کشتار های سازمان "اکسا" افشا اسامی نزدیک به پنج هزار قربانی

 قسمت سوم: لیست قربانیان جنایات جنگی افغانستان   2111. عبدالوکیل ولد صفت خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر. 2111. سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر. 2112. محمد یونس ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، بیکار اشرار لوگر . 2113. محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مهرو، اشرار لوگر . 2114. محمد آصف…