نشرات تلویزیون امروز به دستور حکومت افغانستان قطع گردید در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که ادامه کار این … بیشتر