تبعید یا گذر از سیاهی؛ نگاهی به آثار نقاشی رضا هزاره

 نویسنده: بصیرسیرت اگون شیله نقاش اتریشی،  یکی از شاگردان گوستاو کلیمت بود. از وی به عنوان یکی از نقاشان مهم فیگوراتیو اوایل قرن بیستم یاد می‌کنند. خودنگاره‌ها و بدن‌های پیچان یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نقاشی او می‌باشند که از وی هنرمندی اکسپرسیونیست می‌سازند. محور اصلی در آثار شیله حس درونی اثر است. مهم‌ترین آثار او…