بی سرنوشتی کودکان افغان، از افغانستان تا سویدن

مسلما کارکرد یک جامعه به روی دیدگاه جوانان نسبت به دین تاثیر بسیار به سزایی دارد که با انکار آن هم پایه های اعتقادی جوانان و دیدگاه شان نبست به مقوله دین تغییر میکند و هم روی کار کرد جامعه تاثیر خواهد گذاشت، و اگر این یک جامعه مذهبی باشد و دولت با شاخص های…