دستگیری خبرنگاران تلویزیون های خصوصی در کابل ..1

یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیون خصوصی آریانا در کابل از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است.مسئولان تلویزیون آریانا، به بازداشت اجمل علم زی اعتراض کرده و خواستار رهایی فوری او شده اند.یک مسئول این تلویزیون در کابل گفته است که آقای علم زی به دنبال پخش یک گفتگو با برخی مقامات پیشین طالبان…