از رنج زدایی ودرمان های روان شناختی چیزی میدانید؟

بحران‌ها و کشمکش‌های سیاسی طولانی، طیّ چهار دهۀ اخیر در افغانستان منجر به تحمیل جنگ، ناامنی، بحران‌های اقتصادی و فرهنگی به مردم این سرزمین گردیده است که این مسأله می تواند به طور جدی آسیب های روانی زیادی را به افراد تحمیل کند. آن ها که ماندند، به نوعی از این فشارها و پیامدهای جنگ…