. جان کلام این است که در کنار افزایش منابع قدرت اقتصادی، هنجاری و جبری زنان برای کاهش وابستگی آنان به مردان و قدرتمند تر کردن آنها که جرات ایستادگی در برابر خشونت را داشته باشند، باید برای تغییر الگوهای مردانگی نیز تلاش کرد. حضور موثر تر مردان در مبارزه علیه خشونت زنان هم حداقل سهمی است که مردان در این کارزار می توانند ایفا کنند، هم پیامی جدی به مردان دیگری است که یا به خشونت علیه زنان دست می زنند یا نسبت به آن بی تفاوت هستند و هم الگوسازی برای کودکان و نوجوانانی است که در پی یافتن الگوهای متفاوتی از «مردانگی» پدرسالار هستند. چنین شبکه های مردان علیه خشونت هم در آمریکا و هم در سوئد و برخی  کشورهای دیگر وجود دارد. اما در جامعه ایرانی و افغانستانی جای آن خالی بود.  گویی باید قتل فجیع رومینا اتفاق می افتاد تا بخشی از جامعه مردان نیز به خود تکانی دهد و نه تنها علیه  قتل ناموسی بلکه فرهنگ ناموس پرستی ودیگر اشکال خشونت علیه زنان به حرکت درآید. پس از قتل رومینا بود که پاره ای از فعالان فمینیست زن و مردان ایرانی مخالف خشونت به حرکت درآمدند و پس از شش ماه همکاری پربارشان با یاری یکدیگر  شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی» را در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنا ن پی ریزی کردند. هیئت موسس این شبکه که  )به سهم خود از ابتدا از فعالیت های آن حمایت کرده ام) زهرا باقری شاد، شعله ایرانی، بصیر سیرت، بهنام دارایی زاده، شادیار عمرانی، کاوه کرمانشاهی و بهرنگ زندی هستند. ترکیبی از زنان و مردان ایرانی و افغانستانی تبار با تنوع سنی و عقیدتی و جغرافیای از سوئد گرفته تا آمریکا و کانادا و … که به همه آنها خسته نباشید می گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم جمع گسترده تری از مردان و زنان مخالف فعال خشونت علیه زنان به آن بپیوندند یا به هر طریقی که خود می دانند به حمایت از آنان بپردازند. آنان فردا اعلام موجودیت می کنند . تولدشان این شبکه و همکاری همه نهادهای تشکل های مستقل زنان و این شبکه  که فردا جملگی به تظاهراتی مجازی علیه خشونت بر زنان خواهند پرداخت، خجسته باد! در زیر اطلاعیه اعلام موجودیت این گروه را می خوانید:
 شبکه‌ی «مردان علیه خشونت ناموسی» در خرداد ۱۳۹۹ در قالب یک کمپین مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران  ۱۳۹۹ شبکهی «مردان علیه خشونت ناموسی» در خرداد ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این کارزار با رویکردی فمینیستی در واکنش به قت لهای ناموسی در پی قتل رومینا اشرفی که  واکنش  گسترده افکار عمومی و رسان هها را درپی داشت تشکیل شد .   جه تگیری عمده این کمپین، مطالبه از مردان برای اقدام فعالانه علیه خشونت ناموسی است و از این رو افرادی را که هویت  ج نسیتی خود را مردانه تعریف کرده اند دعوت می کند با اعلام انزجار علنی از تابوی «ناموس»، فرهنگ «نامو سپرستی» را به  چالش بکشند .  شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی»، هیچ گونه وابستگی به دول تها، احزاب و نهادها و بنیادهای معطوف به قدرت ندارد و  به صورت داوطلبانه و مشارکتی سازماندهی و فعالیت م یکند. هدف پایه ای این شبکه ،  همیاری برای ارتقای آگاهی، ترویج  خودسازماندهی، ایجاد شبکه های مستقل مردان و گروه های عمل برای مبارزه با خشونت ناموسی و جلوگیری از بازتولید  فرهنگ ناموسی در جامعه است. مشارکت مردان و مسئولیت پذیری آنها برای تغییر الگوهای مردانگی ما را در دستیابی به  برابری جنسیتی و عدالت یاری می رساند؛ مسئولیتی که همواره در طول تاریخ تنها بر دوش زنان سنگینی کرده است .  شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی»، خودسازماندهی، کنشگری مدنی و آلترناتیو و مستقل از مراجع قدرت را یکی از  موثر ترین رو شهای تغییر از پایین در مقابل نظام ریشه دار پدر/مردسالاری م یداند. در این مسیر ،  بررسی درهم تنیدگی انواع  نابرابری و ستم بر اساس طبقه، جنسیت، گرایش جنسی، نژاد، قومیت، سن و کارکرد فیزیکی/روانی بدن اهمیت ویژه دارد .  شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی»  تلا ش م یکند با بهرهگیری از تجربیات و متون فمینیستی و آکادمیک و همچنین  یاری  گرفتن از سازمانها و گرو ههای معتبر فمینیستی جهانی به  آموزش، شک لگیری و فعالیت شبک ههای داوطلبانه مردان و زنان  یاری برساند. برگزاری سمینار، وبینار، کارگاه آموزشی، درس گفتار و … از جمله این همیار یها است .   جنبش مردان حامی فمینیسم ده هها است در کشورهای مختلف به همراهی با جنبش زنان برخاسته، در عرص ههای برابری  جنسیتی، حقوق زنان، افراد کوییر و کودکان، پایان دادن به خشونت علیه زنان و تغییر الگوهای سنتی «مردانگی» فعال شده  است. شبکه «مردان علیه خشونت ناموسی» م یکوشد بستر مناسبی ایجاد کند تا مردا ن جوامع جنوب جهانی چون ایران و  افغانستان نیز برای نخستین بار یک جنبش پروفمینیستی علیه خشون تهای ناموسی را سازماندهی کنند .

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.